Publisher: Vilnius University   (Total: 39 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 39 of 39 Journals sorted alphabetically
Accounting Theory and Practice     Open Access   (Followers: 4)
Acta medica Lituanica     Open Access   (Followers: 1)
Acta Museologica Lithuanica     Open Access  
Acta Orientalia Vilnensia     Open Access   (Followers: 1)
Acta Paedagogica Vilnensia     Open Access   (Followers: 1)
Archaeologia Lituana     Open Access  
Baltistica     Open Access  
Bibliotheca Lituana     Open Access  
Criminological Studies     Open Access   (Followers: 2)
Informacijos mokslai     Open Access  
J.ism Research     Open Access   (Followers: 4)
Jaunujų mokslininkų darbai     Open Access  
Kalbotyra     Open Access  
Knygotyra (Book Science)     Open Access  
Lietuvių kalba     Open Access   (Followers: 1)
Lietuvos istorijos studijos     Open Access  
Lietuvos Matematikos Rinkinys     Open Access   (Followers: 3)
Lietuvos Statistikos Darbai     Open Access   (Followers: 3)
Literatūra     Open Access  
Lithuanian Surgery : Lietuvos Chirurgija     Open Access  
Nonlinear Analysis : Modelling and Control     Open Access   (Followers: 1)
Organizations and Markets in Emerging Economies     Open Access   (Followers: 4)
Politologija     Open Access  
Problemos     Open Access  
Psychology     Open Access  
Religija ir kultūra     Open Access   (Followers: 5)
Respectus Philologicus     Open Access  
Scandinavistica Vilnensis     Open Access   (Followers: 3)
Semiotika     Open Access   (Followers: 2)
Slavistica Vilnensis     Open Access   (Followers: 1)
Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika     Open Access  
Socialiniai tyrimai     Open Access   (Followers: 2)
Sociology : Thought and Action     Open Access   (Followers: 1)
Taikomoji kalbotyra     Open Access   (Followers: 4)
Teisė : Law     Open Access  
Verbum     Open Access  
Vertimo studijos (Translation Studies)     Open Access  
Vilnius University Open Series     Open Access   (Followers: 1)
Vilnius University Proceedings     Open Access   (Followers: 3)
Similar Journals
Journal Cover
Knygotyra (Book Science)
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0204-2061 - ISSN (Online) 0204-2061
Published by Vilnius University Homepage  [39 journals]
 • Small and Medium Sized Book Publishers in the Contemporary Lithuanian Book
         Publishing Landscape

  • Authors: Remigijus Misiūnas
   Pages: 7 - 30
   Abstract: [full article and abstract in Lithuanian; abstract in English] The article was prepared taking into account the false conclusions about the current situation of book publishing in Lithuania, in particular, the activities of small and medium sized publishers. The aim of the article was to select small and medium publishers and to identify the specificity of their activities in contemporary Lithuanian book publishing. This goal implies several objectives: 1. To define what is included in the composition of small and medium-sized publishers and to carry out their statistical analysis in various sections; 2. To analyze the relationship between small and medium-sized publishers with the state; 3. To analyze the influence of the book distribution situation on the activities of small and medium-sized publishers; 4. Find out whether IT development provides new opportunities for small and medium-sized publishers. On the basis of scarce research, media publications, various statistical sources as well as the author’s personal observations of the book publishing situation and networking with the publishers, it has been determined that there are more than 100 book publishers today in Lithuania, of which about 90 are small and medium-sized. An analysis of the existence of a publishing support system in Lithuania has shown that small and medium-size publishers cannot rely on it for their survival and activities because the support system does not take into account the specificity of publishing as a cultural activity and business. A major obstacle to the activities of small and medium-sized publishers is the monopoly on book trading system in Lithuania. Such a system gave rise to unfair competition. As a result, small and medium-sized publishers have to increasingly focus on direct distribution and adjust their publishing plans accordingly. Furthermore, the development of digital book publishing in Lithuania has not justified previous forecasts and failed to become a source of additional revenue for small and medium-sized publishers. Small and medium-sized publishers experience constant instability, they are challenged by the factors they cannot change such as market size, emigration and reduced purchasing power of people. Even though certain challenges are believed to be manageable, no positive changes to improve the publishers’ situation have been introduced so far, such as a clear approach to publishing from the state, improved system of support and a regulation of the monopolized book distribution market. However, small and medium-sized publishers still are and will remain part and parcel of the Lithuanian book publishing landscape. The publishers who exit the market are replaced by new entrants into publishing business, therefore their activities should be evaluated both quantitatively and qualitatively.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.15388/Knygotyra.2018.71.1
   Issue No: Vol. 71 (2018)
    
