Publisher: Razi University (Total: 2 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 2 of 2 Journals sorted alphabetically
Aging Psychology     Open Access   (Followers: 3)
J. of Applied Research in Water and Wastewater     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Aging Psychology
Number of Followers: 3  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2423-7647 - ISSN (Online) 2476-6836
Published by Razi University Homepage  [2 journals]
 • مقایسه اثربخشی آموزش الگوی سالمندی سالم
         و درمان وجودگرای معنویت‌محور بر
         مؤلفه‌های سرمایه عاطفی سالمندان

  • Abstract: سالمندان منابع ارزشمندی از تجربه و دانش هستند که می‌توان با روش‌های علمی کیفیت زندگی آنها را ارتقا داد. بنابراین این پژوهش با هدف مقایسۀ اثربخشی آموزش الگوی سالمندی سالم و درمان وجودگرای معنویت محور بر مؤلفه‌‌های سرمایه عاطفی سالمندان انجام شد. مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری مطالعه شامل سالمندان ساکن در مراکز نگهداری سالمندان در شهر اصفهان در بهار 1401 بودند. گروه نمونه 58 نفر از این سالمندان بودند که بر مبنای ملاک‌های ورود به صورت هدفمند انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایش درمان وجودگرای معنویت محور (20n=) و آموزش سالمندی سالم (18n=) و یک گروه کنترل (20n=) گمارده شدند. از پرسشنامۀ سرمایۀ عاطفی گل‌پرور (GACQ) برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. آموزش الگوی سالمندی سالم و درمان وجودگرای معنویت محور هر یک طی 12 جلسۀ 90 دقیقه‌ای اجرا شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری در نرم افزار SPSS نسخه 26 تحلیل شد. نتایج نشان داد که پس از کنترل پیش‌آزمون، در عاطفۀ مثبت (85/5=F؛ 005/0=P)، احساس انرژی (30/4=F؛ 02/0=P) و شادکامی (91/8=F؛ 001/0=P) تفاوت معناداری بین گروه‌ها وجود دارد. مقایسۀ گروه‌ها نشان داد که فقط آموزش الگوی سا...
    
 • مقایسه اثربخشی معنادرمانی گروهی و درمان
         راه‌حل محور بر اضطراب مرگ و احساس تنهایی
         در زنان سالمند با ترس از ابتلا به کرونا

  • Abstract: بیماری کرونا به عنوان یک بیماری نوظهور با گسترش جهانی و میزان بالای مرگ و میر در گروه‌های آسیب‌پذیر، علاوه بر عوارض جسمی، به علت ترس از ابتلا منجر به بروز اختلالات روان‌شناختی متعددی همچون اضطراب مرگ و احساس تنهایی در سالمندان شده است. بنابراین هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی معنادرمانی گروهی و درمان راه‌حل محور گروهی بر اضطراب مرگ و احساس تنهایی در زنان سالمند با ترس از ابتلا به بیماری کرونا بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، زنان سالمند عضو مراکز توانبخشی روزانه تحت نظارت سازمان بهزیستی تبریز بودند که از بین آنها 36 نفر حائز شرایط، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار سنجش، پرسش‌نامه‌های اضطراب مرگ تمپلر و احساس تنهایی راسل بود. گروه‌های آزمایش به صورت جداگانه با دو رویکرد متفاوت ده جلسه درمانی 90 دقیقه‌ای دریافت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که معنادرمانی گروهی و درمان راه‌حل‌محور بر کاهش اضطراب مرگ و احساس تنهایی اثربخشی معنی‌داری &...
    
