Publisher: Alzahra University   (Total: 6 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 6 of 6 Journals sorted alphabetically
Applied Biology     Open Access  
History of Islam and Iran     Open Access   (Followers: 3)
J. of Economic Development Policy     Open Access   (Followers: 7)
J. of Empirical Research in Accounting     Open Access   (Followers: 2)
J. of Financial Management Strategy     Open Access  
Quarterly J. of New Thoughts on Education     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Quarterly Journal of New Thoughts on Education
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1735-448X - ISSN (Online) 2476-7654
Published by Alzahra University Homepage  [6 journals]
 • تحلیل برنامه راهبردی دانشگاه‌های کشور
         بر اساس مؤلفه‌های توسعه پایدار

  • Abstract:  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل برنامه راهبردی دانشگاه‌ها بر اساس مؤلفه‌های توسعه پایدار انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، با رویکرد کیفی و از نوع توصیفی- اکتشافی است. برنامه راهبردی 22 دانشگاه دولتی کشور، به روش نمونه‌گیری با حداکثر تنوع یا ناهمگون انتخاب شدند. همچنین، مصاحبه نیمه‌ساختارمند با 11 نفر از اعضای هئیت علمی شرکت‌کننده در تدوین و اجرای برنامه راهبردی دانشگاه‌های مورد مطالعه، انجام شد. مصاحبه‌شوندگان با تکنیک‌های هدفمند ترکیبی انتخاب شدند. با روش تحلیل موضوعی، داده‌ها بررسی شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد دانشگاه‌ها در تدوین برنامه راهبردی، توجه نابرابری به مؤلفه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی توسعه پایدار داشتند و در راستای توجه شایسته به ابعاد توسعه پایدار با موانعی نظیر، ناتوانی و سردرگمی در برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه‌ها، شناخت و تعهد ناکافی برنامه‌ریزان نسبت به توسعه پایدار، تمرکز دانشگاه‌ها به حوزه‌ نظری و کم‌توجهی به حوزه‌ عمل، ارتباط ضعیف دانشگاه با صنعت، جامعه و دولت، مواجه هستند. بر پایه این یافته‌ها، به مدیران دانشگاه‌ها پیشنهاد می‌شود کارگاه̴...
    
 • بررسی جایگاه هوش اخلاقی در کتاب‌های
         خوانداری دوره ابتدایی

  • Abstract: هوش اخلاقی به مثابه نوعی جهت یاب برای اقدام به عمل درست و توانایی کاربرد اصول اخلاقی در تعامل با دیگران است. این اصول حاصل وراثت نمی باشند بلکه افراد یاد می گیرند که چگونه خوب باشند. باتوجه به اینکه هوش اخلاقی یکی از مؤلفه های مهم تربیت کودکان به شمار می آید و می تواند به رشد فردی و اجتماعی کودکان کمک کند، هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های هوش اخلاقی بوربا در کتاب های خوانداری دوره ابتدایی است. این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می باشد  و منابع مورد تحلیل این پژوهش پنج جلد کتاب خوانداری درسی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1400-1399 و ابزار پژوهش سیاهه تحلیل محتوا باتوجه به مؤلفه های هوش اخلاقی بود. به این صورت که پس از مشخص کردن مؤلفه های مورد نظر به عنوان ملاک های تحلیل و تعیین بند، پرسش و تصویر هر درس به عنوان واحد تحلیل، با استفاده از تکنیک ویلیام رومی محتوای کتاب های مذکور تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان توجه محتوای کتب خوانداری دوره ابتدایی به مؤلفه های هوش اخلاقی بیشتر از 5/0 می باشد. در این میان کتاب خوانداری پایه دوم با ضریب درگیری 69/0 دارای کم ترین ضریب درگیری و کتاب خوانداری ششم با 93/0 دارای بیشترین ضریب درگیری هستند. علاوه بر  &...
    
 • رویکرد کلاس درس معکوس: نرم‌افزارهای
         نوظهور، کارکردها و موانع

  • Abstract: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نرم‏ افزار‌های نوظهور در کلاس درس معکوس و در محیط یادگیری است. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، رویکرد کیفی و روش مطالعه تحلیل مضمون بوده است. از این رو، در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد 13 نفر از صاحب نظران و مدرسان مدارس و مربیان مؤسسات آموزشی که در مطالعه شرکت کرده بودند، مصاحبه صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که نرم ‏افزار‌های تقویت و تسهیل‌کنندۀ تعاملات آموزشی در قالب پنج دسته نرم ‏افزار‌های تقویت‌کننده ارتباطی، نرم ‏افزار‌های تعاملی گرافیکی، نرم ‏افزار‌های تسهیل‌کننده صوتی – تصویری، نرم ‏افزار‌های اطلاعاتی متنی- دیجیتالی و نرم ‏افزار‌های ارزشیابی آموزشی می‌توانند در کلاس درس معکوس به کار گرفته شوند؛ همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، فواید کاربست این نرم ‏افزار‌ها را می‌توان در دو دسته کارکردهای آموزشی نرم ‏افزار‌های نوظهور (توسعه مهارت‌ها و اطلاعات فردی، ایجاد محیط جذاب و متنوع در یادگیری و مدیریت محتوا) و کارکردهای تعاملی نرم ‏افزار‌های نوظهور (مشارکت و تعامل همکارانه و شبکه‌سازی) قرار داد. همچنین موانع موجود برا...
    
 • مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و آموزش
         جرأتمندی بر نیمرخ روانی دانش‌آموزان
         دارای اضطراب یادگیری زبان خارجی

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و آموزش جرأتمندی بر نیمرخ روانی دانش ­آموزان دارای اضطراب یادگیری زبان خارجی انجام پذیرفت. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش­ آموزان دارای اضطراب زبان مشغول به تحصیل در مدارس متوسطه اول دولتی شهر ارومیه در سال 99-1398 بود. 60 دانش­ آموز از جامعه موردنظر به روش نمونه­ گیری خوشه ­ای چند مرحله ­ای انتخاب و به­صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (40 نفر) و کنترل (20 نفر) تقسیم شدند. برای جمع ­آوری داده­ ها از پرسشنامه­ اضطراب کلاس زبان (1986) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (1995) استفاده شد و به ­منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش­ تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و 23SPSS  استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو درمان در بهبود افسردگی، اضطراب و استرس دانش ­آموزان دارای اضطراب یادگیری زبان خارجی در مراحل پس ­آزمون و پیگیری تأثیر معنی ­داری داشته­اند. بر اساس نتایج توصیه می­گردد تا مشاوران و درمانگران از آموزش­ های فراشناختی و جرأتمندی در کنار سایر رو­ش­ های درمانی برای کاهش نیمرخ روانی دانش ­آموزان دارای اضطراب یادگیری زبان خارج&#...
    
 • بررسی ادراک نحوه انتصاب و آماده سازی
         مدیران: مورد مطالعه مناطق اورامانات
         استان کرمانشاه

  • Abstract:  شفاف نمودن انتصاب و آماده سازی مدیران مناطق آموزش و پرورش امری مهم است که بایستی مورد توجه قرار گیرد لذا این پژوهش با هدف بررسی چگونگی انتصاب و آماده سازی مدیران مناطق آموزش و پرورش و با استفاده از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری  در سال تحصیلی 1400/1399 انجام گرفت. مشارکت کننده گان پژوهش شامل بیست و چهار نفر بودند که شش نفر از آنان مدیران مناطق آموزشی در اورامانات کرمانشاه بودند و به سوال های اول و سوم پژوهش پاسخ دادند و هیجده نفر دیگر معلم بودند که صرفا به سوال دوم پژوهش پاسخ دادند. برای گردآوری داده از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. متن مصاحبه مشارکت کننده گان با لحاظ کردن رویه کد گزاری پیاده سازی شد،برای بررسی روایی داد ه ها از شیوه های ارزیابی مشارکت کننده گان در پژوهش  و برای بررسی پایایی داده ها از راهبرد خبره گان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. یافته های نهایی این پژوهش نشان دادند که روندهای انتصاب مدیران مناطق شفافیت لازم را نداشت، سیاست زده بود و نابرابری هایی در امکان مدیر شدن برای افراد وجود داشت به نحوی که داشتن پشتوانه سیاسی به تنهایی و یا در تعامل با پشتوانه های اجتماعی و خانوادگی در انتصاب مدیر...
    
 • رابطه هیجان‌های تحصیلی با خلاقیت هیجانی
         دانش‌آموزان دختر و پسر پایه ششم مدارس
         دولتی و غیردولتی دوره ابتدایی

  • Abstract: خصلت­ های هیجانی ازجمله ویژگی­های بارز انسان ­ها هستند که محور اصلی نوآوری، حیات و قدرت اندیشه می­ باشند، این پژوهش نیز با هدف بررسی رابطه هیجان­ های تحصیلی با خلاقیت هیجانی دانش ­آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهرستان گلبهار انجام گردید. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و برحسب روش از نوع همبستگی می­ باشد و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش تمامی دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهرستان گلبهار که شامل 1676 دانش آموز بوده است، مطابق با جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 286 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه هیجان ­های تحصیلی پکران(2005) و پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و توماس نولز(1991) بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر وجود رابطه معناداری میان هیجان­ های تحصیلی با خلاقیت هیجانی دانش ­آموزان است. از سوی دیگر هیجان های تحصیلی باتوجه به نوع مدرسه اعم از مدارس دولتی و غیردولتی و همچنین جنسیت دارای تفاوت معناداری می­باشد، خلاقیت هیجانی نیز باتوجه به نوع مدرسه تفاوت معناداری نداشت اما باتوج...
    
 • تبیین عوامل موثر بر پایستگی تحصیلی از
         طریق واسطه گری شکفتگی تحصیلی در
         دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم شهر شیراز
         

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین معنای تحصیلی ، انعطاف‌پذیری خانواده ، حمایت تحصیلی و ادراک از محیط کلاس  با پایستگی تحصیلی با نقش میانجی شکفتگی  تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم شهرستان شیراز انجام‌شده است . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر به تعداد 8681 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای مرحله‌ای  400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای گردآوری داده‌های پژوهش از شش پرسشنامه استاندارد معنای تحصیلی هندرسون–کینگ و اسمیت (2006) ؛  انعطاف‌پذیری خانواده  شاکری (1382) ؛ حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت (2005) ؛  ادراک از محیط کلاس داندی (2001) ؛  پایستگی تحصیلی مارتین و مارش ( 2008)  و شکفتگی  تحصیلی دینر  و همکاران ( 2010) استفاده شد . روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روایی محتوایی و صوری، و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب 86/0، 84/0، 83/0، 85/0 و 82/0 آورد شد. نتایج نشان داد که انعطاف‌پذیری خانواده ، حمایت تحصیلی و ادراک از محیط کلاس  بر پایستگی تحصیلی اثر معنادار و مثبت  دارند  و شکفتگی  تحصیلی  در مدل نقش میانجی دارد . به طور کلی ، نتایج بیانگر آن است که انعطاف‌پذیری خا&...
    
