Journal Cover
 • ФІЛОСОФСЬКІ РОЗДУМИ НА ТЕМУ ПРО «СТРАХ
         БОЖИЙ»

  • Authors: Tetiana Borisova
   Pages: 3 - 9
   Abstract: Проблема філософського виміру «страху Божого» розглядається через призму культурологічного виміру. Акцентується увага на особливостях методологічного аналізу цього феномену. Здійснюється спроба встановити онтологічний статус «страху Божого» в сучасному культурному просторі. Робиться висновок-припущення, що саме словосполучення поняття «страх Божий» може виступати як перформативне поняття, що спроможне на фундаментальну зміну життєвої реальності для людини.
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.15421/352215
   Issue No: Vol. 14, No. 2 (2022)
    
 • МІФ ЯК СПОСІБ ОЗНАЧУВАННЯ

  • Authors: Oleksandr Mykhailiuk, Viktoriia Vershyna
   Pages: 10 - 17
   Abstract: Міф розглядається як знакова система, як певний спосіб означення. Сутність міфу розуміється в означенні об’єктів навколишнього світу. З особливостей означування витікають всі інші властивостей міфу. Розглядається багатовимірність знаку в міфі. Знак у міфі становить собою своєрідну тріаду: конкретно-чуттєве переживання – образ – ім’я, котрі постають у нерозривній єдності.
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.15421/352216
   Issue No: Vol. 14, No. 2 (2022)
    
 • СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ
         ПРОБЛЕМАТИКИ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ
         СУСПІЛЬСТВІ

  • Authors: Oksana Osetrova
   Pages: 18 - 23
   Abstract: Феномен суїциду, як правило, викликає суїцидальний жах і відчуження від самої особи, яка добровільно наближує власну смерть, та від її близьких, залишаючи і факти, і осіб, що потребують зовнішньої допомоги й спілкування, зокрема, у соціальному вакуумі, помноженому на внутрішню (екзистенціальну) порожнечу. При цьому за феноменологічними дужками залишається той факт, що суїцидальна дія спричиняється не тільки внутрішніми чинниками, але й зовнішніми – соціальними – впливами, на чому безпосередньо акцентував увагу батько суїцидології, відомий французький соціолог Е. Дюркгайм. З огляду на зазначене та з урахуванням актуальності суїцидальної проблематики мета даного дослідження безпосередньо полягає у з’ясуванні ключових соціальних проблем, всередині яких наразі перебувають українці, а також впливу соціальної проблематики і її зв’язку із сучасними суїцидальними тенденціями в Україні. Інакше кажучи, дану роботу сфокусовано на аналіз суїцидальних причин соціального характеру, що ...
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.15421/352217
   Issue No: Vol. 14, No. 2 (2022)
    
 • ГАРАСИМ СМОТРИЦЬКИЙ І ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ:
         ФЕНОМЕН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА В
         УКРАЇНСЬКОМУ ВІДРОДЖЕННІ

  • Authors: Nadia Pavlusiv
   Pages: 24 - 29
   Abstract: Актуальність теми визначається викликами, котрі постали перед українським суспільством у зв’язку з цивілізаційними процесами та етнокультурними трансформаціями. Метою статті є сформулювати філософські положення про феномен інтелектуального лідерства в українському відродженні на прикладі праці Гарасима Смотрицького Острозька Біблія. Вітчизняні науковці активно обговорюють необхідність формування в Україні інтелектуальної національної еліти. Гарасим Смотрицький – блискучий зразок українського інтелектуала, здатного формулювати і вирішувати надскладні теоретичні і практичні проблеми і знаходити їх розв’язки, апробація яких триватиме багато століть. Острозька Біблія позначила вступ українців та інших слов’янських православних народів у нову технологічну епоху. Цивілізаційне лідерство у цьому етнокультурному регіоні у декілька десятиліть ХVI століття безспірно залишалося за українцями. Видання Острозької Біблії визначило методологію та стандарти реда...
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.15421/352218
   Issue No: Vol. 14, No. 2 (2022)
    
 • ОСОБЛИВОСТІ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ
         ПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ У
         ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ТРАНЗИТИВНИХ
         ДЕМОКРАТІЯХ

  • Authors: Tetyana Voronova
   Pages: 30 - 36
   Abstract: У рамках статті досліджуються фундаментальні засади формування політичного іміджу держави. Мета полягає у досліджені базових особливостей формування у внутрішньому середовищі політичного іміджу держави, що перебуває у стані демократичного транзиту. Первинною актуальністю дослідження буде володіти для України та інших держав, що реалізують перехід до сталої демократії. У статті виокремлено первинні чинники формування політичного іміджу держави у процесі реалізації демократичного транзиту та пояснюється їх особливості під впливом зазначених процесів. У рамках дослідження політичний імідж держави, що знаходиться у процесі демократичного транзиту розуміється нами як сукупність політичних характеристик, що створюють відповідне уявлення про політичну складову держави у внутрішнього та зовнішнього середовища. Однією з особливостей формування політичного іміджу в транзитивному середовищі буде виступати відповідність політичної складової держави якості прод ...
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.15421/352219
   Issue No: Vol. 14, No. 2 (2022)
    
 • ПЕРСПЕКТИВА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В
         УКРАЇНІ ПІСЛЯ ВІЙНИ: ВТІЛЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ
         НОВОГО ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ ЧИ
         КОНСЕРВУВАННЯ ЗМІШАНОЇ СИСТЕМИ

