Publisher: Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Total: 5 journals)   [Sort alphabetically]

Showing 1 - 5 of 5 Journals sorted by number of followers
J. of Graduate Studies Review     Open Access  
J. of Educational Review Faculty of Education in MCU     Open Access  
J. of Buddhist Studies     Open Access  
J. of Arts Management     Open Access  
Dhammathas Academic J.     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Buddhist Studies
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1905-534X - ISSN (Online) 2697-3995
Published by Mahachulalongkornrajavidyalaya University Homepage  [5 journals]
 • บลอย ฆา เนอ วา :
         การศึกษาบุญกิริยาวัตถุ 3
         ในเทศกาลเข้าพรรษาของชาติพันธุ์ดาราอาง
         บ้านห้วยจะนุ ตำบลม่อนปิ่น
         

  • Authors: พระณัฎฐ์ธวัฒน์ กุสโล (ละยอย), อุเทน ลาพิงค์, พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร
   Abstract: บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาบุญกริยาวัตถุในพุทธปรัชญาเถรวาท  2) เพื่อศึกษาเทศกาล “บลอย ฆา เนอ วา” ในเทศกาลเข้าพรรษาของ ชาติพันธุ์ดาราอาง  3) เพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์เทศกาล “บลอย ฆา เนอ วา” ของชาติพันธุ์ดาราอาง บ้านห้วยจะนุ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่ทำการเลือกโดยเฉพาะเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากการวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลจึงใช้การวิเคราะห์พรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) บุญกิริยาวัตถุ 3 ในพุทธปรัชญาเถรวาท คือการทำความดี โดยการให้ทาน รักษาศีล และการภาวนา 2) เทศกาล “บลอย ฆา เนอ วา” เป็นเทศกาลเข้าพรรษาของชาติพันธุ์ดาราอาง โดยการนำเอาการเข้าพรรษาแบบพุทธเถรวาทผสมผสานเข้ากับความเชื่อ วัฒนธรรม แนวคิด วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาติพันธุ์    ดาราอาง 3) แนวทางการอนุรักษ์เทศกาล “บลอย ฆา เนอ วา” จำเป็นต้องให้ชาวดาราอาง ตระหนักถึงความสำคัญในกา&...
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    
 • A Synchronic Study of Hmong Language Spoken in Mae Rim District, Chiang
         Mai Province

  • Authors: Ven. Thippanakorn Laolee
   Abstract: The objectives of this research aim to study 3 objectives: 1) The phonological Structure of Hmong language 2) The Morphological Structure of Hmong language and 3). The Syntactical Structure of Hmong language, by six villages in Mae Rim District Chiang Mai Province to collect data from
   in-depth interviews with a sampling population of 36 people divided into three groups: the first group, adolescents aged from 15-25 years, the second group, middle-aged aged from 26-50 years, and the third group Elderly from aged 51-70 years, and analyzing language changes between groups of different age groups, and the factors causing the linguistic change of the Hmong language. The result found that 1) The phonological structure, there are two major dialects were spoken in six villages and differ in both vocabulary and certain aspects of phonology and words are monosyllabic, large, complex inventories of tones languages. 2) The morphological structure is an isolating language; new words can be formed by compounding and reduplication and nouns show their case function through word order in the subject/object position. When it comes to nominative and accusative cases on nouns, they are not inflected for number, case, or gender. The same word could be used to translate singular, dual, and plural pronouns. 3) The syntactical structure is an analytic SVO language. The pronominal system distinguishes between three grammatical persons and three numbers - singular, dual, and plural. They are not marked for case, that is, the same word is used to translate both ìIî and ìmeî, ìsheî and ìherî. From the analysis results, it was found that the group that had the most change in the phonological structure was adolescents aged 15-25 years who used transliteration and borrowed from Thai and English, to make a new word and used it with friends and family.
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    

 •        การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้
         หลักสูตรสังคมศึกษาในยุค New
         normal

  • Authors: พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ์), สมชัย ศรีนอก, นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ
   Abstract: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับผู้สอนในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสังคมศึกษา ที่ผู้เรียนใช้ช่องทางและพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลายตามธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาแนวคิดสำหรับการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นสาระการเรียนรู้ที่เน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขการเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา รายวิชาสังคมศึกษาเป็นเพียงวิชาหนึ่งในหลักสูตร แต่มีสาระและหน่วยการเรียนรู้ที่ครอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนที่สนองตอบจุดหมายของหลักสูตร หากกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษามีประสิทธิภาพก็จะแก้ปัญหาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพต่ำของประเทศได้ เพื่อพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 4.0 ภายใน 20 ปี (พ.ศ. 2560ñ2579)
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    
 • พระพุทธเจ้ากลัวอะไร