 • مطالعه تطبیقی نقش تفکر انتقادی در فرایند
         تعلیم و تربیت از منظر علامه طباطبایی و
         یورگن هابرماس

  • Abstract: در این پژوهش کوشش شده است که با واکاوی شاخص‌های تفکر انتقادی و تأثیرات آن بر عناصر آموزشی شامل اهداف، روش تدریس، برنامه درسی و نقش معلم، دلالت‌های تربیتی کاربردی با مقایسه آراء فلسفی و تربیتی علامه طباطبایی با هابرماس، ارائه شود. متناسب با سؤالات پژوهش، روش تحلیل توصیفی، تطبیقی و تحلیل محتوای کیفی به کار گرفته شده است. جهت تحلیل داده‌ها از چارچوب مفهومی برگرفته از تعاریف صاحبنظران استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، فیش‌برداری از نمونه‌هایی از مقالات و آثار مکتوب دو فیلسوف بوده که به صورت هدفمند، گزینش گردیده‌اند. از تکنیک‌های زاویه‌بندی پژوهشگر، بازبینی مجدد، مطابقت یافته‌ها با نتایج تحقیقات مشابه و زاویه‌بندی نظری، جهت تأیید اصالت و اطمینان‌پذیری یافته‌ها استفاده شده است. یافته‌ها بیان‌گر آن است که مؤلفه‌های تفکر انتقادی در زمینه‌های پرسشگری، مباحثه و گفتگو، عقلانیت، استدلال منطقی، آزاداندیشی، تربیت اخلاقی و حقیقت‌جویی از نظر هر دو فیلسوف مشترک می‌باشد. دلالت‌های تربیتی منتج از دیدگاه این دو فیلسوف نیز شامل: تربیت اخلاقی مبتنی بر عقل و فطرت، رهایی از جهل و سلطه و رسیدن به قرب‌الی‌الله، ح ...
    
 • تحلیل گرایش‌های موضوعی و روشی
         پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد
         پژوهش هنر (از سال 1372 تا 1399)

  • Abstract: پایان‌نامه‌­ها به‌عنوان گونه‌ای رسمی از مدارک علمی و پژوهشی بررسی و تحلیل‌شده‌اند. شیوه­ های استنادی و کتابشناختی آن­ها، تحلیل موضوعی، روش­شناسی از نمونۀ این تحلیل­ ها می­باشد. در حوزۀ پژوهش‌های هنری، برنامۀ درسی پژوهش هنر به دلیل ماهیت یکی از بسترهایی است که به‌نوعی نبض پژوهش دانشگاهی حوزۀ هنر کشور را در اختیار گرفته و از این منظر می­تواند جهت دهندۀ سایر شاخه‌های این حوزه باشد. لذا با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از دو دهه از آغاز به کار این رشته در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور گذشته است، بررسی پایان­نامه­ های پژوهش هنر تولیدشده در این سالیان می­تواند چشم­ اندازی از رسمی­ ترین شکل پژوهش­های حوزۀ هنر را پیش روی مابگذارد. هدف اصلی این پژوهش معرفی و تحلیل موضوع و روش­ شناسی پایان‌نامه‌های رشتۀ پژوهش هنر در یک دورۀ زمانی مشخص است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه ­ای و تجزیه‌وتحلیل آن­ها به‌صورت کمی انجام‌گرفته است. نمونه­ های موردمطالعه در این پژوهش 1732 پایان‌نامۀ‌ دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ پژوهش هنر از سال 1372 تا سال 1399 را شامل می­شود. نتایج نشان داد ª...
    
 • طراحی الگوی سیستمی پویای تعلیم و تربیت
         در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

  • Abstract: دست یافتن به مؤلفه های پویای فلسفه تعلیم و تربیت ضرورتی انکار ناپذیر برای طراحی سیستم پویای تربیت است. هدف اصلی این پژوهش طراحی سیستم پویای تربیت اسلامی با استفاده از مؤلفه های پویای تربیت بود. از روش کیفی پیمایشی دلفی استفاده شد. مؤلفه ها به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند برای احصاء مؤلفه های پویای فلسفه تعلیم و تربیت ابتدا 54 زیرمؤلفه پیش فرض که دارای پویایی بودند در 9 مؤلفه کلی تر مقوله بندی شدند. جامعه ای از متخصصان رشته فلسفه تعلیم و تربیت151 نفر در کل کشور بود که از نمونه گیری در دسترس استفاده شد و20 نفر پرسشنامه اعتبار یابی شده افتراق معنایی تاکمن را تکمیل نمودند. متغیر های سابقه تدریس و مدارک بالای علمی، کنترل شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزارSpss در آمار توصیفی، با آزمون کندالW توافق نظر صاحب نظران سنجیده شد. یافته ها مؤلفه ها ی؛ آینده نگری، تکنولوژی پیشرفته، تبادل اطلاعات و ارتباطات، هماهنگی با طبیعت، امنیت، انعطاف، تکیه بر وحی، نقش سازنده انسان در تربیت و سیستمی بودن، بودند. در نتیجه، سیستم پویای تربیت اسلامی، متشکل از این 9 مؤلفه طراحی و ارائه گردید. این مدل برای استفاده در نظام تعلیم و تربیت کشو...
    
 • اثربخشی درمان شناختی رفتاری مثبت‏ نگر
         بر بی‌حوصلگی و اهمال کاری تحصیلی دانش
         آموزان دختر

  • Abstract: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مثبت­ نگر بر بی‌حوصلگی و اهمال‌کاری تحصیلی بود. این پژوهش به روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانش‏ آموزان دختر مقطع یازدهم دبیرستان شهرری در سال تحصیلی 1399- 1398 بودند. تعداد 34 دانش­ آموزان به صورت تصادفی ساده انتخاب و به­ طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (17 نفر) و کنترل (17 نفر) قرار گرفتند. جهت گردآوری داده­ ها از مقیاس چندبعدی حالت بی‌حوصلگی (فالمن و همکاران، 2013) و مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی (سولومون و راثبلوم، 1984) استفاده شد که در دو مرحله (پیش آزمون و پس آزمون) توسط دانش ­آموزان تکمیل شدند. در این پژوهش، مداخله (درمان شناختی-رفتاری مثبت ­نگر) طی 10 جلسه 60 دقیقه ­ای برای گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل مداخله­ ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده ­ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده گردید. نتایج نشان داد بین میانگین نمره پس ­آزمون دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای بی‌حوصلگی و اهمال‌کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد. لذا، بر اساس نتایج پژوهش درمان شناختی-رفتاری مثبت­ نگر بر کاهش سطح بی-حوصلگی و اهمال­ کاری تحصیلی دانش ­آموزان مؤثر است.
    
