Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie   (Total: 2 journals)   [Sort alphabetically]

Showing 1 - 2 of 2 Journals sorted by number of followers
Horyzonty Wychowania     Open Access  
Horyzonty Polityki     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Horyzonty Polityki
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2082-5897 - ISSN (Online) 2353-950X
Published by Akademia Ignatianum w Krakowie Homepage  [2 journals]
 • Edytorial: Instrumenty regulacyjne a skuteczność polityk
         publicznych

  • Authors: Mateusz Pękala
   Pages: 5 - 6
   Abstract: Zapraszamy do kontynuacji lektury tekstów z obszaru systemów stanowienia prawa, których omawianie rozpoczęliśmy w numerze poprzednim (HP 2021/41). Prezentowane artykuły z różnych perspektyw analizują instrumenty prawne mające służyć osiąganiu celów w poszczególnych sektorach polityki publicznej. W myśl podejścia interdyscyplinarnego wychodzimy bowiem z założenia, że rozważania na temat tworzenia i stosowania aktów normatywnych nie powinny być uznawane za domenę zarezerwowaną jedynie dla
   prawników...
   PubDate: 2022-03-14
   Issue No: Vol. 13, No. 42 (2022)
    
 • Editorial: Regulatory Instruments and the Effectiveness of Public Policies

  • Authors: Mateusz Pękala
   Pages: 7 - 8
   Abstract: Zapraszamy do kontynuacji lektury tekstów z obszaru systemów stanowienia prawa, których omawianie rozpoczęliśmy w numerze poprzednim (HP 2021/41). Prezentowane artykuły z różnych perspektyw analizują instrumenty prawne mające służyć osiąganiu celów w poszczególnych sektorach polityki publicznej. W myśl podejścia interdyscyplinarnego wychodzimy bowiem z założenia, że rozważania na temat tworzenia i stosowania aktów normatywnych nie powinny być uznawane za domenę zarezerwowaną jedynie dla prawników...
   PubDate: 2022-03-15
   Issue No: Vol. 13, No. 42 (2022)
    
 • Recent Trends in Regulatory Design - Stakeholder Engagement in Regulatory
         Impact Assessment

  • Authors: Renata Śliwa
   Pages: 91 - 107
   Abstract: Research objective: Justification of stakeholder engagement as a possible pillar of efficient regulatory governance The research problem and methods: To visualize the significance of stakeholder engagement to regulation, the OECD data on stakeholder engagement are interpreted. Then, the case studies of the stakeholder engagement within regulatory impact assessment procedures in the European Union, Korea and the United Kingdom are highlighted. The methodology is based on the comparative analysis of the OECD secondary data and case study comparative analysis. The process of argumentation: Starting from a view of regulatory policy as the realization of policy goals with regulation, law, and other instruments through which a higher standard of living of the population can be achieved. Concluding with the reasoning that stakeholder engagement is a crucial component of a check-and-balance mechanism in regulatory governance. Research results: The stakeholder-engagement-driven three-layer division covers: Policy-driven layer (strategy) determined by the contemporary challenges stemmed from emancipation of association consciousness and movements and ICT revolution; Administration-driven layer (operationalization) determined by effectiveness and efficiency as well as public service imperatives; Governance-driven layer serving as the exponent of varieties of conflicting and complementing ideas and interest of social groups, check and balance in the process of monitoring, legitimization and accountability of regulators while wide-spreading the essential public services. Conclusions, innovations, and recommendations: Stakeholder engagement as a crucial part of regulatory impact assessment has been the pivotal element of the systemic adjustments reaching out to the behavioral adaptations, and to the institutionalization of evidence-based policy making.
   PubDate: 2022-02-08
   DOI: 10.35765/hp.2177
   Issue No: Vol. 13, No. 42 (2022)
    
 • W kierunku nowej polityki przemysłowej Unii Europejskiej. Rola
         mechanizmu IPCEI