  • Authors: พระนิติพัฒน์ อุชุจาโร
   Abstract: ความกลัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ มนุษย์กลัวความมืด กลัวฟ้าผ่า กลัวภัยธรรมชาติ กลัวสิ่งเร้นลับ รวมถึงกลัวสิ่งอื่นที่มนุษย์ไม่สามารถพิสูจน์ หรือเข้าถึงความรู้นั้นได้ด้วยปัญญาของตน ความกลัวเหล่านี้เป็นความกลัวของปุถุชนทั่วไปที่มีอวิชชาห่อหุ้มปัญญาไว้ สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญู ตรัสรู้เองโดยชอบ ยังมีสิ่งใดที่พระองค์ทรงกลัวอีกหรือ หนังสือ ìพระพุทธเจ้ากลัวอะไรî เป็นงานเขียนของ พัฒนา จุฑานนท์ แห่งสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ ธรรมะ เนื้อหาในหนังสือผู้เขียนเริ่มต้นด้วยการเปิดประเด็นคำถามด้วยความสงสัยและอยากรู้กับคำถามที่ว่า ìคนเราเกิดมาทำไมî มีผู้รู้หลายท่านให้คำอธิบายเอาไว้ แต่ผู้เขียนเห็นว่ายังไม่ใช่คำตอบที่ถูกที่สุด ผู้เขียนไม่รู้จะไปถามใคร จึงทำการค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง ค้นหาคำตอบอยู่หลายปี จนได้คำตอบที่ชัดเจน และได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า ìพระพุทธเจ้ากลัวอะไรî ขึ้น คำตอบว่าพระพุทธเจ้าทรงกลัวอะไร มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว ผู้อ่านควรอ่านด้วยความพินิ...
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    

 •        สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
         (ทสม.) จังหวัดเชียงราย

  • Authors: อาทิตย์ บุญรอด, พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์, กิตติชัย จันธิมา, กฤติวิชญ์ สุขอึ้ง, สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
   Abstract: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดเชียงราย 2. ศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดเชียงราย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า 1.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. จังหวัดเชียงราย สภาพปัจจุบันในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการทรัพยากรน้ำ รองลงมา ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การจัดการทรัพยากรป่าไม้ และการจัดการสารพิษทางการเกษตร ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การจัดการทรัพยากรดิน 2) การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ&...
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    

 •        ความเชื่อและอานิสงส์การตักบาตรเที่ยงคืน
         ของวัดในเขตอำเภอเมือง
         จังหวัดเชียงใหม่

  • Authors: พระสิทธิพงษ์ วิสุทฺธิวํโส , โผน นามณี, พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม
   Abstract: บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพิธีกรรมการตักบาตรเที่ยงคืน
   2) เพื่อศึกษาความเชื่อและอานิสงส์การตักบาตรเที่ยงคืน 3) เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์การตักบาตรเที่ยงคืนของวัดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่ทำการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย เจ้าอาวาส มัคนายก ผู้จัดพิธีกรรมการตักบาตรเที่ยงคืน พระภิกษุสงฆ์ที่ออกบิณฑบาต ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมพิธีกรรมการตักบาตรเที่ยงคืน และผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนา รวมทั้งหมด 21 รูป/คน ในเขต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) พิธีกรรมการตักบาตรเที่ยงคืน มาจากคัมภีร์สมันตปาสาทิกา และคัมภีร์อโศกาวทาน เรื่องพระอุปคุต ว่าเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ ในครั้งที่พระเจ้าอโศกได้อาราธนามาคุ้มครองงานสมโภชสถูป พระเจ้าอโศกได้เสด็จลงน้ำอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาบนฝั่ง จึงเป็นที่มาของการอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากŨ...
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    

 •        ความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
         ของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
         ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
         วิทยาเขตล้านนา

