Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie   (Total: 2 journals)   [Sort alphabetically]

Showing 1 - 2 of 2 Journals sorted by number of followers
Horyzonty Wychowania     Open Access  
Horyzonty Polityki     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Horyzonty Wychowania
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1643-9171
Published by Akademia Ignatianum w Krakowie Homepage  [2 journals]
 • Editorial: Taming the otherness

  • Authors: Irmina Rostek, Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska
   Pages: 5 - 5
   Abstract:   Pierwszy tegoroczny numer „Horyzontów Wychowania” zaplanowany został na marzec 2023 r. Mijają właśnie trzy  lata od wybuchu pandemii Covid-19 i rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Zapraszając do publikowania w tym numerze wyszliśmy z założenia, że zmiany cywilizacyjno-społeczne, których jesteśmy świadkami, w szczególny sposób skłaniają do refleksji nad doświadczeniem spotkania z nowym, nieznanym, obcym. Chcieliśmy przyjrzeć się konsekwencjom tego spotkania, z jednej strony  negatywnym – w postaci konfliktów i uprzedzeń, z drugiej jednak pozytywnym, ujawniającym się w empatii, zaangażowaniu i otwartości.  
   PubDate: 2023-03-29
   DOI: 10.35765/hw.2023.2261.01
   Issue No: Vol. 22, No. 61 (2023)
    
 • Edytorial: Oswajanie obcości

  • Authors: Irmina Rostek, Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska
   Pages: 7 - 7
   Abstract: Pierwszy tegoroczny numer „Horyzontów Wychowania” zaplanowany został na marzec 2023 r. Mijają właśnie trzy  lata od wybuchu pandemii Covid-19 i rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Zapraszając do publikowania w tym numerze wyszliśmy z założenia, że zmiany cywilizacyjno-społeczne, których jesteśmy świadkami, w szczególny sposób skłaniają do refleksji nad doświadczeniem spotkania z nowym, nieznanym, obcym. Chcieliśmy przyjrzeć się konsekwencjom tego spotkania, z jednej strony  negatywnym – w postaci konfliktów i uprzedzeń, z drugiej jednak pozytywnym, ujawniającym się w empatii, zaangażowaniu i otwartości.  
   PubDate: 2023-03-29
   DOI: 10.35765/hw.2023.2261.02
   Issue No: Vol. 22, No. 61 (2023)
    
 • Trajektorie oswajania obcości – od Obcego do Innego

  • Authors: Agata Cudowska
   Pages: 11 - 22
   Abstract: CEL NAUKOWY: Ukazanie problematyki oswajania obcości przez wprowadzenie do narracji społeczno-wychowawczej kategorii Innego jako implikacji dla edukacji międzykulturowej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Postrzeganie obcości w kontekście źródłowego doświadczenia Innego. W badaniu zastosowano metodę analizy danych zastanych (desk research) oraz krytyczną interdyscyplinarną analizę źródeł, dokonano metaanalizy pojęć i kategorii stanowiących tytułowy problem badawczy. PROCES WYWODU: Jako drogę do zrozumienia i oswojenia obcości proponuje się budowanie dialogicznych relacji w przestrzeni spotkania. Służą one rozwijaniu twórczych orientacji życiowych niezbędnych w kształtowania postawy otwartości, twórczego rozumienia i akceptacji Innego. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Pojęcie Obcego i obcości zostało ukazane w ujęciu różnych analiz źródłowych. Kategorię Innego zaproponowano jako łącznik między obcością i swojskością. Stanowi ona zasadniczą propozycję metodyczną jako działanie wpisujące się w rozwijanie twórczych orientacji życiowych. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Analizy teoretyczne wskazanych kategorii prowadzą do implikacji pedagogicznych i edukacyjnych w kontekście kształtowania przestrzeni spotkania, rozwijania postawy dialogicznej i twórczego rozumienia odmienności w edukacji międzykulturowej.
   PubDate: 2023-03-29
   DOI: 10.35765/hw.2023.2261.03
   Issue No: Vol. 22, No. 61 (2023)
    
