Publisher: Mahasarakham Rajabhat University (Total: 4 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 4 of 4 Journals sorted alphabetically
Chophayom J.     Open Access  
J. of Applied Informatics and Technology     Open Access  
J. of Architecture, Design and Construction     Open Access   (Followers: 1)
J. of Educational Measurement Mahasarakham University     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Architecture, Design and Construction
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2673-0332 - ISSN (Online) 2673-0340
Published by Mahasarakham Rajabhat University Homepage  [4 journals]

 •        การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการออกแบบสื่อทางมรดกทางวัฒนธรรม
         ชุมชนแกดำ มหาสารคาม

  • Authors: Pondej Chaowarat
   Pages: 13 - 24
   Abstract: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำแนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยทุนมรดกทางวัฒนธรรมในด้านกระบวนการและประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการที่เกิดจากการประยุตก์ใช้แนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและพัฒนาสื่อ ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้สื่อและปรับปรุง และขั้นตอนที่ 5 การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และการประเมิน โดยมีผู้เข้าร่วมในกระบวนการประกอบด้วยผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอาชีพ เด็กและเยาวชน ชาวชุมชน นิสิตในสาขานิเทศศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ เมื่อดำเนินตามกระบวนการแล้วพบว่าสื่อที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก โดยได้รับความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจและความสวยงาม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าชมวิดีทัศน์สูงสุดคือ คนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพศห...
   PubDate: 2022-04-27
   Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
    

 •        

  • Authors: Umpa Buarapa
   Pages: 27 - 37
   Abstract: การพัฒนาพื้นที่สีเขียวชนบทเพื่อความยั่งยืน มีวัตถุประสงค์คือ (1) การศึกษาลักษณะทางกายภาพพื้นที่สีเขียวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อความยั่งยืน (3) แนวคิดและแนวทางการพัฒนาทางกายภาพพื้นที่สีเขียวชนบทเพื่อความยั่งยืน โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่สีเขียวยั่งยืน นำมาวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพ แนวคิด เป้าหมายและผลที่เกิดขึ้น จากการศึกษาพบว่า พื้นที่สีเขียวชนบทที่สำคัญ คือ พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ แต่ไม่ตอบสนองบทบาทและหน้าที่ของพื้นที่สีเขียวอักทั้งยังสร้างผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมสวนทางกับแนวคิดพื้นที่สีเขียวยั่งยืน แนวคิดแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวชนบท คือ (1) ในระดับ Macroscale ภายใต้แนวคิดนิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการจัดการแบบองค์รวม การพัฒนาพื้นที่ให้สัมพันธ์กับอัตลักษณ์พื้นที่สูง ที่ราบ และที่ราบลุ่มน้ำ การใช้พื้นที่สีเขียวริ้วยาวของแม่น้...
   PubDate: 2022-04-27
   Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
    

 •        การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่พักอาศัย
         จากเศษผ้าย้อมคราม
         

  • Authors: Sasikarn Nartkosar
   Pages: 41 - 57
   Abstract: วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนครที่สามารถนำสู่การประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์2.เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่พักอาศัยโดยใช้เศษผ้าย้อมครามที่เหลือใช้ในชุมชนร่วมกับอัตลักษณ์จังหวัด วิธีการดำเนินการวิจัย คือศึกษาและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มทอผ้าครามมุกบ้านนาจานใหม่ พบว่า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีความคล้ายคลึงกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ และมีเศษผ้าย้อมครามที่เหลือจากการตัดเย็บเป็นจำนวนมาก ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยค้นหาอัตลักษณ์จังหวัดสกลนคร จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนที่อาศัยอยู่จังหวัดสกลนคร จำนวน 400 คน  สรุปได้ดังนี้ อัตลักษณ์ที่สื่อถึงจังหวัดสกลนครในแต่ละด้าน ได้แก่ ผ้าย้อมคราม วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  โคขุนโพนยางคำ และประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง หลังจากนั้นนำมาออกแบบร่วมกับผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่พักอาศัย โดยการนำเศษผ้าย้อมครามของชุมชนเข้ามาเป็นวัสดุหลัก สรุปแนวทางการออกแบบและคัดเลือกมาผลิตต้นแบบ โดยคำนึงถึงพื้นฐานความสามารถของชุมชนและข้อจำกัดของวัสดุเป็นหลัก ห&...
   PubDate: 2022-04-27
   Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
    

