Publisher: ACS   (Total: 68 journals)   [Sort alphabetically]

Showing 1 - 68 of 68 Journals sorted by number of followers
Biochemistry     Hybrid Journal   (Followers: 484, SJR: 1.685, CiteScore: 3)
J. of the American Chemical Society     Hybrid Journal   (Followers: 465, SJR: 8.127, CiteScore: 14)
ACS Chemical Biology     Hybrid Journal   (Followers: 451, SJR: 2.57, CiteScore: 5)
ACS Nano     Hybrid Journal   (Followers: 448, SJR: 7.203, CiteScore: 14)
Analytical Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 351, SJR: 2.362, CiteScore: 6)
Environmental Science & Technology     Hybrid Journal   (Followers: 347, SJR: 2.535, CiteScore: 7)
Chemistry of Materials     Hybrid Journal   (Followers: 336, SJR: 4.675, CiteScore: 10)
Chemical Reviews     Hybrid Journal   (Followers: 265, SJR: 23.414, CiteScore: 51)
The J. of Organic Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 247, SJR: 1.846, CiteScore: 5)
J. of Medicinal Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 223, SJR: 2.567, CiteScore: 6)
Accounts of Chemical Research     Hybrid Journal   (Followers: 222, SJR: 11.139, CiteScore: 21)
Organic Letters     Hybrid Journal   (Followers: 210, SJR: 2.853, CiteScore: 6)
Nano Letters     Hybrid Journal   (Followers: 76, SJR: 7.447, CiteScore: 13)
ACS Catalysis     Hybrid Journal   (Followers: 76, SJR: 4.921, CiteScore: 11)
Langmuir     Hybrid Journal   (Followers: 66, SJR: 1.479, CiteScore: 4)
Macromolecules     Hybrid Journal   (Followers: 56, SJR: 2.419, CiteScore: 6)
J. of Physical Chemistry B     Hybrid Journal   (Followers: 51, SJR: 1.331, CiteScore: 3)
ACS Medicinal Chemistry Letters     Hybrid Journal   (Followers: 49, SJR: 1.388, CiteScore: 3)
J. of Physical Chemistry C     Hybrid Journal   (Followers: 45, SJR: 2.135, CiteScore: 5)
ACS Applied Materials & Interfaces     Hybrid Journal   (Followers: 44, SJR: 2.784, CiteScore: 8)
Organic Process Research & Development     Hybrid Journal   (Followers: 43, SJR: 1.405, CiteScore: 3)
ACS Synthetic Biology     Hybrid Journal   (Followers: 40, SJR: 2.625, CiteScore: 5)
Inorganic Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 39, SJR: 1.892, CiteScore: 5)
Energy & Fuels     Hybrid Journal   (Followers: 37, SJR: 1.159, CiteScore: 4)
J. of Physical Chemistry A     Hybrid Journal   (Followers: 37, SJR: 1.17, CiteScore: 3)
J. of Physical Chemistry Letters     Hybrid Journal   (Followers: 35, SJR: 4.667, CiteScore: 8)
ACS Macro Letters     Hybrid Journal   (Followers: 34, SJR: 2.486, CiteScore: 6)
Bioconjugate Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 28, SJR: 1.801, CiteScore: 4)
J. of Chemical Education     Hybrid Journal   (Followers: 28, SJR: 0.466, CiteScore: 2)
Biomacromolecules     Hybrid Journal   (Followers: 27, SJR: 1.95, CiteScore: 6)
Chemical Research in Toxicology     Hybrid Journal   (Followers: 25, SJR: 1.187, CiteScore: 4)
ACS Chemical Neuroscience     Hybrid Journal   (Followers: 25, SJR: 1.442, CiteScore: 4)
