Publisher: Vilnius University   (Total: 38 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 38 of 38 Journals sorted alphabetically
Accounting Theory and Practice     Open Access   (Followers: 11)
Acta medica Lituanica     Open Access  
Acta Paedagogica Vilnensia     Open Access  
Archaeologia Lituana     Open Access  
Baltic J. of Political Science     Open Access   (Followers: 1)
Baltistica     Open Access  
Criminological Studies     Open Access  
Ekonomika (Economics)     Open Access  
Informacijos mokslai     Open Access  
J.ism Research     Open Access   (Followers: 5)
Jaunujų mokslininkų darbai     Open Access   (Followers: 3)
Kalbotyra     Open Access  
Knygotyra (Book Science)     Open Access  
Lietuvių kalba     Open Access  
Lietuvos istorijos studijos     Open Access  
Lietuvos Matematikos Rinkinys     Open Access  
Lietuvos Statistikos Darbai     Open Access   (Followers: 1)
Literatūra     Open Access  
Lithuanian Surgery : Lietuvos Chirurgija     Open Access  
Nonlinear Analysis : Modelling and Control     Open Access   (Followers: 1)
Organizations and Markets in Emerging Economies     Open Access   (Followers: 1)
Politologija     Open Access  
Problemos     Open Access  
Psychology     Open Access  
Religija ir kultūra     Open Access  
Respectus Philologicus     Open Access  
Scandinavistica Vilnensis     Open Access  
Semiotika     Open Access  
Slavistica Vilnensis     Open Access   (Followers: 1)
Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika     Open Access  
Socialiniai tyrimai     Open Access  
Sociology : Thought and Action     Open Access  
Taikomoji kalbotyra     Open Access   (Followers: 2)
Teisė : Law     Open Access  
Verbum     Open Access   (Followers: 1)
Vertimo studijos (Translation Studies)     Open Access   (Followers: 1)
Vilnius University Open Series     Open Access  
Vilnius University Proceedings     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Baltistica
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0132-6503 - ISSN (Online) 2345-0045
Published by Vilnius University Homepage  [38 journals]
 • Lex RUKI in Baltic in perspective of the early Baltic loans in
         Finnic

  • Authors: Václav Blažek, Ondřej Šefčík
   Abstract: This discourse puts forward arguments for the complete validity of Pedersen’s Law, also called ‘Lex RUKI’, in Proto-Baltic (or an early Baltic dialect) in all positions. This conclusion was formulated based on an analysis of the early Baltic borrowings into Finnic.
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 57 (2022)
    
 • Vokiečių kalbos įtaka kuršininkų kalbos būdvardžio gramatinių
         formų ikoniškumui

  • Authors: Dalia Kiseliūnaitė
   Abstract: Straipsnyje nagrinėjamos kuršininkų kalbos būdvardžių gramatinės ypatybės, kurios išryškėjo XX a. pabaigos pateikėjų kalboje, dėl to ankstesnių tyrėjų nebuvo pastebėtos. Remiantis paskutiniosios kalbėtojų kartos pavyzdžiais, surinktais daugiausia iš rišlia kalba dokumentuotų įrašų, akcentuojamas būdvardžių gramatinės sistemos irimo požymis ‒ giminės, skaičiaus ir linksnio kategorijų ikoniškumo praradimas. Galūnių redukcija, ankstesniųjų autorių pastebėta kaip fonologinis reiškinys, čia nagrinėjama ne tik iš fonologinės, bet ir iš morfosintaksinės pozicijos. Nustatyta, kad padažnėję būdvardžių nederinimo su valdikliu atvejai susiję su predikatine būdvardžių funkcija. Baltų kalboms nebūdingos nederinamos ir neikoniškos formos laikytinos vokiečių kalbos gramatikos įtaka, kuri sustiprėjo per mokyklas su dėstomąja vokiečių kalba.
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 57 (2022)
    
 • Vardažodinių hibridinių priesagų vedinių, pavadinančių asmenis, ir
         bendrašaknių skolinių konkurencija dabartinėje lietuvių kalboje

