Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie   (Total: 2 journals)   [Sort alphabetically]

Showing 1 - 2 of 2 Journals sorted by number of followers
Horyzonty Wychowania     Open Access  
Horyzonty Polityki     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Horyzonty Polityki
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2082-5897 - ISSN (Online) 2353-950X
Published by Akademia Ignatianum w Krakowie Homepage  [2 journals]
 • Editorial: A multidisciplinary perspective on the knowledge economy and
         society

  • Authors: Joanna Małecka
   Pages: 5 - 7
   Abstract: The multidisciplinary perspective on the knowledge economy and knowledge society assumes an analysis of factors and components that takes into account the relationships and incompatibilities that exist between theory and practice. Such an approach relates to knowledge itself and its accumulation as an overarching issue; it also considers civilizational models of social and economic functioning, whose patterns are constantly undergoing evolutionary change. This is noticeable both in the economies of individual countries of the world, as well as in separate fields and scientific disciplines, including: management, quality, finance, economics, law, psychology, communication, sociology or social behaviour and many others. Not only consumer behaviour but also communication methods are changing, as is the hierarchy of defining needs in terms of production, service and commercial or ordinary human cooperation...
   PubDate: 2023-12-31
   Issue No: Vol. 14, No. 49 (2023)
    
 • A multidisciplinary perspective on the knowledge economy and society

  • Authors: Joanna Małecka
   Pages: 11 - 33
   Abstract: RESEARCH OBJECTIVE: Umiejętne pozyskiwanie i wykorzystywanie dostępnych zasobów wiedzy może być czynnikiem zwiększającym efektywność procesów zarządzania. Wpływają one bowiem bezpośrednio na poziom i skuteczność wyznaczonych priorytetów i osiąganie zamierzeń. Celem niniejszego artykułu jest przedstawianie subiektywnego poglądu na aspekty multidyscyplinarnego spojrzenie na gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy.  THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Artykuł bazuje na przeglądzie literatury przedmiotu i stanowi szerokie spektrum porównań poglądów i publikacji z dziedzin: formy organizacyjne, modele wiedzy i zarządzania wiedzą (KM), a także  kwalitologii w wymiarze społecznym, czyli w teorii modelowania jakościowego. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Czas bycia najlepszym już minął. Rozpoczęła się era bycia wyjątkowym. To właśnie dzięki umiejętnościom, wiedzy i kompetencjom pracowników, jako kluczowych elementów wpływającym na rozwój może zostać zapewniona przewaga konkurencyjna. Wiedza w tym aspekcie jest postrzegana jako zasób o strategicznym znaczeniu. W związku z tym jej stała identyfikacja, proces gromadzenia, jakość, rozwój, możliwość przetwarzania, dzielenia się nią, a także ochrony stanowi istotne zagadnienie zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. RESEARCH RESULTS: Wyniki stanowią rewizję osiągnięć w poszczególnych dziedzinach, a także selektywnych obszarów zadań i funkcji w wymiarze akademickim. Szczególną uwagę zwrócono na postrzeganie zagadnienia kwalitologii, której początki sięgają lat siedemdziesiątych XX wieku. Zestawiono modele zarządzania wiedzą, kapitału społecznego, a także zaznaczono znaczenie wpływów społeczno-gospodarczych obserwowanych w aspekcie zachowań, oczekiwań i wyborów współczesnego społeczeństwa, często nazywanego konsumpcyjnym. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Ze względu na relatywnie niedługi okres funkcjonowania opisywanych zagadnień i budowania podwalin ewaluowanych dyscyplin stanowiących meritum artykułu, interesujące i wartościowe są każde wyniki i próby badawcze podejmowane w tym obszarze. Szczególnie prace przekrojowe, które umożliwiają klarowne zestawienie postępów poszczególnych teorii w zderzeniu z praktyką gospodarczą oraz możliwości  wyznaczenia przyszłego kierunku ich rozwoju.
   PubDate: 2023-12-31
   DOI: 10.35765/hp.2516
   Issue No: Vol. 14, No. 49 (2023)
    
 • Responsible research and innovation transfer: The perspective of
         universities