ACS Combinatorial Science     Hybrid Journal   (Followers: 25, SJR: 1.049, CiteScore: 3)
Chemical and Engineering News     Free   (Followers: 25, SJR: 0.145, CiteScore: 0)
Industrial & Engineering Chemistry Research     Hybrid Journal   (Followers: 24, SJR: 0.978, CiteScore: 3)
Organometallics     Hybrid Journal   (Followers: 22, SJR: 1.652, CiteScore: 4)
J. of Natural Products     Hybrid Journal   (Followers: 21, SJR: 1.368, CiteScore: 4)
Molecular Pharmaceutics     Hybrid Journal   (Followers: 20, SJR: 1.572, CiteScore: 5)
J. of Chemical Information and Modeling     Hybrid Journal   (Followers: 20, SJR: 1.349, CiteScore: 4)
Crystal Growth & Design     Hybrid Journal   (Followers: 19, SJR: 1.154, CiteScore: 4)
J. of Chemical Theory and Computation     Hybrid Journal   (Followers: 19, SJR: 2.497, CiteScore: 5)
ACS Photonics     Hybrid Journal   (Followers: 19, SJR: 3.376, CiteScore: 7)
J. of Agricultural and Food Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 14, SJR: 1.269, CiteScore: 4)
J. of Proteome Research     Hybrid Journal   (Followers: 14, SJR: 1.818, CiteScore: 4)
ACS Central Science     Open Access   (Followers: 14, SJR: 5.022, CiteScore: 7)
ACS Biomaterials Science and Engineering     Hybrid Journal   (Followers: 14)
ACS Applied Polymer Materials     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Industrial & Engineering Chemistry     Full-text available via subscription   (Followers: 11)
J. of Chemical & Engineering Data     Hybrid Journal   (Followers: 11, SJR: 0.925, CiteScore: 2)
ACS ES&T Engineering     Hybrid Journal   (Followers: 9)
ACS Applied Nano Materials     Hybrid Journal   (Followers: 9)
ACS Energy Letters     Hybrid Journal   (Followers: 9)
ACS Sustainable Chemistry & Engineering     Hybrid Journal   (Followers: 9, SJR: 1.657, CiteScore: 6)
ACS Earth and Space Chemistry     Free   (Followers: 8)
Environmental Science & Technology Letters     Hybrid Journal   (Followers: 7)
ACS infectious diseases     Hybrid Journal   (Followers: 7, SJR: 1.618, CiteScore: 4)
ACS Pharmacology & Translational Science     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Advances in Chemistry     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
ACS ES&T Water     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Applied Energy Materials     Hybrid Journal   (Followers: 5)
ACS Omega     Open Access   (Followers: 5)
ACS Chemical Health & Safety     Hybrid Journal   (Followers: 5, SJR: 0.207, CiteScore: 0)
ACS Sensors     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Rubber Chemistry and Technology     Full-text available via subscription   (Followers: 3, SJR: 0.315, CiteScore: 1)
ACS Materials Letters     Open Access   (Followers: 3)
Accounts of Materials Research     Hybrid Journal  
JACS Au     Open Access  
C&EN Global Enterprise     Full-text available via subscription  
Similar Journals
Journal Cover
ACS Photonics
Journal Prestige (SJR): 3.376
Citation Impact (citeScore): 7
Number of Followers: 19  
 