 • Nauka gościnności jako oswajanie obcego

  • Authors: Franciszek Kampka
   Pages: 23 - 34
   Abstract: CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest opis sposobów pojmowania obcości i praktykowania gościnności, które mogą być odpowiedzią na wyzwania wynikające z mobilności i różnorodności społeczno-kulturowej współczesnych społeczeństw. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Postawiono problem badawczy: z czego wynika sposób traktowania obcych i jakie formy gościnności należy rozwijać, by odpowiedzieć na problemy związane z wielokulturowością. W badaniu zastosowano metodę analityczno-syntetyczną przeglądu literatury przedmiotu z zakresu socjologii. PROCES WYWODU: Artykuł koncentruje się na obcości jako opozycji swojskości. Omówiono różne typy obcości (wewnętrzna, zewnętrzna, względna, radykalna) oraz role, w jakich pojawia się obcy (gość, wróg, uchodźca). Następnie przedstawiono sposoby praktykowania gościnności w wybranych epokach i kulturach, wyjaśniając społeczne znaczenie reguł i praw gościnności. Za- prezentowano najnowsze dyskusje dotyczące związków gościnności z prawem i władzą oraz potrzebą kształtowania postaw otwartości i troski. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Rosnąca wielokulturowość społeczeństw i intensywność proce- sów migracyjnych zmuszają do refleksji nad sposobami traktowania obcych: jako gości, ryzyka czy nieuchronności. Pilne jest znalezienie rozwiązań uwzględniających prawa gospodarzy do ochrony własnego terytorium oraz ochronę praw imigrantów. Kluczowe jest kształtowane w toku socjalizacji nastawienie wobec obcych. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Otwarta postawa wobec obcości i rozumienie zetknięcia z nią jako szansy pomaga jednostkom odkrywać własną tożsamość i budować relacje społeczne oparte na zasadach kultury gościnności.
   PubDate: 2023-03-29
   DOI: 10.35765/hw.2023.2261.04
   Issue No: Vol. 22, No. 61 (2023)
    
 • Profilowanie jako narzędzie oswajania obcego na przykładzie wybranych
         prawicowo i liberalnie zorientowanych tygodników opinii

  • Authors: Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
   Pages: 35 - 45
   Abstract: CEL NAUKOWY: Skonstruowanie definicji kognitywnej pojęcia obcego. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Jakie obrazy świata kryją się za odmiennymi profilami po- jęcia obcego' Wykorzystaną metodą jest analiza semantyczna tekstu. PROCES WYWODU: Rekonstruowanie sposobu profilowania i profili pojęcia obcego w tygodnikach opinii o odmiennej orientacji ideologicznej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zrekonstruowanie w tygodnikach opinii o odmiennej orientacji ideologicznej dwóch profili obcego (izolacyjnego i inkluzyjnego) ujawniających odmienne obrazy świata społecznego i odsłonięcie procesu budowania semantycznych uzasadnień odmiennych manifestacji behawioralnych wobec obcego. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przeprowadzona rekonstrukcja może być dla edukatorów ważnym wskazaniem do pracy nad sposobami artykułowania świata przez wychowanków, ponieważ poprzedzają one podejmowane przez nich działania.  
   PubDate: 2023-03-29
   DOI: 10.35765/hw.2023.2261.05
   Issue No: Vol. 22, No. 61 (2023)
    
 • Nie-swój w językowym obrazie świata polskich studentów. Refleksja
         językoznawcza