  • Authors: Mariusz Chmielewski, Karol Śledzik, Renata Płoska, Joanna Pioch
   Pages: 35 - 52
   Abstract: CEL BADAWCZY: Celem badawczym niniejszego opracowania jest analiza szczególnej roli koncepcji odpowiedzialnych badań naukowych oraz transferu innowacji z uczelni do gospodarki.
   PROBLEMY I METODY BADAWCZE: Badania naukowe prowadzone na uczelniach wyższych mogą skutkować generowaniem innowacji, które mogą być transferowane do gospodarki. Mając na uwadze wszystkich interesariuszy innowacji transferowanych z uczelni do gospodarki, należy rozważyć kryteria oceny innowacji pod kątem odpowiedzialności. Metoda badawcza opiera się na analizie tekstu i refleksji nad kluczowymi zagadnieniami związanymi z ideą odpowiedzialnych badań i odpowiedzialnych innowacji.
   PROCES ARGUMENTACJI: Artykuł rozpoczyna się od przeglądu literatury w obszarze odpowiedzialności badań i innowacji. Następnie podjęto próbę syntetycznej analizy wymiarów odpowiedzialnej innowacji w celu sformułowania podstaw do dalszego wnioskowania. W kolejnej części opracowania wskazano przesłanki uznania prowadzonych badań i innowacji transferowanych z uczelni do gospodarki za odpowiedzialne w takich wymiarach, jak: inkluzywność, antycypacja, responsywność, refleksyjność, zrównoważony rozwój, wymiar opiekuńczy.
   WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W artykule udowodniono, że na podstawie teorii innowacji oraz założeń koncepcji odpowiedzialnych badań i transferu technologii możliwe jest stworzenie ram będących podstawą oceny działalności uczelni w relacji z otoczeniem gospodarczym.
   WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: We wnioskach autorzy wskazują, że założenia koncepcji odpowiedzialnych badań i innowacji, a także idei transferu technologii jako elementu działalności uczelni, mogą skutkować stworzeniem rekomendacji dla oceny efektów pracy naukowej uczelni.
   PubDate: 2023-12-31
   DOI: 10.35765/hp.2506
   Issue No: Vol. 14, No. 49 (2023)
    
 • Soft skills among academics: Five theoretically informed lessons for
         current times

  • Authors: Joanna Maria Szulc, Magdalena Toporek, Michał Tomasz Tomczak, Małgorzata Gawrycka
   Pages: 53 - 71
   Abstract: RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is to provide a comprehensive examination of the role of soft skills among academics in the context of the evolving higher-education landscape. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: We use a scoping review of existing literature to discuss the importance of soft skills in academia. Through critical analysis and synthesis, we identify patterns and gaps in current knowledge and develop five theoretically informed lessons to improve practice and theory. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: A unique theoretical blending of five theories (resource-based, dynamic capabilities, cultural learning, implicit leadership, and human capital) forms the conceptual framework we used to arrive at our conclusions. RESEARCH RESULTS: Our first conclusion emphasizes that soft skills are essential for a competitive advantage in the performative culture of neoliberal academies. Second, we emphasize that updating soft skills is crucial in order to respond to the changing higher-education environment. Third, going beyond the universal view of academia as a sharply hierarchical industry, we demonstrate how building relationships with stakeholders is necessary for academic skill development. Our fourth lesson explores the implications of different evaluators’ perceptions of soft skills, highlighting the need for recognition of their value. The ultimate lesson highlights the need to invest in the skills of academics. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: We consolidate existing theoretical approaches and overcome theoretical fragmentation to arrive at a comprehensive and theoretically grounded set of lessons for those interested in developing and utilizing soft skills among academics in the unique context of the ever-changing higher-education environment. We challenge the norms of neoliberal academia and call for the development of realistic policies and procedures that promote a respectful, collaborative, and sustainable higher-education environment.
   PubDate: 2023-12-31
   DOI: 10.35765/hp.2504
   Issue No: Vol. 14, No. 49 (2023)
    
 • Selective knowledge concealment – the influence of culture and mental
         models vs. the ability to share knowledge