  • Authors: Leszek Kwieciński
   Pages: 111 - 135
   Abstract: Cel naukowy: Celem głównym artykułu jest identyfikacja mechanizmu IPCEI, który jest innowacyjnym narzędziem europejskiej polityki przemysłowej. Pierwszym celem szczegółowym jest wskazanie kluczowej roli państw w tym mechanizmie, który można utożsamiać z tzw. nowym podejściem międzyrządowym. Drugi cel wiąże się z opisem nowego podejścia do projektów innowacyjnych w skali europejskiej, czyli budowaniem i zarządzaniem całym łańcuchem wartości projektu (GVC – Global Value Chain). Ostatni, trzeci cel szczegółowy wiąże się z nowym podejściem do polityki przemysłowej i badawczo-rozwojowej UE. Problem i metody badawcze: W artykule poddany będzie analizie mechanizm IPCEI (Important Projects for Common European Interest). W opracowaniu została zastosowana metoda systemowa średniego rzędu, dzięki której opisane są wzajemne systemowe relacje formalno-instytucjonalne między politykami i działaniami strukturalnymi UE oraz neoinstytucjonalizm racjonalnego wyboru, który wykorzystany został do analizy mechanizmów i oczekiwanych efektów wynikających z IPCEI. Zastosowane techniki badawcze to analiza dokumentów oraz obserwacja jawna, pośrednia. Teorią, która będzie pomocna przy analizie implementacji mechanizmu IPCEI i jego użyteczności względem dwóch horyzontalnych polityk UE będzie nowe podejście międzyrządowe. Proces wywodu: W hipotezie badawczej falsyfikowanej w pracy założono, że IPCEI jest potencjalnie skutecznym mechanizmem wspierania międzynarodowej konkurencyjności UE, ale jego efektywność wiązać się będzie z właściwym definiowaniem wyzwań strategicznych Unii, precyzyjnie określoną i respektowaną współpracą na linii UE – państwa członkowskie i wreszcie mierzalnymi efektami zmian społeczno-ekonomicznych dla obywateli i firm unijnych. Artykuł kończy analiza dotychczasowych działań na rzecz implementacji tego mechanizmu wraz ze wskazaniem jego kluczowych czynników powodzenia. Wyniki analizy naukowej: W wyniku analizy dowiedziono, że powodzenie implementacji mechanizmu IPCEI zależeć będzie od przesłanek politycznych, instytucjonalnych, technologicznych oraz społecznych, które będą stanowiły o skuteczności państw, elastyczności i otwartości instytucji europejskich (głównie Komisji Europejskiej) oraz innowacyjności i konkurencyjności europejskiego przemysłu. Wnioski, innowacje, rekomendacje: Wnioski będą skupiały się na wskazaniu potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających z implementacji zarówno prawnego mechanizmu IPCEI, jak i jego społeczno-ekonomicznych skutków.
   PubDate: 2022-03-05
   DOI: 10.35765/hp.2201
   Issue No: Vol. 13, No. 42 (2022)
    
 • The Framework for Investigating Globalization's Impact on Health
         Systems

  • Authors: Jacek Klich
   Pages: 155 - 169
   Abstract: RESEARCH OBJECTIVE: This perspective article aims to identify the main channels through which globalization influences health systems. THE PROBLEM AND RESEARCH METHODS: The research problem concerns the ways globalization influences the demand and the supply side of health systems. Meta-analysis was implemented and five databases were explored for the period 2005–2020. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The introduction presents the methodology and the added value of the article. The main body of the article presents globalization’s impact on the supply side (a flow of pharmaceuticals and medical equipment, new health care providers and new services, medical tourism, and transnational regulations leading to better access to health care) and demand side of health systems (easier access to hazardous goods and services, faster spread of infectious diseases, faster development of civilization diseases, and healthism) followed by discussion and conclusions. RESEARCH RESULTS: The article offers a framework for investigating globalization’s impact on health systems where the supply and demand side of health systems are indicated. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The article concludes that the flows of goods, services, and people are the leading channels of the impact of globalization on health systems. The negative effects of the current SARS-CoV-2 pandemic notwithstanding, in the long run, the influence of globalization on health systems is per saldo positive.
   PubDate: 2022-02-28
   DOI: 10.35765/hp.2209
   Issue No: Vol. 13, No. 42 (2022)
    
