Publisher: Iranian Agricultural Economics Society   (Total: 1 journals)   [Sort alphabetically]

Showing 1 - 1 of 1 Journals sorted by number of followers
Agricultural Economics     Open Access   (Followers: 7)
Similar Journals
Journal Cover
Agricultural Economics
Number of Followers: 7  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2008-5524 - ISSN (Online) 2645-3274
Published by Iranian Agricultural Economics Society Homepage  [1 journal]
 • ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش راهکارهای
         کشاورزی هوشمند به اقلیم با تأکید بر
         ویژگی‌های سرمایه اجتماعی و روانشناختی

  • Abstract: در سال­های اخیر، تغییر اقلیم منجر به کاهش تولید و درآمد محصولات کشاورزی شده است. کشاورزان در ایران نیز در برابر حوادث اقلیمی مانند خشکسالی و کاهش منابع آب بسیار آسیب‌پذیر هستند. علیرغم افزایش آسیب‌پذیری و فقر کشاورزان در نتیجه گسترش تغییرات اقلیمی، استراتژی‌های هوشمند به اقلیم ​​به اندازه کافی توسط کشاورزان ایرانی عملیاتی نشده است. در این راستا، در مطالعه حاضر عوامل مؤثر بر اتخاذ استراتژی‌های هوشمند به اقلیم در استان فارس ارزیابی شد. داده‌ها از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله‏ای با تکمیل پرسشنامه از 443 کشاورز طی سال‌های 99-1398 در منطقه رامجرد در استان فارس جمع‌آوری شد. بر این اساس، استراتژی‌های اتخاذ شده هوشمند به اقلیم در سه گروه استراتژی‌های مدیریت مواد مغذی و آب، استراتژی‌های حفظ و تقویت باروری خاک و ترکیب این دو استراتژی تقسیم­بندی و مدل لاجیت چندگزینه­ای برای بررسی عوامل موثر بر پذیرش این استراتژی­ها برآورد گردید. نتایج نشان داد که ویژگی­های روانشناختی مانند اعتقاد به وجود تغییرات اقلیمی و درک خطرات آن بر مشارکت کشاورزان در استراتژی‌های هوشمند به اقلیم تأثیر مثبت و معنی­دار دارند. در رابطه با متغ&#...
    
 • ارزیابی پرتفوی بیمه ای کشاورزی در زیربخش
         های زراعت و باغبانی از دیدگاه نظریه
         مارکویتز: مورد مطالعه استان خراسان رضوی

  • Abstract: تولیدات کشاورزی در معرض خطرات بی­شماری است و بیمه کشاورزی یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک است که می­تواند به تولیدکنندگان در مواجهه با این خطرات ویرانگر کمک کند. بنابراین، ارائه خدمات بیمه­ای برای تولیدکنندگان کشاورزی ضروری است. اما، عرضه خدمات بیمه­ای زمانی تداوم می­یابد که عرضه­کنندگان آنها بتوانند درآمدی متناسب با ریسکی را که می­پذیرند کسب نمایند. از این رو انتخاب پرتفوی بیمه­ای بهینه برای بیمه­گر بسیار با اهمیت است. برهمین اساس، هدف اصلی این مطالعه ارزیابی پرتفوی بیمه­ای حاضر بیمه­گر در استان خراسان رضوی به عنوان یک نمونه و بررسی پتانسیل بهبود آن با استفاده از نظریه مارکوویتز می­باشد. در این راستا از داده­های تاریخی مربوط به ریسک و بازدهی بیمه­نامه­های ثبت شده در صندوق بیمه کشاورزی استفاده شده و پرتفوی بهینه در چارچوب نظریه یاد شده تشکیل و با پرتفوی موجود مقایسه شده است. نتایج نشان می­دهد پرتفوی مورد عمل بیمه­گر یک پرتفوی کاملا غیر بهینه است و پتانسیل بسیاری برای بهبود دارد. بر اساس این نتایج امکان افزایش درآمد به میزان بسیار قابل توجهی بدون نیاز به تحمل ریسک بیشتر وجود دارد. علاوه براین اگر ب...
    
 • تحلیل انتقال قیمت گوشت مرغ در استانهای
         منتخب بر اساس نظریه قیمت گذاری آربیتراژ:
         کاربرد رویکرد معادلات همزمان با دو
         آستانه متغیر

  • Abstract: مشکلات پیش آمده در چند سال گذشته نشان دهنده اهمیت انتقال قیمت در راهبرد­های سیاستی است. انتقال سریع قیمت دستاورد بازار رقابت کامل بوده و یکی از نشانه­های آن محسوب می­شود. با توجه به تغییرات به­وجود آمده در طرف تقاضا گوشت مرغ و اهمیت بازار آن، هدف این مقاله بررسی انتقال قیمت این محصول بین چهار استان تهران، مازندران، گیلان و اصفهان است. از قیمت­های ماهانه در استان­های منتخب طی سال­های 1382 تا 1397 به عنوان داده­های تحقیق استفاده شد. برای ارزیابی نحوه انتقال قیمت بین بازار­های منتخب، دستگاه معادلات همزمان تابلویی مورد استفاده قرار گرفت. ضرایب الگو به روش حداقل مربعات سه مرحله­ای برآورد گردید. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در بازارهای تهران-مازندران و مازندران-اصفهان متقارن است. اما در بازارهای اصفهان- مازندران، گلستان- اصفهان و مازندران- گلستان عدم تقارن وجود دارد. همچنین آربیتراژ در بازار بین مازندران- گلستان و اصفهان- گلستان در سطح یک درصد معنی­دار است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اگر تفاوت قیمت ایجاد شده ناشی از عدم تقارن بین قیمت دو بازار بیشتر از مقدار هزینه حمل گوشت مرغ بین بازار مازندران- گلستان و اصفهان- گلس...
    