 • سلامت معنوی و حمایت اجتماعی با کیفیت
         زندگی در سالمندان روستایی: نقش میانجی
         تاب آوری و امید

  • Abstract: امروزه با توجه به میزان رشد روز افزون سالمندان در ایران، بیش از پیش حفظ و ارتقای سلامت و کیفیت زندگی آنها به عنوان یک گروه جمعیتی آسیب پذیر ضروری است. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد سلامت معنوی، حمایت اجتماعی، تاب آوری و امید ممکن است کیفیت زندگی را در سالمندان ارتقاء بخشد، بنابراین پژوهش حاضر نیز با هدف مدل یابی کیفیت زندگی بر مبنای سلامت معنوی و حمایت اجتماعی از طریق نقش میانجی تاب آوری و امید در سالمندان بود. جامعه پژوهش شامل سالمندان روستا‌های استان قزوین بود از بین آنها 300 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه‌‌های سلامت معنوی پولوتزین و والیسون، حمایت اجتماعی واکس، امید آشنایدر و همکاران، تاب‌آوری کانر و دیویدسون و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. برای تحلیل مدل علّی از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشانگر برازش کامل مدل با داده‌ها بود. همچنین نتایج تأثیر مستقیم و معناداری را بین سلامت معنوی (p<0/05،β= 0/15)، حمایت اجتماعی (p<0/05،β= 0/21)، امید (p<0/05،β= 0/35)، تاب‌آوری (p<0/05، β=0/25) با کیفیت زندگی نشان دادند. بعلاوه، تحلیل نقش میانجی چندگانه با رویکرد پرچهر و هایز، میانجگری تاب آوری و امید را در رابطه بین سلامت م&#...
    
 • تاثیر تمرینات ثبات خیرگی بر تعادل و
         کارکردهای اجرایی سالمندان دچار اختلال
         شناختی خفیف

  • Abstract: سالمندی شناختی با اختلال در کارکردها اجرایی سطوح بالاتر همراه است زیرا می تواند توانایی های لازم برای انجام این کارکردها را مختل کند. یکی از اختلالات شناختی رایج در میان سالمندان، اختلال شناختی خفیف است که با سطح زوال شناختی بالاتر از حد طبیعی مشخص می‌شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرینات ثبات خیرگی بر تعادل و کارکردهای اجرایی سالمندان دچار اختلال ‏شناختی خفیف بود. پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه سالمندان دارای اختلال شناختی خفیف شهرستان ارومیه در سال 1399 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر سالمند 60 الی 80 سال مبتلا به اختلال شناختی خفیف بود که بر اساس معیارهای ورود به پژوهش و به‌ صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش (میانگین سنی: 552/1±466/78) و کنترل (میانگین سنی:404/2± 93/76) قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان آزمون برخاستن و حرکت کردن زماندار ماتیاس و همکاران و آزمون Go/NoGo ‎ هافمن و آزمون N-Back کرچنر را برای ارزیابی تعادل و کنترل بازداری رفتاری و حافظه کاری در پیش‌آزمون و پس‌آزمون به طور مشابه هم انجام دادند. گروه آزمایش طی هشت هفته، هفته‌ای سه جلسه و هر جلسه 60 دقیقه به اجرا&#...
    
 • اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر
         آشفتگی روان‌شناختی و کیفیت زندگی
         سالمندان

  • Abstract: سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است که با چالش‌های متعددی که برای فرد بوجود می‌آورد باعث ایجاد آشفتگی روان‌شناختی و کاهش کیفیت زندگی می‌شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر آشفتگی روان‌شناختی و کیفیت زندگی سالمندان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1399 تشکیل دادند که نمونه 30 نفری از بین آنها  به روش نمونه‌گیری در دسترس و بر اساس معیارهای ورود و خروج به مطالعه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل به نسبت یکسان گمارده شدند. جهت سنجش متغیرها از پرسش‌نامه‌های آشفتگی روان‌شناختی ماسون و همکاران و کیفیت زندگی ویر و شربور استفاده شد. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش در 10 جلسه 20 دقیقه‌ای، درمان تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای را دریافت کردند. داده‌ها با روش تحلیل کواریانس تک‌متغیره تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که پس از کنترل اثر پیش‌آزمون، بین میانگین نمرات پس‌آزمون دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر آشفتگی روان‌شناختی و مؤلفه‌های کیفیت زندگی شامل عملª...
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.232.127.73
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-