Publisher: Alzahra University   (Total: 6 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 6 of 6 Journals sorted alphabetically
Applied Biology     Open Access  
History of Islam and Iran     Open Access   (Followers: 3)
J. of Economic Development Policy     Open Access   (Followers: 7)
J. of Empirical Research in Accounting     Open Access   (Followers: 2)
J. of Financial Management Strategy     Open Access  
Quarterly J. of New Thoughts on Education     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Economic Development Policy
Number of Followers: 7  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2538-158X
Published by Alzahra University Homepage  [6 journals]
 • بررسی مقایسه‌ای کارآمدی استراتژی های
         معاملاتی کانسلیم و ایچیموکو در بورس
         تهران(گروه‌های نفتی و شیمیایی)

  • Abstract: اهمیت و جایگاه بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست. توفیق فعالین این بازار منوط به تسلط بر ساختار، فرصت‌ها و تهدیدهای آن و همچنین آگاهی از شیوه‌های تحلیل بازارهای مالی است. این پژوهش در این راستا سعی دارد در قلمرو زمانی پژوهش (ابتدای 1397 تا پایان 1398) و در چارچوب جامعه آماری پژوهش که کلیه‌ی شرکت‌های دو گروه نفتی و شیمیایی بورس تهران هستند، به بررسی مقایسه‌ای دو شیوه‌ی تحلیلی کانسلیم و ایچیموکو بپردازد. در این پژوهش ضمن شناسایی سهام برتر بر مبنای کانسلیم، به پس‌آزمایی استراتژی معاملاتی ایچیموکو و ارزیابی سودآوری آن پرداخته شده و نهایتاً ضمن معرفی مدل کانسلیم تعدیل شده و متناسب با بورس تهران، به ارزیابی سودآوری استراتژی ترکیبی کانسلیم تعدیل شده و ایچیموکو پرداخته شده است. نتیجه کلی پژوهش به این شکل رقم خورد که سودآوری شیوه‌ی معامله‌گری ترکیبی کانسلیم تعدیل شده و ایچیموکو که نرخ معاملات موفق آن در این پژوهش دست‌کم 66 درصد بود، از شیوه سرمایه‌گذاری بر پایه کانسلیم، سودآورتر است. در این مطالعه معیارهای قیمت‌های بالاتر جدید، روند و جهت بازار و حمایت نهادهای پشتیبان که المان‌های تشکی...
    
 • اثر شدت مصرف انرژی بر انتشار
         دی‌اکسیدکربن در استان‌های ایران:
         رهیافت اقتصادسنجی فضایی

  • Abstract: یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به محیط‌زیست، افزایش مصرف انرژی در فعالیت‌های اقتصادی است. انرژی جزو مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی به حساب می‌آید، اما رسیدن به توسعه پایدار بدون در نظر داشتن مسائل زیست‌محیطی امکان پذیر نیست. انرژی از یک سو، نهاده تولید محسوب می‌شود که استفاده از آن برای رشد اقتصادی ضروری است، از سوی دیگر مصرف انرژی موجب انتشار گازهای گلخانه‌ای مانند دی‌اکسیدکربن و عدم دستیابی به توسعه پایدار می‌شود. بر این اساس هدف از این تحقیق بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شدت مصرف انرژی بر انتشار دی‌اکسیدکربن در استان‌های ایران طی سال‌های 1396-1387 (آخرین اطلاعات موجود ترازنامه هیدروکربوری استانی) با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می‌باشد. پیش از تخمین مدل، ابتدا آزمون ریشه واحد لوین، لین، چو (LLC) جهت بررسی پایایی متغیرها، برآورد شده است، در ادامه از انجام آزمون هاسمن و آزمون‌های تشخیص والد و والد چندگانه برای انتخاب مدل مناسب استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت اثر مثبت و مستقیم معناداری بر انتشار دی‌اکسیدکربن مناطق داشته‌اند. همچنین شدت ا&#...
    
 • بررسی عکس العمل مالی دولت نسبت به شوک‌
         قیمتی نفت

  • Abstract: با توجه به ساختار دولتی و تک محصولی بودن اقتصاد ایران قسمت اعظم هزینه‌های دولت از ناحیه درآمدهای نفتی تأمین می‌شود و از آنجا که تغییرات قیمت نفت از تحولاتی برون‌زا سرچشمه می‌گیرد و از کنترل مقامات اقتصادی خارج است، درآمدهای نفتی را نیز با نوسانات زیادی مواجه می‌کند. این نوسانات می‌تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش بهینه یابی و رویکرد الگوی تعادل عمومی تابع عکس‌العمل مالی دولت برای بررسی واکنش مالی دولت به شوک قیمتی نفت استخراج شده است. برای برآورد این تابع از روش خودگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده (ARDLبا به کارگیری داده های سری زمانی سالانه طی دوره 97-1348 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تغییرات و نوسانات قیمت نفت بر رشد سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت داشته و همچنین وجود عدم تقارن منجر به کاهش رشد سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی می‌شود.
    
