Publisher: U of Tabriz   (Total: 1 journals)

We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Journal Cover
Quarterly Journal of Applied Theories of Economics
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2423-6578 - ISSN (Online) 2423-6586
This journal is no longer being updated because:
    the publisher no longer provides RSS feeds
 • بررسی نقش نااطمینانی سیاست پولی در
         اثرگذاری آن بر تولید و تورم در اقتصاد
         ایران

  • Abstract: بررسی اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد کلان جایگاه ویژه‌ای در مطالعات اقتصاد پولی دارد. در این میان، پس از بحران مالی جهانی، بخشی از مطالعات به اهمیت نااطمینانی در اثرگذاری سیاست پولی پرداخته‌اند. با توجه به این‌که اقتصاد ایران در معرض تکانه‌های درونی و بیرونی متعددی قرار دارد، آگاهی از نقش نااطمینانی در اثرگذاری سیاست پولی حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر از رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه‌ای استفاده می‌کند تا اثربخشی سیاست پولی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران را با در نظر گرفتن نااطمینانی طی سال‌های 1397 – 1383 بررسی نماید. نتایج تحقیق نشان داد اثر سیاست پولی بر رشد اقتصادی وابستگی شدیدی به نااطمینانی سیاست پولی دارد. به طوری که با شدت یافتن نااطمینانی اثرگذاری سیاست پولی کاهش یافته و قابل پیش‌بینی نیست. در عین حال، تأثیرپذیری تورم به وضعیت نااطمینانی سیاستی وابستگی ندارد. تحلیل نتایج به دست آمده دلالت‌های سیاستی مهمی را ارائه کرده است.
    
 • بررسی مقررات مبارزه با پولشویی و ثبات
         بخش بانکی در بانک ملی ایران

  • Abstract: این مطالعه مقررات ضد پولشویی و ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران را به صورت اقتصادسنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. داده­های تابلویی این بانک طی دوره 1390 تا 1400 مورد استفاده قرار گرفت. داده‌های ثانویه از شاخص‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و وب‌سایت‌های مالی بانک ملی ایران استخراج شده‌اند. روش لحظه‌ای تعمیم‌یافته دومرحله‌ای (GMM) برای تحلیل تأثیر مقررات AML بر ثبات بخش بانکی و اثرات سطوح مختلف اثربخشی AML و تأثیر آن بر ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران استفاده شد. این مطالعه نشان داد که مقررات AML تأثیر مثبت قابل توجهی بر ثبات بخش­های بانکی در کشورهای مختلف و به تبع آن در کشور ایران و بانک ملی ایران داشته است. این امر نشان می­دهد که مقررات مبارزه با پولشویی چه اثربخشی بالا و چه  اثربخشی کم داشته باشد، باز هم تاثیر مثبتی بر ثبات بخش بانکی بانک ملی ایران و به تبع آن ثبات مالی کل کشور ایران خواهد داشت
    
 • تحلیل رفتار اضافه کاری در بازار کار
         ایران با رویکرد درخت تصمیم

  • Abstract: درک رفتار نیروی‌کار در مواردی که مربوط به تصمیم افراد به انجام اضافه‌کاری است، در ارزیابی دقیق اثرات سیاست‌های اشتغال‌زایی، از اهمیت اساسی برخوردار می‌باشد؛ با توجه به اینکه موضوع اضافه­کاری در تحلیل­های مربوط به منابع انسانی و نظام بازارکار در اقتصاد کلان، تا حدودی نادیده گرفته شده است، این مقاله به بررسی این موضوع از طریق تحلیل رفتار نیروی‌کار ایران با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری برای دوره زمانی 99-1384 پرداخته و عواملی که بر تصمیم­گیری فرد در خصوص اضافه­کاری تأثیرگذار هستند را مورد مطالعه و بررسی قرار می­دهد. روش مورد استفاده در این مطالعه، الگوریتم داده‌کاوی درخت تصمیم می­باشد که به ما این امکان را می‌دهد تا با پی‌بردن به توزیع زیربنایی داده‌های اخذ شده از مجموعه افراد مورد بررسی، بتوانیم رفتار آن‌ها را مطالعه کرده و در مورد آن استنتاج‌ منطقی و مفید داشته باشیم. نتایج حاکی از این است که اضافه­کاری به سختی با ویژگی‌های سطح فردی مانند سن، تحصیلات، جنسیت، نگرش­های کاری و یا هر عامل غیرقابل مشاهده­ای که این متغیرها نماینده آن هستند، تعریف می‌شود، اما می‌توان آن را به وضعیت شغلی و مهارتی &...
    
