Journal Cover
Selcuk University Journal of Engineering, Science and Technology
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2147-9364
Published by Selcuk University Homepage  [6 journals]
 • KİMYASAL BUHAR BİRİKTİRME YÖNTEMİ İLE GRAFEN SENTEZİNE TAVLAMA VE
         BÜYÜTME SÜRELERİNİN ETKİSİ

  • Authors: Recep ZAN, Gülcan UTKU, Ali ALTUNTEPE
   Pages: 263 - 271
   Abstract: ÖZET: Son yılların en ilgi çekici malzemelerinden biri olan grafen yüksek iletkenlik, yüksek dayanım ve saydamlık gibi birçok üstün özelliğe sahiptir. Grafenin kimyasal buhar depolama tekniği kullanılarak sentezlenmesinde, büyütme sıcaklığı, büyütme süresi, tavlama süresi, basınç, kullanılan alt-taş, kullanılan gazların saflıkları ve akış miktarları gibi birçok parametre etkilidir. Bu parametrelerden büyütme ve tavlama süreleri grafen sentezinde en önemli parametrelerdendir, bu nedenle bu çalışmada büyütme ve tavlama sürelerinin tek katmanlı homojen grafen sentezine olan etkisi araştırılmıştır. Farklı büyütme ve tavlama süreleri kullanılarak üretilen grafen filmler Raman Spektrokopisi tekniği kullanılarak karakterize edilmiş olup tek tabakalı homojen grafen sentezi için üretim süreci optimize edilmiştir.
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • VIBRATION ANALYSIS OF ROTATING TIMOSHENKO BEAMS WITH DIFFERENT MATERIAL
         DISTRIBUTION PROPERTIES

  • Authors: Özge ÖZDEMİR
   Pages: 272 - 286
   Abstract: In this study, vibration characteristics of functionally graded rotating Timoshenko beams that undergoes flapwise bending vibration are analysed. Beam models with different material distribution properties are considered. The energy expressions are derived by introducing several explanotary figures and tables. Applying the Hamilton’s Principle to the derived energy expressions, governing differential equations of motion and the boundary conditions are obtained. Related formulation is coded by using MATLAB and in the solution part, the equations of motion, including the parameters for the rotary inertia, shear deformation, power law index parameter and slenderness ratio are solved using an efficient mathematical technique, called the differential transform method (DTM).   Natural frequencies of the modeled beams are obtained and the effects of rotational speed and material distribution on the vibrational characteristics of the beam are investigated. Obtained results are distributed in several tables.
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • KONYA/SELÇUKLU İLÇESİ KARBON AYAK
         İZİNİN BELİRLENMESİ

  • Authors: Mehmet Emin ARGUN, Refik ERGÜÇ, Yunus SARI
   Pages: 287 - 297
   Abstract: Bu çalışmada, bir ürün, hizmet veya etkinlik için karbon ayak izinin göstergesi olarak atmosfere verilen karbondioksit gazının Konya/Selçuklu ilçesi için değerlendirilmesi yapılmıştır. Emisyon hesapları sırasında, IPCC tarafından önerilen ve Tier yaklaşımlarıyla belirlenmiş olan metodoloji kullanılmıştır. Hesaplamalar soncunda Selçuklu ilçesinin 2015 yılı Karbon Ayak İzi; 0,94 milyon ton CO2 olarak bulunmuştur. Selçuklu ilçesinin Karbon Ayak İzi’ni oluşturan emisyonlar içerisinde, %56’lık oranla barınmadan kaynaklı emisyonlar başı çekmektedir. Ardından en büyük katkıyı %41 oranla ulaşım amaçlı enerji kullanımı vermektedir. En düşük emisyon kaynağı %3’lük oranla katı atıklardır. İlçede kişi başına 1,55 ton CO2, birim alan (km2) başına ise 457 ton CO2 emisyonu düşmektedir. Sonuçlar değerlendirildiğinde ilçenin Karbon Ayak İzi, dünya ortalamasına çok alındadır. Ayrıca, ilçede gerçekleştirilen yoğun ağaçlandırma çalışmaları ile yaklaşık olarak 612360 ton CO2'in tutularak ilçenin karbon ayak izinin düşmesine önemli katkıda bulunduğu ortaya çıkmıştır.
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • OPTIMIZATION OF SYNTHESIS PARAMETERS FOR LEAD OXIDE NANOPARTICLES USING
         RESPONSE SURFACE METHODOLOGY