 • Museum Publishing In Estonia: Publications and Process (2011‒2015)

  • Authors: Aile Möldre, Liivi Tuuling
   Pages: 31 - 56
   Abstract: [straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba] Straipsnyje pristatomas muziejų leidybinės veiklos Estijoje 2011–2015 m. tyrimas, kurio tikslas – nustatyti leidybos produkcijos tendencijas (leidinių skaičių, didžiausius leidėjus, leidinių rūšis ir kalbas), taip pat leidybos proceso savitumus. Duomenys apie leidybos produkciją buvo surinkti iš Estijos nacionalinės bibliografijos duomenų bazės. Bibliografiniai leidinių aprašymai buvo užfiksuoti XSL formatu ir išanalizuoti naudojant „MS Office Excel“ programą. Rezultatai buvo surūšiuoti pagal autorius ir pavadinimus, grupuojant leidinius į neperiodinius ir periodinius. Nuo 2011 iki 2015 m. Estijos muziejai išleido 467-is skirtingų rūšių neperiodinius leidinius ir 7 pavadinimų periodinius leidinius. Statistinės analizės rezultatai parodė, kad muziejai daugiausia leido spausdintas knygas, įskaitant parodų katalogus, muziejų vadovus, konferencijų rinkinius ir kt. Leidybinė veikla dažniausiai buvo orientuota į mokslinį turinį ir meno knygas. Elektroniniu formatu buvo išleista palyginti nedaug publikacijų, skirtų mokymo medžiagai ir moksliniams tekstams, prieinamų tiek popieriniu, tiek PDF formatu. Muziejų leidėjai vertina platų elektroninių leidinių platinimą ir geresnį jų prieinamumą; jie apibūdino elektroninę leidybą kaip greitesnę ir pigesnę spausdinimo alternatyvą. Muziejuose, kurie dar nepradėjo publikuoti elektroniniu būdu, trūko šiai veiklai būtino personalo arba jų leidybos apimtys buvo labai ribotos. Šie muziejai taip pat suvokė, kad jų tikslinės grupės nebuvo suinteresuotos elektroniniais leidiniais. Kitos leidinių rūšys, įskaitant žemėlapius, plakatus, vaizdo įrašus, garsines knygas ir spausdintą muzikos partitūrą, sudarė labai nedidelę visų leidinių dalį. Daugiausia muziejaus leidinių buvo išleista estų kalba arba (daugiakalbių leidinių atveju) estų kalba buvo įtraukta kaip viena iš leidinio kalbų (iš viso 436 leidiniai). Siekiant bendrauti su užsienio lankytojais, daugybė leidinių išleidžiama anglų kalba arba įvairiomis kitomis kalbomis (240 leidinių, arba 51 proc.). Duomenys apie leidybos proceso organizavimą buvo surinkti rengiant pusiau struktūruotus interviu su ekspertais iš dviejų didžiausių muziejų leidėjų – Estijos nacionalinio muziejaus ir Estijos dailės muziejaus. Be to, buvo atlikta darbuotojų, dirbančių leidyba užsiimančiuose muziejuose, apklausa. Atlikus statistinę muziejų leidybinės veiklos analizę, paaiškėjo, kurie muziejai užsiima leidyba (28 % visų Estijos muziejų), iš jų 53 publikavo daugiau nei vieną leidinį. Klausimynas buvo išsiųstas 51 muziejui (išskyrus didžiausius muziejus, kuriuose buvo rengiami interviu). Atsakymai buvo gauti iš 27 muziejų. Pirmieji leidybos proceso etapai (rašymas ir redagavimas) bei platinimas dažniausiai vyksta naudojantis „vidaus“ paslaugomis visuose į tyrimą įtrauktuose muziejuose. Didesni muziejai patys užsiima dizainu ir maketavimu, o mažesni naudojasi užsakomosiomis paslaugomis. Vertimo ir spausdinimo paslaugas paprastai užsako visi muziejai. Planuodami savo ateitį muziejai orientuojasi į platesnę spausdinimo pagal užsakymą veiklą, taip pat rinkodaros veiklos stiprinimą. Muziejai vertina vidinę leidybinę veiklą kaip savarankišką, greitą, lanksčią ir patogesnę nei alternatyvūs leidybos būdai. Apklausos respondentai pabrėžė, kad nepriklausomybė suteikia galimybę įgyvendinti muziejaus misiją ir publikuoti leidinius, kurių nė viena leidykla nepriimtų dėl labai mažo skaitytojų skaičiaus ar vietinės svarbos temos. Ribotas platinimas, nedidelis darbuotojų skaičius ir ribotos finansinės galimybės buvo įvardyta kaip pagrindinės kliūtys, trukdančios vidinei leidybinei veiklai. Gauti rezultatai buvo palyginti su britės Sarah Anne Hughes tyrimų apie Jungtinės Karalystės muziejus ir vokietės Madeleine Winter tyrimų apie Vokietijos muziejus duomenimis.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.15388/Knygotyra.2018.71.2
   Issue No: Vol. 71 (2018)
    
