Publisher: Ternopil State Medical University   (Total: 5 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 5 of 5 Journals sorted alphabetically
Clinical Dentistry     Open Access   (Followers: 3)
Intl. J. of Medicine and Medical Research     Open Access   (Followers: 1)
Medical Informatics and Engineering     Open Access   (Followers: 1)
Медична освіта     Open Access  
Фармацевтичний часопис     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Медична освіта
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1681-2751 - ISSN (Online) 2414-5998
Published by Ternopil State Medical University Homepage  [5 journals]
 • ГОТУЄМОСЯ ДО РОБОТИ З ПАЦІЄНТАМИ: ДОСВІД
         ТРЕНІНГУ БАЗОВИХ КОМУНІКАТИВНИХ
         НАВИЧОК ЗІ СТУДЕНТАМИ МЕДИЧНОГО
         УНІВЕРСИТЕТУ

  • Authors: Н. А. Кавецька; Т. Ю. Чернець, М. М. Руда
   Abstract: Здатність вибудовувати правильну комунікацію в галузі медицини є однією з фундаментальних клінічних компетентностей, якою повинен володіти кожен випускник медичного закладу вищої освіти. Доведено, що неправильна комунікація лікаря з пацієнтом часто призводить до негативних наслідків у діагностиці та лікуванні, є джерелом конфліктних ситуацій та незадоволеності рівнем надання медичної допомоги. Саме тому останнім часом питання комунікативної взаємодії почали активно вивчатися в контексті вищої медичної освіти України. Проте прикладні її аспекти розроблені недостатньо, оскільки це вимагає певного формату занять, у якому була б створена можливість взаємодії студентів для набуття практичного досвіду. Водночас уже на етапі початку роботи з пацієнтами у клініці у багатьох здобувачів вищої освіти існує потреба володіти певними комунікативними навичками, а саме – як правильно розпочати та закінчити бесіду з пацієнтом, правильно комунікувати з ним протягом розпитуваннn...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
         ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ
         МЕДИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

  • Authors: І. І. Ворона
   Abstract: У cтaттi зазначено, що вивчення латинської мови є важливою передумовою професійного спілкування медиків; розглянуто проблему формування граматичної компетенції студентів на заняттях латинської мови, адже одним із важливих елементів при вивченні мови є правильне використання граматики для утворення медичних термінів. Встановлено, що для побудови граматично правильного професійного мовлення необхідно володіти граматичними поняттями та системно вивчати всі аспекти граматики: фонетичний, орфографічний, морфологічний, синтаксичний. Володіння граматичною компетенцією допомагає застосовувати знання граматики у професійній мовленнєвій діяльності медиків. Зазначено, що формування граматичних умінь відбувається у три етапи: аналіз граматичних правил; застосування цих правил при виконанні вправ; використання граматики для правильного вживання медичних термінів. Для формування граматичної компетенції важливу роль відіграє система вправ для закріплення, визначено осо ...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБ-СЕРВІСУ WOLFRAM ALPHA ПРИ
         ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
         У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ

  • Authors: Л. В. Туровська; М. І. Мойсеєнко, М. М. Кузишин
   Abstract: Практичне використання веб-сервісу Wolfram Alpha в навчальному процесі з підготовки майбутніх магістрів фармації розглядається на прикладах розв’язання завдань із нормативної навчальної дисципліни «Вища математика та статистика», зокрема при вивченні змістових модулів «Ймовірність випадкових подій», «Аналіз випадкових величин», а також «Дисперсійний, кореляційний і регресійний аналізи». На конкретних прикладах у статті демонструються результати виконання запитів до Wolfram Alpha, показана ефективність даного веб-сервісу при розв’язанні практично-орієнтованих завдань із даних змістових модулів на практичних заняттях та в процесі індивідуальної самостійної роботи студентів із підготовки до підсумкового модульного контролю. Автори статті вказують на перспективи використання цього веб-сервісу в цілому у навчальному процесі з підготовки фахівців за спеціальністю «Фармація, промислова фармація». Особливу увагу в статті приділено формуванню вмінь та навичок використання комп’ютерно...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • КОМУНІКАТИВНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО
         ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
         У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ
         ОСВІТИ