 • بررسی نقش دینداری در گرایش به سیگار
         نوجوانان پسر شهر تهران

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه دینداری با گرایش به سیگار نوجوانان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های شهر تهران است که با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 290 نفر انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های دینداری گلاک و استارک (1965) و اعتیاد به نیکوتین فیروزآبادی (1395) استفاده شد. برای تجزیه‌ وتحلیل داده‌ها، از روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین دینداری و اعتیاد به سیگار همبستگی معناداری وجود دارد و همچنین همبستگی بین نمره کلی دینداری با اعتیاد به سیگار، منفی (360/0-) است و بر این اساس می‌توان گفت افرادی که دینداری بیشتری دارند، میزان اعتیاد به سیگار کمتری دارند. نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش‌بینی اعتیاد به سیگار از طریق ابعاد دینداری نشان داد که ابعاد دینداری به‌جز بعد عاطفی قادر به پیش‌بینی اعتیاد به سیگار می­باشند.
    
 • پیش بینی رضایت شغلی معلمان دارای دانش
         آموزان با کم توانی های ذهنی و تحولی از
         طریق سازه های نوع دوستی و معنی داری زندگی
         

  • Abstract:  هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین نوع دوستی و معنی داری زندگی با رضایت شغلی معلمان دارای دانش‌آموزان با کم‌توانی‌های ذهنی و تحولی بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل معلمان آموزش ویژه شهر تبریز بودند. با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 180 نفر از آنان انتخاب شدند و از مقیاس های گرایش‌های اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده کارلو و همکاران، رضایت شغلی مینه سوتا و معنی‌داری زندگی استگر برای جمع آوری داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج ضرایب همبستگی، بین معنی‌داری زندگی و مولفه‌های آن و همچنین نوع‌دوستی و مؤلفه‌های همدلی بیانی و همدلی مشارکتی با رضایت شغلی همبستگی مثبت بوده و در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است (05/0>p). تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که معنی‌داری زندگی و نوع‌دوستی می‌توانند تغییرات مربوط به رضایت شغلی را به‌خوبی تبیین نمایند. از بین متغیرهای پیش‌بین، همدلی بیانی، همدلی مشارکتی و حضور معنا به شکل مثبت و معنی‌داری رضایت شغلی معلمان را پیش‌بینی می‌کنند (05/0>p). نوع دوستی و معنی داری زندگی از طریق جستجوی معنا، حضور معنا، همدلی بیانی و همدلی مشارکتی کمک می کنند تا رضایت شغلی معلمان افزایش پیدا کند. بر اس&...
    
 • پیامدهای آموزش مهارت‌های زندگی از طریق
         برنامه درسی بر سلامت روانی دانش‌آموزان
         دبستانی

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای آموزش مهارت‌های زندگی از طریق برنامه درسی بر سلامت روانی دانش‌آموزان دبستانی انجام شد. ماهیت پژوهش از حیث اجرا کیفی(رویکرد نظریه مبنایی) و از نظر هدف‌ نظری است که در آموزش و پرورش کاربرد دارد. شرکت‌کنندگان در پژوهش دانش‌آموختگان برنامه‌ریزی درسی، مدیران و معلمان مقطع ابتدایی شاغل در استان بوشهر بودند که‌ از بین آنها 26نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری هدف‌مند(گلوله‌برفی) انتخاب شدند. اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته تا رسیدن به مرحله اشباع نظری گردآوری شد. روایی و پایایی ابزار پژوهش و اطلاعات گردآوری‌شده، طبق فرمول هولستی(درصد توافق مشاهده‌شده) و الگوی گوبا و لینکلن(معیارهای مقبول‌بودن، انتقال‌پذیری، اطمینان‌پذیری، تائید‌پذیری) انجام شد. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات طی سه مرحله کدگذاری(باز، محوری و انتخابی)؛ مقوله‌های هسته‌ای و زیرمقوله‌ها بدین شرح استخراج گردید: «تصمیم‌گیرنده موفق» پیامد توسعه مهارت‌های شناختی؛ «خردورزی در همه امور زندگی» پیامد توسعه مهارت‌های فکری؛ «عضو مفید خانواده – شهروند شایسته جهانی» پیامد توسعه مهارت‌های ارتباطی؛ «انتخاب سبک...
    
 • اثربخشی آموزش مبتنی بر تاب ‌آوری به
         مادران بر کاهش استرس والدگری و ارتقاء
         تاب ‌آوری کودکان 4 تا 6 سال

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر تاب ­آوری به مادران بر کاهش استرس والدگری و ارتقاء تاب ­آوری کودکان 4 تا 6 سال انجام شد. این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش، با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، 24 نفر از مادران دارای کودک 4 تا 6 سالۀ شهرستان میبد که در مرکز پیش­دبستانی نوبهار در سال 99-98، درحال آموزش بودند؛ انتخاب و به­طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش، تحت برنامۀ آموزشی ارتقا و پرورش تاب ­آوری کودکان به مدت 9 جلسۀ 90 دقیقه­ای قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکرد. شرکت­کنندگان هر دو گروه، قبل از شروع و در پایان مداخله آموزشی، مقیاس­های استرس والدگری آبیدین و تاب ­آوری کودکان آنگار و لیبنبرگ را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت بین گروهی در استرس والدگری (25/27=F، 01/0>P) و تاب ­آوری کودکان (21/37=F، 01/0>P) معنادار می­باشد. به عبارتی، آموزش تاب آوری به والدین، بر کاهش استرس والدگری و افزایش تاب ­آوری کودکان اثربخشی معناداری دارد. بنابراین می­توان از آموزش تاب آوری به مادران در جهت بهبود تاب ­آوری کودکان و کاهش استرس و...
    
