Journal Cover
 • МЕТОДОЛОГІЧНІ МЕТАМОРФОЗИ СУЧАСНОЇ
         ФІЛОСОФІЇ: «НОВА ОНТОЛОГІЯ» БУТТЯ

  • Authors: Yuliya Yuliya Brodetskaya
   Pages: 3 - 7
   Abstract: Розглядаються проблеми методологічної реконструкції, що відбуваються в рамках сучасної філософської теорії. Зазначається, що трансформаційні вектори, в рамках останньої набули характеру поворотів: онтологічний, лінгвістичний, іконічний, теологічний, перформативний, медіальний, антропологічний, риторичний, наративний, просторовий. Кожен з них вносить свої зміни та корективи в формат класичної філософської парадигми, що й спричиняють зрушення не лише в рамках методології останньої, але перш за все, у свідомості сучасної людини, культурі сучасного суспільства. Проте витоком таких трансформацій стають зміни саме в онтологічній платформі класичної філософської. Саме онтологічний поворот стає фундаментальним підґрунтям зміни картини світу, методології, з урахуванням якої розгортаються й інші повороти.
   Автор фокусує увагу на тому, що ідея повороту стає черговою історичною спробою змінити методологічні орієнтири філософського знання, саме тому періодично заклики до «повор...
   PubDate: 2022-07-25
   DOI: 10.15421/352201
   Issue No: Vol. 14, No. 1(29) (2022)
    
 • СВІДОМІСТЬ І НІЩО У ЕКЗИСТЕНЦІЙНОМУ
         ВЧЕННІ РАННЬОГО М.ГАЙДЕҐҐЕРА

  • Authors: Viktor Okorokov
   Pages: 8 - 18
   Abstract: Показано, що Гайдеґґер як екзистенціальний мислитель шукав природу буття не тільки виходячи з горизонту часу («Буття та час»), але і з горизонту інших подій (мислення, Ніщо, божественності та ін.). Фактично, Гайдеґґер, розробляючи фундаментальну онтологію, дає онтологічне тлумачення прадавньому прокльону європейської культури, яке полягає у тому, що між метафізичним знанням про буття й природнім знанням про світ є фундаментальне протиріччя. Спираючись на ідеї Я.Бьоме й М.Бердяєва, можна зробити висновок, що Ніщо у концепції Гайдеґґера схоже на найглибшу поверхню, куди скачується всяке буття, або, мовою Мінковського-Ейнштейна, горизонт подій, у якому сходяться одночасно і простір, і час і далі здійснюється перехід у часу-подібний світ. Ми, фактично, разом з Гайдеґґером попадаємо в зону наявності буття-ніщо, людино-бога, у якому анулюються всі протилежності й у якому можна виявити даоське Дао. Але якщо у Лао Цзи порожнеча передує наявності й у Ж.-П.Сартра «ніщо» передує буттю, то в Гайдеґґера проблем...
   PubDate: 2022-07-25
   DOI: 10.15421/352202
   Issue No: Vol. 14, No. 1(29) (2022)
    
 • «КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК»: ФІЛОСОФСЬКІ
         ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ГРОМАДІ

  • Authors: Oksana Osetrova
   Pages: 19 - 26
   Abstract: Пандемія COVID-19 і повномасштабна війна, розв’язана РФ проти України попри будь-які морально-етичні та гуманістичні принципи, наразі актуалізували в українському суспільстві потреби у розв’язанні нагальних соціальних проблем (безробіття, безпритульність, бідність тощо), пошуку смисложиттєвих і ціннісних орієнтирів; зреалізації соціальної практики на засадах людинолюбства й мудрості, які, до слова, перебували у центрі уваги вітчизняних мислителів доби Київської Русі. У даному контексті на особливу науково-дослідницьку увагу заслуговує «Києво-Печерський патерик», у якому вміщено опис соціальної практики мислителів часів Київської Русі, у яких Слово не розходилося зі Справою. З огляду на це мета даного дослідження полягає у з’ясуванні основних складників філософського підґрунтя, яке утворило благодатне поле для впровадження Печерськими ченцями соціальної практики. Під час дослідження з’ясовано, що Печерські ченці: 1) утворили громаду, яка стала відігравати важливу роль духовно-п&...
   PubDate: 2022-07-25
   DOI: 10.15421/352203
   Issue No: Vol. 14, No. 1(29) (2022)
    
 • ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС ТЕОРІЇ КОМІЧНОГО

  • Authors: Oleh Rodnyi
   Pages: 27 - 32
   Abstract: У статті розглядаються основні теорії сміху, їхня класифікація. Показано еволюцію філософської думки в осмисленні феномену сміху. Розглядаються три види теорій комічного - переваги, розрядки і протиріччя (О.Сичов) – у філософській рефлексії від античності до сьогодення.
   PubDate: 2022-07-25
   DOI: 10.15421/352204
   Issue No: Vol. 14, No. 1(29) (2022)
    
 • КОНЦЕПЦІЯ «ФАМІЛІСТИЧНОГО АПРІОРИЗМУ»:
         ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

  • Authors: Oleksandr M. Shatalovych, Inna V. Shatalovych
   Pages: 33 - 41
   Abstract: Розглядається питання апріорного характеру фамілістичних інтуїцій у філософсько-культурологічному вимірі. Спираючись на різноманіття концепцій апріорі та пом’якшення суто поза емпіричного розуміння апріоризму, запропоновано доповнити вчення про апріорні форми пізнання «сімейним» виміром (фамілістичні інтуїції шлюбного з’єднання, породження, споріднення), для фіксування якого висунуто термін «фамілістичний апріоризм». Його суть полягає в тому, що кожна людина сприймає світ через апріорні фамілістичні форми (апріорну «логіку» сім’ї) і відтворює їх у власних оцінках і вчинках. Обґрунтування концепції «фамілістичного апріоризму» здійснено у понятійно-термінологічному, онто-гносеологічному, ціннісно-особистісному та історико-культурологічному аспектах. В історії культури сімейність постає як універсальний мовний фрейм, «сімейна» мова, терміни якої об’єднують різні сфери буття і слугують символічному вираженню світу.
   PubDate: 2022-07-25
   DOI: 10.15421/352205
   Issue No: Vol. 14, No. 1(29) (2022)
    
 • Амбівалентність мислення як спосіб
         подолання когнітивного дисонансу

  • Authors: Oleksandr Mykhailiuk, Viktoriia Vershyna
   Pages: 42 - 50
   Abstract: Когнітивний дисонанс і амбівалентність мислення розглядаються як такі, що знаходяться одне до одного у відносинах амбівалентності: когнітивний дисонанс постає як реакція на амбівалентність, як засіб подолання амбівалентності, а амбівалентність мислення, в свою чергу, як засіб подолання когнітивного дисонансу.
   PubDate: 2022-07-25
   DOI: 10.15421/352206
   Issue No: Vol. 14, No. 1(29) (2022)
    
 • ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ВИБІР
         ДОСЛІДНИКА-ПОЛІТОЛОГА: ЛІБЕРАЛЬНА,
         ПОСТМОДЕРНА ТА СИНЕРГЕТИЧНА
         АЛЬТЕРНАТИВИ

  • Authors: Ihor Hryhorovych Alekseenko, Andriy Andriiovych Shulika
   Pages: 51 - 58
   Abstract: Стаття присвячена вивченню сучасної ситуації політичного пізнання, в якій великого значення набувають ситуативні характеристики та вимоги, що визначають саму можливість специфічної фахової наукової новизни в теоретичному або прикладному аспекті. Мета дослідження – виявлення особливостей парадигмального вибору дослідника-політолога в межах ліберальної, постмодерної та синергетичної альтернатив. Охарактеризовано інтерпретації учасників політичної діяльності, яка регламентується їх комунікативною компетенцією, а також самою будовою технологічної системи процедури та функції якої обмежують довільність врахування альтернатив та позицій, які висловлюються громадянами. Було підкреслено, що потреба у «новій» революції свідомості підкреслюється у новій ліберальній філософії на основі аналізу технологічного комунікаційного характеру трансляції інформації у суспільстві. Проаналізовано ліберальну теорію як одну з небагатьох політичних течій, яка акцентує ува&#...
   PubDate: 2022-07-25
   DOI: 10.15421/352207
   Issue No: Vol. 14, No. 1(29) (2022)
    