 • Structural Violence

  • Authors: Karol Chrobak
   Pages: 171 - 186
   Abstract: Research Objective: The article aims to analyse the concept of structural violence to outline its essential theoretical references. The Research Problem and Methods: The main problem raised in the text is the distinction of structural violence against other forms of violence. The article uses the method of conceptual analysis supplemented with case studies. The Process of Argumentation: The definition of structural violence proposed in the paper emphasizes the presence of intentional or unintentional systemic conditions that violate or limit the rights of individuals or groups. In the order of analysis, structural violence is first distinguished from other forms of violence: personal and legitimist. There are three forms of structural violence manifestation: social injustice, direct violence caused by an unjust social system, and a permanent threat embedded in the social system. In connection with the above, the possibility of identifying structural violence with theoretical tools developed by John Rawls to specify the conditions of structural justice is indicated. As a critical complement to this approach, a caveat is discussed that shows that however useful, Rawls’s approach may not be sufficient. Finally, the issue of cultural and symbolic violence is analysed. Research Results: The conclusion drawn from the presented analysis is that structural violence is inextricably linked with social structure. A significant difficulty in minimizing it is that its sources are often invisible, remaining somewhat outside the framework of the current social paradigm. Therefore, the fight against this type of violence requires far-reaching interventions at the level of public awareness. Conclusions, Innovations, and Recommendations: Recommendations that can be derived from the above considerations focus on the need to conduct social campaigns that have the opportunity to gradually change social awareness and the often unconscious social status quo.
   PubDate: 2022-02-10
   DOI: 10.35765/hp.2207
   Issue No: Vol. 13, No. 42 (2022)
    
 • Assessment of Young People’s Attitudes Towards Sustainable
         Entrepreneurship with Machine Learning Techniques Use

  • Authors: Teresa Mroczek, Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyżewska
   Pages: 187 - 202
   Abstract: RESEARCH OBJECTIVE: The main purpose of the research is to assess whether the young generation in Poland has the potential to build sustainable companies by evaluating the attitudes of university students towards sustainable entrepreneurship.. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The readiness to create a sustainable enterprise was assessed on the basis of self-assessment of pro-social attitudes, business intentions and knowledge of social and environmental aspects in business with the use of multidimensional analysis based on machine learning methods. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: A significant challenge for policymakers, scientists and entrepreneurs is solving important social and environmental problems through the development of sustainable entrepreneurship. The implementation of this concept requires efforts to educate and shape pro-social attitudes, especially among the young generation. Therefore, the research focuses on identifying and assessing the attitudes and awareness level of pro-social aspects in business and recognition of entrepreneurial intentions among representatives of this generation. RESEARCH RESULTS: The research results show that young people have an intuitive sense of what sustainable business is all about, but the formal knowledge in this area is low. Financial aspects, i.e. the possibility of obtaining significant income from own business, as well as independence and the possibility of being a manager, turned out to be much more motivating for entrepreneurship than the possibility of changing the world for the better, helping local communities or protecting the environment. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The innovative approach to multidimensional data analysis highlighted the lack of knowledge and insufficient level of pro-social attitudes among the young generation, which is a particularly worrying phenomenon in the context of formulated challenges and social and environmental needs.
   PubDate: 2022-02-24
   DOI: 10.35765/hp.2214
   Issue No: Vol. 13, No. 42 (2022)
    
 • Gombrowicz w starciu z „najgorszą z dzikich małp” – o granicach w
         interpretowaniu literatury z perspektywy nauk społecznych