  • Authors: Г. Я. Кітура; І. А. Прокоп
   Abstract: Стаття присвячена обґрунтуванню використання англомовних граматичних завдань як складової формування комунікативної компетентності у студентів медичних закладів вищої освіти. З’ясовано суть граматичної компетенції, що є важливою складовою комунікативної компетентності майбутнього працівника охорони здоров’я. Наголошується на необхідності засвоєння граматики для правильного формулювання висловлювання. Англомовний комунікативний підхід до фахової компетентності студента-медика є невід’ємним аспектом професійно орієнтованого навчання у медичному закладі вищої освіти і формується шляхом опанування особливостей мовної компетенції на її фонетичному, лексичному та граматичному рівнях вивчення. Увага акцентується на необхідності аналізу навчальної науково обґрунтованої класифікації системи вправ для формування граматичної компетенції як фундаментальної основи курсу англійської мови за професійним спрямуванням. Розглядаються питання змістового н ...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
         ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ – МЕДИКІВ В УКРАЇНІ
         ЗА УМОВ ВІЙНИ З РОСІЄЮ (НА ПРИКЛАДІ
         ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ)

  • Authors: Ю. Л. Кучин; Л. В. Лимар
   Abstract: У статті визначено особливості підготовки майбутніх докторів філософії – медиків в Україні за умов війни з росією. Показано, що повномасштабна агресія росії 24 лютого 2022 р. спричинила необхідність адаптації навчального процесу ЗВО, зокрема в системі медичної освіти. Проведений аналіз літератури показав недостатню вивченість даного питання як світовими педагогами (на прикладі особливостей навчання під час світових війн), так і українськими (що можливо пояснити стресогенним характером самої ситуації навчання та психологічним механізмом уникання важкої теми). Авторська стаття базується здебільшого на практичному досвіді викладання в системі вищої медичної післядипломної освіти. Екстремальні умови навчання «під обстрілами та після них» потребують корекції методики, визначення принципів навчання за умов війни та їх застосування, вивчення проблематичних моментів такого навчання та пошуку оптимальних стратегій. Визначено такі проблеми навчання протягом військових дій, як: п...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • ЗНАННЯ ЯК ЦІННІСТЬ У СИСТЕМІ МЕТОДІВ
         НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ДИДАКТИЧНОЇ ДУМКИ
         ПОЛЬЩІ)

  • Authors: А. В. Вихрущ; Н. А. Данік, О. М. Христенко
   Abstract: У статті проаналізовано актуальні питання методів навчання. Схарактеризовано особливості визначення понять «знання» та «цінність». На основі праць польських авторів розглянуто проблеми становлення дидактики як науки. Особливу увагу звернено на підручники, які користувалися популярністю серед фахівців і багаторазово перевидавалися. Підкреслено важливість ретроспективної оцінки досвіду минулих років, переваг і недоліків розвитку авторських дидактичних систем. Визначено основні тенденції дослідження проблеми цінностей у контексті зарубіжної наукової думки. Особливу увагу звернено на дидактичну систему Г. Ровіда, який завершив життєвий шлях в Освенцімі. Для розуміння значимості наукового доробку Г. Ровіда необхідно звернути особливу увагу на працю, над якою мислитель працював до останніх днів, – “Podstawy i zasady wychowania”. За допомогою порівняльної таблиці систематизовано основні досягнення польських педагогів. Окреслено перспективи подальших досліджень.
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • СВІТОВИЙ ДОСВІД З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
         ІЗ БІОБЕЗПЕКИ