 • УКРАЇНСЬКА ПАРЛАМЕНТСЬКА ЕЛІТА:
         КІЛЬКІСНО-ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ІДЕНТИТЕТІВ
         (1990–2019)

  • Authors: Mariia Karmazina
   Pages: 59 - 77
   Abstract: У статті досліджується склад українського парламенту усіх дев’яти скликань (у період з 1990 до 2019) на основі кількісно-якісного аналізу біографічних даних 2658 парламентарів.
   Кількісний аналіз використовувався, по-перше, для обрахунку загальної кількості депутатських мандатів та кількості осіб, які ці мандати здобували; по-друге, заради виявлення та ідентифікації осіб, які обиралися народними депутатами від 1 до 8 разів; по-третє, задля встановлення співвідношення між чоловіками- і жінками-парламентарями. У ході якісного аналізу відбувалося виокремлення та подальше дослідження трансформації ідентитетів парламентарів кожного зі скликань Верховної Ради України.
   Встановлено: персональні ідентитети («член партії», «позапартійний», «представник партії влади», «член роду, сім’ї», «земляк», «ресурсоутримувач» та ін.) сприяли претенденту на місце в парламенті у ході його участі у передвиборчій боротьбі (зокрема, у 1998, 2002, 2012, 2014 та 2019 рр. в умовах функціонування в Україні змішаної виборчої системи, та у 2006 і 2007 рр. ...
   PubDate: 2022-08-08
   DOI: 10.15421/352208
   Issue No: Vol. 14, No. 1(29) (2022)
    
 • Вплив української культурної
         дипломатії на економіку. Можливі шляхи
         впровадження французьких кейсів в
         Україні

  • Authors: Kateryna Ruslanivna Barbashyna
   Pages: 78 - 84
   Abstract: Стаття присвячена культурному аспекту економічного розвитку України та Франції. Ця робота спрямована на дослідження впливу культурних подій та заходів на економічну стабільність, залучення інвестицій та встановлення ефективних відносин з партнерами. Здебільшого звертається увага на визначення терміну франкофонії, як одного з успішних прикладів міжкультурної співпраці з великим впливом на економіку Франції. Головна мета – висвітлити актуальні події та дії у цій сфері та запропонувати потенційні шляхи розвитку культурної політики України за прикладом Франції.
   PubDate: 2022-07-25
   DOI: 10.15421/352209
   Issue No: Vol. 14, No. 1(29) (2022)
    
 • ПЕРПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ БІПОЛЯРНОСТІ У
         СУЧАСНОМУ СВІТІ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ
         ПРОТИСТОЯННЯ США-КНР

  • Authors: Tamila Hrachevska, Maryna Stanislavivna Kosteeva
   Pages: 85 - 92
   Abstract: Охарактеризовано сучасну систему міжнародних відносин, визначено її особливості. Особлива увага була приділена тому факту, що сучасна система міжнародних відносин суттєво відрізняється від всіх існувавших раніше, адже її становлення відбулося не в результаті завершення військового конфлікту, а в результаті розпаду двох військово-політичних блоків, лідерами котрих були СРСР та США. Визначено фактори та тенденції трансформації сучасної системи міжнародних відносин. Було підкреслено, що сучасний розвиток зброї, особливо масового ураження, унеможливлює переростання протистояння між впливовими країнами у відкриту війну, адже у такому випадку обидві сторони програють більше ніж виграють, це спричиняє перехід протистояння між державами у інші площини, переважно в економічну та інформаційну. Концепція «Linkage» («Зв’язок»), що передбачає об’єднання розрізнених берегових зон Євразії під військовим впливом США, та проєкт КНР «Один пояс один шлях» були проаналізовані в контексті гіпо...
   PubDate: 2022-07-25
   DOI: 10.15421/352210
   Issue No: Vol. 14, No. 1(29) (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.65.220
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-