  • Authors: Dagmara Anna Śniowska
   Pages: 203 - 214
   Abstract: CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie ograniczeń w interdyscyplinarnym interpretowaniu dorobku literackiego Witolda Gombrowicza. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Omawiam w nim problematykę zasadności odczytywania twórczości Gombrowicza z perspektywy nauk o polityce i socjologii. Wskazuję na ograniczenia i niebezpieczeństwa związane z takim kierunkiem interpretacji. Mimo że analizie podlegają dzieła literackie, zostają one potraktowane jako swoisty zapis politologicznych i socjologicznych obserwacji. W związku z tym, zastosowana metodologia wykorzystuje narzędzia właściwe zarówno dla literaturoznawstwa, jak i nauk społecznych. PROCES WYWODU: Punkt wyjścia stanowi stwierdzenie o niejednoznaczności przekazu jako cesze charakterystycznej dla twórczości autora Ferdydurke. Następnie ukazane zostaną jaskrawe przykłady nadinterpretacji i zideologizowania twórczości Gombrowicza. Na tej podstawie określam pewne granice, w ramach których można mniej ryzykownie analizować poszczególne utwory. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Deklarowana przez pisarza apolityczność wyraża się w niechęci do zajmowania określonego stanowiska w konkretnych politycznych kwestiach, ale nie w restrykcyjnym pomijaniu problematyki szeroko rozumianej polityczności. Literalne odczytywanie dzieł Gombrowicza niesie za sobą wysokie ryzyko błędu. Nietrafione jest zarówno dobudowywanie ideologicznego zaplecza do jego twórczości, jak i odczytywania jej jako komentarza do konkretnych wydarzeń historycznych. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kluczem do politologiczno-socjologicznego odczytywania dzieł Gombrowicza może być szerokie rozumienie polityczności przy jednoczesnym poszanowaniu dystansowania się autora od wszelakiej Formy.
   PubDate: 2022-01-14
   DOI: 10.35765/hp.2065
   Issue No: Vol. 13, No. 42 (2022)
    
 • Dominika Karwath-Zielińska (rec.) Mateusz Nieć, Tomasz Litwin, Krzysztof
         Łabędź, Populizm – modele i praktyka. Polskie odniesienia

  • Authors: Dominika Karwoth-Zielińska
   Pages: 217 - 219
   Abstract: W ostatnich latach zjawisko populizmu cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w dyskursie naukowym, jak i polemikach publicystycznych. Pomimo wielu opracowań to zagadnienie o wymiarze globalnym pozostaje niedoprecyzowane, rozumiane jako zagrożenie dla współczesnej demokracji lub jako nieodłączny element życia politycznego...
   PubDate: 2022-01-17
   DOI: 10.35765/hp.2216
   Issue No: Vol. 13, No. 42 (2022)
    