 •        การพัฒนารูปแบบการจัดวางลายต่อเนื่องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อเป็นต้นแบบในการพิมพ์บาติกด้วยมือ
         ตำบลปาเสมัส
         อำเภอสุไหงโกลก
         จังหวัดนราธิวาส

  • Authors: ศฤงคาร กิติวินิต, สุพร สุนทรนนท์
   Pages: 61 - 74
   Abstract: การพัฒนารูปแบบการจัดวางลายผ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกของกลุ่มปาเสมัส เกิดจากปัญหาของผู้ประกอบการที่ขาดต้นแบบผ้าบาติกเพื่อแสดงให้เห็นก่อนซื้อ การสื่อสารที่ผิดพลาดส่งผลให้การผลิตผ้าไม่ตรงตามต้องการของผู้ซื้อ เกิดต้นทุนสูงจากการผลิต ผู้ประกอบการจึงต้องการสร้างแบบจำลองเพื่อเป็นต้นแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาด ลวดลาย และสีสัน ได้ก่อนการผลิตจริง ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดวางลายต่อเนื่องด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการออกแบบกราฟิก เพื่อเป็นต้นแบบในการพิมพ์บาติกด้วยมือ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ได้แก่ กำหนดขนาดผ้าได้หลายขนาดตามความต้องการ เก็บลวดลายแม่พิมพ์ได้จำนวนมาก จัดวางลายได้อย่างอิสระ กำหนดสีได้ตามต้องการ และสามารถสั่งพิมพ์ลงบนกระดาษหรือผ้าเพื่อตรวจสอบลวดลายและสีได้ก่อนการพิมพ์จริง โดยผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดวางลายพิมพ์ต่อเนื่องมีคุณภาพในระดับดีมาก และผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อรูปแบบการจัดวางลายต่อเนื่องระดับมากที่สุด
   PubDate: 2022-04-27
   Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
    

 •        

  • Authors: Sureepan Supansomboon, Supitcha Supansomboon
   Pages: 77 - 93
   Abstract: ปัญหาที่สำคัญของประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารของกระจก คือกระจกที่
   ป้องกันความร้อนได้ดีมักจะยอมให้แสงธรรมชาติผ่านได้น้อย มีการสะท้อนหรือมีสีที่ส่งผลด้านลบ ใน
   ปัจจุบันผู้ผลิตได้มีการพัฒนากระจกโลว์อีซึ่งใช้การเคลือบหลายชั้นจากสารเคลือบหลักคือเงินบริสุทธิ์
   สูตรการเคลือบไม่เป็นที่เปิดเผยและมีคุณสมบัติที่หลากหลาย งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอสารเคลือบ
   หลักทางเลือก และประยุกต์ใช้วิธีการจำลองฟิล์มบาง เพื่อศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของสารเคลือบ ใน
   ความหนาและจำนวนชั้นที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบกับเงินบริสุทธิ์และสารเคลือบอื่น โดยใช้วิธี
   เคลือบฟิล์มบนกระจกเพื่อวัดค่าการสะท้อนและส่องผ่านแสง มาสร้างแบบจำลองฟิล์มบาง
   เปรียบเทียบกัน พบว่าฟิล์มบางของทองสีม่วงสะท้อนความร้อนและส่องผ่านแสงต่ำกว่าเงินบริสุทธิ์
   เล็กน้อย แต่ยอมให้รังสียูวีส่องผ่านได้น้อยกว่าและมีช่วงสีของแสงที่ส่องผ่านที่ไม่ส่งผลเสียต่อผู้ใช้
   อย่างไรก็ตามทองม่วงมีราคาสูงจึงยังมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ ผลจากการศึกษานี้...
   PubDate: 2022-04-27
   Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
    

 •        การก่อสร้างอาคารด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป:
         