 • The Specificity of Airport Magazines as Custom Publishing Press Roles,
         Functions and Research Tools

  • Authors: Sławomir Gawroński, Paweł Piątkiewicz
   Pages: 57 - 70
   Abstract: [full article, abstract in English; abstract in Lithuanian] The article refers to a relatively new, yet dynamically developing phenomenon, which is airport magazines. In the age of the decline of traditional printed press, any projects involving publishing free printed magazines might seem bound to fail. However, many airports are successfully publishing and developing their own magazines. Most typically they resemble information and entertainment press, but they also evidently have a promotional role. Therefore, they should be considered as marketing communication instruments. This ambiguity makes one reflect on what those magazines really are – a press publishing phenomenon or an indirect marketing influence tool' This article aims to answer the above research question. The applied methodology consists not only of literature review and desk research, but also market analysis and one of the basic press research tools – content analysis. The authors discuss the following factors: conditions of development of airport press, including the Polish market; characteristics of airport magazines which allow them to be classified as custom publishing; functions of airport press and its role within social communication.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.15388/Knygotyra.2018.71.3
   Issue No: Vol. 71 (2018)
    
 • The Publication of the Books by Adam Honory Kirkor in the Lithuanian
         Language during the Period of Lithuanian Press Ban Enforced by Imperial
         Russia (1864 ‒ 1904)

