Publisher: Mahasarakham Rajabhat University (Total: 4 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 4 of 4 Journals sorted alphabetically
Chophayom J.     Open Access  
J. of Applied Informatics and Technology     Open Access  
J. of Architecture, Design and Construction     Open Access   (Followers: 1)
J. of Educational Measurement Mahasarakham University     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Architecture, Design and Construction
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2673-0332 - ISSN (Online) 2673-0340
Published by Mahasarakham Rajabhat University Homepage  [4 journals]

 •        การจัดการวงจรขยะชุมชนแบบครอบคลุมโดยใช้แนวคิด
         การพึ่งพากันของระบบนิเวศเมือง
         และเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อนำไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนผ่านมิติ
         ด้านการบริหารจัดการเมือง

  • Authors: Pechladda Pechpakdee
   Pages: 13 - 29
   Abstract: บทความวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการจัดการวงจรขยะชุมชนแบบครอบคลุม โดยใช้แนวคิดการพึ่งพากัน ของระบบนิเวศเมืองเพื่อนำไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสารคาม ภายใต้สำนักประสานงานชุดโครงการชุดโครงการเมืองยั่งยืน โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (สกสว.)  วิธีการศึกษา การศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) และ การศึกษาเชิงพื้นที่ (Area Based Analysis) และเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นออกเป็น 3 ภาคส่วนได้แก่ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะชุมชน ได้แก่ ภาคส่วนที่เป็นทางการ (formal sector) ภาคส่วนกึ่งทางการ(semi-formal sector) และภาคส่วนที่ไม่เป็นทางการ (informal sector)   โดยมีขั้นตอนภาพรวมวิธีวิจัยระดับแหล่งกำเนิด (Input) ระดับการจัดการ (Process) ระดับการกำจัดขยะปลายทาง (Output) ผลการวิจัย ได้เสนอแนะให้เริ่มจากการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน  โดยแบ่งเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดการระดับครัวเรือน ซึ่งไม่จำเป...
   PubDate: 2022-08-31
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2022)
    

 •        ลักษณะของการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบที่อยู่อาศัย
         กรณีศึกษา
         ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน
         จ.ปทุมธานี

  • Authors: ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ
   Pages: 33 - 46
   Abstract: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการออกแบบศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคนไร้บ้าน จังหวัดปทุมธานี  2) ศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้าน มีวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและเชิงคุณภาพ โดยมีการเก็บข้อมูลผ่านการมีส่วนร่วมในการออกแบบ ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเกตและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง  ผลจากการศึกษาพบว่ากระบวนการออกแบบมีการดำเนินไปพร้อมกับการการสร้างกระบวนการรวมกลุ่มคนไร้บ้าน นับเป็นอุปสรรคต่อการทำงานมีส่วนร่วมและการสร้างระดับการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นของคนไร้บ้าน นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของคนไร้บ้านในกระบวนการออกแบบนี้มีลักษณะเฉพาะที่สำคัญ โดยกระบวนการออกแบบนับเป็นกลไกสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม รวมทั้งเกิดการสร้างเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายทางสังคมกับองค์กรภายนอก อันมีผลต่อการสร้างความเข้มแข็งและสร้างโอกาสให้คนไร้บ้านมีชีวิตที่ดีขึ้น
   PubDate: 2022-08-31
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2022)
    

 •        

  • Authors: พรชัย จิตติวสุรัตน์
   Pages: 51 - 64
   Abstract: การศึกษาพื้นที่ว่างในย่านเจริญกรุง บางรัก เพื่อค้นหาและจำแนกพื้นที่เสียเปล่าในลักษณะต่างๆ มีการเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ การสำรวจลักษณะกายภาพของพื้นที่ และการสังเกตการณ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พบว่า มีพื้นที่ว่างที่สามารถนำมาเป็นพื้นที่ว่างเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว แบ่งประเภทตามเกณฑ์บริบทได้ดังนี้คือ 1) พื้นที่ว่างเขตทาง 2) พื้นที่ว่างด้านหน้าอาคาร 3) พื้นที่ว่างรอบอาคาร และ 4) พื้นที่ว่างอิสระ ผลการวิเคราะห์พบว่า พื้นที่ว่างเหล่านี้มีลักษณะของพื้นที่ว่างเสียเปล่า ได้แก่ 1) พื้นที่ว่างไม่มีการใช้ประโยชน์ 2) พื้นที่ว่างมีการใช้ประโยชน์ต่ำกว่ามาตรฐาน และ 3) พื้นที่ว่างเศษเหลือ การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่เสียเปล่าให้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างเหมาะสม เป็นออกแบบภูมิทัศน์ในประเด็นดังนี้คือ 1) รูปแบบพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ใช้สอย และการเชื่อมโยงพื้นที่ 2) องค์ประกอบของพื้นที่ ได้แก่ พื้นผิวรองรับการใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวก และพืชพันธุ์ 3) ด้านสุนทรียภาพ ได้แก่ บรรยากาศของพื้นที่ เช่น ความร่มรื่น เป็นระเบียบ...
   PubDate: 2022-08-31
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2022)
    

