Publisher: Novus forlag   (Total: 8 journals)   [Sort alphabetically]

Showing 1 - 8 of 8 Journals sorted by number of followers
DIN : Tidsskrift for religion og kultur     Open Access   (Followers: 1)
Tidsskrift for kulturforskning     Open Access  
NOA : Norsk som andrespråk     Open Access  
Namn og Nemne     Open Access  
Maal og Minne     Open Access  
Musikk og Tradisjon     Open Access  
Collegium Medievale     Open Access  
Norsk Lingvistisk Tidsskrift     Open Access   (SJR: 0.101, CiteScore: 0)
Similar Journals
Journal Cover
NOA : Norsk som andrespråk
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2387-6670
Published by Novus forlag Homepage  [8 journals]
 • Norsk som en del av et flerspråklig familierepertoar i en
         trespråklig familie

  • Authors: Ragni Vik Johnsen
   Abstract: Denne artikkelen tar i bruk analysemetoder fra interaksjonell sosiolingvistikk for å studere hvordan en trespråklig familie innlemmer norsk i familiens flerspråklige repertoar, og hvordan norsk brukes som en ressurs for å konstruere familien som et sosialt fellesskap. Dataene ble samlet inn som en del av et større prosjekt om flerspråklige ungdommer og familier, og i denne artikkelen analyserer jeg egenopptak (cirka 10 timer) fra en trespråklig familie. Fokusfamilien består av to foreldre og fem barn mellom 3 og 18 år, som har flyttet til en nordnorsk by fra et land i Mellom-Amerika og bruker engelsk, spansk og norsk i dagliglivet. Ved hjelp av nære tur-for-tur-analyser av familieinteraksjon ser jeg på hvordan familiemedlemmene bruker flerspråklige ressurser, og da særlig trekk fra norsk, for å forhandle om sosiale posisjoneringer og for å konstruere familien som en sosial arena. Analysene viser at barna i familien ofte posisjoneres som norskeksperter av foreldrene, og at foreldrene posisjonerer seg selv som innlærere. Analysene viser også hvordan norsk tas i bruk i språklige praksiser i familien, og at enkelte familie­medlemmer fungerer som «katalysatorer» for bruk av norsk. Artikkelen viser altså hvordan denne flerspråklige familien tar i bruk alle sine språklige ressurser i hverdagslige aktiviteter som fellesmåltider.
   PubDate: 2022-09-16
    
 • Transnasjonal identitet og transspråking hos unge tilbakeflyttere

  • Authors: Sara Ahmed Karim
   Abstract: Artikkelen tar utgangspunkt i forståelser av transnasjonalisme og transspråking for å få innsikt i forhandlinger om språk og identitet blant andregenerasjon med kurdisk bakgrunn som vokste opp i Vest-Europa og som returnerte til foreldrenes hjemland, den sørlige delen av Kurdistan (nord i Irak). Datagrunnlaget er semistrukturerte intervjuer med 12 unge informanter fra denne gruppen. En kort kurdisk migrasjonshistorie utgjør et nødvendig bakteppe. I det teoretiske rammeverket retter jeg fokus mot identitet og språk på bakgrunn av Levitt og Glick-Schiller (2004) sin forståelse av transnasjonale sosiale felt. Et av hovedfunnene som presenteres i artikkelen, er at bakgrunnen for foreldregenerasjonens flukt påvirket informantenes forhandling om språk og identitet. Ungdommene ble sosialisert inn i regler og institusjoner i oppvekstlandet, mens de samtidig ble eksponert for idéer, verdier og praksiser fra foreldrenes hjemland. I identitetsdannelsesprosessen søkte ungdommene etter symboler, referanser og mening i ulike sammenhenger for å konstruere en selvforståelse. Informantenes opplevelse av sin identitet var tett forbundet med deres beherskelse av to språk. Deres evne til å snakke kurdisk gjorde det mulig å gi uttrykk for deres kurdiske identitet. Språket i oppvekstlandet var også sentralt for deres selvforståelse ved å ha fungert som deres hovedspråk utenfor hjemmet. Informantene følte på denne måten tilknytning til to samfunn og kunne derfor identifisere seg med begge landene, når de ønsket, og avhengig av kontekst.
   PubDate: 2022-09-16
    
 • En studie av sju polskspråklige elevers erfaringer med innpass, identitet
         og investering i norskspråklige fellesskap

  • Authors: Marlene Øverbekk, Irmelin Kjelaas
   Abstract: Denne artikkelen beskriver hvordan sju polskspråklige grunnskoleelever erfarer det å være polsk og minoritetsspråklig i norsk skole. Med utgangs­punkt i en kvalitativ intervjuundersøkelse og ved hjelp av sosiokulturelle teorier om diskurs- og språklæring belyser artikkelen hva elevenes skoleerfaringer forteller om sammenhengen mellom innpass i norskspråklige diskursfellesskap, identitet og investering i norsklæring.
   PubDate: 2022-09-16
    
 • Forord

  • Authors: Bård Uri Jensen, Randi Myklebust, Toril Opsahl
   Abstract: Hvordan innlemmer en trespråklig familie norsk i sitt flerspråklige repertoar, og hvordan brukes norsk som ressurs for å konstruere familien som et sosialt fellesskap' Dette er spørsmål Ragni Vik Johnsen stiller i artikkelen Norsk som en del av et flerspråklig familierepertoar i en trespråklig familie. I artikkelen Transnasjonal identitet og transspråking hos unge tilbakeflyttere utforsker Sara Ahmed Karim identitetsprosesser og transspråkingspraksiser blant unge med kurdisk bakgrunn som er vokst opp i Vest-Europa og flyttet tilbake til foreldrenes hjemland. I den tredje og siste artikkelen i dette nummeret av NOA, presenterer Marlene Øverbekk og Irmelin Kjelaas en kvalitativ intervjustudie av sju polskspråklige elevers opplevelser fra norsklæring og elevfellesskap.
   PubDate: 2022-09-16
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.18.161
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-