  • Authors: Domas Kaunas
   Pages: 71 - 102
   Abstract: [full article and abstract in Lithuanian; abstract in English] Research into Adam Honory Kirkor’s life and work was initiated by a specialist in the history of Lithuanian culture, Michał Eustachy Brensztein, in his applied study Adam Honory Kirkor: Publisher, Editor and Vilnius Printer in 1834-67 (Adam Honory Kirkor. Wydawca, redaktor I właściciel drukarni w Wilnie od roku 1834 do 1867. Wilno, 1930). Presently his historiography has become internationally famous, and due to numerous publications in various languages it has branched out into the Polish, Lithuanian, and Belorusian trends. The Lithuanian trend was shaped by Kirkor’s liberal and compromise views recognizing the merits of historical Lithuania and the prospects of its continuity as well as by the reduced possibilities of research and cultural activities in the Polish-Lithuanian Commonwealth occupied by imperial Russia. The research and fact-finding works by Lithuanian researchers Reda Griškaitė, Antanas Kulakauskas, Pavel Lavrinets, Juozas Maceika, Zita Medišauskienė, Vytautas Merkys, Darius Staliūnas, and other authors in most cases analyze Kirkor’s attitude towards the Lithuanian national revival movement and his relations with the participants of this movement. In the article by the present author, research is oriented towards the adaptations, translations into Lithuanian and their publication in Lithuania Minor following the Lithuanian press ban in Greater Lithuania of three works by Kirkor: Grand Duke Vytautas (Beликiй князъ Витовтъ) published in a book by several authors Outlines of the History and Life of the Lithuanian People (Черты изъ исторiи и жизни литовскаго народа. Вильно, 1854); A Guide to Vilnius and Its Environs (Przewodnik po Wilnie i jego okolicach. Wilno, 1880); The Graves of Grand Dukes and Kings in Vilnius(Groby wielkoksiążęce i królewskie w Wilnie. Warszawa, 1882). A deeper insight is offered into the relationship between the author and the publishers and collaborators of the monthly Auszra that promoted the ideas of the Lithuanian national revival. The latter prepared the first Lithuanian translations of Kirkor’s works in conformity with the ideological aspirations of the Lithuanian nation in the new times. The sources of research were Kirkor’s books published in Polish and Lithuanian as well as the archival and published documents connected with the publishing process, and the bibliographical data accumulated by the bibliologists of several generations. Use is also made of the results of the assessment of the publishing organization and culture of Kirkor’s books established by the de visu method. In the course of research, a proposition is suggested that the need for Kirkor’s books felt by 19th-century Lithuanian society was programed in advance. The publishing of their Lithuanian translations in Tilsit (lit. Tilžė) and Bittehnen (lit. Bitėnai) accelerated the integration of Lithuanians in Lithuania Minor and Greater Lithuania and the civic rapprochement between the residents of old and new Lithuania, fostered their historical and national identity and promoted cultural variety and progress. Translated from the Lithuanian by Gražvydas Kirvaitis, Ph.D.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.15388/Knygotyra.2018.71.4
   Issue No: Vol. 71 (2018)
    
 • The Book Museum: Some Problematic Theoretical and Historical Aspects

  • Authors: Alma Braziūnienė
   Pages: 103 - 129
   Abstract: [full article and abstract in Lithuanian; abstract in English] The article deals with the problematic theoretical aspects of book museums (their functions, types, specificity in the context of other museums, similarities with the library divisions of documentary heritage) and examines the issues related to the establishment, development, registration and spread of book museums in Europe in the second half of the 20th century. It has been discovered that although the functions of the book museum and the special documentary heritage library divisions (Rare Books and Manuscript Divisions) are very similar or even overlap (preservation, study and actualization of the documentary heritage) and the difference between them is minimal, the level of significance of the functions (priorities) being the hallmark of the book museum and library heritage divisions. In the attempt to determine the development of the book museum, the analysis of a directory on the development of museums, entitled Museums of Books and Bookmaking: International Directory, published in 1987 and regarded as historiographically valuable material, was undertaken. The information about universal European book museums provided in the above directory was compared with today’s situation. The conclusion has been drawn that an interest in book museums in the second half of the 20th century was a natural outcome of the development of book science of that time. The pace of establishing book museums was directly linked to the intensification of book science as a viable scientific discipline in European and global science. The topic of book museums in the field of the book science of those days was extremely popular. At the time, the largest number of book museums was in Germany (25), Great Britain (11), USA (10), the then Czechoslovakia (10), Italy (8), and Poland (5). It turned out that out of the 10 universal book museums which were functioning in the 70ies and 80ies of the 20th century, only five exist today. The others were closed down, narrowed down their activities or changed their profile altogether. Some museums have retained a very traditional academic character. Given the context of contemporary and modern museology, with all the attention focused on the visitor rather than on the museum objects themselves, the situation of these museums is problematic.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.15388/Knygotyra.2018.71.5
   Issue No: Vol. 71 (2018)
    
 • The Jewish Museum in Vilnius: The First Attempts to Give Meaning to
         Traumatic Experience and Promote Sustainable Memory