  • Authors: พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร
   Abstract: บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 2) ศึกษาข้อเสนอแนะของสถานศึกษาที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 86 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( =3.73, S.D.= .412) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านเนื้อหาวิชา รองลงมา คือ ด้านผู้สอน ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน ซึ่งทุกด้านมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 2) สถานศึกษาได้สะท้อนปัญหาและวิธีแก้ปัญหาผ่านข้อเสนอแนะ 5 ประเด็นคือ (1) ควรเชื่อมโยงการเรีย...
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    

 •        ภาวะผู้นำทางปัญญาในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม
         

  • Authors: พระถวิล ถิรจิตฺโต, โผน นามณี, พระมหาวิเศษ ปญฺาวชิโร
   Abstract: บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำทางปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมในพุทธปรัชญาเถรวาท และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นำทางปัญญาในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมของมโหสถบัณฑิตในมโหสถชาดก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา รวมไปถึงเอกสารงานวิจัย เอกสาร ตำราและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับภาวะผู้นำในพุทธปรัชญาเถรวาท ความขัดแย้งในพุทธปรัชญาเถรวาท และมโหสถบัณฑิตในมโหสถชาดก ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำทางปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยใช้หลักปัญญา 3 ประการ ประกอบด้วย (1) สุตมยปัญญา ปัญญาได้จากฟังข้อมูลเพื่อประกอบพิจารณา (2) จินตามยปัญญา ปัญญาได้จากการคิดวิเคราะห์ตรึกตรองความเป็นเหตุเป็นผล (3) ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่ได้จากการเจริญสติพิจารณา 2) การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมในพุทธปรัชญาเถรวาท ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมทางพระพุทธศาสนานั้นมีมูลเหตุมาจาก ปปัญจธรรม ธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้า มีตัณหา ทิ...
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    

 •        การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
         ของอำเภอกัลยาณิวัฒนา
         จังหวัดเชียงใหม่

  • Authors: ทนงศักดิ์ กุมะณา, ทิพาภรณ์ เยสุวรรณ์, อุทัย มูลแก้ว
   Abstract: บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว 3) เพื่อนำเสนอกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และการจัดเวทีสนทนากลุ่ม ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอำเภอกัลยานิวัฒนา พบว่า อำเภอกัลยาณิวัฒนามีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นประกอบไปด้วย ข้าวกล้องดอย ผ้าทอกระเหรี่ยง และกาแฟ โดยทางชุมชนได้มีการประชามติเลือกผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีการปลูกกันทุกครัวเรือน สื่อถึงอัตลักษ์และวิถีชีวิตของชุมชน เป็นวัฒนธรรมที่มีมายาวนาน คือ เมื่อเด็กเกิดมาในครอบครัวใดแล้ว จะมีการปลูกต้นไม้ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเด็กและให้เด็กคนนั้นได้ดูแลรักษาต้นไม้ต้นน...
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    

 •        การทำฉัตรล้านนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
         ของชุมชนวัดกู่ม่าน
         ตำบลสันปูเลย
         อำเภอดอยสะเก็ด
         จังหวัดเชียงใหม่

  • Authors: พระคติพล คมฺภีรปญฺโญ (อะทะเทพ), ทิพาภรณ์ เยสุวรรณ์
   Abstract: บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ การทำฉัตรล้านนาของชุมชนวัดกู่ม่าน 2) เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนวัดกู่ม่าน 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนวัดกู่ม่าน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม จากผู้เกี่ยวข้องในการทำฉัตรล้านนาของชุมชนวัดกู่ม่าน ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการ มีขั้นตอนการผลิตทั้งหมด 11 ขั้นตอน การบริหารมีทั้งหมด 4 ด้านคือ (1) บุคคลากร บริหารโดยยึดหลักความเสมอภาคและความสามารถ (2) งบประมาณ มีกลไกในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (3) วัสดุ กำหนดความต้องการจากออเดอร์ แล้วจัดหาโดยผู้ทำหน้าที่เฉพาะเพื่อสะดวกในการควบคุมด้านปริมาณ และคุณภาพ มีการบำรุงรักษาโดยจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย แยกเป็นประเภทเพื่อสะดวกต่อการใช้ และจำหน่ายออกเมื่อพัสดุเสื่อมสภาพ (4) การจัดการ บริหารโดยประธานกลุ่มและมอบหมายงานผ่านกลุ่มลูกศิษย์ซึ่ง สามารถตั&...
   PubDate: 2022-12-27
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    