  • Authors: Bonifacas Stundžia, Lina Inčiuraitė-Noreikienė
   Abstract: Straipsnyje analizuojama, kaip hibridiniai vardažodiniai priesagų vediniai, pavadinantys asmenis,  konkuruoja tarpusavyje (pvz., atlant-inink-as, -ė / atlant-iet-is, -ė ‘aNATO šalininkas’ ← Atlant-as) ir su tos pačios darybos kategorijos bendrašakniais koreliaciniais vediniais, arba priesaginiais skoliniais (pvz., strateg-inink-as, -ė ← strategij-a / strateg-ist-as, -ė ⇠ strategij-a), bei bendrašakniais paprastaisiais skoliniais (pvz., strateg-inink-as, -ė / strateg-as, -ė) dabartinėje lietuvių kalboje. Siekiama nustatyti vardažodinių priesaginių asmenų pavadinimų su skolintomis šaknimis konkurencinius modelius ir išsiaiškinti, kiek darybiškai įvairūs yra konkuruojantys hibridiniai ir koreliaciniai vediniai, koks jų vartosenos dažnis, pagal kurį siūloma skirti stipriąją ir silpnąją konkurenciją. Tyrimui medžiaga rinkta iš elektroninio tarptautinių žodžių žodyno „Interleksis“, Dabartinės lietuvių kalbos žodyno, Bendrinės lietuvių kalbos žodyno, Lietuvių kalbos žodyno, Naujažodžių duomenyno, Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno ir interneto šaltinių. 
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 57 (2022)
    
 • Latvių kalbos veiksmo pavadinimai su priesaga -iens – ar darybos tipo
         produktyvumas auga'

  • Authors: Agnė Navickaitė-Klišauskienė
   Abstract: Straipsnyje, remiantis kiekybine duomenų iš latvių kalbos tekstyno Tīmeklis 2020analize, bandoma atsakyti į klausimą, ar dabartinėje latvių kalboje veiksmo pavadinimų su priesaga -iens darybos tipas yra produktyvus. Ypatingas dėmesys yra skiriamas plėtros produktyvumui ir jį nustatyti padedantiems hapaksams – vieną kartą tekstyne pavartotiems vediniams. 
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 57 (2022)
    
 • Sociokultūrinių tinklų tyrimo modelio tarmės kaitai nustatyti
         koncepcija ir realizacija

  • Authors: Agnė Čepaitienė, Aidas Gudaitis
   Abstract: Straipsnyje pristatoma geografinių informacinių sistemų (GIS) technologijų pagrindu veikiančio sociokultūrinių tinklų tyrimo modelio, skirto bendruomenių mobilumo tendencijoms išgryninti ir tarmės kaitai nustatyti, koncepcija. Modelio veikimas iliustruojamas nagrinėjant ryškiųjų ir blankiųjų rytų aukštaičių panevėžiškių (RAP) patarmės ypatybių kaitą.Tiriamąją medžiagą sudaro statistiniai, apklausos ir kalbiniai duomenys. Bendruomenių mobilumas vertintas remiantis socialinės infrastruktūros traukos objektais RAP plote ir gretimose šnektose. Traukos centrų įtakos kalbai koeficientai apskaičiuoti remiantis ekspertiniu vertinimu. Tinklinės pasiekiamumo analizės pagrindu sumodeliuotas ryšių tinklas tarp 223 „Lietuvių kalbos atlaso“ punktų ir 1708 traukos centrų. Kalbos kaita nustatyta remiantis 48 pateikėjų, gimusių 1888–1997 m., garso įrašų analize.Rezultatai rodo esant po 6 didžiausius traukos centrus RAP plote ir gretimose patarmėse. Socialinės infrastruktūros pasiekiamumo indeksas ir jos įtakos koeficientas statistiškai reikšmingai koreliuoja su gyventojų skaičiumi tiriamose gyvenvietėse, tačiau infrastruktūros lygis ryškaus poveikio bendrajai RAP ypatybių kaitai nedaro. Ryškesnė yra socioekonominių veiksnių ir kalbinės kaitos koreliacija – pavyzdžiui, bendruomenėse su aukštesniu išsilavinimo rodikliu yra fiksuojama didesnė RAP ypatybių kaita. Kiekybinė sociokultūrinių veiksnių ir kalbinė analizė patvirtino, kad šiaurinėje RAP dalyje vartojami variantai yra gyvybingi ir mažiau paveikūs nei esantys pietiniame RAP areale.
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 57 (2022)
    
 • Luise Kempf, Damaris Nübling, Mirjam Schmuck (Hrsg.), Linguistik
         der Eigennamen

  • Authors: Daiva Sinkevičiūtė
   Abstract:
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 57 (2022)
    