  • Authors: Roman Gawarkiewicz
   Pages: 47 - 56
   Abstract:   CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba rekonstrukcji utrwalonych w językowym obrazie świata studentów wyobrażeń o innym, obcym i wrogu. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy jest głosem w dyskusji na temat znaczeń kulturowych zawartych w pojęciach: inny, obcy, wróg. Zakres semantyczny tych leksemów jest warunkowany kontekstem pojawiających się pod jego wpływem emocji oraz wynikających z nich opisów wartościujących.  PROCES WYWODU: Wywód rozpoczęto od uzasadnienia wyboru problematyki badawczej ze wskazaniem założeń badawczych językowego obrazu świata jako teoretyczno-metodologicznego podejścia do analiz pojęcia inności/obcości/wrogości w kontekście pojęcia tożsamości. W drugiej kolejności omówiona została wykorzystana metodologia badawcza i zastosowane kryteria klasyfikacji i opisu materiału empirycznego. Trzecią część opracowania stanowi analiza wyników badań i wynikające z niej wnioski. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzone badanie wykazuje, że pojęcia innego, obcego i wroga zawierają treści dostrzegane i podzielane przez większość badanych. Z perspektywy analiz językoznawczych szczególnie interesująca jest dwoistość pól semantycznych budowanych wokół wskazanych wyżej leksemów. Pierwsze z nich – denotacyjne – jest dostępne i opisane z określonej liczby perspektyw w słownikach języka polskiego. Natomiast drugie – konotacyjne – w związku z tym, że jest warunkowane indywidualnymi regułami percepcji i subiektywną oceną, już nie tak jednoznacznie określa wzajemne relacje między znakami opisującymi fakty i symbole z życia wspólnoty a wyobrażeniami o nich, które utrwaliły się w świadomości językowej respondentów. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Percepcja świata według reguł podziału na swoje – inne/obce/wrogie jest właściwością człowieka. Z pewnością z tego powodu figury innego/obcego/ wroga wykorzystywane są w celach propagandowych. Stanowiąc podstawę dla prezentacji i identyfikacji zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, mogą one z taką samą siłą utrwalać stereotypy i uprzedzenia zakorzenione od dawna, jak i aktywizować nowe, które będąc podstawą proce- sów społecznej dyskryminacji i stygmatyzacji jednostek lub grup, prowadzą do ich wykluczenia.  
   PubDate: 2023-03-29
   DOI: 10.35765/hw.2023.2261.06
   Issue No: Vol. 22, No. 61 (2023)
    
 • Obcy, inny czy swój' Jak przedstawieni są cudzoziemcy w podręczniku do
         nauki języka polskiego i kultury polskiej „Po polsku po Polsce”'

  • Authors: Ewa Badyda
   Pages: 57 - 66
   Abstract: CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest odtworzenie obrazu cudzoziemców będących bohaterami współczesnego podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego i kultury polskiej Po polsku po Polsce w aspekcie ich przeżywania spotkania z polską kulturą i rozpoznania w niej swojej sytuacji w kategoriach obcy/ inny – swój. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Za podstawę rozpoznania sytuacji cudzoziemca w świecie polskiej kultury rozumianej w kategoriach obcy/ inny – swój przyjęto pojęcie dystansu do niej. Metodą badawczą jest analiza wypowiedzi bohaterów, które zawierają informacje o nich i przekazują ich sądy, a w rezultacie pozwalają wnioskować o istniejącym dystansie kulturowym. PROCES WYWODU: Wywód podporządkowany jest przedstawieniu poszczególnych aspektów wizerunku bohaterów. Kolejno analizowane są: obyczaje żywieniowe, sposób spędzania wolnego czasu, stosunek do własnej tożsamości etnicznej, do języka polskiego, historii i kultury polskiej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Cudzoziemscy bohaterowie podręcznika przedstawieni są w sposób, który niemal niweluje ich wyjściową odległość od kultury polskiej. Odnoszą się oni do niej bardzo pozytywnie lub entuzjastycznie, identyfikują się z nią, odnajdując się w niej jako swoi. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kreowanie cudzoziemskiego bohatera podręcznika do języka obcego jako osoby od początku odnajdującej się w nowej kulturze jako swój nie wspiera studenta w odnajdywaniu własnego miejsca w jej przestrzeni, nie wspomaga też nauczyciela w kształceniu wrażliwości interkulturowej studentów. Warto na ten aspekt zwrócić uwagę przyszłych autorów podręczników.  
   PubDate: 2023-03-29
   DOI: 10.35765/hw.2023.2261.07
   Issue No: Vol. 22, No. 61 (2023)
    
 • O sytuacjach granicznych w nauczycielskiej codzienności. Przypadek
         podejmowania decyzji