  • Authors: İsmail Kutlugün AKBAY, Ahmet GÜNGÖR, Rükan GENÇ, Tonguç ÖZDEMİR
   Pages: 298 - 308
   Abstract: Nano-sized lead oxide has useful applications that can be used in industrial production. In this study, the synthesis parameters were optimized using response surface methodology and also ANOVA study were done. Reaction temperature, sodium hydroxide and lead II acetate concentration were studied. The modification was lead to increase adequate precision of model. Close results between R2 and R2adj showed the accuracy of model. The optimum results of the study were found 14.89 M NaOH concentration, 0.87 M Pb(II)Ac and reaction temperature of 88.56 °C. Under optimum parameters, the particle size of lead II oxide was found to be 19.75 nm.
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK
         ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASI

  • Authors: Batuhan Eren ENGİN, Turan PAKSOY
   Pages: 309 - 320
   Abstract: Tedarik zinciri yönetimi, küreselleşme çağının başlangıcından beri akademisyenlerin ve uygulayıcıların artan ilgisini çekmeye devam etmiştir. Son yıllarda, tedarik zinciri yönetiminin odak noktası, enerji tüketimi, karbon emisyonları gibi ekonomik, sosyal ve çevresel yönlerin ortaklaşa ele alındığı sürdürülebilir akış yönetimi olmaya başlamıştır. Bu çalışmada, çok dönemli kapalı döngü tedarik zinciri ağ tasarım probleminin optimizasyonu için iki amaçlı karmaşık tamsayılı doğrusal programlama modelinin formüle edilmesi ve çözülmesi gerçekleştirilmiştir. Model, farklı makine tiplerinde faaliyet gösteren tesislerin toplam operasyon maliyeti ve toplam karbon emisyonları olmak üzere iki ayrı amacın minimizasyonunu hedeflerken, üretim ve dağıtım stratejilerini belirlemekte ve yeni veya eski tip makinelerin kullanımına da karar vermektedir. Daha eski ve güncel olmayan makinelerin ilk satın alma maliyeti, yeni ve güncellenmiş makinelere göre daha düşük olmasına rağmen, eski makineler, saat başına daha yüksek maliyetle çalışırken yeni makinelere göre saat başına daha fazla karbon salmaktadır. Ayrıca, bir saat içinde üretilen ürünlerin sayısı, yani üretkenlik, yeni makinelerde daha üstündür. Bu iki amaçlı kapalı döngü tedarik zinciri modelinin çözümü için bulanık ağırlıklandırma yaklaşımı kullanılmıştır. Sonuçlar, üretimde yeni nesil teknolojilere yatırım yapılmasının hem ekonomik hem de çevresel amaçlara ulaşmak için önemli olduğunu göstermektedir.
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • DOĞALTAŞ OCAKLARINDA EKSKAVATÖR OPERATÖRLERİNİN TÜM VÜCUT
         TİTREŞİM MARUZİYETİNİN İNCELENMESİ