 •        การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
         ในเขตเทศบาลตำบลบุญเรือง
         อำเภอเชียงของ
         จังหวัดเชียงราย

  • Authors: ศมลวรรณ วรกาญจน์
   Pages: 69 - 95
   Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาถึงศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบุญเรืองที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของชุมชน และเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของคนในชุมชนบุญเรือง โดยใช้ศักยภาพเชิงพื้นที่เป็นกลยุทธ์หลัก ด้วยการสำรวจภาคสนาม รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สำหรับเครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบสำรวจและแผนที่ ส่วนการวิเคราะห์ศักยภาพของเชิงพื้นที่ใช้เทคนิค Potential Analysis Surface (PSA)             ผลการศึกษา พบว่า เทศบาลตำบลบุญเรือง มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีอัตลักษณ์ของชุมชนด้านการเกษตร พื้นที่ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนบุญเรือง ได้แก่ พื้นที่ป่าชุมชน  พื้นที่น้ำตกภูแกงและพื้นที่ริมลำห้วยภูแกง  พื้นที่วิถีชีวิตทางการเกษตร พื้นที่วิถีชีวิตทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น พื้นที่ทางศาสนา สำหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ย$...
   PubDate: 2022-08-31
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2022)
    

 •        แนวทางการป้องกันความเสี่ยงอุทกภัยจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอนาคต
         กรณีศึกษาพื้นที่ลำน้ำมูล
         ส่วนที่ 3/5

  • Authors: Natchanon Amatyakul
   Pages: 99 - 115
   Abstract: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงอุทกภัยและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอนาคต กรณีศึกษาพื้นที่ลำน้ำมูล ส่วนที่ 3/5 ซึ่งในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีการเติบโตและขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2551 - 2569 ศึกษารูปแบบและทิศทางการเกิดอุทกภัยเพื่อเสนอแนะแนวทางการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จากการศึกษา พบว่า การตั้งถิ่นฐานเชิงพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ชุมชนในอนาคตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาในรูปแบบเส้นตรง จะเห็นได้ชัดเจนบริเวณถนนชยางกูร ถนนแจ้งสนิท และบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรม เบล็ดเตล็ดและป่าไม้ในบริเวณเมืองลดลงและยังมีการรุกล้ำบริเวณพื้นที่รับน&...
   PubDate: 2022-08-31
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2022)
    

 •        แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ:
         

  • Authors: ธนกร วีระวุธ
   Pages: 119 - 139
   Abstract: แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงนิเวศถูกศึกษาและนำเสนอ เพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ จากการสำรวจอาคารและพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่ามีการก่อสร้างอาคารโดยไม่คำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ นำไปสู่การทดลองสร้างระบบนิเวศจำลอง ผลการทดลอง พบว่า มีสัตว์เข้ามาอยู่อาศัยหลายชนิด โดยมีค่าดัชนีความหลากหลายมากที่สุด 1.08 (ค่าดัชนีความหลากหลายขึ้นอยู่กับจำนวนและชนิดไฟลัมของสัตว์ที่พบ โดยมีค่าเท่ากับ 0 ถึง 5) ในสภาพแวดล้อมที่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 82.45 % ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเข้ามาอยู่อาศัยและดำรงอยู่ของพืชและสัตว์ ได้แก่ 1) ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม 2) การมีอยู่ของสารอาหาร 3) การมีพื้นที่อยู่อาศัย และ 4) แสงแดดที่เหมาะสม ซึ่งนำมาสู่ความหลากหลายทางชีวภาพ จากปัจจัยดังกล่าว ได้มีการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นแบบ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยการปรับปรุงผนัง วัสดุมุงหลังคา และภูมิทัศน์รอบอาคาร เพื่อรองรับการเข้ามาอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวū...
   PubDate: 2022-08-31
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2022)
    

 •        โครงการศึกษาเพื่อการออกแบบศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชุน
         กรณีศึกษา ชุมชนเมืองเตา
         ตำบลเมืองเตา
         อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
         จังหวัดมหาสารคาม

  • Authors: Nattawat Jitsit
   Pages: 143 - 154
   Abstract: โครงการการศึกษาเพื่อออกแบบศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน ชุมชนเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นโครงการวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2563  มีวัตถุประสงค์ประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชุมชน ผ่านทางการออกแบบศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมตามหลักวิชาการ 2) เพื่อดำเนินการออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคารศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์บริเวณศาลเจ้าพ่อศรีนครเตา ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามกระบวนการวิจัย โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกับกระบวนการ PDCA โดยมีผลที่เกิดขึ้นจากโครงการดังนี้ 1) แนวทางการจัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชุมชน 2) แบบสถาปัตยกรรมและหุ่นจำลอง อาคารศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนโดยมีผู้ร่วมโครงการ คือ คณะผู้วิจัย  นิสิต  ชุมชน และ ภาคีองค์กรภายนอก ได้แก่ หมู่บ้านเมืองเตา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิสัย จังหวัดมหาสารคาม
   PubDate: 2022-08-31
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2022)
    