  Hybrid Journal Hybrid journal (It can contain Open Access articles)
ISSN (Online) 2330-4022
Published by ACS Homepage  [68 journals]
 • [ASAP] Continuously Tunable and Energy-Enhanced Injection Pulse-Seeded
         Terahertz Parametric Generator Based on KTP Crystal

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Kai Chen; Longhuang Tang, Degang Xu, Yuye Wang, Chao Yan, Gang Nie, Changhao Hu, Bin Wu, Junfeng Zhu, Jianquan Yao
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00284
   PubDate: Thu, 14 Oct 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Background-Suppressed High-Throughput Mid-Infrared Photothermal
         Microscopy via Pupil Engineering

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Haonan Zong; Celalettin Yurdakul, Yeran Bai, Meng Zhang, M. Selim Ünlü, Ji-Xin Cheng
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01197
   PubDate: Thu, 14 Oct 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Optical All-Pass Filter Realized by Self-Compensation of Loss

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Lu Xu; Yuan Yu, Xiaolong Liu, Xuewen Shu, Xinliang Zhang
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00745
   PubDate: Thu, 14 Oct 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Tip Coupling and Array Effects of Gold Nanoantennas in Near-Field
         Microscopy

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Rebecca Büchner; Thomas Weber, Lucca Kühner, Stefan A. Maier, Andreas Tittl
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00744
   PubDate: Thu, 14 Oct 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Plasmon-Enhanced Solar-Driven Hydrogen Evolution Using Titanium
         Nitride Metasurface Broadband Absorbers

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Meng-Ju Yu; Chih-Li Chang, Hao-Yu Lan, Zong-Yi Chiao, Yu-Chia Chen, Ho Wai Howard Lee, Yia-Chung Chang, Shu-Wei Chang, Takuo Tanaka□, Vincent Tung△, Ho-Hsiu Chou, Yu-Jung Lu
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00927
   PubDate: Thu, 14 Oct 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Resolution-Enhanced Parallel Coded Ptychography for High-Throughput
         Optical Imaging

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Shaowei Jiang; Chengfei Guo, Pengming Song, Niyun Zhou, Zichao Bian, Jiakai Zhu, Ruihai Wang, Pei Dong, Zibang Zhang, Jun Liao, Jianhua Yao, Bin Feng, Michael Murphy, Guoan Zheng
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01085
   PubDate: Thu, 14 Oct 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Micromirror Total Internal Reflection Microscopy for
         High-Performance Single Particle Tracking at Interfaces

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xuanhui Meng; Adar Sonn-Segev, Anne Schumacher, Daniel Cole, Gavin Young, Stephen Thorpe, Robert W. Style, Eric R. Dufresne, Philipp Kukura
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01268
   PubDate: Fri, 08 Oct 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Controlled Synthesis of Pure-Phase GaAs Nanowires through Shear
         Tension

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Yubin Kang; Guangren Na, Dengkui Wang, Jilong Tang, Lijun Zhang, Yabing Shan, Chunxiao Cong, Zhipeng Wei, Rui Chen
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01196
   PubDate: Thu, 07 Oct 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] In Vivo Three-Photon Microscopy of Mouse Brain Excited at the 2200
         nm Window

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xinlin Chen; Shen Tong, Wanjian Zhang, Xiangquan Deng, Hui Cheng, Yi Pan, Weixin Xie, Ping Qiu, Ke Wang
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01227
   PubDate: Wed, 06 Oct 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Nonlinear Wavefront Shaping and Imaging in Nonlinear Photonic
         Crystals with a Generalized Quasi-Multivalue-Encoding Method

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Ronger Lu; Ruizhi Zhao, Xia Feng, Chao Zhang, Xuhao Hong, Yiqiang Qin, Yongyuan Zhu
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01415
   PubDate: Wed, 06 Oct 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Heterostructured Vertical Organic Transistor for High-Performance
         Optoelectronic Memory and Artificial Synapse

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Chuangsong Gao; Huihuang Yang, Enlong Li, Yujie Yan, Lihua He, Huipeng Chen, Zhixian Lin, Tailiang Guo
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01167
   PubDate: Wed, 06 Oct 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Inverse-Designed Photonic Crystal Circuits for Optical Beam
         Steering

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Dries Vercruysse; Neil V. Sapra, Ki Youl Yang, Jelena Vučković
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01119
   PubDate: Tue, 05 Oct 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Locating Single-Atom Optical Picocavities Using
         Wavelength-Multiplexed Raman Scattering

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jack Griffiths; Bart de Nijs, Rohit Chikkaraddy, Jeremy J. Baumberg
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01100
   PubDate: Mon, 04 Oct 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Data Storage in a Nanocrystalline Mixture Using Room Temperature
         Frequency-Selective and Multilevel Spectral Hole-Burning

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Nicolas Riesen; Kate Badek, Hans Riesen
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01115
   PubDate: Sun, 03 Oct 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Nonlocal Time-Resolved Terahertz Spectroscopy in the Near Field