 • مروری بر مفهوم کارکرداجرایی: با تمرکز بر
         دوران پیش‌دبستانی

  • Abstract: کارکردهای اجرایی، مجموعه‌ای از پردازش‌های شناختی سطح بالا محسوب می‌شوند که در رفتارهای هدفمند ظاهر شده و بطور گسترده در  فعالیت‌های روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مهارت‌ها در کودکی و به‌خصوص دوران پیش از دبستان رشد چشمگیری دارند؛ از این رو شناخت دقیق آن‌ها در این مرحله از زندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش مروری، بررسی مفهوم کارکردهای اجرایی با تمرکز بر سنین پیش از دبستان می‌باشد. در این راستا به جمع‌آوری نظریات مرتبط، ابزارهای سنجش و ویژگی‌های رشدی آن در سال‌های کودکی پرداخته شده است. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و از میان 3939 مقاله‌ی انگلیسی زبان مرتبط با کارکردهای اجرایی در پایگاه داده اسکوپوس، تعدادی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها بیانگر وجود 2 دیدگاه کلی مرتبط با کارکردهای اجرایی می‌باشد؛ همچنین اهمیت شکل‌گیری و رشد این پردازش‌های شناختی در سال‌های کودکی مورد توافق پژوهشگران می‌باشد.
    
 • مقایسه‌ی تفکر نقادانه براساس سبک
         تصمیم‌گیری و سیستم‌ مغزی- رفتاری در
         دانشجویان روان‌شناسی

  • Abstract: امروزه پرورش مهارت‌های تفکر نقادانه‌ی دانشجویان از امور پیچیده و مهم در مقوله‌ی آموزش است. در همین راستا، هدف از پژوهش حاضر، مقایسه­ی تفکر نقادانه بر اساس سبک­های تصمیم­گیری و سیستم مغزی - رفتاری بود. طرح این پژوهش، از نوع علّی- مقایسه­ای بود. جامعه پژوهش را کلیه­ی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته­ی روان­شناسی (کلیه­ی گرایش­ها) دانشگاه علامه طباطبائی که در نیم­سال دوم سال تحصیلی 97- 1396 مشغول تحصیل بودند، تشکیل دادند. نمونه‌ی آماری شامل 117 دانشجوی دختر و پسر بود که با روش در دسترس انتخاب و با احراز ملاک­های ورود و خروج مشخص گردید. سپس پرسشنامه­ی تفکر نقادانه‌ی کالیفرنیا، مقیاس سیستم مغزی- رفتاری و پرسشنامه­ی سبک­های تصمیم­گیری اسکات و بروس توسط هر شرکت‌کننده تکمیل گشت. نتایج تحلیل آزمون­هایt  مستقل و آنووا نشان داد که تفکر نقادانه میان هر دو حالت سیستم مغزی- رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد و از لحاظ سبک­های تصمیم­گیری، تفکر نقادانه میان سبک­های عقلانی و شهودی تفاوت معنادار نداشته ولی این دو سبک با سایر سبک­ها تفاوت معناداری دارند. بنابراین، می­توان نتیجه گرفت که ویژگی­های فردی با تأکید بر نوع سبک تصمیم­گیری...
    
 • بررسی وضعیت آموزش محیط‌ زیست در دوره
         پیش‌دبستان ازنظر مربیان شهر بوکان

  • Abstract: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت آموزش محیط‌زیست در دوره پیش‌دبستانی ازنظر مربیان شهرستان بوکان است. نوع پژوهش، کیفی و روش آن، پدیدارشناسی است. جامعه پژوهش کلیه مربیان پیش‌دبستانی شهر بوکان است که. بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند متوالی، 11 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد با نظر به دیدگاه مربیان پیش‌دبستانی شهر بوکان، وضع موجود آموزش محیط‌زیست در دورة پیش‌دبستان مناسب نیست. همچنین، در اهداف آموزش محیط زیست، حیطه‌های شناختی، عاطفی و عملی، در محتوا، تناسب با دوره رشد کودکان پیش‌دبستانی و رعایت اصول حاکم بر انتخاب و سازمان‌دهی محتوا، در روش‌های یاددهی-یادگیری، شیوه‌های تعاملی، فعال، غیرمستقیم و فناورانه، در شیوه‌های ارزشیابی، روش‌های مشاهده‌ای، مستقیم و شناختی، در مورد فضای آموزشی، رعایت اصل هماهنگی با نیازهای عاطفی و طراحی فضای آموزشی طبیعت‌گرایانه و در زمینۀ منابع و ابزار یادگیری، توجه به تنوع و تناسب منابع و ابزارهای یادگیری با رشد شناختی کودکان پیش‌دبستانی مورد تأکید قرارگرفته‌اند. نتیجه کلی این مطالعه حاکی از آن است که برای بهبود آمو&...
    