  • Authors: Maria Groenwald
   Pages: 67 - 77
   Abstract: CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji granicznych doświadczanych w szkolnej codzienności przez nauczycieli podejmujących decyzje z zakresu edukacji. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W opracowaniu skupiam się na problemie: Którym zdarzeniom edukacyjnym wymagającym podjęcia decyzji nauczyciele nadają znaczenie granicznych' Dane empiryczne pochodzą z wywiadów fokusowych przeprowadzonych z nauczycielami oraz z przeglądu danych zastanych – portfolio nauczycieli. W analizie tych danych stosuję jakościowe metody analizy tekstu. PROCES WYWODU: Artykuł otwiera krótka rekonstrukcja koncepcji: sytuacji granicznych oraz teorii decyzji, powiązanych ze sobą w procesie kształcenia i wychowania. W części opisującej badania empiryczne przybliżam – wyłonione podczas analizy danych – kategorie znaczeń nadawanych przez nauczycieli doświadczaniu przez nich graniczności podczas podejmowania decyzji do- tyczących codziennej pracy z uczniami. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W przypadku decydowania nauczyciele jako sytuacji granicznych doświadczają: (1) opresywności środowiska szkolnego generowanej przez prawo oświatowe, (2) przeciwieństw powstających w relacjach społecznych; (3) bezradności konstruowanej oddolnie przez podmiot. Te opcje nie są rozłączne, a skutki ich doznawania mogą na pedagogów oddziaływać destrukcyjnie bądź mobilizować ich do rozwoju w zawodzie i do poszerzania autonomii. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Doświadczanie graniczności jest w pracy nauczyciela z uczniami elementem powszednim i skłaniającym do podejmowania samodzielnie pedagogicznej autorefleksji, która wymaga: (1) uświadomienia sobie zaistnienia sytuacji jako granicznej; opracowania skutecznej strategii jej przekroczenia; (3) podjęcia realnego działania. Choć jest ono ryzykowne, sprzyja autonomicznemu sprawstwu i transgresji.
   PubDate: 2023-03-29
   DOI: 10.35765/hw.2023.2261.08
   Issue No: Vol. 22, No. 61 (2023)
    
 • Emotions Experienced by English Teachers While Taming the Unknown
         (Distance Learning) During the COVID-19 Pandemic

  • Authors: Marzena Wysocka-Narewska
   Pages: 79 - 91
   Abstract: CEL NAUKOWY: Celem niniejszego artykułu było zbadanie emocji towarzyszących nauczycielom w procesie oswajania się z nową sytuacją uczenia na odległość podczas lockdownu z powodu COVID-19 w szkołach średnich w Polsce. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Pytania badawcze dotyczyły rodzaju przeżywanych przez nauczycieli emocji, wyzwalaczy wywołujących najwięcej pozytywnych i negatywnych emocji oraz czynników wpływających na stan emocjonalny nauczycieli. Narzędziem użytym w badaniu był kwestionariusz, za pomocą którego nauczyciele zostali poproszeni o określenie emocji wobec osób biorących udział w lekcji, samej lekcji, używanego sprzętu i innych kwestii zgodnie z kołowym modelem afektu Yika. PROCES WYWODU: Edukacja zdalna niesie za sobą wiele różnych emocji. Sposób nauczania i dotarcia do uczniów na odległość, często obcy i nieznany wielu nauczycielom, został dodatkowo skomplikowany w okresie pandemii COVID-19. Oprócz wypełniania swoich obowiązków dydaktycznych nauczający musieli stawiać czoła dodatkowym trudnościom i niebezpieczeństwom, takim jak zakażenie, izolacja, kwarantanna i stopniowo oswajać się z nową sytuacją. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Uzyskane wyniki wskazują na zmiany emocjonalne na każdym z etapów oswajania nowej rzeczywistości. Zaobserwowane tendencje można opisać jako narastające negatywne odczucia doświadczane przez próbę na samym początku edukacji na odległość, które malały pod koniec procesu zamykania szkół i/lub były zastępowane pozytywnymi doświadczeniami. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Autorka przedstawia środki zaradcze wobec zastanej sytuacji szkolnej, pośród których najbardziej pilnym rozwiązaniem wydają się kursy oferowane obecnie przez wiele instytucji i wsparcie informatyczne oferowane przez szkoły. Zaprezentowany zostaje również zamysł badań poszerzających te obecne, ale przede wszystkim konfrontujących sytuację na innym szczeblu edukacji i wśród pozostałych uczestników edukacji zdalnej (np. nauczyciele szkół podstawowych /wyższych oraz uczniowie, a także ich rodzice i rodzeństwo).
   PubDate: 2023-03-29
   DOI: 10.35765/hw.2023.2261.09
   Issue No: Vol. 22, No. 61 (2023)
    
 • Inni czy tacy jak my' Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w
         przekazach medialnych dla dzieci i młodzieży oraz jego znaczenie dla
         edukacji