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Angela Pizzuto; Enrique Castro-Camus, William Wilson, Wonsik Choi, Xiuling Li, Daniel M. Mittleman
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01367
   PubDate: Fri, 01 Oct 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Efficient Topology-Optimized Couplers for On-Chip Single-Photon
         Sources

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Omer Yesilyurt; Zhaxylyk A. Kudyshev, Alexandra Boltasseva, Vladimir M. Shalaev, Alexander V. Kildishev
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01070
   PubDate: Fri, 01 Oct 2021 04:00:00 GMT
    
 • Q+Hexagonal+Boron+Nitride+Microresonators&rft.title=ACS+Photonics&rft.issn=2330-4022&rft.date=2021&rft.volume=&rft.aulast=Das&rft.aufirst=Anustup&rft.au=Anustup+Das&rft.au=Dong+Jun+Lee,++Prasoon+K.+Shandilya,++Sejeong+Kim,++Gumin+Kang,++David+P.+Lake,++Bishnupada+Behera,++Denis+Sukachev,++Igor+Aharonovich,++Jung-Hyun+Lee,++Jaehyun+Park,++Paul+E.+Barclay">[ASAP] Demonstration of Hybrid High-Q Hexagonal Boron Nitride
         Microresonators

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Anustup Das; Dong Jun Lee, Prasoon K. Shandilya, Sejeong Kim, Gumin Kang, David P. Lake, Bishnupada Behera, Denis Sukachev, Igor Aharonovich, Jung-Hyun Lee, Jaehyun Park, Paul E. Barclay
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00973
   PubDate: Thu, 30 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Terahertz Devices Using the Optical Activation of GeTe Phase Change
         Materials: Toward Fully Reconfigurable Functionalities

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Maxime Pinaud; Georges Humbert, Sebastian Engelbrecht, Lionel Merlat, Bernd M. Fischer, Aurelian Crunteanu
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01086
   PubDate: Wed, 29 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Enhanced Electro-Optic Modulation in Resonant Metasurfaces of
         Lithium Niobate

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Helena Weigand; Viola V. Vogler-Neuling, Marc Reig Escalé, David Pohl, Felix U. Richter, Artemios Karvounis, Flavia Timpu, Rachel Grange
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00935
   PubDate: Fri, 24 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Visual Electrocardiogram Synchronization Monitor Using
         Perovskite-Based Multicolor Light-Emitting Diodes

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xi Luo; Ting Zheng, Zhongming Luo, Jun Liu, Sunbin Deng, Rongshen Chen, Meng Zhang, Hoi Sing Kwok, Jianfeng Zhang, Guijun LI
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01296
   PubDate: Thu, 23 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Implementation of Optimal Thermal Radiation Pumps Using
         Adiabatically Modulated Photonic Cavities

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Lucas J. Fernández-Alcázar; Huanan Li, Mona Nafari, Tsampikos Kottos
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00896
   PubDate: Tue, 21 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Space–Time Metasurfaces for Power Combining of Waves

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xuchen Wang; Viktar S. Asadchy, Shanhui Fan, Sergei A. Tretyakov
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00981
   PubDate: Tue, 21 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Flexible Manipulation of Lasing Modes in an Erbium-Doped
         Microcavity via an Add–Drop Configuration

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Song Zhu; Wenyu Wang, Bo Jiang, Linhao Ren, Lei Shi, Xinliang Zhang
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01096
   PubDate: Tue, 21 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Metamaterial Analogues of Strongly Coupled Molecular Ensembles

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Milo Baraclough; Ian R. Hooper, William L. Barnes
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00931
   PubDate: Mon, 20 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Unveiling the Symmetry Protection of Bound States in the Continuum
         with Terahertz Near-Field Imaging

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Niels J.J. van Hoof; Diego R. Abujetas, Stan E.T. ter Huurne, Francesco Verdelli, Giel C.A. Timmermans, José A. Sánchez-Gil, Jaime Gómez Rivas
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00937
   PubDate: Mon, 20 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Photon-Sparse, Poisson Light-Sheet Microscopy