 • الگوی آموزش مبتنی بر مفهوم ریزوماتیک و
         تأثیر آن بر تفکر خلاق

  • Abstract:  رویکرد ریزوماتیک و تفکر خلاق به شکل فزاینده‌ای در تحقیقات آموزشی در دو دهة گذشته ارزشمند بوده است. نظام‌های آموزشی برای دستیابی به اهداف کلان خود و ایجاد تفکر خلاق به روش‌های مطلوب آموزش نیاز دارند. هدف این پژوهش ارائه الگوی ریزوماتیک برای آموزش تفکر خلاق است. به این منظور به روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی با طرح ارائه الگو و تأیید آن استفاده شد، برای این منظور ابتدا مفاهیم و نظریه‌های موجود در مورد آموزش ریزوماتیک بررسی شد و پس از طبقه‌بندی، نقشه و چارچوب مفهومی تدوین و در نهایت الگوی آموزشی تفکر ریزوماتیک ارائه گردید. سپس محتوای آموزشی ریزوماتیک براساس این الگو طراحی و اجرا شد. جامعه آمارى پژوهش تمام  دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی مدارس دولتی شهر صحنه در سال تحصیلی 98- 1397 بود. جهت انتخاب نمونه مناسب به روش هدفمند دو کلاس از کلاس‌های شهر صحنه که دارای امکانات آموزشی مناسب، معلمان خبره و دانش‌آموزان دارای معدل بالا بودند در درس علوم تجربی به عنوان نمونه انتخاب شد. یک کلاس 34 نفره به گروه آزمایشى و یک کلاس 34 نفره به گروه گواه اختصاص یافت. برای اندازه‌گیری تفکر خلاق دانش‌آموزان از آزمون خلاقیت شیفر استفاده شد. نتایج ...
    
 • تمایز دانش‌آموزان با تعلل‌ورزی تحصیلی
         بالا و پایین ‌بر اساس مؤلفه‌های حس تعلق
         به مدرسه و انعطاف-پذیری شناختی

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف متمایز ساختن دانش­آموزان با تعلل‌ورزی تحصیلی بالا و پایین، بر اساس مؤلفه‌های احساس تعلق به مدرسه و انعطاف‌پذیری شناختی انجام شد. روش پژوهش علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان خواف در سال تحصیلی 1401-1400 بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان درنهایت 368 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010)، احساس تعلق به مدرسه بری، بتی و وات (2004)، تعلل‌ورزی تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984) استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 24spss- و آزمون‌ تحلیل تشخیصی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های تحلیل تشخیصی، منجر به یک تابع تشخیص معنادار شد که طبق این تابع مؤلفه‌های حمایت معلم، ادراک کنترل­پذیری و مشارکت علمی دارای بالاترین توان تمایز بود (01/0p<). نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که 8/88 درصد از دانش‌آموزان در دو گروه طبق تابع به‌دست‌آمده به‌طور صحیح مجدداً طبقه‌بندی‌شده بودند که خود حاکی از توان این مؤلفه‌ها در متمایز ساختن دانش‌آموزان در سطوح مختلف تعلل‌ورزی تحصیلی بود.
    
 • نظریه‌های عدالت و کاربردهای آن‌ها در
         عرصه سیاست‌گذاری آموزشی ایران (مطالعه
         موردی: سهمیه‌های پذیرش دانشجو)

  • Abstract: در همین راستا هدف این پژوهش تحلیل یکی از مهمترین سیاست‌های پذیرش دانشجو در ایران یعنی سیاست سهمیه‌بندی و ایجاد سهمیه برای برخی داوطلبان از منظر عدالت است. برای رسیدن به این هدف، از روش توصیفی- تحلیلی که از جمله روش‌های کیفی است بهره برده شد؛ شیوه گردآوری داده‌ها نیز مطالعات کتابخانه‌ای (مطالعه اسناد و ادبیات) بود؛ بدین صورت که اسناد سیاست‌های مربوط به سهمیه‌های پذیرش دانشجو در دوره بعد از انقلاب اسلامی (به عنوان نمونه پژوهش) مورد مطالعه قرار گرفت سپس برای تحلیل آن اسناد از دو نظریه مهم عدالت یعنی نظریه‌های جان رالز و آمارتیاسن استفاده گردید. نتایج تحلیل به طور کلی نشان می‌دهند که از آن جهت که جان رالز علاوه بر عدالت در فرایند، عدالت در نتایج را هم لازم می‌دانست، طبق شرایطی بر اساس نظریه او ایجاد سهمیه عادلانه است برخلاف آمارتیاسن که تأکید بیشترش بر عدالت در فرایند است تا عدالت در نتایج؛ بنابراین بر اساس نظریه آمارتیاسن، توانمندسازی و ایجاد قابلیت به جای دادن سهمیه توصیه می‌گردد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که بر اساس کاربست نظریه عدالت به مثابه انصاف جان رالز، ایجاد سهمیه زمانی عادلانه خواهد بود که مص&#...
    
 • واکاوی رویکردها به فلسفه کودک به منظور
         شناسایی فلسفه کودکی در اسناد بالادستی
         آموزش و پرورش ایران

  • Abstract: در این پژوهش به منظور شناسایی فلسفه کودکی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران گفتمان های غالب در دو حوزه خطی و غیر خطی مورد بررسی قرار گرفت. از این رو جهت تحلیل نوع نگاه به کودک و برای تأمین هدف مطالعه ابتدا با استفاده از روش تحلیل اسناد معتبر و روش بردی، کلیه نگرش ها از گذشته تا کنون در قالب پارادایم های سنتی و مدرنیستی در طیف های متنوع تاریخی، دینی، فلسفی و جامعه شناختی توصیف شد. در ادامه گزاره های توصیف کننده با یکدیگر مقایسه شده و در خصوص هم جواری یا عدم همجواری شباهت ها و تفاوت ها مورد بررسی قرار گرفت و در پایان؛ بخش مقایسة هم زمان رویکردها، مهمترین عامل در ابهام مفهوم پردازی فلسفه کودکی نبودِ تعریفی مشخص از آن و عدم توجه به هستی شناسی، ارزش شناسی و معرفت شناسی کودکی در اسناد بالادستی شناخته شد که منجر به وجود تناقضاتی در مورد نسبت رویکرد فطرت گرایی توحیدی اسناد بالادستی با رویکردهای سنتی و پست مدرنیستی گردیده است که راهکار برون رفت از آن را می توان از یک سو به فاصله گرفتن از رویکردهای خطی و از سوی دیگر به لزوم اشاره بر وجود تفاوت های آن با رویکردهای غیرخطی معطوف کرد. رابطه میانه ای که هم بر وجود تعامل میان کودک با دنیا&#...
    