 • Export as a Factor Boosts SMEs Internationalization

  • Authors: Joanna Małecka
   Abstract: CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza uwarunkowań wpływających na podejmowanie aktywności międzynarodowej przez MSP a także próba określenia roli i znaczenia najważniejszych czynników strukturalnych i  stymulujących internacjonalizację MSP. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problematyka MSP stanowi zagadnienie złożone. Te same cechy jakościowe i ilościowe definiujące ich elastyczność i zwinność, jednocześnie mogą ograniczać ich rozwój. Jednym z przejawów progresu MSP jest rozpoczęcie procesu internacjonalizacji. Problematykę rozważono w oparciu o analizę literatury przedmiotu i wyniki badań własnych opartych na danych statystycznych kolekcjonowanych przez międzynarodowe instytucje gospodarcze. PROCES WYWODU: Na tle analizy faktorów w zakresie internacjonalizacji MSP w podziale na czynniki: (1) stymulujące – wypychające, przyciągające i interaktywne oraz (2) strukturalne – podażowe, popytowe i konkurencyjne, wskazano – na podstawie analizy wyników z wybranych państw Unii Europejskiej – występowanie zależności pomiędzy krajem, w którym działają przedsiębiorstwa, wielkością przedsiębiorstwa a wpływem na wygenerowane wartości eksportu. Do uzyskania prezentowanych wyników badań zastosowano narzędzia analizy matematycznej oraz statystyczne testy niezależności. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wartość eksportu MSP jest bezpośrednio skorelowana z krajem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Do najistotniejszych motywatorów rozpoczęcia internacjonalizacji należą: (1) szansa zwiększenia rynku zbytu oraz (2) motywacja i poparcie zarządzających. Natomiast do barier: (1) niewystarczające kwalifikacje zarządzających oraz (2) słaba znajomość kraju potencjalnej działalności. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE:            Badania przeprowadzono w oparciu o klasyfikację czynników uwzględniających zależności społeczno-ekonomiczno-gospodarcze, wskazując na czynniki przyciągające, jako na główną barierę procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MSP. Udowodniono, iż wielkość przedsiębiorstw wpływa na generowaną przez nie wartość eksportu, natomiast wartość eksportu uzyskana dla  przedsiębiorstw danej wielkości zależy od kraju z jakiego te przedsiębiorstwa pochodzą. Stąd ważnymi i istotnymi będą działania odgórne sprzyjające atrakcyjności nawiązywania międzynarodowych relacji handlowych, szczególnie w zakresie niwelowania tzw. barier kraju: (1) skomplikowanych regulacji prawnych, (2) biurokracji i (3) nieprzewidywalnej ekonomicznie inflacji.
   PubDate: 2021-12-21
   DOI: 10.35765/hp.2140
   Issue No: Vol. 13, No. 42 (2021)
    
 • Instytucja nowelizacji konstytucji: zakres, funkcje, interpretacje
         doktrynalne

  • Authors: Rafał Czachor
   Pages: 11 - 29
   Abstract: Cel naukowy: Artykuł ma na celu wskazanie potrzeby otwarcia doktryny prawa na pozaprawne, szczególnie polityczne, interpretacje konstytucjonalizmu. W tym celu podjęto problem nowelizacji konstytucji w wymiarze normatywnym i praktycznym oraz krytycznie przybliżono treść mniej znanej polskim czytelnikom koncepcji „niekonstytucyjnych poprawek konstytucji”. Problem i metody badawcze: Podstawowe pytanie badawcze dotyczy tego, jaki zakres i funkcje mogą mieć nowelizacje konstytucji i jak określić granice, tak by nie naruszały one zasady demokratycznego państwa prawnego. Artykuł, zagłębiając się w szczegółowe problemy zagadnień materialnych granic dopuszczalności nowelizacji konstytucji, opiera się na metodzie dogmatycznej, posiłkując się metodą prawnoporównawczą. Proces wywodu: W artykule omówiono problem definicyjnych relacji pomiędzy nowelizacją a zmianą konstytucji. Następnie wskazano, że normatywny rygoryzm i doktrynalny sceptycyzm względem elastyczności przepisów ustawy zasadniczej może mieć skutki odwrotne do zamierzonych i podważać stabilność systemu politycznego. Wyniki analizy naukowej: Potwierdzono definicyjne trudności dotyczące zakresu instytucji nowelizacji oraz zaproponowano opieranie się na kryterium funkcjonalnym, tj. rozróżnianiu nowelizacji formalnych, funkcjonalnych i symbolicznych. Istotą instytucji nowelizacji konstytucji jest umiejętne balansowanie pomiędzy jej ciągłością a nowymi potrzebami. Dla zrozumienia specyfiki funkcjonowania konstytucji w poszczególnych krajach postuluje się głębsze odwoływanie się do lokalnego kontekstu historycznego, kultury prawnej i uwarunkowań społecznych. Wnioski, innowacje i rekomendacje: Dowiedziono, że w zakresie ustalenia dopuszczalności nowelizacji konstytucji pomocne może być przyjęcie orientacji funkcjonalistycznej. Nierozwiązanymi pozostają wątpliwości odnośnie do tego, czy ograniczanie modyfikacji treści konstytucji nie jest w istocie aktem niedemokratycznym i czy nadawanie sądownictwu konstytucyjnemu szczególnej roli nie jest transformacją demokracji ku jurystokracji. Zauważono także, że konstytucjonalizm jest zjawiskiem na tyle różnorodnym, iż uzasadniony jest pluralizm podejść badawczych.
   PubDate: 2021-09-29
   DOI: 10.35765/hp.2148
   Issue No: Vol. 13, No. 42 (2021)
    
