Publisher: Ternopil State Medical University   (Total: 5 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 5 of 5 Journals sorted alphabetically
Clinical Dentistry     Open Access   (Followers: 5)
Intl. J. of Medicine and Medical Research     Open Access   (Followers: 4)
Medical Informatics and Engineering     Open Access   (Followers: 3)
Медична освіта     Open Access   (Followers: 3)
Фармацевтичний часопис     Open Access   (Followers: 2)
Similar Journals
Journal Cover
Clinical Dentistry
Number of Followers: 5  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2311-9624 - ISSN (Online) 2415-3036
Published by Ternopil State Medical University Homepage  [5 journals]
 • Сучасні погляди на проблему вторинних
         уражень слизової оболонки ротової
         порожнини як побічного ефекту
         комплексного протипухлинного лікування
         

  • Authors: N. I. Heley, Ye. Ya. Kostenko, V. M. Heley, D. Yu. Fedorov
   Pages: 4 - 13
   Abstract: Резюме. Сучасні лікувальні протоколи в онкології передбачають застосування іонізуючого опромінення та агресивних токсичних хіміотерапевтичних агентів, які в ході лікування майже у 100,0 % пацієнтів викликають гострі мукозити ротової порожнини. Несвоєчасна і нераціональна корекція цих ускладнень може призвести до припинення спеціального лікування, зміни схеми свідомо ефективної терапії, що, у свою чергу, може значно погіршити терапевтичний ефект хіміотерапії та змінити прогноз основного захворювання. Таким пацієнтам знадобиться додаткове обстеження,  лікування. Одним з  ускладнень, що виникає серед пацієнтів із застосуванням комплексної терапії злоякісних пухлин (у поєднанні з променевою терапією), є променевий остеомієліт щелеп, його частота сягає, за даними різних авторів, до 5,0–14,0 % випадків. Патогенез цього ускладнення включає рівень променевого навантаження на тканини, наявність механічних ушкоджень м’яких тканин і кісток під час або після променевої терапії, а також з...
   PubDate: 2020-09-22
   DOI: 10.11603/2311-9624.2020.2.11396
    
 • Ефективність лікувальних заходів за
         даними параклінічних індексів у хворих
         на генералізований пародонтит
         початкового – І ступеня, асоційована з
         груповою приналежністю крові

  • Authors: Yu. L. Bandrivskyi
   Pages: 14 - 23
   Abstract: Резюме. У статті представлена клінічна оцінка застосування поліпептидних препаратів для лікування генералізованого пародонтиту початкового – І ступеня. Генералізований пародонтит займає одне з провідних місць у структурі стоматологічних захворювань. Згідно з численними епідеміологічними дослідженнями, його поширення  залежно від регіону та віку обстежених, сягає 40–100 %. Здійснений низкою дослідників аналіз захворюваності свідчить про постійне зростання його частоти, а значення цієї проблеми підкреслюється ще й тим фактом, що втрата зубів унаслідок пародонтиту в 4–5 разів більше, ніж унаслідок карієсу та його ускладнень. Мета дослідження – з’ясувати клінічну ефективність лікування генералізованого пародонтиту початкового – І ступеня із застосуванням поліпептидних препаратів. Матеріали і методи. Лікування генералізованого пародонтиту початкового – І ступеня за схемою, яку ми розробили, було проведено 56 особам основної та 49 хворим контрольної груп. Для кількісно...
   PubDate: 2020-09-22
   DOI: 10.11603/2311-9624.2020.2.11397
    
 • Оцінка дії хвороботворних факторів у
         пацієнтів із генералізованим
         пародонтитом

  • Authors: T. O. Petrushanko, I. Yu. Popovych, T. M. Moshel
   Pages: 24 - 32
   Abstract: Резюме. В основі генералізованого пародонтиту лежить запально-дистрофічний процес, який виникає в організмі під впливом патогенних факторів. Організм людини перебуває під постійним впливом різноманітних чинників зовнішньої та внутрішньої природи, які взаємодіють між собою, а реакція організму на їх вплив може бути різноманітна. Визначається вона рядом моментів, у тому числі й природою патогенного фактора. Мета дослідження – оцінити вплив патогенних факторів на стан тканин пародонта у пацієнтів із генералізованим пародонтитом. Матеріали і методи. Для досягнення поставленої мети проведено обстеження 230 осіб віком від 25 до 65 років, 204 з яких мали клінічні симптоми хронічного генералізованого пародонтиту (ХГП) (три дослідні групи із I, II, III ступенями тяжкості), 26 – здоровий пародонт (контрольна група). Результати досліджень та їх обговорення. Для оцінки впливу ряду патогенних факторів на розвиток генералізованого пародонтиту ми провели аналіз зв’язків впливу можливих хворобот...
   PubDate: 2020-09-22
   DOI: 10.11603/2311-9624.2020.2.11398
    
 • Клінічна оцінка ефективності
         застосування екстракорпоральної
         ударно-хвильової терапії при
         післяопераційних порожнинних кісткових
         дефектах щелеп