  • Authors: Ali Ekrem ARITAN, Melek TÜMER
   Pages: 321 - 330
   Abstract: Dünyada ve Ülkemizde endüstriyelleşmenin hızlanması ile birlikte maden üretiminde de büyük artışlar görülmektedir. Üretim artışıyla beraber maalesef iş kazaları ve meslek hastalıkları da fazlalaşmaktadır. Bu konuda iyi bir karneye sahip olmayan Türkiye’de, iş sağlığı ve güvenliği halen tam manasıyla hayata geçirilememiş bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çok geniş bir yelpazeye sahiptir ve her bir konusu ayrı bir önem taşımaktadır. İSG konularından biri olan titreşim, özellikle madencilik sektöründe üzerinde en az çalışma bulunanlardandır. Bu çalışmada, doğaltaş madenciliği sektöründe çalışan, ekskavatör operatörlerinin tüm vücut titreşimine (TVT) maruziyetleri araştırılmıştır. Hem kırıcı uç hem de kova takılı iken ölçümler alınmıştır. Sonuç olarak ise; ekskavatör operatörlerinin kırıcı uçla çalışma yapılırken daha yüksek miktarda titreşime maruz kaldıkları görülmüştür.
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • INVESTIGATING USE OF PRESSURE PULSES TO ASSESS NEAR WELLBORE RESERVOIR
         PARAMETERS

  • Authors: İsmail DURGUT, Jon Steinar GUDMUNDSSON, Alberto DI LULLO
   Pages: 331 - 345
   Abstract: Pressure surge in a pipe due to sudden flow rate change or full-stop of fluid flow is a pressure wave propagating in fluid along the pipe. This phenomenon has been used to determine the flow rate and to detect and monitor changes in effective flow diameter. It turns out that the pressure surge, also known as pressure pulse, can be used to estimate the formation transmissivity and storativity in the near wellbore region. In this study, propagation of pressure pulse generated by sudden valve closure is simulated with a transient pipe flow model, and it is coupled with a transient analytical reservoir model. The coupled model is used to estimate the reservoir parameters by history matching approach, which is to iterate the transmissivity and the storativity values until an acceptable match is obtained between the measured and simulated pressure history at the upstream of valve. The developed modeling and estimation scheme is applied with two data sets from a field well test to estimate reservoir parameters. The reservoir parameters transmissivity and storativity in the near wellbore region were obtained from the history matching analysis. Matching analysis with the coupled model on the recorded wellhead pressure during two tests showing obvious different flowing conditions points out very similar reservoir parameter values.
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • GÜÇLENDİRME TEKNİĞİ OLARAK YENİ NESİL ÖN ÜRETİMLİ BETON PANEL
         UYGULAMASININ ARAŞTIRILMASI

  • Authors: Ceyhun AKSOYLU, Nail KARA
   Pages: 346 - 361
   Abstract: Bu çalışmada, bina sakinlerinin binayı terk etmelerine gerek kalmadan uygulanabilecek bir güçlendirme yöntemi araştırılmıştır.  Bu amaçla, özellikle (ülkemizdeki) mevcut betonarme binalarda sıklıkla görülen hatalara sahip olarak üretilen 1/3 ölçekli, deprem dayanımı zayıf, iki katlı ve tek açıklıklı güçlendirilmemiş tuğla dolgu duvarlı bir adet betonarme çerçeve referans numune olarak üretilmiştir. Ayrıca referans numune ile aynı özelliklere sahip 1 adet betonarme çerçeve dolgu duvarları, literatürde ilk kez kullanılan ön üretimli yüksek dayanımlı yeni çapraz beton paneller ile güçlendirilerek deprem etkisini benzeştiren tersinir – tekrarlanır yatay yükleme altındaki davranışları test edilmiştir. Deney sonuçları, SAP2000 v17.3’de yapılan analitik çalışma ile karşılaştırılmış olup uygulanan tekniğin deney elemanlarının enerji yutma kapasitelerini artırdığını ve deprem davranışlarını iyileştirdiğini göstermiştir.
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMALARI: BİLGİ VE İLETİŞİM
         TEKNOLOJİLERİ PERSPEKTİFLİ KRİTİK BAKIŞ

