Publisher: Dnipro National University   (Total: 1 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 1 of 1 Journals sorted alphabetically
Granì     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Granì
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2077-1800 - ISSN (Online) 2413-8738
Published by Dnipro National University Homepage  [1 journal]
 • Проблема політичної ідентичності в
         умовах сучасних криз та конфліктів

  • Authors: Руслан Ключник
   Pages: 5 - 10
   Abstract: Ми виходимо з того, що ідентичність є однією з актуальних проблем сучасної політичної науки. Метою дослідження є виокремити ті виміри ідентичності, які відіграють вагому роль у сучасних політичних конфліктах. Визначено плюралізм ідентичностей середньостатистичного громадянина, що пов’язано з виконанням ним великої кількості соціальних ролей. Пропонується авторська інтерпретація ідентичності як співвідношення себе з певною політичною групою та вироблення відповідної політичної позиції. Ми розробили методологію дослідження, ґрунтуючись на системному, порівняльному, структурно-функціональному, біхевіористському та інших методах політології. Крім того, було використано досягнення соціології, психології, історії та інших наук. Доведено, що етнічна ідентичність у ХХІ ст. все ще має потужний конфліктогенний потенціал, тому що численні етноси відчувають себе у несправедливому становищі в сучасних політичних системах. На прикладі Італії та Німеччини продемонстровано ва ...
   PubDate: 2022-08-31
   DOI: 10.15421/172243
   Issue No: Vol. 25, No. 4 (2022)
    
 • Політико-правовий аналіз Мінських
         домовленостей: чому не спрацював
         дипломатичний сценарій'

  • Authors: Юлія Сліпецька
   Pages: 11 - 16
   Abstract: Актуальність. У 2014 році із «Революцією гідності» та особливо після 24 лютого 2022 року Україна постала перед необхідністю військовим чином відстоювати власну незалежність. Метою дослідження є визначення Мінського процесу як інструменту врегулювання українсько-російських відносин 2014-2022р., виявлення основних характерних ознак та положень Мінських домовленостей. Результати дослідження. Встановлено, що втрачаючи контроль над внутрішньою і зовнішньою політикою України, Росія через Мінські домовленості намагалася змінити конституційно-правовий лад в Україні, федералізувати її та шляхом «особливого статусу» ЛНР і ДНР контролювати усю країну. Виявлено, що основною геополітичною ціллю РФ у гібридній війні був демонтаж української державності та перетворення України на державу-сателіта. З’ясовано, що по своїй суті Мінські протоколи були нікчемними правовими документами, а Росія не визнавалась стороною конфлікту. Здійснивши порівняльну характеристику Мінськ-1 і Мінськ-2, дійшли до в...
   PubDate: 2022-08-31
   DOI: 10.15421/172244
   Issue No: Vol. 25, No. 4 (2022)
    
 • Свобода і ПРИПИНЕНННЯ

  • Authors: Михайло Мурашкін
   Pages: 17 - 23
   Abstract: Метою дослідження є доведення подібностей категорії свободи і стану ПРИПИНЕННЯ. Для досягнення цієї мети виявляється за якими особливостями стан ПРИПИНЕННЯ, як певний психологічний стан людини, розуміється дослідником як стан свободи, за якими властивостями-характеристиками він має можливість входити в філософську категорію як «свобода». Методологія грунтується на компаративному методі дослідження, тобто на порівнянні характеристик категорії свобода і стану ПРИПИНЕННЯ. В цьому дослідженні метод компаративістики являє собою виявлення зв’язків на основі зіставлення різних станів людини як явищ проявів психіки та категорій філософії, які змінювали свій зміст в різних історичних періодах. Тобто розглядаються різні стани людини і виявляються властивості-характеристики стану ПРИПИНЕННЯ, стану який досліджується. При цьому розглядаються різні погляди на свободу як філософську категорію в її історичних змістовних змінах. Навіть розглядаються постійність і змін ...
   PubDate: 2022-08-31
   DOI: 10.15421/172245
   Issue No: Vol. 25, No. 4 (2022)
    
 • Підстави типології механізмів
         соціальної меморіалізації

  • Authors: Ростислав Даниляк, Тетяна Гайналь, Ірина Кучера
   Pages: 24 - 29
   Abstract: Дослідження конкретних механізмів конструювання соціальної пам’яті є актуальним, оскільки механізми є емпіричними індикаторами процесів, які є предметом теоретичних розвідок. Огляд нещодавніх досліджень засвідчив брак детального аналізу та навіть дефініцій таких механізмів. Метою дослідження є отримання підстав типології механізмів соціальної меморіалізації. В результаті дослідження отримано перелік чотирьох підстав типології механізмів соціальної меморіалізації. Встановлено, що першою підставою типології є фундаментальна мета (використання механізму для пам’ятання або забування події). Друга підстава – ціннісна орієнтація «традиція / новація» (механізм призначений для «консервації» образу минулого або для його «конструювання»). Визначено третю підставу – характер впливу суб’єкта (владні інституції використовують прямі та непрямі інструменти соціальної меморіалізації). Пріоритетна сфера застосування механізму (освіта, наукові дослідження, ідеоло...
   PubDate: 2022-08-31
   DOI: 10.15421/172246
   Issue No: Vol. 25, No. 4 (2022)
    
 • Філософія управління в
         загальноосвітніх державних та
         приватних школах Австралії