 •        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการ
         ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร
         ในกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
         จังหวัดเชียงราย

  • Authors: ทศพล เมืองอินทร์, พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์, กิตติชัย จันธิมา, กฤติวิชญ์ สุขอึ้ง, สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
   Abstract: บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร : กรณีศึกษาในวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพร
   กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 374 คน จากกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยภายในชุมชนมีอิทธิพลต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงส&#...
   PubDate: 2022-12-27
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    
 • หุ้นส่วนทางสังคม,
         องค์การบริหาร
         รูปแบบที่เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
         

  • Authors: แสงดาว กองใจ, สมคิด แก้วทิพย์, เฉลิมชัย ปัญญาดี, บงกชมาศ เอกเอี่ยม
   Abstract: การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อศึกษาบทบาทการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการทำหน้าที่หนุนเสริมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการหนุนเสริมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ ตัวแทนหรือผู้นำกลุ่มจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 1) บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการบูรณาการขับเคลื่อนเครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันของ โดยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการและศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน
   PubDate: 2022-12-26
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    

 •        บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธิญาณมุนี
         (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร)

  • Authors: Anongxay Vilaisak, พระปลัดสถิตย์ โพธิญาโณ (โพธิ์หล้า), พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงค์
   Abstract: บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2) ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺาวชิโร) และ 3) วิเคราะห์บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺาวชิโร) เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี 3 ประการ ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตให้บริสุทธิ์  ส่วนวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนามี 10 วิธี ได้แก่ การยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ การอุปมาเปรียบเทียบ การใช้อุปกรณ์การสอน การทำให้ดูเป็นตัวอย่าง การใช้คำเล่นภาษา การเลือกคน และ การปฏิบัติรายละบุคคล การรู้จักจังหวะและโอกาส ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ การลงโทษและการให้รางวัล และการแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้า  2) บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺาวชิโร) มีดังนี้   (1) ด้านการปกครอง ใช้หลักเมตตาธรรม ตามพรหมวิหาร (2) ด้านศึกษาสงเคราะห์ ท่านอุปถัมภ์การศึ...
   PubDate: 2022-12-26
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    
 • ศัลยกรรศัลยกรรม
         

  • Authors: นิติพงษ์ กุประดิษฐ์, พระวุฒิชัย มหาสทฺโท (เสียงใหญ่), พระอำนาจ พุทธอาสน์, ธาวิษ ถนอมจิตศ์
   Abstract: การศึกษาเรื่อง ศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามในมุมมองพุทธสุนทรียศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดทางพุทธสุนทรียศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาแนวคิดการศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม 3) เพื่อวิเคราะห์เกณฑ์การตัดสินคุณค่าความงามทางพุทธสุนทรียศาสตร์ เป็นงานวิจัยคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า 1) ศัลยกรรมตกแต่ง คือ การผ่าตัดอวัยวะเพื่อรักษาหรือปรับปรุงรูปร่างของอวัยวะให้สวยงามและเหมาะสม ทำให้อวัยวะนั้น ๆ คงทำหน้าที่ได้ตามปกติ รวมทั้งเป็นการบูรณะส่วนที่ผิดปกติให้กลับสู่สภาพปกติด้วย สามารถแยกได้ว่า การทำศัลยกรรมแบบใดเป็นศัลยกรรมเสริมสร้าง และการทำศัลยกรรมแบบใดเป็นศัลยกรรมความงาม เป้าหมายหรือจุดประสงค์ ของผู้ที่ตัดสินใจเลือกทำศัลยกรรมส่วนใหญ่ คือ ต้องการเพิ่มความสวย ความงาม เพิ่มความมั่นใจและให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพ 2) พุทธสุนทรียศาสตร์ คือ ศาสตร์หรือวิชาที่ว่าด้วยการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับความจริง หรือ แก่นแท้ ของคุณค่าทางสุนทรียะหรือความงาม ในศิลปะและวัตถุทางธรรมชาติ โดยอาศัยหลักการหรือแŨ...
   PubDate: 2022-12-26
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    