 • تاثیر کیفیت خدمات بر کارایی: شواهدی از
         شرکت‌های توزیع برق ایران

  • Abstract: چکیده:به خاطر اثرات نامطلوب رهیافت‌های انگیزشی بر کیفیت خدمات شرکت‌های توزیع برق، توجه به جنبه کیفی خدمات آن‌ها در مدل‌های محک‌زنی افزایش یافته است. هر چند تبادل بین کیفیت خدمات و هزینه،‌ تحت تاثیر به کار بردن این رهیافت‌ها، در مورد ایران مصداق ندارد، اما ورود کیفیت خدمات در تحلیل کارایی، به لحاظ نظری و نیز به دلیل امکان چنین تبادلی بین مقیاس و کیفیت خدمات در ساختار انحصاری اهمیت دارد. این مطالعه به بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر کارایی شرکت‌های توزیع برق ایران، با استفاده از متغیر زمان خاموشی به عنوان تقریب کیفیت خدمات و دلالت آن در خصوص لزوم توجه به کیفیت در تحلیل کارایی و مدل محک‌زنی می‌پردازد. برآورد کارایی شرکت‌های مزبور با استفاده از روش تابع فاصله نهاده طی دوره زمانی 1396-1390 نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری از نظر آماری بین نتایج تحلیل کارایی با لحاظ نمودن کیفیت خدمات و بدون لحاظ کردن آن وجود ندارد. هر چند یافته‌ها در حمایت از رهیافت هزینه-خالص برای محک‌زنی می‌باشد، اما همچنان پیشنهاد می‌گردد که اثرات سایر جنبه‌های کیفیت خدمات شرکت‌های توزیع برق ایران در تحلیل کارایی مورد بررسی قرار گیرد.
    
 • تحلیل پایداری بدهی دولت با تاکید بر
         کاربرد قاعده مالی در اقتصاد ایران

  • Abstract: کسری بودجه ماندگار دولت ایران همراه با تغییر روش تامین مالی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال‌های اخیر سبب شده است تا درباره روند واگرای بدهی‌ها‌ و توانایی بازپرداخت دولت ملاحظاتی بروز نماید. در این مقاله با استفاده از برآورد یک الگوی اتورگرسیون با وقفه‌های توزیع شده، ابتدا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تحت دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه برای سال‌های 1401 تا 1405 پیش‌بینی و سپس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی 5 سال آتی محاسبه و پایداری مالی دولت با کاربرد برخی از قواعد مالی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. مطابق نتایج، نسبت مانده بدهی به تولید ناخالص داخلی در هر دو سناریو دارای روند افزایشی است که می تواند زمینه بروز ناپایداری مالی دولت باشد. نتایج حاکی از دو یافته مهم است. اول آن که حتی بهبود رشد اقتصادی در غیاب اصلاحات ساختار بودجه، تاثیر چندانی بر بهبود پایداری بدهی دولت ندارد. دوم آن که سرکوب نرخ بهره اسمی در شرایط تورمی که منجر به نرخ‌های بهره حقیقی منفی می‌شود، تنها عاملی است که می‌تواند پایداری مالی دولت را تضمین کند که این سیاست نیز به انگیزه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی آسیب می‌زند. بنابرا&#...
    