 • Przyczynek do analizy przejrzystości i skali outsourcingu
         politycznego w Polsce

  • Authors: Damian Szymczak, Marcin Kalinowski
   Pages: 31 - 54
   Abstract: CEL NAUKOWY: Naczelnym celem badawczym niniejszych rozważań jest przedstawienie przejrzystości oraz skali zjawiska outsourcingu politycznego w Polsce w okresie od 2007 do 2019 roku. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Kluczowym problemem poruszanym w artykule jest zewnętrzna działalność doradcza, która wspomaga ideowo, programowo i medialnie partie polityczne w toku ich bieżącej działalności. W części teoretycznej wykorzystano metodę analizy krytycznej literatury przedmiotu. W części empirycznej poddano analizie dane dostępne na stronach Państwowej Komisji Wyborczej PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności ustalona będzie definicja outsourcingu politycznego, w drugiej przedstawione zostanie kryterium jego oceny etycznej, w trzeciej zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy outsourcing polityczny jest w Polsce transparentny, a w czwartej przedstawione będą wydatki polskich partii politycznych na działalność outsourcingową w ciągu lat 2007–2019. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza wykazała, że działalność doradcza na rzecz organizacji partyjnych jest prowadzona w Polsce w warunkach mało przejrzystych dla statystycznego wyborcy oraz badacza przedmiotowego zjawiska. Ogólnie dostępne dane zawierają zbyt mało informacji w zakresie praktycznej identyfikacji pomiotów świadczących tego rodzaju działalność. Jednocześnie skala samego zjawiska – jak dowiodło badanie empiryczne – jest na tyle szeroka, że wymaga dalszych pogłębionych badań. Artykuł ma w założeniu autorów stać się przyczynkiem do zintensyfikowania dyskusji na temat sposobu i celów wydatkowania subwencji partyjnych na usługi outsourcingowe. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Ustalenia zawarte w artykule – zarówno czynione z perspektywy teoretycznej, jak i na bazie przeprowadzonego badania empirycznego –mogą być przydatne w dyskusji interdyscyplinarnej na temat sposobu wydatkowania środków budżetowych przeznaczanych na subwencjonowanie działalności partii politycznych w Polsce. W zakończeniu autorzy sygnalizują potrzebę wprowadzenia kompleksowego systemu przepływu informacji publicznej, umożliwiającego statystycznemu wyborcy-podatnikowi weryfikację podmiotów świadczących usługi doradcze na rzecz partii politycznych oraz zakresu przedmiotowego zawieranych umów.
   PubDate: 2021-09-29
   DOI: 10.35765/hp.2147
   Issue No: Vol. 13, No. 42 (2021)
    
 • E-recepta a wykluczenie cyfrowe – wokół potrzeby tworzenia rozwiązań
         prawnych