  • Authors: Ya. E. Vares, N. V. Shtybel
   Pages: 33 - 42
   Abstract: Резюме. Низка вітчизняних та іноземних вчених довела ефективність застосування екстракорпоральної ударно-хвильової терапії з метою оптимізації репаративного остеогенезу. Втім, залишається нез’ясованою клінічна ефективність пропонованого методу в поєднанні з класичним підходом до заміщення порожнинних кісткових дефектів щелеп. Мета дослідження – визначити клінічну ефективність застосування екстракорпоральної ударно-хвильової терапії з метою оптимізації загоєння порожнинних післяопераційних кісткових дефектів нижньої щелепи. Матеріали і методи. Обстежено та проліковано 18 пацієнтів віком від 21 до 46 років, яким було показане атипове видалення третіх нижніх молярів. Операційні втручання проводили за модифікованою методикою S. Asanami та Y. Kasazaki, перед ушиванням усі дефекти виповнювались колагеновою губкою, імпрегнованою гідроксиапатитом кальцію та β-трикальцієм фосфатом. У післяопераційному періоді пацієнти основної групи (n=12) отримували курс екстракорпоральної уда...
   PubDate: 2020-09-23
   DOI: 10.11603/2311-9624.2020.2.11257
    
 • Результати дослідження стресових
         реакцій у хворих із поєднаною травмою
         середньої зони обличчя після
         застосування комплексної
         післяопераційної реабілітації

  • Authors: M. R. Nazarevych, R. Z. Ohonovskyi, Yu. M. Melnychuk, Kh. R. Pohranychna, Ya. M. Ilnytskyi
   Pages: 43 - 51
   Abstract: Резюме. Ушкодження кісток середньої зони обличчя за частотою займають 2-ге місце серед переломів щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД). У всіх випадках такі травми супроводжуються множинними, часто багатофрагментарними переломами вилично-орбітального комплексу. Частим ускладненням черепно-мозкової травми (ЧМТ) є порушення чи недостатність функції гіпоталамо-гіпофізарної системи, що не тільки ускладнює перебіг хвороби, але й гальмує процес одужання хворих, і в низці випадків потребує корекції. Частота порушення функції гіпоталамо-гіпофізарної системи унаслідок ЧМТ коливається від 15 до 68 %. Останнім часом значну увагу науковців звернено на застосування транскраніальної електротерапії. Встановлено, що за її допомогою вдається активувати опіоїдні структури головного мозку та структури гіпоталамо-гіпофізарної ділянки. Мета дослідження – вивчити ефективність транскраніальної електростимуляції на регуляцію функції гіпоталамо-гіпофізарної системи при реабілітації хворих із...
   PubDate: 2020-09-23
   DOI: 10.11603/2311-9624.2020.2.11399
    
 • Морфологічне та мікробіологічне
         обґрунтування антибіотикосорбуючої
         здатності синтезованих біополімерних
         мікроволокон

  • Authors: A. V. Pantus
   Pages: 52 - 61
   Abstract: Резюме. На сьогодні в медицині простежується новий напрямок, який включає поєднання волокнистих матеріалів із лікувальними засобами як система доставки ліків чи живих клітин. У зв’язку з цим у реконструктивній хірургії сформувався новий напрямок – тканинна інженерія, метою якої є відновлення біологічних функцій, тобто регенерація тканини, а не тільки заміщення її синтетичним матеріалом. Мета дослідження – вивчити морфологічну структуру та антибіотико-сорбуючу здатність тривимірних нетканинних матриксів для реконструкції дефектів кісткової тканини, які ми створили. Матеріали і методи. У дослідженні використано зразки тривимірних мікроволокнистих нетканинних матриксів для реконструкції дефектів кісткової тканини, виготовлених за розробленою нами методикою із полікапролактону. В якості контролю використовували фрагменти колагену. Результати досліджень та їх обговорення. Оцінку збереження антибіотиків у зразках матриксних матеріалів виконували на 1-й,...
   PubDate: 2020-09-23
   DOI: 10.11603/2311-9624.2020.2.11400
    
 • Етіологічні фактори ризику виникнення
         периімплантиту

  • Authors: A. Ye. Demkovych, M. M. Yakymchuk, A. S. Sverstiuk
   Pages: 62 - 69
   Abstract: Резюме. У статті викладено сучасні дані щодо етіологічних факторів ризику виникнення периімплантиту, який ставить під загрозу результат реставрації з опорою на імплантати. Тому вивчення етіологічних факторів ризику виникнення периімплантиту є актуальною медико-соціальною проблемою сучасного суспільства. Мета дослідження – на основі аналізу літературних даних визначити найбільш значущі етіологічні фактори ризику виникнення периімплантиту. Матеріали і методи. У дослідженні було використано методи структурно-логічного, бібліосемантичного та аналітичного аналізів літературних джерел. Результати досліджень та їх обговорення. У статті проаналізовано та опрацьовано джерела науково-медичної інформації, що стосуються етіологічних факторів ризику виникнення периімплантиту. Висновки. У розвитку периімплантиту провідну роль відіграє багато етіологічних чинників та факторів ризику, що у своїй сукупності сприяє розвитку запальної реак ...
   PubDate: 2020-09-23
   DOI: 10.11603/2311-9624.2020.2.11401
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.13.53
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-