  • Authors: Joanna Małecka, Radwan Kharabsheh
   Pages: 73 - 91
   Abstract: RESEARCH OBJECTIVE: Knowledge management (KM) issues support the possibility of achieving competitive advantage. However, it is not a simple process, as knowledge sharing does not come naturally. Hence, there is a need for research on individual, team and organisational antecedents using a wider range of methods. Investigating the causes of selective knowledge concealment is the main objective of the article, as well as the impact of organisational culture and the determinants of knowledge concealment or sharing by employees. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Individual in-depth interviews were conducted with managers and employees to collect empirical data, while thematic content analysis was used to analyse the collected data and draw conclusions. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Perceptions of the world and of organisations are shared by people from a given environment. Mental models take into account the multifaceted nature of the phenomena under study: perception, focus and experience. The beliefs held by employees are important because they imply management actions at all levels: tactical, operational and strategic. RESEARCH RESULTS: Employees do not hide their knowledge automatically but selectively. They subliminally assess the value of the knowledge sought, the value of the seeker, the immediate situation and wider contextual and organisational factors. Interestingly, respondents surveyed were more likely to share knowledge with foreign colleagues from a different national culture than with colleagues of the same nationality and cultural background. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: A number of recommendations of an applied nature were presented in the article. It is important to create a common willingness to share knowledge among employees. A skilful increase in social capital should foster a decrease in the concealment of valuable knowledge and at the same time increase the extent of sharing. An efficient reward system, individually designed for the needs of the organisation, could support this process.  
   PubDate: 2023-12-31
   DOI: 10.35765/hp.2515
   Issue No: Vol. 14, No. 49 (2023)
    
 • Communication about rebranding: the case of Polish listed companies

  • Authors: Justyna Fijałkowska, Dominika Hadro, Barbara Mróz-Gorgoń, Joanna Krywalski Santiago
   Pages: 93 - 113
   Abstract: RESEARCH OBJECTIVE: Rebranding is a crucial driver of modern marketing strategies that can only be successful if appropriately communicated to society. This research aims to explain which rebranding-related information companies disclose in their communication on this process using various information dissemination channels. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: To examine the content of 200 disclosures about rebranding, we used topic modelling, which identifies latent patterns of word co-occurrence using computer algorithms and the distribution of words in the analyzed corpus (set of documents). We applied an unsupervised Bayesian machine-learning approach for topic modelling called latent Dirichlet allocation (LDA), a cutting-edge method that is still not widely used by scholars. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Rebranding pays out over the lifetime of a company, but society has to be appropriately informed of this decision. The information should be comprehensive, disclosed through multiple channels, and addressed to all stakeholders. However, the question is whether this theoretical knowledge finds its application in companies’ practice. We researched each rebranding case of all Polish companies listed on the WSE since 1991 and analyzed how they communicated their rebranding through diverse types information disclosure. RESEARCH RESULTS: Polish companies are very selective, both in the content of information disclosed and the communication channels they use. They tend to avoid explaining the reasons for rebranding that are vital for society. Information is mainly disclosed through company websites or press releases and primarily has an informal character. They ignore official stock exchange communication channels, even though rebranding information could greatly influence financial performance and value creation. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Our findings implicate a need to increase listed companies’ awareness concerning the importance of communicating marketing strategy and its potential benefits in the creation of investor relations.
   PubDate: 2023-12-31
   DOI: 10.35765/hp.2513
   Issue No: Vol. 14, No. 49 (2023)
    
 • Knowledge of financial management practices of listed SMEs

  • Authors: Aneta Ejsmont, Jan-Urban Sandal
   Pages: 115 - 131
   Abstract: CEL BADANIA: Małe i średnie przedsiębiorstwa nieustannie napędzają koniunkturę gospodarczą. Sektor MŚP stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw, tj. 99,8%, zarówno w Polsce, jak i w całej UE. Dlatego celem niniejszego artykułu jest weryfikacja hipotezy badawczej zakładającej, że zarządzanie wiedzą (KM) odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu finansami małych i średnich spółek giełdowych, zwłaszcza w zakresie decyzji inwestycyjnych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Metodą badawczą zastosowaną w niniejszym artykule będzie analiza danych giełdowych opisujących niezbyt zadowalającą kondycję finansową małych i średnich spółek giełdowych w czasach szeroko rozumianych kryzysów gospodarczych, do których zalicza się przede wszystkim czas pandemii oraz konflikt zbrojny na Ukrainie. Na podstawie wybranych danych finansowych oszacowano model ekonometryczny, który pomógł wyjaśnić mechanizm zmian zachodzących w kondycji finansowej giełdowych podmiotów gospodarczych. PROCES ARGUMENTACJI: Przegląd literatury potwierdzający istotną rolę zarządzania wiedzą, w tym metodologii Balanced Scorecard (BSC) w sytuacji finansowej spółek akcyjnych. Obecny stan gospodarki światowej prowadzi do niebezpiecznej sytuacji, w której coraz trudniej jest utrzymać bezpieczną poduszkę finansową. WYNIKI BADAŃ: Oczekuje się, że estymacja modelu ekonometrycznego potwierdzi hipotezę badawczą, że KM odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu finansami małych i średnich spółek giełdowych, zwłaszcza w zakresie ich decyzji inwestycyjnych w zakresie stosowania innowacyjnej metody BSC. WNIOSKI, INNOWACJE I REKOMENDACJE: W prezentowanym artykule wyjaśniono kluczową rolę KM w zarządzaniu finansami małych i średnich spółek giełdowych w dobie kryzysu. W rezultacie oszacowany model może służyć bardziej efektywnemu zarządzaniu MŚP notowanymi na NewConnect i innych alternatywnych parkietach giełdowych na całym świecie.
   PubDate: 2023-12-31
   DOI: 10.35765/hp.2528
   Issue No: Vol. 14, No. 49 (2023)
    