  • Authors: Magdalena Pokrzywa
   Pages: 93 - 102
   Abstract: CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ukazanie stopnia nasycenia treściami związanymi z niepełnosprawnością oraz sposobów jej prezentacji w serialach, programach telewizyjnych i filmach najczęściej oglądanych przez dzieci i młodzież. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem badawczym jest określenie, jak często podejmowana i jak prezentowana jest tematyka niepełnosprawności w analizowanych przekazach medialnych. Zastosowaną metodą była analiza zawartości treści. PROCES WYWODU: Analiza tematyki niepełnosprawności w przekazach medialnych obejmuje odniesienie się do pojęcia niepełnosprawności, wskazanie znaczenia mass mediów w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością oraz wyniki badań. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Tematyka niepełnosprawności pojawiała się w analizowanych przekazach sporadycznie. Dominującymi sposobami prezentacji niepełnosprawności jest przedstawienie jej jako źródła cierpień, niesamodzielności i zależności lub przeszkody pokonywanej przez ponadprzeciętne jednostki. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Stereotypowy dyskurs medialny dotyczący osób z niepełnosprawnością może być obiektywną przyczyną ich marginalizacji. Istnieje potrzeba odpowiedniego oddziaływania edukacyjnego w celu budowania pozytywnego postrzegania tej kategorii osób, które może obejmować prezentację odpowiednich treści oraz edukację medialną w tym zakresie.
   PubDate: 2023-03-29
   DOI: 10.35765/hw.2023.2261.10
   Issue No: Vol. 22, No. 61 (2023)
    
 • Stereotypical Images of Ukrainians and Russians in a HumanitarianCrisis:
         Multicultural Perspectives

  • Authors: Agnieszka Szewczyk - Zakrzewska, Stanislav Avsec
   Pages: 103 - 119
   Abstract: CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest porównanie międzykulturowej perspektywy stereotypowego obrazu Ukraińców/Ukrainek oraz Rosjan/Rosjanek w kontekście trwającego konfliktu zbrojnego. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy dotyczy kulturowych różnic, jakie ujawniają się w procesie spostrzegania przedstawicieli dwóch narodowości, które są zaangażowane w konflikt zbrojny. Ponieważ stereotypowe sądy najczęściej ujawniają się w języku, dlatego też do badań wykorzystano narzędzie, które opiera się na języku (lista przymiotników), a równocześnie jest zaadoptowane do badań międzykulturowych. W badaniu wzięło udział 92 studentów z Polski i Słowenii. Zebrany materiał językowy posłużył do analizy i porównania międzykulturowych, stereotypowych sądów dotyczących obywateli Ukrainy i Rosji. PROCES WYWODU: Wywód rozpoczęto od założeń teoretycznych dotyczących pojęcia stereotypu oraz procesu stereotypizacji. Przeanalizowano rolę języka w procesie stereotypizacji, a także przedstawiono analizę wyników i wnioski. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ogólny wynik wskazuje, że polscy studenci przypisują mniej przymiotników pozytywnych niż słoweńscy zarówno Ukraińcom, jak i Rosjanom. Analiza wykazała istotne różnice statystyczne oraz podobieństwa między badanymi grupami studentów polskich i słoweńskich w zakresie stereotypowego obrazu Ukraińców i Rosjan. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na występowanie podobieństwa u młodych Polaków i Słoweńców w postrzeganiu Rosjan natomiast zupełnie inaczej spostrzegają oni Ukraińców. Charakterystyki językowe uzyskane w niniejszym badaniu pozwalają na ogólny wgląd w sposób spostrzegania dwóch narodowości zaangażowanych w wojnę. Należy też zauważyć, że uzyskane w badaniach charakterystyki Ukraińców i Rosjan stanowić mogą ważną społecznie wiedzę o negatywnych stereotypach, jakie funkcjonują o tych narodowościach. Wiedza ta może być przydatna w podważaniu, przeciwdziałaniu, lub rozpowszechnianiu takich sądów, które mogą być szkodliwe i prowadzić z kolei do uprzedzeń lub dyskryminacji ludzi z badanych narodowości.  
   PubDate: 2023-03-29
   DOI: 10.35765/hw.2023.2261.11
   Issue No: Vol. 22, No. 61 (2023)
    
 • Selected Determinants of the Polish and South African Teachers’
         Attitudes Towards Inclusive Education of Students with Special Educational
         Needs