  • Authors: Neringa Latvytė-Gustaitienė
   Pages: 130 - 160
   Abstract: [full article and abstract in Lithuanian; abstract in English] The Jewish Museum in Vilnius, founded in the autumn on 1944 upon the initiative of the Holocaust survivors, played a special place in the collective memory of Litvaks. It was the first and unique attempt in Eastern Europe to (publicly) present the massive killings of Jews by the Nazi and local collaborators, primarily by shooting, and by annihilating themat Nazi concentration camp gas chambers, the plunder of cultural and spiritual values, and the efforts of survivors to collect and preserve Jewish heritage remnants. The museum became a certain genius loci, that is, a lively place giving both material and mental meaning to the Jewish community, creating emotions, providing a certain sense of security and encouraging dialogue. Unfortunately, the Soviet government failed to understand the uniqueness of the museum and appreciate the importance of its activities. This memory institution was closed down in 1949, in the midst of an anti-Semitic campaign. The collections and exhibits accumulated in the museum were distributed to Lithuanian museums, archives and libraries. Thus, the Jewish history, culture and traditions and the very theme of mass murder of the Jews were pushed to the margins of history for the period of 40 years. (De)codable with double-memory standards, the so-called counter-memory of kitchen communities or reprocessed memory was rather wretchedly presented in public were maintained as a counterweight to the hegemonic narrative. It was under the influence of the latter that in September of 1989 the Lithuanian State Jewish Museum was restored. The first exhibition named “Catastrophe”, mounted in the newly restored museum, was the only Holocaust exhibition in the former Soviet bloc countries. Later it was granted the status of a separate museum branch, called the Holocaust exposition. Renovated in 2010, the exhibition has retained the features of the post-war Jewish Museum exhibition. As such, it attracts a lot of visitors and encourages sustainable memory. The aim of the article is to introduce the circumstances related to the establishment of the post-war Jewish Museum in Vilnius, distinguishing its peculiarities by demonstrating the attempts and methods of the Holocaust survivors to publicly introduce the traumatic experiences of the community, as opposed to the discourse shaped by the Soviet regime, as well as showing the exclusivity of the memory institution itself in today’s society.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.15388/Knygotyra.2018.71.6
   Issue No: Vol. 71 (2018)
    
 • Citations from Theodor Lepner’s “Prūsų lietuvis” in Simonas
         Daukantas work “Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių”

