Journal Cover
Photobiology and Photomedicine
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2076-0612 - ISSN (Online) 2523-4617
Published by V.N. Karazin Kharkiv National University Homepage  [7 journals]
 • Оцінка впливу фотобіомодуляції на
         ендотеліальну функцію у пацієнтів з
         артеріальною гіпертензією в умовах
         гіперурикемії

  • Authors: Є. Л. Коваленко, O. K. Мелеховець, Ю. В. Мелеховець
   Pages: 9 - 15
   Abstract: Вступ. У 2015 році глобальна поширеність артеріальної гіпертензії у світі оцінювалася у 1,13 млрд.
   Європейська асоціація по лікуванню артеріальної гіпертензії (ESH) оновила рекомендації у 2018 році
   та офіційно додала до вже існуючих факторів ризику артеріальної гіпертензії гіперурикемію. У пацієн-
   тів з коморбідністю гіперурикемії та артеріальної гіпертензії спостерігаються прояви ендотеліальної
   дисфункції.
   Мета роботи — встановити наявність кореляційних зв’язків між рівнем сечової кислоти та швидкі-
   стю пульсової хвилі, індексом Теі, ендотелійзалежною вазодилятацією плечової артерії та оцінити вплив
   фотобіомодуляції на показники ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з артеріальною гіпертензією.
   Матеріали та методи. У дослідження включені 102 пацієнти з артеріальною гіпертензією: 48 без
   гіперурикемії (1 група) та 54 з коморбідністю артеріальної гіпертензії та гіперурикемії (2 група). Групи
   1А та 2А отримували антигіпертензивну терапію. Групи 1Б та 2Б — антигіпертензивну терапію з курсом
   PubDate: 2020-01-13
   DOI: 10.26565/2076-0612-2019-28-01
    
 • Модифікована фотодинамічна терапія
         гнійних ран (експериментальне
         дослідження)

  • Authors: Ю. В. Иванова, С. Н. Граматюк, И. A. Криворучко, Е. В. Мушенко, Абу Шабан Салех
   Pages: 16 - 23
   Abstract: Вступ. Широке застосування антибіотиків, що чинять мутагенну дію на мікрофлору, обумовлює
   зміну етіологічної структури гнійної інфекції, а також біологічних властивостей мікробної клітини
   з появою антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів. Наслідком цього стало зниження ефектив-
   ності антибактеріальної терапії, традиційного місцевого лікування ран, а також зростаюча алергізація
   населення. Одним з перспективних методів боротьби з антибіотикорезистентністю мікроорганізмів
   є антимікробна фотодинамічна терапія.
   Мета. Експиремент був присвячений вивченню результатів лікування гнійних ран у I фазі ранового
   процеса з використанням модифікованої фотодинамічної терапії в залежності від видової приналеж-
   ностї збудника.Матеріали та методи. Дослідження проведено на 18 білих щурах-самцях лінії Вістар, яких було
   розподілено на три групи в залежності від способу санації гнійних ран (по 6 тварин в кожній серії).
   В контрольній групі лікування ран виконували шляхом санацo...
   PubDate: 2020-01-13
   DOI: 10.26565/2076-0612-2019-28-02
    
 • Алгоритм комбінованої терапії
         пацієнтів з вугровою хворобою у
         коморбідності з функціональними
         порушеннями гепатобіліарної системи та
         демодекозом

  • Authors: А. С. Радько, О. К. Мелеховець, Ю. В. Мелеховець, Т. О. Харченко
   Pages: 24 - 30
   Abstract: Вступ. Одним з поширених хронічних дерматозів, що мають безпосередній вплив на якість життя
   пацієнтів, є вугрова хвороба (акне). Виникнення психоемоційних порушень обумовлене розташуванням
   елементів на відкритих ділянках тіла. Враховуючи високу розповсюдженість вугрової хвороби у період
   пубертату (до 85 % підлітків мають епізоди вугрового висипу різного ступеню тяжкості), виникає необ-
   хідність пошуку нових алгоритмів лікування вугрової хвороби для запобігання прогресування соціальної
   дезадаптації та депресивних станів.
   Матеріали та методи. У дослідження включено 140 пацієнтів, які були розподілені на 3 групи
   в залежності від наявності коморбідної патології та методів лікування: 1 група — пацієнти з вугровою
   хворобою, яким було проведено стандартне лікування протягом 60 днів, 2 група — пацієнти з ВХ у ко-
   морбідності з демодекозом, 3 група — пацієнти з ВХ у коморбідності з демодекозом та функціональними
   порушеннями гепатобіліарної системи, яким додатково було проведено курс лазер&#...
   PubDate: 2020-01-14
   DOI: 10.26565/2076-0612-2019-28-03
    