 • Rethinking non-governmental organizations – at the crossroad of
         economics and civil society

  • Authors: Mikołaj Haczewski, Małgorzata Gawrycka
   Pages: 133 - 152
   Abstract: RESEARCH OBJECTIVE: The article aims to close the existing knowledge gaps, show why non-governmental organizations are founded and maintained, and elaborate and systematize the existing knowledge through an analysis of the existing subdisciplines within economics, laying the groundwork for the economics of non-governmental organizations. RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article was written based on a structured literature review with an approach similar to the grounded theory method. The research question is: Why are NGOs founded and what is their modus operandi' PROCESS OF ARGUMENTATION: After determining the research question, literature evidence was collected from a variety of sources, which led to the creation of a theoretical explanatory model. Nevertheless, a deductive, top-down approach has been taken to present the final model in a more comprehensible and transparent way. RESEARCH RESULTS: Based on the institutional hierarchy of O.E. Williamson and drawing from the theoretical framework of the economics of the public sector and the motives behind the sharing economy, a model was built that explains why NGOs are founded and maintained, thus elucidating the route from social theory (in particular, institutional environments) all the way to undertaking actions to solve a given issue. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The article influences and enhances the current state of knowledge regarding non-governmental institutions, including the placement of NGOs in particular disciplines within economics. It also significantly supports researchers doing subsequent studies regarding this area of social science. After further research in the proposed direction, more practical implications may arise in the future, including improvements in the management of NGOs that will facilitate their more efficient operation.
   PubDate: 2023-12-31
   DOI: 10.35765/hp.2512
   Issue No: Vol. 14, No. 49 (2023)
    
 • The efficiency of eco-innovation activities in EU countries. The DEA
         approach

  • Authors: Janusz Rosiek
   Pages: 153 - 177
   Abstract: Cele badań: Działalność ekoinnowacyjna stanowi istotny czynnik związany z rozwojem społeczno-gospodarczym i ma zasadnicze znaczenie w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, regionów i krajów.
   Celem artykułu jest:
   (1) przedstawienie, na podstawie dostępnej literatury, istoty i mierników działalności ekoinnowacyjnej w krajach Unii Europejskiej,
   (2) analiza efektywności działań ekoinnowacyjnych, szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w oparciu o metodę Data Envelopment Analysis (DEA). Problem badawczy i metody: Badania opierają się w szczególności na: przeglądzie najnowszej literatury i analizie efektywności działań ekoinnowacyjnych z wykorzystaniem metody DEA. Analiza empiryczna opiera się na tablicy wyników ekoinnowacji. Proces argumentacji: Analiza obejmuje głównie określenie efektywności w obszarze działalności ekoinnowacyjnej. Podstawą teoretyczną rozważań jest diagnoza istniejącego stanu ekoinnowacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki badań: Uzyskane wyniki ilustrują efektywność działalności ekoinnowacyjnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle innych krajów UE. Przedstawiona w niniejszym opracowaniu analiza działalności ekoinnowacyjnej i strategii jej wspierania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej opiera się na diagnozie istniejącego stanu ich gospodarek w tym obszarze z wykorzystaniem metody DEA i przeglądu literatury. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na wyciągnięcie konkretnych wniosków w zakresie efektywności działalności ekoinnowacyjnej. Wnioski, innowacje, rekomendacje: Wyniki tablicy wyników ekoinnowacji dla tych krajów ilustrują nieefektywne wykorzystanie materiałów, wody i zasobów energetycznych, a także niską produktywność zasobów. Różnice w tym zakresie między krajami środkowo-wschodniej i zachodniej UE zmniejszają się, ale nadal istnieją niedociągnięcia instytucjonalne, legislacyjne i ekonomiczne w zakresie ekoinnowacji, którymi należy się zająć. Przeprowadzona analiza wskazuje na poziom rozwoju ekoinnowacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ich efektywność oraz potencjał wsparcia działań w tym zakresie przez te kraje.
   PubDate: 2023-12-31
   DOI: 10.35765/hp.2514
   Issue No: Vol. 14, No. 49 (2023)
    
