Publisher: Sosiaalipoliittinen yhdistys   (Total: 1 journals)   [Sort alphabetically]

Showing 1 - 1 of 1 Journals sorted by number of followers
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1235-7812 - ISSN (Online) 2489-4990
Published by Sosiaalipoliittinen yhdistys Homepage  [1 journal]
 • Kiitos Lapin yliopiston toimituskunta, Turku jatkaa suomenkielisen
         tiedejulkaisemisen ilosanoman levittämistä!

  • Authors: Kirsi Günther, Milla Salin
   Pages: 1 - 3
   PubDate: 2023-03-02
   DOI: 10.30668/janus.127305
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2023)
    
 • Ulkomaalaistaustaiset lapset ja nuoret lastensuojelun sijaishuollossa:
         sijoitusten määrän, perusteen ja sijoituspaikan tarkastelu vuosina
         1991-2015

  • Authors: Merja Anis, Maili Malin
   Pages: 4 - 23
   Abstract: Artikkeli käsittelee ulkomaalaistaustaisia lapsia ja nuoria lastensuojelun sijaishuollon asiakkaina analysoimalla rekisteritietoja sijoitettujen määrästä, sijoitusten perusteista ja sijoituspaikoista Suomessa vuosina 1991-2015 ja vertailemalla tietoja suomalaistaustaista väestöä koskevaan rekisteriaineistoon. Aineisto on luokiteltu pakolaistaustaisiin, muihin ulkomaalaistaustaisiin ja valtaväestöön. Ulkomaalaistaustaiset jaotellaan lisäksi ulkomailla syntyneeseen ja Suomessa syntyneeseen sukupolveen. Tutkimusmenetelminä ovat kuvailevat ristiintaulukoinnit ja ryhmäkeskiarvot. Ulkomaalaistaustaisilla lapsilla ja nuorilla on ollut suhteellisesti enemmän kodin ulkopuolisia sijoituksia kuin valtaväestöllä tutkimusajankohtana. Kiireelliset sijoitukset ja laitossijoitukset korostuvat kaikissa ulkomaalaistaustaisten ryhmissä verrattuna valtaväestöön. Lastensuojelun asiakkuus vaihtelee lapsen ja nuoren etnisen ja maahanmuuttotaustan mukaan. Tulokset indikoivat, että varhaisen tuen ja lastensuojelun avohuollon palvelut eivät riittävästi vastaa ulkomaalaistaustaisten lapsiperheiden tuen tarpeisiin.
   PubDate: 2023-03-02
   DOI: 10.30668/janus.115427
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2023)
    
 • Palvelut ja etuudet heikossa työmarkkina-asemassa olevien toimijuuden
         tukena

  • Authors: Sanna Blomgren
   Pages: 24 - 42
   Abstract: Heikossa työmarkkina-asemassa olevat ihmiset joutuvat siirtymään säännöllisesti erilaisten palvelujen ja etuuksien välillä. Tässä artikkelissa tarkastelen, mitkä tekijät työ- ja toimintakykyä sekä työllistymistä tukevissa sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja työllisyyspalveluissa ja etuuksissa edistävät sekä mitkä tekijät rajoittavat näiden ihmisten toimijuutta. Tutkimusaineistona ovat vuonna 2019 kerätyt ryhmähaastattelut, joihin osallistui yhteensä 37 henkilöä eri puolilla Suomea. Aineisto on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen perusteella heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten toimijuutta edistävät ja rajoittavat tekijät paikantuivat palvelujen organisoimisen tapoihin, ammattilaisten toimintakäytäntöihin sekä etuusjärjestelmän sääntöihin ja tulkintaan. Palvelujen ja etuuksien kykyä tukea ihmisten toimijuutta voitaisiin vahvistaa muuttamalla toimintakäytäntöjä tarvelähtöisemmiksi, ennustettavammiksi ja läpinäkyvämmiksi sekä järjestämällä etuuksien ja palvelujen kokonaisuus käyttäjien näkökulmasta nykyistä ymmärrettävämmäksi.
   PubDate: 2023-03-02
   DOI: 10.30668/janus.111242
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2023)
    
 • Osallisuuden ja selviytymisen rakentuminen pitkäaikaistyöttömien
         elämäkerroissa