  • Authors: Anna Czyż, Johannes Petrus Rossouw, Ewelina Niemczyk
   Pages: 123 - 135
   Abstract: CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ocena postaw nauczycieli wobec edukacji inkluzyjnej uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych w przestrzeni szkolnej. Artykuł stanowi studium porównawcze, w którym udział wzięli nauczyciele szkół polskich oraz południowoafrykańskich – placówek specjalnych oraz ogólnodostępnych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Badania zostały utrzymane w paradygmacie pragmatycznym, strategii ilościowej. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Użyto specjalnie opracowanego narzędzia badawczego: Skali do badania postaw wobec edukacji inkluzyjnej. Zgromadzono dane pochodzące od 444 nauczycieli. Do opracowania wyników badań porównawczych randomowo zakwalifikowano 82 ankiety z Polski oraz 81 ankiet z Republiki Południowej Afryki. Stwierdzając normalność rozkładu danych w analizie wyników, posłużono się testami ANOVA oraz t-studenta dla zmiennych niezależnych, do analiz post-hoc użyto testu HSD Tukeya. PROCES WYWODU: Badania własne nad postawami wobec idei inkluzji edukacyjnej poprzedzono teoretycznymi rozważaniami nad ideą inkluzji edukacyjnej. Wyłoniono determinanty sprzyjające włączaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół ogólnokształcących. Jednym z wielu czynników sprzyjających implementacji założeń edukacji włączającej, referowanych przez naukowców świata, była postawa nauczycieli wobec idei inkluzji, którą uczyniono podstawą badań własnych nad oswajaniem „inności” w nurcie edukacji ogólnodostępnej. Ocenie poddano postawy nauczycieli ogółem oraz w podziale na typ reprezentowanej placówki, narodowość oraz staż pracy. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W ocenie ogólnej postaw wobec edukacji inkluzyjnej nie odnotowano statystycznie istotnych różnic międzygrupowych pomiędzy nauczycielami polskich i południowoafrykańskich szkół. Natomiast wyraźne różnice wyłoniły się w analizach post‑hoc w przypadku zmiennych takich jak typ placówki oraz staż pracy w podziale wg narodowości. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Prezentowane międzynarodowe badania porównawcze nad postawami nauczycieli wobec edukacji włączającej uwzględniają nie tylko stan obecny, ale także kontekst historyczny obu narodów, naznaczonych piętnem segregacji oraz walki z dyskryminacją. Pokazują, jak bardzo ważne jest zwracanie uwagi w procesie kształcenia nauczycieli – pedagogów, szczególnie przygotowywanych do pracy w placówkach ogólnodostępnych, na likwidowanie barier, dostosowywanie programów nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów i budowanie w sobie otwartości.
   PubDate: 2023-03-29
   DOI: 10.35765/hw.2023.2261.12
   Issue No: Vol. 22, No. 61 (2023)
    
 • Wybrane aspekty religijności u osób z
         niepełnosprawnością ruchową

  • Authors: Ewa Jaglarz, Agnieszka Popiel
   Pages: 137 - 148
   Abstract: CEL NAUKOWY: Celem prezentowanych badań było ukazanie wybranych aspektów religijności w kontekście niepełnosprawności lub jej braku – jej statusu w życiu osób z niepełnosprawnością oraz osobowy lub nieosobowy charakter relacji z Bogiem. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zasadniczym zagadnieniem badawczym było określenie, jakie wyniki ogólne uzyskały osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu w Skali Centralności Religijności oraz w Skali Personalnej Relacji do Boga w porównaniu do osób pełnosprawnych oraz jakie wyniki uzyskały w takich wymiarach religijności jak: przekonania, modlitwa, relacja zaktualizowana, relacja wzajemna i relacja dialogiczna oraz w wymiarach kult i zainteresowanie w porównaniu do osób pełnosprawnych. Weryfikacji przyjętych założeń badawczych służyły dedykowane skale oraz samodzielnie skonstruowany kwestionariusz ankiety. PROCES WYWODU: W artykule omówiono problematykę religii i religijności na gruncie psychologicznym, a w szczególności jej roli i funkcji, jaką może pełnić w życiu osób z niepełnosprawnością. Zbadano, z wykorzystaniem analizy statystycznej, czy wybrane aspekty religijności osób z niepełnosprawnością ruchową istotnie różnią się od religijności osób sprawnych oraz czy religia odgrywa ważną rolę w życiu osób z niepełnosprawnością ruchową. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W wyniku dokonanej analizy statystycznej ustalono, że badane wymiary religijności nie pozostają w związku z niepełnosprawnością. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Istnieje trudność z uogólnieniem uzyskanych wyników ze względu na kilka czynników: populacja osób z niepełnosprawnościami jest najbardziej heterogeniczną zbiorowością, zastosowano określoną baterię skal, niewyczerpującą zagadnienia religijności i w końcu liczebność badanej populacji nie uprawomocnia do daleko posuniętych uogólnień. Problematyka religijności wśród osób z niepełnosprawnością powinna być nadal eksplorowana, a niniejszy artykuł może stanowić inspirację dla dalszych badań.
   PubDate: 2023-03-29
   DOI: 10.35765/hw.2023.2261.13
   Issue No: Vol. 22, No. 61 (2023)
    