  • Authors: М. А. Андрейчин; М. В. Величко, Л. П. Мельник, Ю. М. Андрейчин
   Abstract: На підставі огляду наукової літератури та офіційних сайтів університетів багатьох країн, науково-дослідних установ та міжнародних організацій наведено основні дані про світовий досвід з підготовки фахівців із біобезпеки, зокрема висвітлено основи навчальних програм у провідних інститутах та університетах – Массачусетському технологічному інституті, Оксфордському, Гарвардському та Стенфордському університетах. Послідовно описано основні дисципліни та теми навчальних програм із біобезпеки в університетах США, Канади, Європи, Австралії та країн Тихоокеанського регіону. Зазначено, що підготовкою фахівців із біобезпеки займаються також міжнародні організації та ініціативи, спеціалізовані тренінгові центри, проводиться міжнародне співробітництво. Крім стаціонарного, навчання відбувається у форматі он-лайн. Стисло наведено основні дані щодо підготовки кадрів із протидії біотероризму.
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК
         МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ТРЕНУВАННЯ
         КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ
         МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Authors: Н. А. Бількевич; Н. А. Кавецька, Т. Ю. Чернець
   Abstract: У зв’язку з глобалізацією освітніх процесів протягом останніх десятиліть та зміною парадигми освіти з орієнтацією на результати навчання (компетентності) постає питання пошуку нових підходів та вдосконалення освітніх методик із метою підвищення ефективності навчального процесу. Мета статті – аналіз даних літератури щодо досвіду впровадження інтерактивних методів навчання для покращення процесу набуття комунікативної компетентності студентами вітчизняних медичних закладів вищої освіти. Проаналізовано та узагальнено переваги інтерактивних методів навчання в тренінгу студентами комунікативних навичок у медичних закладах вищої освіти, методичні підходи до організації занять у такому форматі, роль викладача як фасилітатора. Доведено, що такий підхід значно ефективніший у плані трансформації теоретичних знань студентів у практичну площину та набуття ними комунікативної компетентності. Обґрунтовано необхідність рефлексії як необхідного компонента інтера...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ПАВЛА
         БІЛЕЦЬКОГО-НОСЕНКА

  • Authors: І. І. Гаврищак; О. Я. Проців
   Abstract: Статтю присвячено реконструкції та інтерпретації творчого феномену П. Білецького-Носенка задля доведення його історико-культурної, суспільно-національної та науково-естетичної значимості. Задля об’єктивної оцінки різножанрову і політематичну спадщину П. Білецького-Носенка проаналізовано з урахуванням складних соціально-політичних реалій епохи, що сформували його як особистість, митця, педагога-новатора, громадянина – активного і конструктивного члена суспільства, визначили його національну позицію. Залучення біографічного дискурсу і використання хронологічного методу аналізу дали змогу простежити особистісну й творчу еволюцію автора, специфіку формування його естетичних та національно-моральних поглядів, які реалізовувалися в оригінальних творах і перекладах та переспівах, етнографічних працях і завершилися написанням граматики та укладанням словника української мови.
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ – ВАЖЛИВИЙ
         НАПРЯМОК У СТВОРЕННІ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ
         ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ

  • Authors: І. М. Голубєва; М. М. Васюкова
   Abstract: У статті обґрунтовано переваги впровадження інтегративних технологій у навчальний процес медичних закладів вищої освіти при створенні робочих програм навчальних дисциплін за вибором. Доведено доцільність використання горизонтальної міждисциплінарної інтеграції у процесі професійної підготовки фахівців другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоровʼя». Показано, що застосування міжпредметних звʼязків сприятиме поглибленому оволодінню знаннями і вміннями з різних дисциплін, формуванню нових фахових компетенцій із урахуванням особистих інтересів здобувачів вищої освіти, успішному конкурентоспроможному професійному розвитку. Представлено аналіз змісту вибіркової дисципліни «Основи дитячої стоматології та профілактики стоматологічних захворювань» для студентів 5 курсу медичного факультету № 3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, що передбачає поглиблення пізнаваль&...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ
         ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

  • Authors: В. Г. Дроненко; А. А. Ткач
   Abstract: У статті представлено результати дослідження професійної відповідальності студентів – майбутніх лікарів. Професійна відповідальність майбутнього лікаря являє собою особистісно-професійну якість фахівця медичної галузі, що виникає на основі знань про норми і правила фахової діяльності на засадах професійної етики, виявляється в сумлінному ставленні до виконання професійних функцій, в усвідомленому прийнятті цінностей професії, у переживанні почуття провини за неналежне виконання виробничих функцій і здатності до мобілізації зусиль задля збереження життя і здоров’я пацієнтів. У структурі професійної відповідальності ми виділяємо когнітивний, мотиваційно-ціннісний і діяльнісний компоненти. Когнітивний компонент розкривається через такі критерії і показники, як обізнаність із нормами професійної етики лікаря, знання основ медичної деонтології, спроможність аналізувати причини і наслідки власних дій, усвідомлення необхідності діяти згідно з посадовими інстр...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА
         АКАДЕМІЧНУ УСПІШНІСТЬ