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Tristin Sanchez; Nava R. Subedi, Cole Thompson, Luke Sheneman, Andreas E. Vasdekis
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01142
   PubDate: Mon, 20 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Acoustic Coupling between Plasmonic Nanoantennas: Detection and
         Directionality of Surface Acoustic Waves

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Martin Poblet; Rodrigo Berté, Hilario D. Boggiano, Yi Li, Emiliano Cortés, Gustavo Grinblat, Stefan A. Maier, Andrea V. Bragas
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00741
   PubDate: Fri, 17 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Azimuthally Polarized and Unidirectional Excitonic Emission from
         Deep Subwavelength Transition Metal Dichalcogenide Annular
         Heterostructures

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xingwang Zhang; Wenzhuo Huang, Chawina De-Eknamkul, Kedi Wu, Meng-qiang Zhao, Sefaattin Tongay, Alan T. Charlie Johnson, Ertugrul Cubukcu
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01033
   PubDate: Fri, 17 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] A Roadmap Toward the Theory of Vibrational Polariton Chemistry

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Derek S. Wang; Susanne F. Yelin
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01028
   PubDate: Wed, 15 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • Q+Photonic+Crystal+Nanocavities+with+Structural+Imperfections&rft.title=ACS+Photonics&rft.issn=2330-4022&rft.date=2021&rft.volume=&rft.aulast=Kim&rft.aufirst=Heungjoon&rft.au=Heungjoon+Kim&rft.au=Susumu+Noda,++Bong-Shik+Song,++Takashi+Asano">[ASAP] Determination of Nonlinear Optical Efficiencies of Ultrahigh-Q
         Photonic Crystal Nanocavities with Structural Imperfections

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Heungjoon Kim; Susumu Noda, Bong-Shik Song, Takashi Asano
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00737
   PubDate: Wed, 15 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] COVID-19 Diagnostics: Past, Present, and Future

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Alexis Scholtz; Anuradha Ramoji, Anja Silge, Jakob R. Jansson, Ian G. de Moura, Jürgen Popp, Jakub P. Sram, Andrea M. Armani
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01052
   PubDate: Wed, 15 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Highly Efficient Photodetection in Metal Nanocluster/Graphene
         Heterojunctions

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Anjali Thakran; Amit Nain, Monika Kataria, Christy Roshini Paul Inbaraj, Hsia-Yu Lin, Hung-I Lin, Yu-Ming Liao, Cheng-Fu Hou, Chao-Chu Wang, Huan-Tsung Chang, Yang-Fang Chen
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00885
   PubDate: Tue, 14 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Low-Temperature Spectroscopic Investigation of Lead-Vacancy Centers
         in Diamond Fabricated by High-Pressure and High-Temperature Treatment

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Peng Wang; Takashi Taniguchi, Yoshiyuki Miyamoto, Mutsuko Hatano, Takayuki Iwasaki
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00840
   PubDate: Tue, 14 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Black Phosphorus Photodetector Enhanced by a Planar Photonic
         Crystal Cavity

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Ruijuan Tian; Linpeng Gu, Yingke Ji, Chen Li, Yuxin Chen, Siqi Hu, Zhiwen Li, Xuetao Gan, Jianlin Zhao
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01168
   PubDate: Tue, 14 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Jones Matrix Microscopy for Living Eukaryotic Cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Kwanjun Park; Taeseok Daniel Yang, Dongkwon Seo, Min Gyu Hyeon, Taedong Kong, Beop-Min Kim, Yeonho Choi, Wonshik Choi, Youngwoon Choi
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01064
   PubDate: Tue, 14 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Hybrid Machine Learning for Scanning Near-Field Optical
         Spectroscopy