  • Authors: Андрій Шевчук
   Pages: 30 - 35
   Abstract: У статті досліджено філософію управління в загальноосвітніх державних та приватних школах Австралії. Мета наукової розвідки полягає у визначенні векторних важелів впливу на формування філософії управління в загальноосвітніх та приватних освітніх закладах Австралії. З’ясовано головні напрями оновленої моделі вдалого шкільного лідерства, яке ґрунтується на аналізі тематичних опрацювань Австралії, що є визначальним векторним напрямом стратегії розвитку освітньої системи. Сучасна модель представляє  взаємозалежність між характерними якостями шкільного лідера, втіленням новітніх заходів і засобів комунікації та реакціями на контекст їхньої дії. У результаті дослідження було визначено, що українські та австралійські системи освіти мають непогані рекомендації щодо осилення криз кількості та якості в опануванні сучасних програм, використовуючи комплексну політику та, зокрема, програми щодо розвитку лідерства в галузі освіти. Цей контекст представляє три елеме...
   PubDate: 2022-08-31
   DOI: 10.15421/172247
   Issue No: Vol. 25, No. 4 (2022)
    
 • Локознавчі розвідки в Україні:
         перспективи та можливості

  • Authors: Аміна Кхелуфі
   Pages: 36 - 42
   Abstract: Метою статті є виявлення сучасного стану локознавчих студій в Україні, окреслення проблемних питань та апробація методу усної історії філософії для досліджень філософії англійського мислителя. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю перегляду творчої спадщини мислителя в контексті суспільно-політичних процесів у Україні, яка є недостатньо вивченою. Результати. За результатами розвідки було виявлено, що дослідженнями локознавчих студій в Україні практично ніхто не займався. За останні кілька років у періодиці зустрічаються поодинокі публікації, у яких йдеться про філософію англійського мислителя. Радянські джерела, які містять чимало викривлень як філософських ідей філософа, так і неточні переклади здебільшого описують Джона Лока як теоретика пізнання. Сучасні українські дослідники у свою чергу також розглядають значно частіше епістемологічні, аніж політичні ідеї англійського мислителя. Проведена нами розвідка з усної історії філософії дала мо...
   PubDate: 2022-08-31
   DOI: 10.15421/172248
   Issue No: Vol. 25, No. 4 (2022)
    
 • Класифікація переговорів в умовах війни

  • Authors: Максим Лепський, Олександра Щербань, Володимир Бублєєв
   Pages: 43 - 49
   Abstract: Метою статті є визначення класифікації переговорів в умовах війни, як єдності суттєвих класифікуючих ознак, що знаходяться у цілісності і взаємопов’язаності  військового та дипломатичного процесів. Актуальність дослідження переговорів в умовах війни визначена практикою та конкретними проявами ведення дипломатами перемовин під час швидкоплинних змін як військово-політичної ситуації, так і переговорних позицій. Актуалізують тему зміни характеру сучасної війни, динаміка системи міжнародних відносин, міжнародних інституцій, що визначає значущість дослідження військової та дипломатичної складових у веденні переговорів в умовах війни, як необхідність їх класифікації. Результати. З’ясовано стан дослідження класифікацій переговорів, що мають ідеографічний характер, у якому переважає дослідження загального у класифікації без уточнення особливого та конкретного. Теоретично осмислено класифікація переговорів в умовах війни не лише як визначення суттєвих кл...
   PubDate: 2022-08-31
   DOI: 10.15421/172249
   Issue No: Vol. 25, No. 4 (2022)
    
 • Енвер Ходжа і Євросталінізм

  • Authors: Олександр Гугнін, Юлія Ліснєвська
   Pages: 50 - 59
   Abstract: Енвер Халіл Ходжа – албанський державний, політичний, військовий та партійний діяч, керівник Албанії у 1944 -1985 роках. Прийшовши до влади, зосередився на відновленні країни, зруйнованої війною. У статті показано, що за понад сорок років його керівної діяльності було досягнуто успіхів у розвитку економіки, освіти та соціальної захищеності населення. Водночас Ходжу критикують за політичні репресії, які включали позасудові вбивства та страти конкурентів та «нелояльних елементів» серед членів партії, повну заборону будь-якої релігійної діяльності, створення та використання таборів примусової праці. Енвер Ходжа як лідер належить нещодавньому минулому політико-економічній системі, яка практично сьогодні не існує. Проте, на думку авторів цієї статті, є сенс згадати про нього та оцінити його діяльність з погляду сьогодення. Методологічною основою написання статті став концепт політичного лідера, як «вживання» в сутність особистості албанського ватажка. Автори вважають, що у даному контекс...
   PubDate: 2022-08-31
   DOI: 10.15421/172250
   Issue No: Vol. 25, No. 4 (2022)
    
 • Бібліотечні ресурси: проблеми
         розміщення та використання
         (порівняльний аналіз світової та
         регіональної практики)

  • Authors: Надір Ісмайлов
   Pages: 60 - 73
   Abstract: Завданням статті є проведення порівняльного аналізу розміщення, укомплектованості та використання бібліотечних ресурсів у світовому, регіональному та місцевому рівнях. Проаналізовано статистичні дані про чисельність населення світу за континентами, кількість існуючих бібліотек за різними їх видами та на основі цих даних забезпеченість населення цих регіонів бібліотеками. Також проаналізовано чисельність працівників бібліотек за регіонами світу, структуру бібліотечних фондів цих бібліотек, касову діяльність цих бібліотек. Провідне становище Європи та Північної Америки виявилося як за кількістю бібліотек, за ступенем забезпеченості населення бібліотеками, так і за кількістю бібліотекарів та їх касовою діяльністю. Подібні особливості були проаналізовані для Азербайджанської Республіки як національного рівня, що виявило непропорційно велику частку столиці Баку та Апшеронського регіону в усіх відношеннях. Досліджувані особливості важливі для поточного та пер...
   PubDate: 2022-08-31
   DOI: 10.15421/172251
   Issue No: Vol. 25, No. 4 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 100.25.42.211
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-