  • Authors: Ewa M. Kwiatkowska
   Pages: 55 - 69
   Abstract: Cel naukowy: Przedstawienie możliwości wykorzystywania funkcjonalności e-recept w Polsce w perspektywie uwarunkowań społecznych, demograficznych i technicznych oraz wskazanie koniecznych zmian w tym zakresie. Problem i metody badawcze: W celu przeanalizowania, czy w świetle uwarunkowań prawnych i społecznych e-recepty mogą przynosić świadczeniobiorcom dodatkowe – w porównaniu do papierowych recept – korzyści, przeanalizowano dane statystyczne i regulacje prawne, wykorzystując metodę logiczno-językową. Proces wywodu: Na kanwie postępującej cyfryzacji i procesu starzenia się społeczeństw przedstawiono poziom e-wykluczenia, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Scharakteryzowano funkcjonowanie Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i e-recepty oraz wskazano na konieczne do wprowadzenia zmiany, tak aby funkcjonalność e-recepty nie zależała od poziomu kompetencji cyfrowych świadczeniobiorców. Wyniki analizy naukowej: Wśród seniorów w Polsce wykluczenie cyfrowe wynosi blisko 57%. Odsetek posiadających aktywną aplikację IKP jest niewielki, szczególnie wśród osób starszych. Tym samym dla większości pacjentów e-recepta sprowadza się do posiadania wydruku informacyjnego o e-recepcie lub 4-cyfrowego kodu. Wnioski, innowacje, rekomendacje: W związku z wysokim poziomem e-wykluczenia, szczególnie w populacji osób starszych, konieczne jest implementowanie, wraz z rozwiązaniami cyfrowymi, rozwiązań prawnych umożliwiających pełne korzystanie z usług zdrowotnych także osobom nieposługującym się nowoczesnymi technologiami. Rozwiązaniem takim mogłoby być wprowadzenie obowiązku etykietowania leków wydawanych w aptece, tak aby do informacji dotyczących recepty i leku, które aktywny użytkownik IKP znajduje na swoim koncie, dostęp mieli także e-wykluczeni.
   PubDate: 2021-10-07
   DOI: 10.35765/hp.2163
   Issue No: Vol. 13, No. 42 (2021)
    
 • Rozwój e-administracji w polskich miastach w następstwie kryzysu
         związanego z pandemią COVID-19

  • Authors: Jakub Kwaśny
   Pages: 71 - 90
   Abstract: CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest określenie wyzwań stojących przed polskimi samorządami we wdrażaniu e-administracji oraz analiza koniecznych zmian – będących następstwem pandemii COVID-19 – w zakresie regulacji dla skutecznej realizacji polityk publicznych na poziomie lokalnym. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym jest określenie sposobu skutecznej reakcji na zmiany w zakresie funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) oraz wdrażania i realizacji polityk publicznych przez władze lokalne. Metodologia badawcza opiera się na dwóch technikach – krytycznym przeglądzie literatury przedmiotu oraz analizie i prezentacji wyników badań przeprowadzonych wśród samorządowców. PROCES WYWODU: Wywód składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej scharakteryzowano istotę i cel rozwoju e-administracji, a także określono uwarunkowania prawne związane z ich wdrażaniem. W drugiej części skoncentrowano się na przedstawieniu wyników badań własnych na temat skutków pandemii Covid-19 dla wdrażania e-administracji w JST. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że pomimo rosnących kompetencji cyfrowych, możliwości cyfryzacji nie są w pełni wykorzystywane. Dodatkowo, w samorządach obszar ten nie stanowi priorytetu w realizowanych politykach publicznych. Większość JST nie ma strategii wdrażania nowoczesnych e-usług publicznych, a zmiany mają charakter akcydentalny. Wśród barier wskazuje się skomplikowane przepisy i wysokie koszty ich wdrażania oraz użyteczność dla odbiorców. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Dalszy rozwój e-administracji w samorządach wymaga uproszczenia przepisów, strategicznego planu integrującego różne systemy oraz zapewniającego ich interoperacyjność. Stwarza to potrzebę opracowania i realizacji strategii lokalnych w celu poprawy jakości świadczonych e-usług i zapewnienia ich przejrzystości z poszanowaniem prywatności obywateli.
   PubDate: 2021-11-05
   DOI: 10.35765/hp.2180
   Issue No: Vol. 13, No. 42 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.201.96.43
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-