 • The importance of the role of time in the adaptation process of
         traditional emigrants

  • Authors: Gabriela Strzelec
   Pages: 179 - 200
   Abstract: RESEARCH OBJECTIVE: The article’s primary goal is to identify the factors that contribute to traditional emigrants’ adaptation to foreign postings in international corporations in Poland, with particular emphasis on the role of time. At the same time, the essential intention of this research pilot is to verify the research tool. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article presents the current scientific achievements in expatriate adaptation, particularly emphasizing the longitudinal dimension. The pilot study results presented in the empirical part were carried out using the case study method, and the research tool was an interview questionnaire. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: To better understand the motives, factors, barriers, and starting points that dynamically occur over time and influence adaptation in different dimensions and areas, Haslberger, Brewster, Hippler 3D model. RESEARCH RESULTS: The main goal of the qualitative pilot study was the initial exploration of the area of expatriate adaptation. The study results fill the research gap by a) using an innovative 3-D model, b) identifying the speci­fics of this model’s adjustment, importance, and challenges in the international context, and c) showing the crucial role of the longitudinal dimension in the adjustment process. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Few Polish researchers dealing with the issue of emigrants’ adaptation have considered the role of time in this process. It should, therefore, be emphasized that this work is new in Polish literature and fills a research gap. Practitioners responsible for adapting expatriates (AEs), knowing the time needed for an AE to adapt to the delegation country’s culture, attitudes, and behaviors, can more effectively determine the goals the employee should achieve. Therefore, having a tool that indicates facilitating factors, motives, or barriers, they can more consciously prepare a training package before entering the market and adjust its intensity over time.
   PubDate: 2023-12-31
   DOI: 10.35765/hp.2510
   Issue No: Vol. 14, No. 49 (2023)
    
 • Polityka monetarna w ujęcia Keynesa i Friedmana

  • Authors: Urszula Zagóra-Jonszta
   Pages: 203 - 221
   Abstract: CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest porównanie podejścia do polityki pieniężnej dwóch najwybitniejszych ekonomistów XX w.: Miltona Friedmana i Johna Maynarda Keynesa. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule wykorzystano metodę analizy prac obu ekonomistów, metodę porównawczą oraz prostą metodę opisową. Oparto się na oryginalnych pracach Keynesa i Friedmana oraz publikacjach innych współczesnych autorów. PROCES WYWODU: Friedman był liberałem, wierzącym w sprawne funkcjonowanie mechanizmu rynkowego; Keynes zwolennikiem interwencjonizmu państwowego. Argumentacja obu ekonomistów w zakresie polityki monetarnej była wynikiem priorytetów, jakie stawiali przed polityką gospodarczą. Dla Keynesa najważniejsza była walka z bezrobociem, dla Friedmana – z inflacją. Dlatego Keynes preferował politykę fiskalną, jako skuteczniejszą w wyprowadzaniu gospodarki z kryzysu, Friedman zaś politykę monetarną nastawioną na przeciwdziałanie inflacji. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Stanowisko obu ekonomistów do polityki monetarnej było różne. Podkreślono aktualność podejścia keynesowskiego w latach ostatniego kryzysu finansowego. Po jego zakończeniu wrócono jednak do bardziej liberalnej polityki pieniężnej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Artykuł stanowi przyczynek do badań nad współczesną teorią monetarną i wynikającą z niej polityką, prezentując dwie różne koncepcje.
   PubDate: 2023-12-31
   DOI: 10.35765/hp.2427
   Issue No: Vol. 14, No. 49 (2023)
    
 • Samorząd terytorialny jako instytucja naprawy demokracji we
         współczesnej polskiej myśli politycznej