  • Authors: Laura Nikka, Kirsi Günther
   Pages: 43 - 59
   Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan pitkäaikaistyöttömien selviytymisen ja osallisuuden kokemuksia yhteiskunnan marginaaleissa. Pitkäaikaistyöttömyys lisää usein yksinäisyyden ja osattomuuden kokemuksia sekä aiheuttaa köyhyyttä ja jopa ennenaikaista kuolleisuutta. Kysymme, miten selviytyminen ja osallisuus rakentuvat pitkäaikaistyöttömien elämäntarinoissa' Aineistona ovat viiden pitkäaikaistyöttömän haastattelut, joita analysoimme narratiivisella tutkimusotteella. Tutkimustulosten mukaan elämän aikana omaksutut mallitarinat heijastivat henkilön sisäisiä tarpeita, joihin myös palveluilla kyettiin vastaamaan. Suurin osa haastateltavista muodostivat selviytyjän tarinan. Näissä haastateltavien tarpeet ja resurssit kohtasivat, jolloin sisäinen tarina ja eletty elämä lähenivät. Selviytyminen voimistui osallisuuden laajentuessa eri elämänalueille. Osallisuus rakentui tarinoissa tilallisesti, johon vaikuttivat aika ja liike. Selviytyminen oli vähäisintä tarinoissa, joissa esiintyi runsaammin mielenterveyden oireilua, mutta näissäkin tarinoissa rakentui osallisuuden kokemuksia. Vastapuheen avulla pitkäaikaistyötön pyrki kyseenalaistamaan itseensä kohdistuneita määrityksiä ja stigmaa.
   PubDate: 2023-03-02
   DOI: 10.30668/janus.115302
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2023)
    
 • Intersektionaalisuus sosiaalityössä – Systemaattinen
         kirjallisuuskatsaus

  • Authors: Eveliina Heino
   Pages: 60 - 79
   Abstract: Tämä artikkeli käsittelee intersektionaalisuutta sosiaalityössä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Tutkimuksen aineisto sisältää 44 kansainvälistä vertaisarvioitua artikkelia. Tarkastelu kohdistuu siihen, mistä näkökulmista intersektionaalisuuden ja sosiaalityön suhdetta on lähestytty aiemmissa tutkimuksissa ja millä tavoin intersektionaalisuuden kuvataan olevan merkityksellinen lähestymistapa sosiaalityölle. Tutkimustulosten mukaan aiemmissa tutkimuksissa aihetta on tarkasteltu aikalaisanalyysien,
   asiakkaiden elämäntilanteiden, sosiaalityön käytäntöjen, sosiaalityöntekijän oma aseman ja sosiaalityön koulutuksen kautta. Tutkimustulokset osoittavat, että intersektionaalisuus on hyödyllinen käsite sosiaalityön näkökulmasta, sillä sen avulla on mahdollista tuoda esiin sosiaalisten kategorioiden konstruktionistinen ja historiallinen luonne, tarkastella eriarvoisuutta ja etuoikeuksia useamman sosiaalisen kategorian ja niiden yhteisvaikutusten kautta, liittää yksilölliset kokemukset yhteiskunnan rakenteisiin ja tarkastella sekä palveluiden käyttäjien että sosiaalityöntekijöiden asemoitumista.
   PubDate: 2023-03-02
   DOI: 10.30668/janus.115587
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2023)
    
 • Kenen ehdoilla ja mille perustalle työelämäkuntoutuksessa
         rakennetaan toivoa'

  • Authors: Kaisa Haapakoski, Leena Åkerblad
   Pages: 80 - 87
   PubDate: 2023-03-02
   DOI: 10.30668/janus.115161
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2023)
    
 • Lapsiin kohdistuva väkivaltarikostutkinta vanhempien
         näkökulmasta

  • Authors: Essi Julin
   Pages: 88 - 94
   PubDate: 2023-03-02
   DOI: 10.30668/janus.117883
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2023)
    
 • Siirtolaiset vailla oleskelulupaa elävät tavallisen elämän tavoittelun
         ja kansalaisyhteiskunnan haavoittuvuusolettaman välisessä jännitteessä
         

  • Authors: Mervi Leppäkorpi
   Pages: 95 - 101
   PubDate: 2023-03-02
   DOI: 10.30668/janus.115646
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2023)
    
 • Saksa voimistamassa yliopistollista sosiaalipolitiikkaansa –
         Onnistuuko'

  • Authors: Briitta Koskiaho-Cronström
   Pages: 102 - 110
   PubDate: 2023-03-02
   DOI: 10.30668/janus.116090
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2023)
    
 • Vikten av förebyggande socialt arbete i skolan – dödligt
         skolvåld

  • Authors: Jörgen Lundälv
   Pages: 111 - 120
   PubDate: 2023-03-02
   DOI: 10.30668/janus.127313
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2023)
    
 • Uudistaako kaupunkiaktivismi yhteiskuntaa'

  • Authors: Liisa Häikiö
   Pages: 111 - 120
   PubDate: 2023-03-02
   DOI: 10.30668/janus.114920
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2023)
    
 • Ylpeyden ja häpeän tuottamisen mekanismit lapsiperheiden
         sosiaalityössä

  • Authors: Teija Karttunen
   Pages: 111 - 120
   PubDate: 2023-03-02
   DOI: 10.30668/janus.112306
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2023)
    
 • Konstruktivismi on vaarallista!

  • Authors: Mikko Mäntysaari
   Pages: 111 - 120
   PubDate: 2023-03-02
   DOI: 10.30668/janus.113076
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2023)
    
 • English summaries

  • Authors: Elina Laine
   Pages: 121 - 122
   Abstract: Article summaries in English
   PubDate: 2023-03-02
   DOI: 10.30668/janus.127306
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.192.92.49
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-