 • Proces badawczy w krytyczno-partycypacyjno- ‑edukacyjnych badaniach w
         działaniu – rekonesans i dynamiczne cykle działaniowe

  • Authors: Agata Borowska
   Pages: 149 - 159
   Abstract: CEL NAUKOWY: Głębsze poznanie i wyjaśnienie istoty procesu badawczego w krytyczno-partycypacyjno-edukacyjnych badaniach w działaniu, uwzględniając rekonesans badawczy i dynamiczne cykle działaniowe; stanowią one etapy badawcze, opierając się na paradygmacie interpretatywnym i tradycji badań partycypacyjnych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł ogniskuje się wokół sposobu rozumienia CPAR M2S i ich roli w procesie tworzenia wiedzy i udoskonalania praktyki; w artykule została wykorzystana dyskursywna analiza rozumienia i wyjaśniania procesu badawczego w tradycji badań partycypacyjnych, wywodzącej się z ruchu akcjonistycznego na rzecz rozwoju społeczności. PROCES WYWODU: Treść artykułu wyjaśnia etapy procesu dociekania badawczego nie uwzględniającego sztywnych kanonów dociekań metodologiczno-pozytywistycznych oraz nie wpisuje się w kategorię tzw. badań stosowanych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: CPAR nie są technicznym i instrumentalnym doskonaleniem praktyki edukacyjnej; nie można ich bezrefleksyjnie identyfikować tylko z projektem edukacyjnym (dydaktycznym); zasadniczym elementem różnicującym jest identyfikacja problemu badawczego przez grupę badanych (nie na polecenie kierownictwa); przestrzeń edukacyjna staje się miejscem wytwarzania wiedzy na temat praktyki i krytycznej refleksyjności nauczycieli nad dotychczasowym działaniem (praktyką), nakierowanej na zmianę. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Artykuł uwzględnia aspekt zmienności i dynamizmu badawczego obecnego w badaniach w działaniu oraz opisuje rolę badacza akcji, „momentów” edukacyjnych, wnosząc nowe kierunki myślenia i działania w celu tworzenia wiedzy i doskonalenia praktyki.
   PubDate: 2023-03-29
   DOI: 10.35765/hw.2023.2261.14
   Issue No: Vol. 22, No. 61 (2023)
    
 • Szkoły jezuickie. Żywa tradycja w XXI wieku. Artykuł
         recenzyjny

  • Authors: Arkadiusz Żukiewicz
   Pages: 161 - 164
   Abstract: CEL NAUKOWY: Poznanie założeń programowych oraz wytycznych kierunkowych szkolnictwa jezuickiego. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Jakie programowe założenia określają kierunki działalności szkół jezuickich w XXI wieku' Metoda desk research. PROCES WYWODU: Artykuł recenzyjny powstał w wyniku analizy treści poszczególnych części monografii anglojęzycznej Jesuit Schools: A Living Tradition in the 21st Century. An ongoing Exercise of Discernment. Na polskim rynku jest dostępna polska wersja tej książki. Monografia łączy przeszłość z teraźniejszością. Podejście takie jest zbieżne z założeniami polskiej pedagogiki społecznej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza treści recenzowanej książki pozwala stwierdzić, że bogactwo tradycji szkolnictwa jezuickiego jest obecne w założeniach programowych współczesnych szkół jezuickich. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Monografia jest doskonałym narzędziem metodycznym dedykowanym dla nauczycieli szkół jezuickich.
   PubDate: 2023-03-29
   DOI: 10.35765/hw.2023.2261.15
   Issue No: Vol. 22, No. 61 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.229.131.158
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-