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Xinzhong Chen; Ziheng Yao, Suheng Xu, Alexander S. McLeod, Stephanie N. Gilbert Corder, Yueqi Zhao, Makoto Tsuneto, Hans A. Bechtel, Michael C. Martin, G. Lawrence Carr, Michael M. Fogler, Stefan G. Stanciu, D. N. Basov, Mengkun Liu
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00915
   PubDate: Mon, 13 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Tunable Ultranarrowband Grating Filters in Thin-Film Lithium
         Niobate

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Alessandro Prencipe; Mohammad Amin Baghban, Katia Gallo
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00383
   PubDate: Mon, 13 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Light-Emitting V-Pits: An Alternative Approach toward Luminescent
         Indium-Rich InGaN Quantum Dots

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jing-Yang Chung; Zhang Li, Sarah A. Goodman, Jinkyu So, Govindo J. Syaranamual, Tara P. Mishra, Eugene A. Fitzgerald, Michel Bosman, Kenneth Lee, Stephen J. Pennycook, Silvija Gradečak
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01009
   PubDate: Fri, 10 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Ultrabroadband Nanocavity of Hyperbolic Phonon–Polaritons in
         1D-Like α-MoO3

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Ingrid D. Barcelos; Thalita A. Canassa, Rafael A. Mayer, Flavio H. Feres, Eynara G. de Oliveira, Alem-Mar B. Goncalves, Hans A. Bechtel, Raul O. Freitas, Francisco C. B. Maia, Diego C. B. Alves
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00955
   PubDate: Thu, 09 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Generation of Silver Metal Nanocluster Random Lasing

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Chao-Chu Wang; Monika Kataria, Hung-I Lin, Amit Nain, Hsia Yu Lin, Christy Roshini Paul Inbaraj, Yu-Ming Liao, Anjali Thakran, Huan-Tsung Chang, Fan-Gang Tseng▽, Ya-Ping Hsieh, Yang-Fang Chen
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01065
   PubDate: Thu, 09 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] NEMS-Tunable Dielectric Chiral Metasurfaces

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Hyounghan Kwon; Andrei Faraon
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00898
   PubDate: Wed, 08 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Comparing Transient Oligonucleotide Hybridization Kinetics Using
         DNA-PAINT and Optoplasmonic Single-Molecule Sensing on Gold Nanorods

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Narima Eerqing; Sivaraman Subramanian, Jesús Rubio, Tobias Lutz, Hsin-Yu Wu, Janet Anders, Christian Soeller, Frank Vollmer
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c01179
   PubDate: Wed, 08 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Engineering and Microscopic Mechanism of Quantum Emitters Induced
         by Heavy Ions in hBN

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Rui Gu; Lei Wang, Huiping Zhu, Shuangping Han, Yurong Bai, Xuewen Zhang, Bo Li, Chengbing Qin, Jie Liu, Gang Guo, Xiaoting Shan, Guodong Xiong, Jiantou Gao, Chaohui He, Zhengsheng Han, Xinyu Liu, Fazhan Zhao
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00364
   PubDate: Wed, 08 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Terahertz-Induced Energy Transfer from Hot Carriers to Trions in a
         MoSe2 Monolayer

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Tommaso Venanzi; Malte Selig, Stephan Winnerl, Alexej Pashkin, Andreas Knorr, Manfred Helm, Harald Schneider
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00394
   PubDate: Fri, 03 Sep 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Integration of hBN Quantum Emitters in Monolithically Fabricated
         Waveguides

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Chi Li; Johannes E. Fröch, Milad Nonahal, Thinh N. Tran, Milos Toth, Sejeong Kim, Igor Aharonovich
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00890
   PubDate: Fri, 20 Aug 2021 04:00:00 GMT
    
 • [ASAP] Ultrafast All-Optical Switching in the Visible Spectrum with 6H
         Silicon Carbide

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Long Li; Xiao Guo, Pengbo Ding, Zeyu Peng, Xihan Chen, Yi Li, Michael P. Nielsen, Liang Guo
   Abstract: TOC GraphicACS Photonics
   DOI : 10.1021/acsphotonics.1c00605
   PubDate: Tue, 17 Aug 2021 04:00:00 GMT
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.232.99
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-