 •        

  • Authors: พระครูปลัดธนภัทร อุตฺตมปญฺโญ, เบญจมาศ สุวรรณวงศ์, พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม
   Abstract: บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนางานจิตสาธารณะตามหลักพระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนางานจิตสาธารณะของเด็กเยาวชนโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนางานจิตสาธารณะของเด็กเยาวชนโรงเรียนวิถีพุทธเชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และในภาคสนาม ดำเนินการด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาของเด็กเยาวชนโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะด้วย พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และสังคหวัตถุ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา 2) สภาพปัญหาของเด็กเยาวชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตสาธารณะ นักเรียนส่วนใหญ่แสดงความสนใจและให้ความสำคัญกับการเลือกปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองมากกว่าส่งผลให้ประชาชนเกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้านหลัก ๆ เช่น ปัญหาทางกาย คือ การเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักให้ และไม่รู้จักแบ่งปัน และปัญหาด้านจิตใจ เช่น การขาดความมีน้ำใจน้อยลง ในจิตอาสาของเยาวชนในสมัยปัจจุบัน และการŬ...
   PubDate: 2022-12-26
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    

 •        แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
         

  • Authors: พระอนันต์ อภินนฺโท (ผากา), พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, เบญจมาศ สุวรรณวงศ์
   Abstract: บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน 2) ศึกษาสภาพปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน 3) แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน การเผยแผ่เนื้อหาธรรมะไม่ถูกต้อง ไม่ทันสมัย ไม่มีความชำนาญในการเผยแผ่ เจตนาของการสื่อสารไม่เด่นชัด และรูปแบบไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะกับสมณสารูป และไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ซึ่งองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารนั้นสำคัญอย่างยิ่ง เพราะรูปแบบจะสมบูรณ์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง และ ผู้รับสาร ซึ่งบางครั้งไม่ได้ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์   2) สภาพปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน  เช่น ละเลยการทำกิจวัตร ซึ่งมีผลต่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนควรมีการปรับปรุง ได้แก่ 1.ขาดความรู้ในหลักธรรม 2.ปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม...
   PubDate: 2022-12-26
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    
 • โควิด 19 :
         กระบวนการปรับตัวของชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป้า
         อำเภอแม่แตง
         จังหวัดเชียงใหม่

  • Authors: วัฒโนทัย รัตนภูมิ, ทิพาภรณ์ เยสุวรรณ์
   Abstract: บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบของชุมชนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 2) เพื่อศึกษากระบวนการปรับตัวของชุมชน ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 3) เพื่อนำเสนอกระบวนการปรับตัวเชิงพุทธบูรณาการ ของชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มเฉพาะ จำนวน 28 รูป/คน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ปัญหาและผลกระทบของโรคโควิด 19 ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 1) ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ 2) ด้านจิตใจเกิดความรู้สึกเครียด กลัวและวิตกกังวล 3) ด้านเศรษฐกิจ ขาดรายได้ ตกงาน 4) ด้านสังคม สัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนลดลง 2) กระบวนการปรับตัวของชุมชนตำบลบ้านเป้านั้น มีทั้งหมด 4 ด้าน 1) ด้านร่างกาย ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 2) ด้...
   PubDate: 2022-12-26
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    

 •        แนวทางการเข้าถึงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของกลุ่มคนไร้สัญชาติบ้านแก่งทรายมูล
         ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย
         จังหวัดเชียงใหม่

  • Authors: ชนกันต์ ปัญญาวัธนกสุล , ทิพาภรณ์ เยสุวรรณ์, สหัทยา วิเศษ
   Abstract: บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไร้สัญชาติ ในหมู่บ้านแก่งทรายมูล ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
   2) เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไร้สัญชาติ ในหมู่บ้านแก่งทรายมูล ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไร้สัญชาติ ในหมู่บ้านแก่งทรายมูล ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ ได้แก่การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มคนไร้สัญชาติ ทั้งสิ้น 18 คน ในการวิเคราะห์ ได้แก่ วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยนำข้อมูลทั้งที่ได้ได้บันทึกเทป โดยการถอดบทสัมภาษณ์ ถ่ายรูปภาพ การสังเกต ปฏิกิริยาผู้ให้ข้อมูล ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) การเข้ามายังประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย ส่งผลทำให้กลุ่มคนไร้สัญชาติประสบปัญหาในการเข...
   PubDate: 2022-12-26
   Issue No: Vol. 13, No. 2 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.173.35.14
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-