 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی مؤثر
         در شهر هوشمند بر مبنای رویکرد
         آینده‌پژوهی (مورد مطالعه: کلانشهر تبریز)
         

  • Abstract: جهان امروز با چالش‌هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی‌های پیشرفت علم و فناوری و طرح نیازهای جدید می‌باشد. در این راستا الگوی شهر هوشمند راهکار جدیدی است که متناسب با پیشرفت‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع نیازهای جدید شهروندان، برنامه‌ریزان شهری را به بازنگری و بازاندیشی در اقدامات خود وا می‌دارد که این امر میتواند با شناسایی عوامل کلیدی موثر در شهر هوشمند میسر شود. از اینرو در مطالعه حاضر که در زمینه شناسایی عوامل کلیدی در آینده شهر هوشمند در کلانشهر تبریز می‌باشد، تلاش شده است تا بر مبنای اهداف موجود در شهرهای هوشمند، متغیرهای کلیدی در آینده هوشمند شدن تبریز و مطابقت آن با اهداف برنامه‌ریزی شده هوشمندی در افق 1420 شناسایی شود. براین اساس ابتدا شاخصهای شهر هوشمند با استفاده از مرور منابع استخراج و سپس براساس نظرات خبرگان این حوزه 55 شاخص اولیه هوشمندی برای کلانشهر تبریز بومی‌سازی شده و با نرم‌افزار میک‌مک تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، 16 عامل کلیدی با استفاده از ماتریس اثرات متقاطع معرفی شد. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد بعد اقتصاد و تحرک هوشمند بیشترین سهم را در این مجموعه داشته و تأثیر بیشتری بر آینده هوشمند کلان&...
    
 • مدل کسب و کار دایره‌‍‌ای ابزار توسعه
         در فرایند گذار به اقتصاد دایره‌ای: ارائه
         یک مدل در سطح شرکت‌های دانش بنیان

  • Abstract: طی دهه‌های گذشته، اقتصاد دایره‌ای (چرخشی) در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به یک موضوع اساسی و پراهمیت جهت کسب مزیت رقابتی پایدار و ایجاد ارزش‌های چندگانه توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست تبدیل شده است. اما با وجود اهمیت این موضوع، خلاء پژوهش‌ها و تحقیقات علمی در این زمینه و نیز طراحی و توسعه مدل‌های کسب‎و‎کار دایر‌ه‌ای به عنوان ابزار گذار به این نوع اقتصاد در کشور ما به چشم می‌خورد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل کسب‎و‎کار اقتصاد دایره‌ای برای شرکت‌های دانش بنیان می‌باشد. این تحقیق از نوع اکتشافی و از نظر هدف، بنیادی کاربردی و برحسب گردآوری داده‌ها، پژوهشی آمیخته است که در مرحله اول (کیفی) از نظریه داده بنیاد سیستماتیک و در مرحله دوم (کمی) از روش معادلات ساختاری به تحلیل اطلاعات پرداخته است. در این پژوهش 8724 کد باز اولیه شناسایی شد که این کدها به 118 کد باز، 17 کد محوری(ذینفعان،‌ شبکه ارزش، منابع مادی و غیر مادی، فعالیت‌های کلیدی، ساختار درآمد ،ساختار هزینه، شرایط محیطی و عوامل خارجی، الزامات ورودی و عوامل داخلی، بخش کاربر، پایان دوره مصرف، کانال‌های توزیع،‌ ارتباط با مشتری، خلق ارزش،کسب ارز&#...
    
 • نقش دولت در مبادله نابرابری درآمد-رشد
         اقتصادی: رویکرد خود‌رگرسیون برداری
         بیزین

  • Abstract: هدف این مقاله بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی از طریق سیاست‌های مالی است. برای این منظور، الگوی خودرگرسیون برداری بیزین برای داده‌های سالانه دوره زمانی 1398-1363 برآورد می‌گردد. نابرابری درآمد با شاخص اتکینسون اندازه‌گیری شده و از مخارج جاری و عمرانی دولت و مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم برای متغیرهای سیاست مالی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه –واکنش شاخص اتکینسون و رشد اقتصادی به متغیرهای سیاست مالی حاکی از آن است که رشد اقتصادی به یک شوک مثبت مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم و مخارج عمرانی با نرخ ملایمی تا پایان دو دوره اول مثبت و صعودی است و پس از آن در اندازه ثابت قرار می‌گیرد.همچنین تحلیل واکنش شاخص اتکینسون به شوک مثبت مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت تا پایان دو دوره اول مثبت و پس از آن این اثر منفی و کاهنده می‌شود. در سوی دیگر تکانه مالیات مستقیم بر توزیع درآمدی تا پایان سه دوره اول بی‌‌تأثیر است و پس از آن نسبت به آن واکنش منفی نشان می‌دهد و در نهایت واکنش شاخص اتکینسون به تکانه مالیات غیر مستقیم شدیداً افزایشی بوده و بعد از پایان دو دوره از اثر آن کاسته شده است. با توجه به نتایج حاصل از ...
    