 • Фотодинамічна терапія вогнепальних ран
         м’яких тканин

  • Authors: Р. Н. Михайлусов, В. В. Негодуйко, А. Н. Велигоцкий, С. Н. Ромаев, Л. Ю. Свириденко
   Pages: 31 - 38
   Abstract: Вступ. Важливим компонентом лікування вогнепальних поранень є антибактеріальна терапія.
   На жаль, через антибіотикорезистентність багатьох штамів мікроорганізмів зберігається ризик гній-
   но-інфекційних ускладнень навіть при тривалій антибіотикотерапії. Для прискорення бактеріальної
   деконтамінації ран в останні роки використовують методи фізичного впливу, зокрема, фотодинамічну
   терапію (ФДТ). Вогнепальні рани мають свої особливості, що створюють певні труднощі для застосування
   методу фотодинамічної терапії.
   Мета дослідження — проаналізувати результати застосування розробленого способу ФДТ в комп-
   лексному лікуванні вогнепальних ран м’яких тканин.
   Матеріали та методи. Виконувалося порівняння основних показників ранового процесу між
   пораненими основної групи, яким застосовувалася ФДТ (n = 52) і групи порівняння (n = 32), яким засто-
   совувалося лікування з комплексними водорозчинними мазями. Для підвищення ефективності методу
   фотосенсибілізатор «Фотолон» вводили двом&...
   PubDate: 2020-01-14
   DOI: 10.26565/2076-0612-2019-28-04
    
 • Низькоінтенсивна лазерна терапія в
         реабілітації хворих на ішемічну хворобу
         серця: огляд доказових досліджень

  • Authors: Л. Я. Васильева-Линецкая
   Pages: 39 - 53
   Abstract: Вступ. Кардіореабілітація є одним з головних досягнень кардіології та фізичної реабілітаційної
   медицини другої половини 20-го століття. Заснована на методології доказової медицини, кардіореа-
   білітація за короткий час еволюціонувала від «вигаданого» «альтернативного» бездоказово лікуваль-
   ного напряму до абсолютно безальтернативних багатопрофільних програм, що довели свою безумовну
   ефективність. У статті представлені сучасні дані про реабілітацію хворих на ішемічну хворобу серця та
   аналіз доказових експериментальних і клінічних досліджень про ефективність застосування низькоін-
   тенсивної лазеротерапії.
   Мета — пошук доказових досліджень щодо застосування низькоінтенсивної лазеротерапії
   у реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця та аналіз їх основних положень і рекомендацій.
   Матеріал і методи. Стратегія пошуку доказових досліджень включала пошук рандомізованих клініч-
   них досліджень, систематичних оглядів, мета-аналізів і клінічних протоколів за кл...
   PubDate: 2020-01-14
   DOI: 10.26565/2076-0612-2019-28-05
    
 • Аналіз стану мікроциркуляції у хворих
         на патологію внутрішньоносових
         структур при респіраторно-нюхових
         порушеннях

  • Authors: Н. О. Шушляпина
   Pages: 54 - 61
   Abstract: Вступ. Зміни в капілярному ланці тісно корелюють зі зрушеннями в центральній гемодинаміці, що
   дозволяє використовувати параметри мікроциркуляції в якості діагностичних і прогностичних критеріїв
   для оцінки організму в цілому. Робота спрямована на підвищення ефективності виявлення мікроцирку-
   ляторних порушень методом комп’ютерної капіляроскопії у хворих з патологією внутріносових структур
   і супроводжується утрудненням носового дихання і нюху.
   Мета: аналіз характеру та прояву прижиттєвих морфологічних змін мікросудин нігтьового ложа
   у хворих з патологією внутріносових структур, що супроводжуються порушеннями носового дихання
   та нюху.
   Матеріали і методи. Обстежено 145 хворих у віці 18–38 років, у яких діагностовано зміни вну-
   тріносових структур з різним ступенем назальної обструкції і порушеннями нюху. Хворі були розділені
   на 3 групи. Перша група — хворі з тривалістю захворювання 3–5 років; друга група — хворі з тривалістю
   захворювання до 0,5 року; третя група — хворі з тривал ...
   PubDate: 2020-01-14
   DOI: 10.26565/2076-0612-2019-28-06
    
 • Фотоінактивація in vitro staphylococcus aureus
         червоним світлом (660 нм) у присутності
         метиленового синього

  • Authors: П. A. Вірич, О. М. Надтока, П. A. Вірич, Н. В. Куцевол, В. М. Криса, Б. В. Криса, В. С. Мартинюк
   Pages: 65 - 73
   Abstract: Вступ. Методи лікування відкритих ран і хронічних виразок передбачають використання асептич-
   ного перев’язувального матеріалу і антисептичних засобів, які знищують наявну патогенну мікрофлору
   в рані, попереджають її подальший розвиток і створюють необхідні умови для регенерації пошкоджених
   тканин. Поява мультирезистентних штамів мікроорганізмів знижує ефективність лікування та вимагає
   розробки нових підходів до терапії ранових процесів. Одним з перспективних напрямків лікування даної
   патології є фотодинамічна терапія з застосуванням зовнішніх фотосенсибілізаторів.
   Метою досліджень є з’ясування ефективності синергічної дії червоного світла (660 нм) та різних
   концентрацій розчину метиленового синього на інгібування in vitro росту Staphylococcus aureus.
   Матеріали та методи. Використали гідрогелі на основі кополімеру декстран-поліакриламід з
   різним ступенем зшивки 0,2%, 0,4%, 0,6% (w/w) для дослідження швидкості входу та виходу водного
   розчину метиленового синього. Мікробіологічні дослідження пров...
   PubDate: 2020-01-14
   DOI: 10.26565/2076-0612-2019-28-07
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.238.111.130
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-