  • Authors: Roma Bončkutė
   Pages: 161 - 196
   Abstract: [full article and abstract in Lithuanian; abstract in English] This article analyses the citations from the ethnographic study “Der Preuſche Littauer” (1744; later cited as PL) by the Prussian priest Theodor Lepner which appear in the work of Simonas Daukantas (1793–1864) “BUDĄ Senowęs–Lëtuwiû Kalnienû ir Ƶámajtiû ĩszraszę […] Jokyb’s Łaukys” (later cited as “Būdas”). The object of this article is the 31 references to PL in S. Daukantas’s “Būdas”. Looking at the previous scholarly research on “Būdas” and its sources along with the subsequent questions they pose, this article formulates a goal to research the methods with which PL source citations were presented in Būdas. This goal was completed by setting and meeting the following tasks: 1) to determine the importance of PL as a source for S. Daukantas’s research into the history of Lithuanian culture; 2) to exhibit S. Daukantas’s use of citations instead of research into firsthand sources and 3) to discuss the reliability and fidelity with which these citations and references are presented. In order to analyze the text, this article employs the following methods: comparative analysis; textology; intertextuality. By examining these citations and references, it was discovered that Daukantas encountered this text indirectly sometime between 1818 and 1825 when he was writing his first history “Darbay senuju Lituwiu yr Zemaycziu” (around 1822–1825). This article determines that Daukantas found these quotations from Lepner’s book in Martin L. Rhesa’s addenddum (“Anmerkungen”) of “Das Jahr in vier Geſängen” (1818). Daukantas used this addenddum to recite Lepner in his second historical work “Istorija Žemaitiška” (1831–1834). Later he found the fragments of Lepner’s “Der Preuſche Littauer” in one of his most important sources – Johannes Voigt’s “Geschichte Preußens” (Bd. 1, 1827). Daukantas had used this book by Voigt to recite an older source several times before. This article demonstrates that Daukantas used Voigt’s book to recite the fragments of Matthäus Prätorius’s (c.1635–c.1704) „Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne“ manuscript. It somewhat changes the previous opinion about Daukantas’s comprehensive historiographical knowledge, diminishing his image as a researcher familiar with many of the old or primary sources. This article concludes that Daukantas read “Der Preuſche Littauer” around 1836 or 1837 when he was already residing in Saint Petersburg. The quotes from “Der Preuſche Littauer” contained in Daukantas’s Būdas are grouped according to the nature of their textual integration. “Būdas” contains 31 quotes and references from “Der Preuſche Littauer”. None of the citations from “Der Preuſche Littauer” that Daukantas had used were distinguished with quotation marks or a different font, and they could only be recognized from their content. Quite often, Daukantas quotes “Der Preuſche Littauer” in several sentences without marking the beginning of the quotation and giving the indication only at the endof the sentence using small letters with brackets, eg.: a), b), c), e), d). Daukantas quite accurately reproduces the text of “Der Preuſche Littauer” and gives the exact reference only 17 times out of31. 8 times his references are incorrect: both in terms of the content and the page numbers. 6 referencescontain accurate content cited from “Der Preuſche Littauer” but give erroneous page and section numbers. Daukantas was the first of 19th century Lithuanian writers who had his unique writing style and historical perspective. This original prism determined the use of indirect citations of “Der Preuſche Littauer”. I determined that because no firsthand Lithuanian historical sources existed Daukantas was forced to use foreign sources such as PL which marginalized Lithuanians as members of an ethnic minority and strange satyre-worthy objects thus requiring for him to engage in historical revisionism by factual reconstruction and reinterpretation from a Lithuanian perspective. He used these secondhand sources to deobjectify Lithuanians and make them into subjects and agents of their own history and destiny by describing their past and character through their eyes. This historical revisionism determined the way Daukantas cited and referenced T. Lepner’s text as a source. Daukantas avoided marking citations in quotation marks since they would then have to be translated as close to the original as possible which would have impeded with his historical vision. To make his narration and perspective congruous with his values and style he edited not only the language of the citations from “Der Preuſche Littauer” but also their content. Most of the information obtained from “Der Preuſche Littauer” was paraphrased, processed, and rewritten in such a way as to incorporate the new text into Daukantas’s own style and ideas. However, it may also be that Daukantas sometimes misquoted the text because he did not understand how the item described in German could look and how he should describe it in Lithuanian. Daukantas often sacrificed the fidelity to the text of “Der Preuſche Littauer” in favour of emotional and expressive speech. Translated from the Lithuanian by Ieva Poškutė, BA (Hons) in Film and Literature at University of Warwick.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.15388/Knygotyra.2018.71.7
   Issue No: Vol. 71 (2018)
    
 • Lithuanian Bible by Martin Ludwig Rhesa (1816) as Evidence of Unity
         between Evangelical Lutheran and Moravian Churches

  • Authors: Inga Strungytė-Liugienė
   Pages: 197 - 209
   Abstract: [full article and abstract in Lithuanian; abstract in English] The copy of Lithuanian Bible printed in Heinrich Degen’s publishing house in Königsberg in 1816 (sign.: BS 17.0/1) has been found in the Unity Archives – Moravian Archives Herrnhut (Herrnhuter Unitätsarchive). This copy was not recorded in the national bibliography of Lithuanian books and did not play a role in the circulation of scholarly knowledge. Christian Friedrich Cunow, the preacher of the Moravian Church and the leader of Brethren Society (Brüdersozietät) of Königsberg, left a donation note in this copy (in the fore title) with the comment that he donates the copy of Lithuanian Bible printed Königsberg to the library of the Unity of the Brethren (Brüder-Unität). This note encouraged [the author of this article] to gather more information about the above person and provided an impetus to find out more about his relationship with the Königsberg Bible Society officially established in 1810. It was found that Cunow was the member of the Society, along with clergymen of traditional Evangelical Lutheran Church – Ludwig Martin Rhesa (1776–1840), Ludwig Ernst Borowski (1740–1831), Samuel Gottlieb Wald (1762–1825) and Carl August Wilhelm Werner (1763–1846). As a member of the Society, he had the following responsibilities: to communicate with the British Bible Society, provide reports to them, take care of support for the publication of Lithuanian Bible and its distribution in Prussian Lithuania. Perhaps the most intriguing fact left unnoticed and not highlighted in the historiography was that not only the members of the traditional Evangelical Lutheran Church, but also the follower of the Moravian Movement contributed to the efforts in publishing and distributing the Lithuanian Bible. Cunow’s involvement in the Königsberg Bible Society is considered as a sign of solidarity between the two denominations in Prussian Lithuania in the first half of the 19th century.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.15388/Knygotyra.2018.71.8
   Issue No: Vol. 71 (2018)
    