  • Authors: Andrii Kliachyn
   Pages: 37 - 45
   Abstract: Стаття присвячена дослідженню еволюції виборчої системи України – за 8 парламентських електоральних циклів було послідовно застосовано три ключових модифікації (мажоритарна, змішана, пропорційна), а потім – країна повернулася до змішаної системи. Надана характеристика ключовим чинникам такої «турбулентності» виборчого процесу політичного та соціально-економічного характеру. Викладені переваги та вади застосування кожної з моделей виборчої системи безпосередньо в контексті політичних процесів в Україні. Наведені конкретні кейси щодо практичного втілення цих моделей виборчої системи під час парламентських та місцевих виборів в Україні. Проаналізований алгоритм виборчого процесу в умовах пропорційної виборчої системи з «відкритими списками» та можливими преференціями щодо голосування за партійних кандидатів. Порівняно аргументи за та проти втілення положень нового Виборчого кодексу України, з одного боку, та можливої консервації змішаної виборчої системи (з маk...
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.15421/352220
   Issue No: Vol. 14, No. 2 (2022)
    
 • ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ ВИБОРІВ: ОСНОВНІ
         СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ В УМОВАХ
         КОНКУРЕНТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

  • Authors: Yuriy Nikolenko
   Pages: 46 - 53
   Abstract: Розглянуто сутність та складові компоненти інституту політичних виборів. Зроблено висновок, що під політичними виборами розуміється встановлена законодавством процедура обрання певних посадових осіб чи персонального складу певних колективних органів влади. В структурі інституту виборів виділені наступні складові: 1) категорія виборів, 2) виборче законодавство, 3) учасники виборів, 4) виборна посада, 5) виборча система та особливості організації виборчого процесу. Ключовою складовою інституту виборів є виборче законодавство, тобто закріплена в нормативно-правових актах сукупність правових норм, які регулюють організацію, проведення та встановлення результатів виборів.
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.15421/352221
   Issue No: Vol. 14, No. 2 (2022)
    
 • БЕЗПЕКОВІ ПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ:
         ПІДХОДИ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ДЕМАРКАЦІЇ

  • Authors: Viktor Okorokov, Oleksii Tretyak
   Pages: 54 - 59
   Abstract: Стаття присвячена вивченню політичної безпеки, яка виступає простором цілеспрямованих політико-комунікаційних дій або кампаній. Мета дослідження – з’ясування змісту теоретичних підходів до аналізу безпекових політичних комунікацій. Охарактеризовано значення соціально-економічного розвитку окремих регіонів як чиннику покращення або погіршення стану політичної безпеки. Було підкреслено, що на сучасному етапі існує потреба узагальнення наявних типів безпекової політичної комунікації. Проаналізовано причини широкого залучення фахівців до аналізу конкретної держави та залучення великої кількості фактів і свідчень адекватності державної політики. Розкрито значення поняття економічної безпеки, яке відсилає до потужного масиву даних про економічну спроможність конкретної держави. З’ясовано джерела даних зворотного зв’язку щодо попередніх заходів політичної безпеки. Виявлено акторів політичної безпеки, які вимагають уваги центрів макрополітичного управлін...
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.15421/352222
   Issue No: Vol. 14, No. 2 (2022)
    
 • ОСНОВНІ ПРОРАХУНКИ У СТРАТЕГІЇ ВИЩОГО
         ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО КЕРІВНИЦТВА
         РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРИ ПЛАНУВАННІ ТА
         ПРОВЕДЕННІ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ
         НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

  • Authors: Yuliia Tverdokhlib
   Pages: 60 - 66
   Abstract: таття присвячена аналізу гібридної стратегії Російської Федерації щодо намірів встановлення повного контролю над територією України шляхом організації та забезпечення повномасштабного вторгнення та виявленню основних прорахунків (оперативних, тактичних, стратегічних) та факторів (внутрішніх та зовнішніх), що спричинили її провал. Стаття містить короткий огляд історичного підґрунтя (політика, яку проводили Російська імперія та СРСР проти України та її громадян) та сучасних причин (внутрішня політична ситуація, яка існує сьогодні в Росії, та зовнішня – вплив міжнародного середовища на перебіг російської війни проти України) зриву стратегії вищого політичного та військового керівництва Російської Федерації під час підготовки, планування та здійснення повномасштабного вторгнення Збройних сил Російської Федерації на територію України. Стаття включає політичні, воєнні та дипломатичні прорахунки, яких припустилося вище військово-політичне керівництво Російської Феде...
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.15421/352223
   Issue No: Vol. 14, No. 2 (2022)
    
 • АВТОРИТАРИЗМ І ДЕМОКРАТІЯ В
         ПІВДЕННО-СХІДНІЙ АЗІЇ: РЕЖИМНА ДИНАМІКА
         В КОНТЕКСТІ «ТРЕТЬОЇ ХВИЛІ»
         ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

  • Authors: Serhii Teslenko, Oleh Tkach
   Pages: 67 - 75
   Abstract: У статті розглядаються траєкторії політичної трансформації в країнах Підвенно-Східної Азії.
   Проаналізовано специфіку демократичного транзиту в умовах третьої хвилі демократизації. Зазначено, що лінія розлому в регіоні пролягає між країнами з перехідною економікою та країнами, які встановили електоральну демократію (а не між простою демократією та консолідованою демократією).
   Досліджено становлення демократій у Таїланді, в Індонезії, Сінгапурі, Малайзії, Камбоджі, на Філіппінах. Окрема увага надається феномену демократичного відкату та загрозам демократизації.
   Розглянуто перспективи здійснення у країнах Південно-Східної Азії незворотних демократичних реформ. Було підкреслено, що головне завдання для еліт у регіоні, – продемонструвати здатність режимів одночасно забезпечувати ефективний рівень управління і здійснювати реформи, спрямовані на інклюзивну участь і політичну підзвітність.
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.15421/352224
   Issue No: Vol. 14, No. 2 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.237.29.69
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-