 • Tarptautinė tarpdalykinė Adalbertui Bezzenbergeriui skirta
         konferencija Berlyne

  • Authors: Dalia Kiseliūnaitė
   Abstract:
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 57 (2022)
    
 • Jonas Palionis

  • Authors: Regina Venckutė
   Abstract:
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 57 (2022)
    
 • Paul Garde

  • Authors: Bonifacas Stundžia
   Abstract:
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 57 (2022)
    
 • Zur Konstellation des frühzeitlichen Fachwortschatzes der Waldimkerei im
         Lettischen und Sorbischen

  • Authors: Rainer Eckert
   Abstract: Der Artikel beschreibt Zusammenhänge zwischen den beiden von uns ermittelten Systembereichen der alten Fachterminologie des Baltischen und Slawischen für die Waldimkerei, nämlich die Gewinnung des Honigs aus den Waldbienenbeuten der Bäume und die Herstellung von Bienenbeuten in Bäumen. Gleichzeitig hebt er Gemeinsamkeiten des Sorbischen und anderer nordslawischer Sprachen und des Lettischen hervor.
   PubDate: 2022-12-21
   Issue No: Vol. 57 (2022)
    
 • Lietuvių kalbos skiemenavimas optimalumo teorijos požiūriu

  • Authors: Asta Kazlauskienė
   Abstract: Šio tyrimo tikslas – remiantis optimalumo teorija bandyti pagrįsti kalbos vartotojų skiemenavimo polinkius, kurie nesutampa su teoriškai suformuluotu maksimalaus prataro modeliu. Optimalumo teorijos požiūriu, kalbėjimas grindžiamas apribojimais ir jų paisymu. Skiriami atitikties (giluminė, arba įvestis, ir paviršinė, arba išvestis, formos turi sutapti) ir žymėtumo (vartotina kuo mažiau žymėtųjų formų) apribojimai. Jie yra būdingi daugeliui kalbų, pasižymi hierarchija, kuri priklauso nuo konkrečios kalbos ir pagal tai nustatomas jų taikymo eiliškumas kalbant.Aprašant skiemenis svarbūs du atitikties (Faith[fulness]) apribojimai: Dep[endency] (kiekvienas paviršinis segmentas turi turėti giluminės formos atitikmenį) ir Max[imality] (kiekvienas giluminės formos segmentas turi turėti paviršinį atitikmenį). Lietuvių kalboje šių apribojimų griežtai paisoma: negali būti nei pridedama, nei praleidžiama garsų. Vadinasi, atitikties apribojimai turi užimti aukštą poziciją apribojimų hierarchijoje.Nagrinėjant skiemenį, reikia skirti tokius žymėtumo apribojimus: Nucleus (skiemuo turi centrą, šio apribojimo lietuvių kalboje griežtai paisoma), Onset (skiemuo turi pratarą), NoCoda (skiemuo neturi ištaro), *complex-onset (prataras neturi būti sudėtinis), *Complex-Coda (ištaras neturi būti sudėtinis). Analizė rodo, kad aprašant lietuvių kalbos skiemenavimą reikia įtraukti apribojimą Align[ment]-Morph[eme]-L[eft] (šaknies ir skiemens pradžios priebalsių samplaikos turi sutapti), o kai kuriais atvejais gali būti aktualus ir Son[onority] (naujas skiemuo pradedamas pačiu nesonoringiausiu garsu) apribojimas.Tyrimas leidžia daryti išvadą, kad lietuvių kalboje skiemens apribojimai išsidėsto tokia mažėjančios svarbos (reitingo) tvarka: Nucleus ≫ Faith ≫ Onset ≫ Align-Morph-L ≫ *Complex-Onset ≫ NoCoda ≫ *Complex-Coda. Šis apribojimų reitingas lemia tokių žodžių, kaip mįslė, mokslas, anksti ir kt., skiemenavimo /mʲiːsʲ.lʲeː/, /moːks.lɐs/, / ɐŋksʲ.tʲɪ/ polinkius.
   PubDate: 2022-12-21
   Issue No: Vol. 57 (2022)
    
 • Nauji XVI a. lietuvių dvikamieniai vardai su trumpinių
         kilmės dėmenimis

