Publisher: Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Total: 5 journals)   [Sort alphabetically]

Showing 1 - 5 of 5 Journals sorted by number of followers
J. of Graduate Studies Review     Open Access  
J. of Educational Review Faculty of Education in MCU     Open Access  
J. of Buddhist Studies     Open Access  
J. of Arts Management     Open Access  
Dhammathas Academic J.     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Graduate Studies Review
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1905-1603 - ISSN (Online) 2697-4215
Published by Mahachulalongkornrajavidyalaya University Homepage  [5 journals]

 •        

  • Authors: พระครูธรรมธรไพบูลย์ พิศาลวชิโรภาส, พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก, พระครูสมุทรวชิรานุวัตร อริญชโย, พระครูวิสุทธิ์ธรรมโสภิต อภิปญฺโญ
   Pages: 1 - 16
   Abstract: มิลินทปัญหา เป็นคัมภีร์ระดับอรรถกถาที่แต่งขึ้นโดยอิงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ เพื่ออธิบายหลักธรรมและวินัยในพระพุทธศาสนา สำหรับมิลินทปัญหาข้อที่ว่าด้วยลักษณะของศีล คือศีลสังวร ๔ อย่าง ได้แก่ ๑) ปาติโมกขสังวรศีล หมายถึงความเป็นผู้สำรวม สังวรในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจารและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย (๒) อินทรียสังวรศีล หมายถึงการสำรวมระวังอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ไม่ให้อกุศลธรรมมีอภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ (๓) อาชีวปาริสุทธิศีลหมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งอาชีพ ไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิต (๔) ปัจจยสันนิสสิตศีล หมายถึงการรับและบริโภคปัจจัย ๔ อย่างบริสุทธิ์ โดยการพิจารณาด้วยปัญญา ซึ่งลักษณะของศีลสังวรทั้ง ๔ นี้ คือเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลาย เปรียบเหมือนเหมือนว่าธรณีนี้เป็นที่ตั้งแห่งสัตว์ทั้งหลาย ฉันใด, ศีลนี้ก็เป็นรากเหง้าคือเป็นที่ตั้งเพื่อความเจริญแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ฉันนั้น
   PubDate: 2022-12-09
   Issue No: Vol. 18, No. 3 (2022)
    

 •        ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักไตรสิกขากับสมรรถนะหลักของครู
         กลุ่มสหวิทยาเขตปิยมิตร
         

  • Authors: nalinee klaisamniang
   Pages: 17 - 39
   Abstract: บทความวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักไตรสิกขากับสมรรถนะหลักของครู  กลุ่มสหวิทยาเขตปิยมิตร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี นี้มีวัตถุประสงค์  ๑) เพื่อศึกษาระดับการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ๒) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักของครู กลุ่มสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ๓) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะหลักของครู กลุ่มสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน ๒๒๖ คน เครื่องมือในการวิจัย คือแบบสอบ ถามความคิดเห็น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๒๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ๑) การบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหาร&...
   PubDate: 2022-12-28
   Issue No: Vol. 18, No. 3 (2022)
    

 •        บทวิจารณ์หนังสือเรื่องสมองสิทธัตถะ(SIDDHARTHA
         'S BRAIN) เขียนโดย JAMES KINGSLAND แปลโดย
         นายแพทย์นที สาครยุทธเดช

  • Authors: PATCHASAN SOMTON
   Pages: 99 - 107
   Abstract: บทวิจารณ์หนังสือ
   PubDate: 2022-09-30
   Issue No: Vol. 18, No. 3 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.237.29.69
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-