  • Authors: Н. В. Дужич; О. П. Мялюк, М. І. Марущак
   Abstract: Підготовка успішних та конкурентоспроможних фахівців у системі вищої освіти залишається актуальною. Тепер декларується освіта протягом усього життя та вибір індивідуальної траєкторії, що складається з набору освітніх послуг. Тому для того, хто навчається, готового повністю реалізувати свої можливості, стають важливими успішність його навчальної діяльності та якість освіти. Оскільки академічна успішність є важливою складовою не тільки для студентів, але й для закладів освіти та країн світу, отже, визначення та ідентифікація факторів, які впливають на академічну успішність студентів, також мають важливе значення. Фактори пов’язані з успішністю студентів закладу вищої освіти, включають індивідуальні, соціальні та інституційні характеристики. Проте наукових даних щодо визначення значущих факторів у доступній літературі є дуже мало, особливо у випадку країн із середнім і низьким рівнями доходу, до яких належить й Україна. Як правило, академічна успішність пов’язана з досягн&...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ
         ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ
         «ІОНІЗУЮЧІ ВИПРОМІНЮВАННЯ.
         ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЦИНІ»

  • Authors: Т. О. Кисільова; О. З. Фоменко
   Abstract: Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності викладання матеріалу за темою «Іонізуючі випромінювання. Використання в медицині» в рамках дисципліни «Медична та біологічна фізика». Невелика кількість годин, яка виділяється на опанування зазначеної теми, накладає певні обмеження щодо масиву інформації. Для оптимізації змісту навчального матеріалу пропонується використання структурно-логічних схем. Розроблені авторами структурно-логічні схеми «Ядерні перетворення» та «Використання іонізуючих випромінювань у діагностиці та терапії» дозволяють впорядкувати та систематизувати значні обсяги інформації за вказаною темою. Студентам треба чітко розрізняти можливі джерела іонізуючого випромінювання та знати основні можливості їх застосування в терапії та діагностиці. Структурно-логічна схема «Ядерні перетворення» демонструє основні види перетворень в ядрах атомів, деталізуючи трансформації нуклонів. Наведені реакції спрощують запам’ятовування видів рад ...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
         СЕМІОТИКИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ
         МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • Authors: Л. В. Кравчук; Т. Б. Кадобний, А. Т. Бучко
   Abstract: Матеріал запропонованої колективної статті допоможе студентам, оперуючи семіотикою, правильно формувати умовиводи, а в перспективі діагнози, досліджувати філософські, математичні, цифрові та інші міркування, з яких створено теорії і методології їх правильності (істинності), відповідності до обʼєктивного стану. Обґрунтовано, що для підготовки майбутніх лікарів потрібен тривалий час, протягом якого студенти ознайомлюються, вивчають і набувають відповідних знань, які необхідні їм у подальшій професійній діяльності. Виділено основний комплекс практичних та теоретичних вмінь і навичок, які є базовими для здобувачів вищої медичної освіти. Доведено, що особливе місце серед навчально-методичної, самостійної та індивідуальної роботи займає логіка, яка є віддзеркаленням культури мислення лікаря, його професійної кваліфікації, що формує індивідуальну оцінку та підхід як в обраній професії, так і аналізу суспільно-громадських подій та явищ. Встановлено що при спілкуванні лікаря з п&...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ МЕТОДІВ
         НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ
         «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