 • تخمین نرخ بیکاری نایرو در قالب مدل
         تغییرات زمانی در اقتصاد ایران

  • Abstract: پایین نگه داشتن نرخ بیکاری یکی از محورهای اصلی سیاست‌های مالی، بازار کار و سیاست پولی است. همچنین نرخ بیکاری پیامدهایی بر چشم‌انداز رشد دستمزد، تورم و تولید ناخالص داخلی دارد. از این رو، دست‌یابی به سطحی از بیکاری که تورم در آن غیرشتابان باشد از اهداف مهم و کلیدی سیاست‌گذاران اقتصادی به‌شمار می‌رود.در این مقاله به بررسی این فرضیه پرداخته شده‌است که آیا نرخ نایرو در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در حال افزایش است و اینکه آیا تلاش برای صرفا پایین نگه داشتن بیکاری و ایجاد سیاست‌هایی در جهت کاهش نرخ بیکاری، باعث ایجاد رکود اقتصادی و پدیده هیسترزیس شده است. برای این بررسی با استفاده از مدل تغییرات زمانی در قالب الگوی فضا-حالت و به کمک متغیرهای تورم، تورم انتظاری، نرخ بیکاری و بهره‌وری طی سال‌های 1399-1375 و با تواتر فصلی نرخ نایرو برای اقتصاد ایران برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که نرخ نایرو طی سال‌های مورد بررسی روندی نزولی را تجربه کرده‌است و متوسط برآورد نایرو طی سال‌های مورد بررسی 11.6 درصد بوده‌است. از سوی دیگر روند افزایشی نایرو در سال 1399 نسبت به سال گذشته، می‌تواند نشان از احتمال تجربه پدیده هیسترزیس در دهه آتی به واسطه تجرب...
    
 • بررسی جایگاه گردشگری دریایی و توسعه
         منطقه‌ای استان خوزستان در مقایسه موردی
         با استان‌های ساحلی جنوب کشور( با روش
         تاپسیس)

  • Abstract: کشورهایی که دسترسی به دریا دارند و توانسته‌اند از این موقعیت و پتانسیل استفاده کنند، سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند و سبب توسعه این مناطق شده است. در کشور ما نیز استان‌های شمالی و جنوبی از این پتانسیل برخوردارند. استان‌های شمالی با توجه به موقعیت آب و هوایی متفاوت، وجود خطه سرسبز و جنگلی و دسترسی قشر عظیم جمعیت توانسته‌اند پیشرفت‌های بیشتری در زمینه گردشگری داشته باشند. در جنوب کشور نیز جزیزه کیش یک نمونه موفق در جذب گردشگر دریائی است. اما به رغم وجود 85 درصد از طول سواحل در جنوب کشور، استان‌های جنوبی نتوانسته‌اند از این پتانسیل استفاده نمایند. یکی از این استان‌ها خوزستان است که به نسبت بقیه استان‌های ساحلی جنوبی از دسترسی بهتری برخوردار است ولی نتوانسته است به خوبی از آن استفاده نماید. هدف این پژوهش بررسی جایگاه استان خوزستان در بین استان‌های ساحلی جنوبی در گردشگری با تاکید بر گردشگری دریایی، و با بهره گیری از شاخص‌ها، زیرشاخص‌ها و مولفه‌های مختلفی برای مقایسه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های این استان‌ها و با استفاده از تاپسیس (TOPSIS) در 1397 می باشد. نتایج حاکی از آن است که استان خوزستان در شاخص گردشگری دریایی بعد از...
    
 • سنجش اثرات اجتماعی-اقتصادی، ایجاد یک
         فعالیت جدید در ساختار اقتصاد منطقه‌؛
         مطالعه موردی استان گیلان

  • Abstract: نگاهی به آمارهای سری زمانی حساب‌های منطقه‌ای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در آینده نزدیک برخی از بخش‌های اقتصادی وارد حساب‌های منطقه‌ای در استان‌های خاص کشور خواهند شد. به‌رغم آنکه ظهور بخش جدید در برخی از مناطق ایران نیز موضوعیت داشته، اما سنجش ظهور بخش جدید بر اقتصاد یک منطقه تاکنون مورد توجه پژوهشگران داخلی کشور قرار نگرفته است.مثال بارز ظهور بخش جدید در اقتصاد یک منطقه، ساخت خطوط راه آهن شهری در استان گیلان است. در این راستا، سوال اصلی این مقاله آن است که اثرات بالقوه اقتصادی ورود بخش جدید راه‌آهن بر میزان تولید سایر بخش‌های استان گیلان به چه میزان خواهد بود؟ برای پاسخ به سوال مطرح شده در مقاله فوق تلاش شده تا آثار و تبعات اقتصادی- اجتماعی ورود بخش جدید راه آهن به اقتصاد استان گیلان در قالب دو رویکرد تقاضا به تولید و رویکرد تولید به تولید همراه با مقایسه اشتغالزایی بخش‌های استان گیلان قبل و بعد از ورود بخش راه‌آهن مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که با ورود بخش راه‌آهن، ستانده دو بخش «انبارداری و فعالیت‌های پشتیباتی» و «حمل‌و‌نقل زمینی و لوله‌ای» بیشترین افزایش را در بین بخش‌های اقتصادی است...
    
 • تأثیر ارتباطات سیاسی بر درآمد حاصل از
         صادرات شرکت‌ها

  • Abstract: در تمام کشورهای دنیا از جمله کشور ایران، موضوع توسعه صادرات در رأس اولویت‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت قرار دارد. دولت به عنوان اصلی‌ترین حامی اقتصاد هر کشور می‌تواند نقش مهمی در حمایت شرکت‌ها به منظور تسهیل صادرات محصولات ایفا نماید. به همین دلیل شرکت‌ها به ارتباطات سیاسی به عنوان یک مزیت رقابتی نگاه کرده و تمایل زیادی به برقرای ارتباطات سیاسی با دولت دارند تا از طریق این ارتباطات بتوانند درآمد صادراتی خود را افزایش دهند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر درآمد حاصل از صادرات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. نمونه پژوهش شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سال‌های 1392 تا 1398 می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با داده‌های تابلویی و به روش اثرات تصادفی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد در بورس اوراق بهادار تهران ارتباطات سیاسی اندازه‌گیری شده به‌وسیله مالکیت نهادی دولت و ارتباطات سیاسی اندازه‌گیری شده به‌وسیله سهامدار عمده وابسته به دولت تأثیر مثبت معناداری بر درآمد حاصل از ص...
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.171.156
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-