  • Authors: วิกรม เหล่าวิสุทธิชัย, บัณฑิต จุลาสัย
   Pages: 97 - 112
   Abstract: ด้วยการก่อสร้างอาคารด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทย ทำให้มีการวิจัยในเรื่องนี้มากขึ้น และกระจายอยู่ในฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยยังไม่มีการรวบรวมและเรียบเรียง ให้เป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ   จึงมีวัตถุประสงค์ จะจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป และบ่งชี้ช่องว่างงานวิจัยในศาสตร์นี้   จากการสืบค้น พบงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในช่วงปีพ.ศ. 2516-2560 ในฐานข้อมูลของ 8 สถาบันอุดมศึกษา จำนวนรวม 140 รายการ  หลังช่วงปีพ.ศ. 2541-2545 มีการศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   งานวิจัยที่พบ ครอบคลุมปัจจัย วิธีการ ประเภท ประโยชน์ และปัญหาของอาคารที่ก่อสร้างอาคารด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป   แต่เมื่อพิจารณาตามขั้นตอนในวงจรชีวิตสถาปัตยกรรม พบว่ายังขาดงานวิจัยหลายเรื่อง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานตลอดทั้งวงจร การตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างและการผลิตอย่างเหมาะสม การวางแผนจัดการชิ้นส่วน และการออกแบบคำนึงถึงการผลิต ขนส่ง ติดตั้ง และรื้อถอน  นอกจากนี้ การวิเคราะ...
   PubDate: 2022-04-27
   Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
    
 • The study of data compilation process by utilising Building Information
         Modeling (BIM) case study of : classroom building of Faculty of
         Architecture Rajamangala University of Srivijaya

  • Authors: Rohana Waedolorh
   Pages: 115 - 126
   Abstract: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเก็บข้อมูลอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) เพื่อนำข้อมูลจำนวนครุภัณฑ์ตำแหน่งที่ตั้งภายในอาคารสู่แผนการบำรุงรักษา วิธีการดำเนินงานวิจัยโดย การสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล กำหนดขอบเขตการเก็บข้อมูลจากสำรวจพื้นที่บริเวณผังพื้นชั้น 1 และการเก็บข้อมูลจากแบบก่อสร้างอาคาร ตามแนวทางการใช้งานแบบจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับประเทศไทย ผลการดำเนินงานวิจัยดังกล่าว พบว่าการจัดเตรียมข้อมูลการสร้างแบบจำลองจากแบบก่อสร้างยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากแบบดังกล่าวไม่ได้ถูกแยกหมวดหมู่ตามมาตรฐานของการทำงาน BIM & Classification อีกทั้งข้อมูลกายภาพจากการสำรวจพื้นที่ไม่ตรงกับแบบ จึงทำให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นการจำลองข้อมูลอาคารเรียนควรวางแผนการใช้เทคโนโลยี BIM เป็นเครื่องมือในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมจนสิ้นสุดกระบวนการ เพราะข้อมูลต่างๆ จะถูกพัฒนาเนื้อหารายละเอียดให้มีความละเอียดและสอดคล้องกับแผนการทำงาน ŭ...
   PubDate: 2022-04-27
   Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
    

 •        การจัดสรรงบประมาณในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
         

  • Authors: Nart SOOKSIL, Veerapon Namwong
   Pages: 129 - 143
   Abstract: การที่ภาครัฐมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ส่งผลให้ภาคเอกชนมีการขยับตัวเพื่อตอบสนองธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากภาคเอกชนสามารถคาดการณ์แนวโน้มความต้องการอาคารประเภทต่าง ๆ จากงบประมาณที่ถูกจัดสรรลงในพื้นที่ดังกล่าว งานวิจัยนี้ทำการศึกษาสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ จำนวนการเกิดขึ้นของอาคารแต่ละประเภท และสร้างสมการทำนายจำนวนอาคารจากการจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยการเก็บข้อมูลการจัดสรรงบประมาณใน 11 ด้านจาก 17 หน่วยงาน ตลอด 6 ปีงบประมาณ จำนวนการเกิดอาคารสิ่งก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ใน 13 ตำบลตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 2563 และทำการสร้างสมการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณเพื่อทำนายการเกิดขึ้นของอาคารจากงบประมาณที่ถูกจัดสรรลงใน 17 หน่วยงาน ผลการวิจัยพบว่างบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรสูงสุด 5 อันอับแรกของแต่ละปีเมื่อรวมกันแล้วพบว่ามีสัดส่วนมากกว่า 70% ของงบประมาณรวมของทั้ง 17 หน่วยงาน และงบประมาณที่ถูกจัดสรรเป็นสัดส่วนใหญ่...
   PubDate: 2022-04-27
   Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.175.255
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-