 • تحلیل ابعاد علاقه‌افزایی به درس کار و
         فنّاوری از منظر دانش‌آموزان و دبیران:
         مطالعه‌ای به روش نظریه برخاسته از
         داده‌ها

  • Abstract: علاقه‌مندی دانش‌آموزان به یادگیری مهمترین عامل توسعۀ تحصیلی است که ارتقای آن از قدیم‌الایام، از دغدغه‌های اصلی متخصصان تربیتی بوده‌است. برخی از مطالعات و شواهد میدانی از کاهش علاقه‌مندی دانش‌آموزان به تحصیل و کسب مهارت‌های شغلی حکایت می‌کند. در همین راستا، برنامۀ درس کار و فنّاوری، با هدف ارتقای مهارت‌آموزی و هدایت شغلی دانش‌آموزان تدوین‌شده است. در این پژوهش، تلاش گردید تا با معناکاوی در ادراک دانش‌آموزان و دبیران کار و فنّاوری و مبتنی بر روش نظریه برخاسته از داده‌ها و طرح تحلیل ابعاد شاتزمن، به اکتشاف و تحلیل ابعاد علاقه‌افزایی به درس کار و فنّاوری متوسطه اول، پرداخته‌شود. بدین‌منظور، با استفاده از نمونه‌گیری ملاکی، سهمیه‌ای و دردسترس، و انجام مصاحبه‌های رایا‌نامه‌ای و مکتوب، داده‌ها گردآوری‌شد. تحلیل داده‌ها مبتنی بر روش سه مرحله‌ای شاتزمن و ابزار ماتریس توضیحی، انجام‌شد. یافته‌ها نشان‌داد، درس کار و فنّاوری با وجود چالش‌هایی که در زمینه کمبود امکانات اجرایی در مدارس روبه‌روست، به‌عنوان درسی محبوب و کارآمد  در بین دانش‌آموزان مطرح است. همچنین دلایل علاقه‌افزایی به درس کار و فنّاوری، در ب...
    
 • تاثیر تجربه غرقگی بر رفتار خودتوسعه‌ای
         و عملکرد آموزشی معلمان با نقش میانجی
         مسئولیت اجتماعی

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تجربه غرقگی بر رفتار خودتوسعه­ای و عملکرد آموزشی معلمان با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی به روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ – ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری انجام گردید؛ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه شهر زاهدان بودند که براساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده تعداد 333 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه­های استاندارد تجربه غرقگی جکسون و اکلند(2002)، رفتار خودتوسعه‌ای احمدی و همکاران(1396)، عملکرد آموزشی زندی(1392) و مسئولیت اجتماعی کارول و استوارتز(2003) بود ﮐﻪ رواﯾﯽ صوری و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻪ تأیید صاحبنظران و رواﯾﯽ ﺳﺎزه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ تایید شد و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزمون آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و پایایی ترکیبی بزرگتر از 7/0 محاسبه گردید. جهت تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای Spss23 و SmartPLS3 استفاده شد. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد، تجربه غرقگی ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ( 491/0) ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻣﻮزﺷﯽ؛ تجربه غرقگی ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ(716/0) بر رفتار خودتوسعه­ای؛ و به طور غیرمستقیم تجربه غرقگی به ترتیب ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ (243/0) و (336/0) ﺑﺮ رفتار خودتوسعه ای و عملکرد آموزشی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.
    
 • اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر
         سرمایه روان شناختی (سازمانی) و سبک رهبری
         تحول آفرین

  • Abstract: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سرمایه روان شناختی و سبک رهبری تحول آفرین در مدیران شهرداری منطقه سه شهر تهران بوده است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل با پیش آزمون و پس آزمون بود و جامعه آماری پژوهش تعداد140 نفر از مدیران شهرداری منطقه 3 تهران بوده‌اند و تعداد 30 نفر که در مقیاس سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و مقیاس سبک رهبری تحول آفرین بس و اولیو (1985) نمرات ضعیف‌تری کسب نموده‌اند به طور داوطلبانه انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمایش، آموزش مهارت‌های ارتباطی مک کی، دیویس و فانینگ (2009) ) در 10 جلسه اجرا شد اما گروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. داده‌ها با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری آنکووا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که با حذف اثر نمره‌های سرمایه روان شناختی و سبک رهبری تحول آفرین پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش، اثر اصلی متغیر مستقل(آموزش مهارت‌های ارتباطی) بر نمره‌های سرمایه روان شناختی و سبک رهبری تحول آفرین پس آزمون معنادار است. نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های ارتباطی موجب افزایش سرمایه روان شناختی و سبک رهبری تحول آفرین در مدیر...
    