  • Authors: Ю. Б. Моцюк; С. О. Остафійчук, І. О. Басюга
   Abstract: Симуляція в медичній освіті – сучасна технологія навчання та оцінки практичних навичок, умінь і знань, заснована на реалістичному моделюванні, імітації клінічної ситуації або окремо взятої фізіологічної системи, для чого можуть використовуватися біологічні, механічні, електронні та віртуальні (комп’ютерні) моделі. Метою роботи було проведення аналізу сучасних можливостей організації симуляційного навчання при вивченні дисципліни «Акушерство та гінекологія» в умовах симуляційного центру. Симуляційне навчання є ефективним інструментом для вдосконалення теоретичних і клінічних навичок і дозволяє студентам розвивати ключові клінічні компетенції, особливо ті, яких важко досягти під час стажування або в умовах з обмеженим досвідом навчання, спілкування, командну роботу та критичне мислення. Для опрацювання практичних навичок, окрім медичного обладнання, можливе використання сучасних електронних підручників, навчальних посібників, анатомічних моделей, фантомів – тре&...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО
         МИСЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ
         ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • Authors: О. О. Свинтозельський; О. В. Крайдашенко, О. А. Михайлик
   Abstract: Формування клінічного мислення у магістрів фармації з використанням дистанційних форм навчання в освітньому процесі викликає потребу в методологічних змінах технологій навчання та організації самого освітнього процесу, що формує нові виклики в педагогічній роботі. Мета роботи – визначити можливості використання дистанційних форм навчання при викладанні дисциплін «Фармакотерапія з основами фармакокінетики» і «Клінічна фармація та фармацевтична опіка» при формуванні клінічного мислення у студентів 4 та 5 курсів фармацевтичних факультетів і розробити можливі шляхи їх удосконалення. Матеріал для дослідження – досвід організації та проведення навчального процесу студентів, магістрів фармації ЗДМФУ з використанням дистанційних та змішаних форм навчання за останні 3 роки, звітна й інша облікова документація, анкетування студентів. Під час роботи використали методи контент-аналізу, наративного синтезу, групування, логіки та узагальнення. Підготовка майбутніх фахівці ...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
         ОСВІТИ ПРО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
         РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ ІЗ ПОСТТРАВМАТИЧНИМ
         СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ

  • Authors: В. В. Степаненко; Л. Й. Петришин, В. І. Степаненко, В. Й. Кульчицький
   Abstract: У статті посттравматичний стресовий розлад представлено як один із психопатологічних станів, до якого можуть призвести процес взаємодії небезпек та організму із включенням ланки розвитку стрес-реакції. Обґрунтовано складність цього явища через відсутність розуміння повної картини його патогенезу на фізіологічному рівні, різні методологічні підходи до розповсюдженості, оцінки й динаміки. З’ясовано нагальні вимоги підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» до реабілітації осіб із посттравматичним стресовим розладом. Окреслено зміст, специфіку, види діяльності, форми і методи, які застосовуються під час вивчення і викладання освітніх компонентів та спрямовані на формування уявлень у здобувачів вищої освіти про методологічні основи реабілітації осіб із посттравматичним стресовим розладом. Виділено основні методологічні проблеми, з розумінням яких зіштовхуються здобувачі вищої освіти: термін...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ
         ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У КОНТЕКСТІ
         УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ МОВИ

  • Authors: М. О. Авраменко; Ж. М. Рагріна, А. К. Репетун
   Abstract: Актуальність обраної теми полягає у необхідності виокремити й описати фактори, що впливають на становлення позитивної ідентичності майбутніх іноземних фахівців-медиків. Проблема становлення ідентичності розглядається авторами через призму засвоєння іноземними здобувачами освіти мови як іноземної. У статті розглянуто взаємозв’язок та відмінності в процесах вивчення першої та другої мов індивідами. Автори висвітлили й проаналізували етапи (бар’єри), які необхідно подолати студентам – іноземним громадянам під час освоєння ними мови як іноземної. Доведено, що успіх у вивченні другої мови безпосередньо впливає на успішне становлення позитивної ідентичності іноземного студента. У статті охарактеризовано фактори, що впливають на успішність вивчення другої мови, що так само впливають на становлення позитивної ідентичності іноземців. Дослідники виділили 4 основні фактори, що впливають на ефективне засвоєння мови як іноземної: інтелект, ставлення, мотивацію і тривожність. А...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ
         ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА
         БІОЛОГІЯ»

  • Authors: Л. Я. Федонюк; Н. Б. Гливка, І. І. Медвідь
   Abstract: У статті розглянуто проблему використання дистанційного навчання у закладі вищої освіти на сучасному етапі. Сформульовано основні принципи дистанційної освіти, методологічні особливості її впровадження у навчальний процес Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. У роботі представлено можливості, які відкриває дистанційне навчання для всіх учасників навчального процесу, розглянуто основні принципи та теорії дистанційного навчання, проаналізовано новітні платформи та методи для реалізації ідеї дистанційного навчання, які супроводжуються активним впровадженням інформаційних технологій в освітній процес. Активізація пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти також є необхідною умовою формування теоретичних знань, умінь і навичок, необхідних для професійної діяльності майбутнього лікаря. У статті аналізуються ефективність і перспективи використання засобів навчання для організації навчальної діялn...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • СИНДРОМ ВИГОРАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПІД
         ЧАС ВІЙНИ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ЙОГО
         ВИЗНАЧАЮТЬ