  • Authors: Grzegorz Radomski
   Pages: 223 - 240
   Abstract: CEL NAUKOWY: Głównym celem jest analiza dyskursu dotyczącego wykorzystania instytucji samorządu terytorialnego do przezwyciężenia kryzysu demokracji. Cele szczegółowe to prezentacja propozycji dotyczących rozwoju samorządności w Polsce, a także przekształcenia Senatu w izbę samorządową. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem badawczym jest określenie miejsca i roli samorządu w polskim dyskursie publicznym po 1989 roku ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 2015 roku. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w tekście jest analiza treści. Jej uzupełnienie stanowią metoda instytucjonalna oraz komparatystyczna. W celu odpowiedzi na pytania badawcze przeanalizowano publicystykę, prasę oraz wypowiedzi medialne. PROCES WYWODU: W rozważaniach wstępnych ukazano potencjalną rolę samorządu jako instytucji sprzyjającej poczuciu bezpieczeństwa obywatelskiego. W kolejnych fragmentach analizie poddano koncepcję demokratyzacji demokracji za pomocą samorządu oraz instytucjonalne projekty modyfikacji samorządu i zwiększenia jego roli poprzez przekształcenie Senatu w izbę samorządową. Zaprezentowano też krytyczny wobec instytucji samorządu dyskurs. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W artykule wykazano, iż samorząd odgrywa istotną rolę w projektach naprawy demokracji. Dostrzega się jego rolę wychowawczą, ekonomiczną. Istotną rolę odgrywa wymiar instytucjonalny. W tym ostatnim wypadku obok idei powołania izby samorządowej obecne są koncepcje wzmocnienia pozycji ustrojowej samorządu poprzez ograniczenie roli wojewódzkiej administracji państwowej. Nawet środowiska dostrzegające wady samorządności uznają rolę tej instytucji jako instrumentu naprawy demokracji. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W dyskursie publicznym w Polsce podkreśla się, iż samorząd terytorialny może odegrać rolę instytucji sprzyjającej partycypacji obywatelskiej, a tym samym znacząco przyczynić się do przezwyciężenia kryzysu demokracji. Rolę taką może odegrać tylko samorząd zreformowany. Wizje przekształceń tej instytucji przybierają jednak różne kształty.
   PubDate: 2023-12-31
   DOI: 10.35765/hp.2478
   Issue No: Vol. 14, No. 49 (2023)
    
 • Sztuczna inteligencja jako narzędzie partii politycznych

  • Authors: Monika Grodecka
   Pages: 241 - 254
   Abstract: .
   PubDate: 2023-12-31
   DOI: 10.35765/hp.2568
   Issue No: Vol. 14, No. 49 (2023)
    
 • Szlachta B. (Red.) (2022). Wielokulturowość. Seria „Słowniki
         Społeczne”. W. Pasierbek, & B. Szlachta (Red.). Kraków: Wydawnictwo
         Naukowe Akademii Ignatianum [recenzja]

  • Authors: Leszek Korporowicz
   Pages: 257 - 263
   Abstract: Recenzja książki Szlachta, B. (Red.) (2022). Wielokulturowość (T. VI). Słowniki Społeczne. Pasierbek, B. Szlachta (Red.). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.
   PubDate: 2023-12-31
   DOI: 10.35765/hp.2555
   Issue No: Vol. 14, No. 49 (2023)
    
 • Szlachta B. (Red.) (2022). Wielokulturowość. Seria „Słowniki
         Społeczne”. W. Pasierbek, & B. Szlachta (Red.). Kraków: Wydawnictwo
         Naukowe Akademii Ignatianum [recenzja].

  • Authors: Dr hab; prof. Ignatianum Piotr Świercz
   Pages: 265 - 276
   PubDate: 2023-12-31
   DOI: 10.35765/hp.2556
   Issue No: Vol. 14, No. 49 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.207.129.175
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie   (Total: 2 journals)   [Sort alphabetically]

Showing 1 - 2 of 2 Journals sorted by number of followers
Horyzonty Wychowania     Open Access  
Horyzonty Polityki     Open Access  
Similar Journals
Similar Journals
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All
HOME > Browse the 3359 Publishers covered by JournalTOCs 1 2 3 4 5 6 7 8  
PublisherTotal Journals
1 2 3 4 5 6 7 8  
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.207.129.175
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-