 • "بررسی اثرات مالیات سبز بر میزان
         انتشارآلاینده‌ها و شاخص توسعه انسانی در
         ایران: الگوی معادلات همزمان"

  • Abstract: طی دهه‌های اخیر ارتباط میان کیفیت محیط‌زیست، سطح توسعه‌یافتگی جوامع و سلامت در اکثر کشورها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در اکثر کشورها، مدیریت محیط‌زیست و حرکت در جهت حفظ و ارتقای آن یک دغدغه بین‌المللی محسوب می‌شود. بنابراین هر راه-کار و ابزاری که بتواند کشورها را در این راستا کمک نماید، می‌تواند به‌عنوان یک راه‌کار کلی به حساب آید. یکی از کاراترین و کم هزینه ترین سیاست ها در جهت دستیابی به اقتصاد سبز و گذار از شرایط موجود، مالیات های سبز می باشد. این ابزار سیاستی از مزیت های قابل توجهی برخوردار است که در صورت به کارگیری صحیح می تواند اهداف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت توأم محقق سازد. بر این اساس، در این پژوهش تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها (آلودگی هوا) و شاخص سلامت (امید به زندگی) با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات سه مرحله‌ای و سیستم معادلات همزمان در دوره (1397-1345) در ایران تحلیل می‌شود. نتایج حاصل از برآورد الگو، بیانگر این است که وضع مالیات سبز باعث کاهش انتشار آلودگی هوا می‌شود. همچنین، به طور همزمان کاهش انتشار آلاینده‌ها موجب افزایش شاخص سلامت (امید به زندگی) شده است.
    
 • تأثیر نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر بازده
         بازار سهام ایران: رویکرد کوانتایل

  • Abstract: هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران با رویکرد کوانتایل با استفاده از داده‌های فصلی از پاییز 1387 تا پاییز 1400 است. ازاین‌رو، رگرسیون کوانتایل در چندک‌های 10/0 (پایینی)، 50/0 (میانی) و 90/0 (بالایی) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت که به ترتیب بیانگر وضعیت‌های خرسی، نرمال و گاوی بازار سهام هستند. نتایج نشان می‌دهد که برآورد کوانتایل متقارن نبوده و تأثیر متغیرهای توضیحی روی بازده سهام، به سطح بازده سهام نیز بستگی دارد. نوسانات مثبت قیمت نفت در وضعیت‌های خرسی و گاوی بازار سهام دارای تأثیر منفی و معنادار بر بازده سهام است و در وضعیت نرمال تأثیر معناداری بر بازده سهام ندارد. تأثیر نوسانات منفی قیمت نفت در هر سه وضعیت بازار سهام مثبت و معنادار بوده اما در وضعیت گاوی نسبت به خرسی اثر بزرگ‌تری بر بازده سهام می‌گذارد. علاوه‌‌براین، در وضعیت نرمال بازار سهام می‌بایست نوسانات قیمت نفت را به‌صورت متقارن در نظر گرفت؛ بدین‌معنا که تأثیر کاهش نوسانات قیمت نفت با تأثیر افزایش آن بر بازدهی بازار سهام ایران یکسان است. اما به لحاظ قدرمطلق در وضعیت‌ خرسی اثر نوسانات مثبت بزرگ‌تر از نوسانات منفی و در وضعیت گ...
    
 • طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
         با هدف بررسی اثر شیوع یک بیماری پاندمیک
         بر پویایی‏های متغیرهای کلان اقتصادی

  • Abstract: شیوع ویروس کرونا در دسامبر 2019، با سرعت بسیار بالا به یک بحران در سلامت عمومی تبدیل شد، که در ابتدا اقتصاد چین و سپس اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع باعث شد تا از الگوهای مختلفی جهت مدل‏سازی شیوع ویروس استفاده شود. هدف اصلی این مطالعه، درک اثر شیوع یک بیماری پاندمیک بر اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. به این منظور، پس از کالیبراسیون پارامترها بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 95-1370، در سناریوهای مختلف و با توجه به میزان ماندگاری ریسک فاجعه سلامت، شبیه‏سازی الگو انجام شده است. نتایج نشان داد که شیوع یک بیماری پاندمیک، موجب کاهش ساعات کار و متعاقب آن بهره‏وری نهایی سرمایه فیزیکی می‏شود؛ بنابراین سرمایه‏گذاری فیزیکی، تولید، و مصرف کل کاهش می‏یابند. بر اساس یافته‏های پژوهش توصیه می‏شود که در شرایط مواجهه با بیماری پاندمیک، دولت به عنوان مقام سیاستگذار، نقش تثبیتی را ایفا کند.
    
 • بررسی تاثیر تسهیلات نظام بانکی بر اهداف
         اقتصاد اسلامی در ایران

  • Abstract: تمامی نظام‌های اقتصادی، زیرنظام‌های خود را در جهت تحقق اهداف خود ایجاد و تنظیم می‌کنند. یکی از زیرنظام‌های مهم اقتصادی، بخش بانکی است. در متون اسلامی سه هدف میانی عمده برای نظام اقتصاد اسلامی در جهت رسیدن به رفاه اقتصادی تعریف شده است که عبارتند از: امنیت، عدالت و رشد اقتصادی. در این تحقیق تحلیلی-توصیفی که به لحاظ هدف کاربردی است، ابتدا اهداف اقتصاد اسلامی با استفاده از شاخص‌های امنیت اقتصادی و شاخص رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در بازه زمانی 1397-1364 محاسبه و سپس تاثیر نظام بانکی از طریق تسهیلات اعطایی آن، بر این اهداف با استفاده از مدل معادلات همزمان و روش تخمین 3SLS بررسی شده است. براساس نتایج، تسهیلات نظام بانکی تاثیر مثبت بر رشد همراه با عدالت اقتصادی داشته اما تاثیر آن بر امنیت اقتصادی با رویکردی اسلامی منفی است. بنابراین در نحوه تخصیص تسهیلات نظام بانکی برای دستیابی همزمان به امنیت اقتصادی و رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی باید بازنگری صورت پذیرد.
    
 • بررسی تاثیر اخذ مالیات از سود سپرده‌های
         بانکی بر شاخصهای کلان اقتصادی با استفاده
         از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

  • Abstract: در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی (بهره) به صورت دستوری تعیین می‌شود و با توجه به نرخ‌های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می‌گیرد. در این تحقیق، به بررسی تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر شاخصهای کلان اقتصاد ایران در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) پرداخته شده است.روش: روش تحقیق حاضر کاربردی است. جهت دست یافتن به هدف تحقیق، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در بازه زمانی ۱۳۹۷-۱۳۶۸ در نرم افزار متلب 2017 اقدام به برآورد مدل نمودیم. این الگو شامل بخش خانوار، کارآفرینان، تولیدکنندگان، دولت و سیاست پولی و همچنین جهت تطابق با واقعیت کشور بخش نفتی وارد مدل گردید. در این تحقیق بخاطر دستوری بودن نرخ سود بانکی نرخ تغییرات حجم سپرده‌ها بجای شوک مالیات از سود سپرده‌ها به عنوان شوک به مدل وارد شد. نتایج: نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهند که شوک وارده از ناحیه مالیات بر سود سپرده باعث کاهش تورم، کاهش مصرف در کوتاه مدت، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در بلند مدت شده است.توصیه: بر اساس نتایج تحقیق اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی در ایران توصیه می‌گردد.
    
 • مدل‌سازی پیش‌بینی بحران بانکی با
         رویکرد مدل‌های میانگین گیری بیزین در
         ایران.