  • Authors: Daiva Sinkevičiūtė
   Abstract: Lietuvos vardyne yra trumpinių kilmės kamienus turinčių dvikamienių vardų. Tiriant istorijos šaltinių asmenvardžius rasti nauji šios kilmės avd. Bučvilà, Bùgvydas (ar Bgvydas), Bùtkvilas, Daũdvilas, Daũnepras, Daũtvilas, Eĩtgilas, Geĩtmantas, Kančeigãlas (ar Kančeigáila), Nórgvilas, Tatavydas ir Vaĩstvilas, taip pat nustatyta, kad trumpinių kilmės kamienus turi žinomi avd. Daũdgėlas, Geĩtkantas, Geĩtvydas, Gibutkis. Jie rodo, kad asmenvardžiai kurti naudojant kitų vardų dalis, o dvikamienius vardus veikė trumpiniai. Anksčiau išskirti dvikamienių vardų trumpinių kamienai buk-, darg-, eid-, eig-, jog-, jos- ir tart- papildyti kamienais buč-, bug- (ar būg-), butk-, daud-, daut-, eit-, geit-, kanč-, nepr-, norg- ir vaist-. Šių kamienų pamatas – dėmuo, susidaręs iš pirmojo vardo kamieno ir antrojo pradžios, arba trumpinys, išplėstas priesaga. Išskyrus darg- ir vaist-, kiti kamienai paliudyti vien lietuvių asmenvardžiuose, kas rodo juos kurtus atskirai nuo prūsų.
   PubDate: 2022-12-21
   Issue No: Vol. 57 (2022)
    
 • Marta Eva Běťáková, Václav Blažek, Lexicon of Baltic Mythology

  • Authors: Daiva Vaitkevičienė
   Abstract:
   PubDate: 2022-12-21
   Issue No: Vol. 57 (2022)
    
 • What is the origin of the Balto-Slavic acute'

  • Authors: Frederik Kortlandt
   Abstract:
   PubDate: 2022-12-21
   Issue No: Vol. 57 (2022)
    
 • Baltistika Lutherio konferencijoje Lukoje

  • Authors: Adriano Cerri
   Abstract:
   PubDate: 2022-12-21
   Issue No: Vol. 57 (2022)
    
 • Arnoldas Piročkinas

  • Authors: Giedrė Čepaitienė
   Abstract:
   PubDate: 2022-12-21
   Issue No: Vol. 57 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 100.28.227.63
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

Publisher: Vilnius University   (Total: 38 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 38 of 38 Journals sorted alphabetically
Accounting Theory and Practice     Open Access   (Followers: 11)
Acta medica Lituanica     Open Access  
Acta Paedagogica Vilnensia     Open Access  
Archaeologia Lituana     Open Access  
Baltic J. of Political Science     Open Access   (Followers: 1)
Baltistica     Open Access  
Criminological Studies     Open Access  
Ekonomika (Economics)     Open Access  
Informacijos mokslai     Open Access  
J.ism Research     Open Access   (Followers: 5)
Jaunujų mokslininkų darbai     Open Access   (Followers: 3)
Kalbotyra     Open Access  
Knygotyra (Book Science)     Open Access  
Lietuvių kalba     Open Access  
Lietuvos istorijos studijos     Open Access  
Lietuvos Matematikos Rinkinys     Open Access  
Lietuvos Statistikos Darbai     Open Access   (Followers: 1)
Literatūra     Open Access  
Lithuanian Surgery : Lietuvos Chirurgija     Open Access  
Nonlinear Analysis : Modelling and Control     Open Access   (Followers: 1)
Organizations and Markets in Emerging Economies     Open Access   (Followers: 1)
Politologija     Open Access  
Problemos     Open Access  
Psychology     Open Access  
Religija ir kultūra     Open Access  
Respectus Philologicus     Open Access  
Scandinavistica Vilnensis     Open Access  
Semiotika     Open Access  
Slavistica Vilnensis     Open Access   (Followers: 1)
Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika     Open Access  
Socialiniai tyrimai     Open Access  
Sociology : Thought and Action     Open Access  
Taikomoji kalbotyra     Open Access   (Followers: 2)
Teisė : Law     Open Access  
Verbum     Open Access   (Followers: 1)
Vertimo studijos (Translation Studies)     Open Access   (Followers: 1)
Vilnius University Open Series     Open Access  
Vilnius University Proceedings     Open Access  
Similar Journals
Similar Journals
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All
HOME > Browse the 3359 Publishers covered by JournalTOCs 1 2 3 4 5 6 7 8  
PublisherTotal Journals
1 2 3 4 5 6 7 8  
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 100.28.227.63
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-