 • بررسی ارتباط تغییراقلیم و رشد بهره‌وری
         کل عوامل تولید جو دیم در ایران

  • Abstract: وابستگی بالای کشورهای در حال توسعه به بخش کشاورزی و تأثیرپذیری از اقلیم از یک طرف، ضعف تکنولوژیکی و مالی کشاورزان، از طرف دیگر اهمیت بررسی ارتباط تغییر اقلیم و بهره­وری کشاورزی در این کشورها را دوچندان کرده است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه تغییر اقلیم و رشد بهره­وری کل عوامل تولید (TFP) جو دیم در ایران است. در این راستا، داده­های مورد نیاز از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی کل کشور برای دوره زمانی 1378-1397 جمع­آوری گردید. رشد TFP جو دیم برای استان­های عمده تولیدکننده با استفاده از مدل سولو و تکنیک داده­های تلفیقی محاسبه شد. سپس با محاسبه شاخص نمایه استاندارد بارش(SPI) ، ارزیابی اثرات متغیرهای اقلیمی (میانگین دما، حداقل دما، حداکثر دما و نمایه استاندارد بارش) بر رشد TFP جو دیم با استفاده از تکنیک داده­های تلفیقی انجام گرفت. در نهایت با استفاده از 18 سناریوی تغییر اقلیم تحت مدلهای HadCM2 و ECHAM4 تغییرات رشد TFP جو دیم محاسبه گردید. در دوره مطالعه، میانگین رشد TFP جو دیم مثبت و برابر با 183/0 می­باشد. به علاوه، میانگین شاخص SPI استان­های عمده تولیدکننده جو دیم نشاندهنده وضعیت نرمال اقلیمی می­باشد. همچنین از نظر وضعیت اقلیمی بین خشکسالی بسیار شدید و رطوب...
    
 • توزیع مکانی ناامنی غذایی در مناطق شهری و
         روستایی ایران

  • Abstract: ناامنی غذایی به مفهوم دسترسی محدود یا نامطمئن به غذای کافی و سالم از نظر تغذیه‌ای یا توانایی محدود برای دستیابی به غذا از راه‌های مقبول اجتماعی است. آسیب دیدن وضعیت سلامت جسمی و ذهنی و ابتلا به بیماری‌های مزمن از پیامدهای بالقوه ناامنی غذایی است. لذا در مطالعه حاضر، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه‌گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت ناامنی غذایی در مناطق شهری و روستایی استان‌های ایران در سال 1398 پرداخته شد. برای بررسی وضعیت ناامنی غذایی، شاخص FGT محاسبه و مناطق مختلف استان‌ها با توجه به این شاخص‌‌‌ها رتبه‌‌بندی و نهایتاً نقشه ناامنی غذایی تهیه گردید. نتایج شاخص‌های ناامنی غذایی مربوط به دسترسی به میزان کالری و پروتئین مورد نیاز بدن نشان داد که شیوع ناامنی غذایی در مناطق شهری بالاتر از مناطق روستایی است. شیوع ناامنی غذایی در مناطق شهری، از نظر دسترسی به کالری و پروتئین  مورد نیاز بدن به ترتیب 17/42 و 34/37 درصد است. این ارقام برای مناطق روستایی به ترتیب معادل 93/35 و 06/33 درصد می‌باشند. همچنین نتایج  نشان می‌دهد، درصد خانوارهایی که پروتئین را کمتر از میزان مورد نیاز روزانه دریافت می‌کنند، کمتر از خانوارهایی است که به حداقل ...
    
 • بررسی عملکرد بیمه ای صنعت پرورش مرغ
         گوشتی با اجرای روش مبتنی بر مذاکره

  • Abstract: بیمه یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک در بخش کشاورزی است. ریسک های مربوط به صنعت طیور، تولید گوشت مرغ را در کوتاه مدت دچار نقصان کرده و در بلند مدت نیز برنامه ریزی را مختل می نماید. از مهمترین دلایل تغییر روش بیمه ای طیور می توان به رشد مداوم ضریب خطر و افزایش روز افزون مخاطرات اخلاقی اشاره نمود. در این مطالعه برای بررسی اثربخشی رویکرد نوین بیمه طیور گوشتی مبتنی بر مذاکره از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست استفاده شده است. برای این منظور از آمار و اطلاعات سامانه جامع صندوق بیمه کشاورزی[1] طی سال های 99-1389 استفاده شده است. نتایج حاصل مؤید آن است که قبل از اجرای روش نوین از سال 94-1390 پیشرفت فناوری بیمه فقط در سال های 1392 و 1393 به وقوع پیوسته است، این در حالی است که پس از اجرای طرح بیمه ای مبتنی بر مذاکره در همه سال ها شاهد ارتقاء فناوری بیمه طیور هستیم. یافته های تحقیق نشان می دهد طی سال های 94-1390 بهره وری کل عوامل تولید بیمه طیور گوشتی با افت سالانه 3/5 درصد مواجه بوده است اما در سال های 99-1395 در پی اجرای روش بیمه ای مبتنی بر مذاکره شاهد رشد سالانه ی 7/22 درصدی عملکرد بیمه هستیم.
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.239.4.127
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-