  • Authors: А. Г. Шульгай; Н. О. Федчишин, О. М. Шульгай
   Abstract: Повномасштабна російська агресія вплинула на психоемоційний стан населення, а особливо постраждала від війни українська молодь. Втрата близьких людей, розлука з рідними, фінансові труднощі, невпевненість у завтрашньому дні, зміни освітнього середовища, постійні загрози життю і здоров’ю, які пов’язані з воєнними діями, ракетним бомбардуванням, негативно впливають на психічне здоров’я. Учасники навчального процесу долають випробування війни: вимушені перерви під час занять, перехід на дистанційну чи змішану форму навчання, відключення електроенергії. Повномасштабна війна погіршила доступ до освіти та поглибила освітню нерівність, негативно вплинула на якість навчального процесу та успішність студентів і емоційний стан студентів та викладачів. Такі психоемоційні переживання призвели до збільшення поширеності професійного вигорання серед студентів-медиків. Метою даного дослідження було вивчити поширеність синдрому вигорання серед студентів медичного факультету Т...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ: МОДЕЛЬ
         ГЕРБАРТІАНСТВА

  • Authors: Н. О. Федчишин; Г. І. Кліщ, С. І. Гнатишин
   Abstract: У статті висвітлюються основні аспекти гербартіанської педагогіки щодо діяльності навчальних закладів; простежено основні чинники підготовки вчителя відповідної кваліфікації у педагогічних семінаріях, проаналізовано проектування та розробку навчальних програм і підручників з педагогіки, результати досліджень педагогів-гербартівців у наукових виданнях; вказано на гербартіанські традиції, тобто симбіоз держави та церкви у підготовці вчителя; з’ясовано основні шляхи досягнення педагогічної майстерності з опорою на власну практику. Педагогіка гербартіанства ніколи не була монолітною педагогічною теорією, і ставлення до гербартіанства, критикованого за схематизм, формалізм і догматизм, завжди було неоднозначним. Різні школи всередині гербартіанської течії мали розбіжності, першопричиною яких було різне ставлення до Гербарта та його теорії.
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 • ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
         ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТАМ У
         НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇНАХ

  • Authors: Н. І. Єлагіна
   Abstract: У статті глибоко досліджено особливості викладання іноземних мов студентам у німецькомовних країнах (на прикладі Німеччини), розкриваючи характерні особливості, що формують як теоретичні засади, так і практичні реалізації. Глобалізований світ вимагає ефективної мовної освіти, а в німецькомовних країнах вивчення мови відіграє важливу роль зав­дяки їхньому зобовʼязанню до багатомовності та міжкультурної комунікації. У цьому дослідженні розглянуто багатогранний підхід до мовної освіти, який враховує лінгвістичні, культурні та когнітивні аспекти. Досліджено інтеграцію різноманітних теоретичних засад, таких, як комунікативне викладання мов та міжкультурна компетентність, для налаштування методологій викладання. Культурний контекст і технологічні досягнення, включаючи цифрові інструменти та експериментальне навчання, сприяють розвитку мовних навичок та міжкультурному розумінню. Крім того, у статті відображено перспективи майбутніх досліджень, включаючи вивчення...
   PubDate: Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +020
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.145.108
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

Publisher: Ternopil State Medical University   (Total: 5 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 5 of 5 Journals sorted alphabetically
Clinical Dentistry     Open Access   (Followers: 3)
Intl. J. of Medicine and Medical Research     Open Access   (Followers: 1)
Medical Informatics and Engineering     Open Access   (Followers: 1)
Медична освіта     Open Access  
Фармацевтичний часопис     Open Access  
Similar Journals
Similar Journals
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All
HOME > Browse the 3359 Publishers covered by JournalTOCs 1 2 3 4 5 6 7 8  
PublisherTotal Journals
1 2 3 4 5 6 7 8  
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.145.108
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-