 • The Paths of Books of Latvian Jews during World War II

  • Authors: Jana Dreimane
   Pages: 210 - 235
   Abstract: [full article, abstract in English; abstract in Lithuanian] The aim of the research is to find out the influence of the Nazi regime on preservation of historical book collections, which were established in Jewish societies, schools, religious organizations and private houses in Latvia until the first Soviet occupation (1940/1941). At the beginning, libraries of Jewish associations and other institutions were expropriated by the Soviet power, which started the elimination of Jewish books and periodicals published in the independent Republic of Latvia. The massive destruction of Jewish literature collections was carried out by Nazi occupation authorities (1941-1944/45), proclaiming Jews and Judaism as their main “enemies”. However, digitized archives of Nazi organizations (mainly documents of the Reichsleiter Rosenberg Taskforce) shows that a small part of the Latvian Jewish book collections was preserved for research purposes and after the Second World War scattered in different countries. Analysis of archival documents will clarify the Nazi strategy for Latvian Jewish book collections. It will be determined which book values survived the war and what their further fate in the second half of the 1940s was.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.15388/Knygotyra.2018.71.9
   Issue No: Vol. 71 (2018)
    
 • Book Scientist Nojus Feigelmanas (1918–2002)

  • Authors: Dovydas Mozūras
   Pages: 236 - 274
   Abstract: [full article and abstract in Lithuanian; abstract in English] Nojus Feigelmanas is a bibliographer and a librarian known for his significant contribution to the history of Lithuanian culture. Consistent and targeted book-related activities pursued by Feigelmanas throughout his life-span have earned him the status of a bookscientist. He was born in Panevėžys on 8 February, 1918. During the period of 1931-1936 he studied in the private Panevėžys Jewish Gymnasium. In 1936-1940 he studied geodesy at Vytautas Magnus University, but failed to complete his studies as he was called up to the army when World War II was launched. In 1959, N. Feigelmanas graduated the Faculty of History and Philology at Vilnius University. In 1950-1990, he worked at the Vilnius University Library: having started career as a bibliographer, he became Head of the Rare Print Department and retained this position for more than three decades. Later in life, in 1990, he moved to Israel and died there on 7 September, 2002, in the city of Ashkelon. The printed catalogues compiled by N. Feigelman are as follows: “The Old Lithuanian Book at Vilnius University” (1959), “The Incunabula of Lithuania” (1975), “The paleotypes of Vilnius University Library” (2003, posthumously, co-authored). He has also published three dozen scientific articles, organized scientific exhibitions, cultural programs on television, etc. The article aims at disclosing N. Feigelmanas’s path toward book science and his contribution to the development of Lithuanian book science. It also identifies the key factors that have shaped his personality, the choice of the librarian’s profession which ignited his interest in book study, and analyses the directories compiled by N. Feigelmanas and the scientific articles. The conclusion has been drawn that during his long life, from the very young days, when he first read Torah at school, visited book fairs and exhibitions as a gymnasium student, throughout his career at the scientific Vytautas Magnus University Library and small military libraries, to the end of his life, even after he emigrated to Israel – the book remained his lifelong companion.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.15388/Knygotyra.2018.71.10
   Issue No: Vol. 71 (2018)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.236.13
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-