 •        การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายใน
         เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบ
         โฮมสเตย์บ้านหัวขัว อ.แกดำ
         จ.มหาสารคาม

  • Authors: กิ่งกาญจน์ โสภณพิศุตม์
   Pages: 157 - 172
   Abstract: การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายใน เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบโฮมสเตย์บ้านหัวขัว อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ และสัมภาษณ์ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโฮมเสตย์ ทั้งนี้ ได้ทำการเลือกโฮมเสตย์ 1 หลัง จาก 13 หลังคาเรือน ที่มีความพร้อมต่อการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อต้อนรับนักกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยโฮมเสตย์ดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ประกอบด้วย พื้นที่พักอาศัย ที่เก็บอุปกรณ์การเกษตร ยุ้งฉาง และสวนครัว กิจกรรม พฤติกรรม เป็นรูปแบบวิถีชนบท ดังนั้น แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโฮมสเตย์ ด้วยการจัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ให้สอดคล้องต่อการใช้ชีวิตดั้งเดิม  สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน สำหรับเจ้าของโฮมเสตย์ ผู้พักอาศัย ตลอดจนรองรับนักท่องเที่ยวได้ และนำเสนอการตกแต่งที่แสดงออกถึงศิลปะ ภูมิปัญญา ที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
   PubDate: 2022-08-31
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2022)
    

 •        

  • Authors: กุลภัสสรณ์ นางาม
   Pages: 177 - 190
   Abstract: การศึกษาเพื่อกระบวนการสร้างแนวความคิดในงานออกแบบโดยใช้ อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางเริ่มต้นนำไปสู่ผลลัพธ์ในรูปแบบของแนวความคิดสร้างสรรค์งานสมัยใหม่ที่ตอบรับกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยศึกษาจากข้อมูลด้านอัตลักษณ์ไทย นำมาวิเคราะห์และถ่ายทอดเป็นกระบวนการเพื่อนำไปใช้ในงานออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษาและทำงาน ในสายวิชาการออกแบบ สถาปัตยกรรม งานสร้างสรรค์ เป็นแนวทางสร้างแรงบันดาลใจ แนวคิด ต่อยอดในงานออกแบบ และสายงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนัก ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย ตอบรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 จนถึงแผนพัฒนาฉบับที่ 10  ในแง่มุมของการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรม ทำให้สามารถสรุปได้ว่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยสามารถนำมาสร้างให้เกิดรูปแบบแนวคิดสร้างสรรค์งานสมัยใหม่ได้ โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ พัฒนา และถ่ายทอดตามกระบวนการอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน สามารถสื่อให้เกิดความเข้าใจในกระ&#...
   PubDate: 2022-08-31
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2022)
    

 •        

  • Authors: onumpai samkhuntod
   Pages: 195 - 209
   Abstract: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพืชพรรณในคัมภีร์พระพุทธศาสนา วิเคราะห์ด้วยหลักการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และเสนอแนะแนวทางการออกแบบพืชพรรณเพื่อการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับวัด โดยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับพืชพรรณหลายชนิดในบริบทที่ต่างกัน สามารถวิเคราะห์จำแนกประเภทตามลักษณะกายภาพและความสัมพันธ์กับที่ว่างและการใช้งาน การเสนอแนะแนวทางการออกแบบพืชพรรณ แนวคิดในการออกแบบ ได้แก่ การใช้พืชพรรณตามประโยชน์ใช้สอย การเลือกชนิดพืชพรรณที่เป็นสัญลักษณ์ สอดคล้องกับข้อมูลในพระพุทธศาสนา และการดูแลรักษา รายละเอียดการออกแบบ ประกอบด้วย การเลือกใช้ชนิดพืชพรรณที่ปรากฏในพระไตรปิฎก การสร้างพื้นที่ใช้งานบริเวณโคนไม้ หรือให้มีลักษณะแบบป่า อุทยานหรือสวนป่า และการสร้างบริเวณที่มีบรรยากาศน่ารื่นรมย์ ตลอดจนการใช้พืชพรรณเพื่อจัดแบ่งเขตการใช้ที่ดิน สร้างการรับรู้พื้นที่ จัดการเข้าถึง จัดการมุมมอง สร้างเอกลักษณ์ โดยจำเป็นที่จะต้องปรับหรือประยุกต์ผล...
   PubDate: 2022-08-31
   Issue No: Vol. 4, No. 2 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.204.56.97
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-