 • مؤلفه‌های بهزیستی و درد روانشناختی از
         طریق عامل هیجان در نوجوانان از نظر
         متخصصین؛ یک مطالعه کیفی

  • Abstract: نوجوانی مرحله مهم رشد فیزیولوژیکی، عاطفی، اجتماعی وروانی درزندگی فرد بشمار می رود. همچنین دوره مهم رشد هیجانات وتنظیم هیجان است. هیجانها وتنظیم هیجان، عامل مهمی درتعیین سلامت روان وبهزیستی روانشناختی وداشتن عملکرد موفق درتعاملات اجتماعی هستند وفرآیندی مهم دررشد اختلالات روانشناختی محسوب می شوند. هدف این مطالعه، مؤلفه های متغیرهای بهزیستی و درد روانشناختی ازطریق عامل هیجان (عاطفه مثبت ومنفی، تنظیم شناختی هیجان برای فعالیت روزمره) در نوجوانان ازنظر متخصصین است. نوع تحقیق هدف اکتشافی با رویکرد کیفی است. جامعه آماری، متخصصین حوزه هیجان، نوجوانی وسلامت می‌باشند. انتخاب نمونه به روش هدفمند بود که ده نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها ازمصاحبه نیمه ساختار یافته وباز پاسخ استفاده شد وبرای تحلیل داده‌ها از روش دلفی فازی استفاده گردید. تحلیل داده‌ها نشان داد که از شاخصهای اولیه بدست آمده ازمتغیر تنظیم شناختی هیجان، مؤلفه های ارزیابی مجدد مثبت، ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بربرنامه ریزی، دیدگاه پذیری، فاجعه سازی وملامت دیگران تایید شد ورفتارهای متقابل، شیوه تنظیم رفت...
    
 • غایت شناسی تربیت عقلانی در رویکرد فیض
         محور افلوطین

  • Abstract: چکیده مقوله تربیت عقلانی از موضوعات مهم در عرصه تعلیم و تربیت است، هدف این پژوهش تحلیل مفهوم حیات عقلی و ویژگی­های آن در رویکرد عقلانی فیض محور افلوطین است.که به منظور تدوین هدف­های تربیت عقلانی و جهت گیری معنوی در فراگیران از منظر افلوطین انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی و روش تحقیق آن روش توصیفی، تحلیل مفهومی و با استفاده از قیاس عملی فرانکنا است. بر اساس نتایج این پژوهش، غایت اصلی تربیت عقلانی یگانگی عقلانی نفس با واحد نخستین از طریق دست­یابی نفس انسانی به حیات معقول وکسب تجربه­های معنوی است و اهداف واسطی نیل به آن عبارتند از مراقبه و فضیلت نفس،که ناظر به قدسی بودن و اعتدال امر معنوی و پرورش قابلیت خودشناسی و تعقل­ورزی، که ناظر به اصالت و باطنی بودن امر معنوی وپرورش عشق­ورزی و تخیل  ناظر به جذبه زیبایی وپویایی امرمعنوی می باشد و در نهایت قابلیت خیرخواهی وحدت خواهی نفس که ناظر به متعالی بودن وشکوهمندی  امر معنوی است. تربیت و تعالی بخشیدن به نفس انسانی و هدفمندی و معناداری زندگی  نتیجه تحقق این اهداف است. حیات عقلانی ازمنظر افلوطین زندگی کاملی است که دارای ابعاد شناختی، عملی، ارادی ، مهارتی و زی...
    
 • نقش تشخیصی خودبازداری، معنا در زندگی و
         افسردگی در احتمال خودکشی دانش آموزان

  • Abstract: پژوهش حاضر باهدف متمایز ساختن دانش­آموزان با احتمال خودکشی بالا و پایین از یکدیگر، بر اساس مؤلفه‌های خودبازداری، معنا در زندگی و افسردگی انجام شد. روش پژوهش حاضر علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان اسکو در سال تحصیلی 1401-1400 بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 766 نفر از آن‌ها با دو روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و روش هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس خودبازداری وینبرگر و شوارتز (1990)، مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (2006)، پرسشنامه افسردگی بک (1966) و پرسشنامه احتمال خودکشی کال و گیل (2002) استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 22spss- و آزمون‌ تحلیل تشخیصی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های تحلیل تشخیصی، منجر به یک تابع تشخیص معنادار شد که طبق این تابع متغیر افسردگی و مؤلفه‌های کنترل تکانه و مسئولیت‌پذیری دارای بالاترین توان تمایز بودند. مؤلفه‌های بعدی متمایزکننده گروه‌ها به ترتیب مؤلفه‌های کنترل خشم، وجود معنا، جستجوی معنا و مراعات دیگران بودند (01/0p<). همچنین نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که اکثر دانش­آموزان با احتمال خودکشی پایین با بالاترین درž...
    
 • تبیین و نقد تعلیم و تربیت پساانسان
         گرایانه؛ جهان درهم تنیده و عاملیت
         چندگانه

  • Abstract: هدف این مقاله بررسی و نقد تعلیم و تربیت پساانسان گرایانه است. پساانسان گرایی، رویکردی در نقد و ارزیابی انسان گرایی یا اومانیسم می باشد. در این دیدگاه بر نقش عاملی اشیا و فناوریها و حیوانات تاکید زیادی شده است. پساانساگرایان معتقدند انسان، لزوما اشرف مخلوقات نیست و مرکز زدایی از انسان در جهان، منتج به ایجاد جهانی بهتر خواهد شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده روش تحلیلی و تبیینی، دیدگاه پساانسان گرایی تحلیل و تبیین شده است. سپس تعلیم و تربیت پساانسان گرایانه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به نقد دیدگاههای پساانسان گرایی به ویژه در تعلیم و تربیت پرداحته شده است. این پژوهش پیشنهاد می کند که بهتر است نقش ناخودآگاه انسان نیز به عنوان یک عامل در پساانسان گرایی مورد توجه باشد. پساانسان گرایایی نگاه غیر ابزاری به طبیعت دارد و انسان و طبیعت را با هم می نگرد ولی این دیدگاه، انسان را مانند و هم سطح سایر حیوانات تلقی می کند و در تعلیم و تربیت نیز نقش معلم را هم سطح عوامل دیگر در یادگیری لحاظ می کند و متفکران این رویکرد معتقدند می توان از حیوانات هم چیزهای زیادی آموخت.
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.173.35.14
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-