  • Abstract: بحران‌های بانکی متناوباً در حال رخداد می‌باشند، این موضوع نشانگر این است که مدل‌های هشدار پیش از وقوع فعلی، در شناسائی قبل از وقوع این بحران‌ها موفق نبوده‌اند. بررسی مدل‌های موجود نشان می‌دهد دلیل شکست این مدل‌ها عمدتا ناشی از شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می‌باشد، که در این پژوهش سعی گردیده بهبود یابند. این پژوهش برای تعدیل مشکل نااطمینانی مدل با متوسط‌گیری از تمامی مدل‌ها (میانگین گیری بیزی)، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران‌های بانکی در ایران پرداخته است. نتایج بیانگر این است که از میان مدل‌های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS مدل TVP-DMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل TVP-DMA، 10 متغیر شکننده موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. در این پژوهش متغیرهای حجم اموال تملیکی؛ نسبت مطالبات سررسید شده و معوق به کل تسهیلات؛ کسری بودجه؛ نسبت خوداتکائی؛ Spread؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ دیرش دارایی‌ها و بدهی‌ها؛ دیرش نرخ بهره؛ شاخص نسبت کفایت سرمایه و نااطمینانی تورم مهم‌ترین متغیرهای موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. بر اساس نتایج تمامی متغیرهای فوق تأثیر مثبتی بر بحران بانکی دارند و این امر نشان از وضعیت نامناسب وضعیت بانکی در &...
    
 • محاسبه اریب شاخص بهای کالاها و خدمات
         مصرفی با شاخص درست هزینه زندگی

  • Abstract: یکی از ضعف‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده وجود وزن‌های ثابت است و به این معنا است که مصرف کنندگان نمی‌توانند در واکنش به تغییرات قیمت های نسبی، کالاهای گرانتر را با کالاهای ارزانتر جایگزین کنند ولی شاخص درست هزینه زندگی به صورت کامل تری تئوری تقاضای مصرف کننده را دربردارد. هدف اصلی این مقاله برآورد اختلاف بین شاخص قیمت مصرف‌کننده با شاخص واقعی هزینه زندگی است. به این منظور با استفاده ار داده های سال های 1350 تا 1398 ابتدا پارامترهای مورد نیاز با استفاده از AIDS برای گروه‌های مختلف کالایی با تکنیک SUR برآورد شده است. با استفاده از نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط شاخص درست هزینه زندگی بر مبنای سال پایه 1395 محاسبه گردید. نتایج نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده دارای اریب با شاخص درست هزینه زندگی است و در طی دوره زمانی مورد مطالعه برای سال‌های 68، 81 ، 84 ، 96 و شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب به سمت بالا است و برای بقیه سال‌ها دارای اریب به سمت پایین است و شاخص درست هزینه زندگی و شاخص قیمت مصرف کننده با یکدیگر برابر نیستند.
    
 • بررسی تأثیر شوک‌های سیاست پولی بر رشد
         اقتصادی و تورم در اقتصاد ایران: شواهد
         تجربی بر اساس مدل TVP-SFAVAR-SV

  • Abstract: این مقاله با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری عامل- افزوده شده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان (TVP-SFAVAR-SV) به بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی (با درنظرگرفتن متغیر سیاست مالی به‌عنوان متغیر پنهان) بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته است. در این راستا داده‌های فصلی سری زمانی ۶ متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1369:2 تا 1397:3 بکار گرفته شده است. جهت ارزیابی سیاست‌های پولی، از چهار متغیر پایه پولی، نقدینگی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، به‌عنوان ابزار پولی و متغیر سیاست‌های مالی (متشکل از متغیرهای رشد مخارج عمرانی وجاری دولت، درآمدهای نفتی و مالیاتی و سایر درآمدها) به‌عنوان متغیر غیر قابل مشاهده استفاده شده است‌. نتایج بیانگر این است که به غیر از شوک‌های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، شوک‌های سایر متغیرها (اعم از متغیرهای سیاست پولی و متغیر پنهان سیاست مالی) تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته و از سوی دیگر باعث افزایش تورم شده‌اند. شوک‌های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز اثر مثبت ولی کاهشی بر رشد اقتصادی داشته، در حالیکه بر روی تورم اثر مثبت افزایشی داشته است. با توجه به نتایج ف...
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.182.206
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

Publisher: U of Tabriz   (Total: 1 journals)

We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Similar Journals
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All
HOME > Browse the 3359 Publishers covered by JournalTOCs 10 11 12 13 14 15 16 17  
PublisherTotal Journals
10 11 12 13 14 15 16 17  
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.182.206
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-