  • Authors: Ali Emre KARAÖZ, Göknur Arzu AKYÜZ, Kemal TEKİN
   Pages: 362 - 378
   Abstract: Tedarik zinciri yönetimi içerisinde gittikçe stratejik önem kazanan tedarikçi seçim süreci birbiriyle çatışan, objektif ve subjektif birden fazla kriteri bünyesinde barındıran çok kriterli karar alma problemi olarak ele alınmaktadır. Çağımızda en önemli sektörlerden birisi olan bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) diğer sektörler için kaldıraç görevi görmektedir. Bu çalışmada, BİT alanında faaliyet gösteren işletmelere ürün ve hizmet sağlayan tedarikçilerin seçimi konusu için içerisinde seçim uygulamaları bulunan farklı sektörlerde yapılan çalışmalar incelenmiştir. BİT sektörü güncel bir alan olduğu için, 2000 yılından sonra yapılan çalışmalara odaklanılmıştır. Uygulanan yöntemler ve seçim kriterleri sektörel bazda ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek  BİT alanında kullanılabilecek kriter kümesi ile modeller ortaya konulmuştur. Çalışma BİT odaklı oluşu ve mevcut metodların ve kriter setlerinin detaylı analiz ile literatüre katkıda bulunur ve gerek BİT, gerekse diğer teknolojik sektörlerine ışık tutan niteliktedir. 
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • THE EFFECT OF GRINDING MEDIA PERFORMANCE ON WET MILLING OF CALCITE

  • Authors: Diler KATIRCIOĞLU BAYEL
   Pages: 379 - 386
   Abstract: This paper aimed to investigate the effects of monosized (0.2, 0.5 and 1.0 mm) and bimodal (0.2-1 mm) media size grinding design on wet grinding of calcite (CaCO3, d50=5.4 µm) powders to produce submicron particles, and it was performed in a lab-scale (750 ml) stirred media mill. The effects of different amounts of finer media (25 wt.%, 50 wt.% and 75 wt.%) and finer to coarser grinding media size ratios (0.25 and 0.5) were investigated. High density zirconia (ZrO2) grinding media (0.2, 0.5 and 1.0 mm) were used for the submicron grinding experiments. The outcomes of the grinding experiments were assessed based on the product particle size (d50, d80), cumulative particle size and specific surface area (m2/kg). The results show that finer grinding media was not less effective at low stirrer speeds. 
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • PROPERTY VALUE ASSESSMENT USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, HEDONIC
         REGRESSION AND NEAREST NEIGHBORS REGRESSION METHODS

  • Authors: Hasan YILDIRIM
   Pages: 387 - 404
   Abstract: In this paper, hedonic regression, nearest neighbors regression and artificial neural networks methods are applied to the real and up to date estate data set belongs to Adana province of Turkey. Traditionally, hedonic regression methods have been used to predict house prices. Because of the nature of the relationships between the factors affecting house prices are generally being nonlinear; some alternative methods have been needed. Nearest neighbors regression (Knn) and artificial neural networks (Ann) present both flexible and nonlinear fittings. Classical hedonic approach and its nonlinear alternatives have been employed on a mixed types data set and compared based on some performance measures including root mean squared error, r squared, the coefficient of determination, and mean absolute error. Cross validation method has been used to determine the appropriate model parameters for nearest neighbors and Ann. According to the results, Ann is found better when compared to other methods in terms of all measures. Besides, Knn regression method provides reasonable results despite of lower performance than hedonic regression method. It has been seen that Ann is a powerful tool for predicting house prices.
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • A NOVEL APPROACH BASED ON ELEPHANT HERDING OPTIMIZATION FOR CONSTRAINED
         OPTIMIZATION PROBLEMS

  • Authors: Huseyin HAKLI
   Pages: 405 - 419
   Abstract: Many real-world problems can be formulated as an optimization problem and they have some constraints generally. To overcome these constraints, bio-inspired algorithms are adapted to constrained optimization using constraint handling methods and some modifications. In this study, a new approach is developed to solve constrained optimization problems with elephant herding optimization algorithm which is a newly-emerging optimization technique. Besides the basic EHO, two EHO variants (EHO-NoB and GL-EHO) are adapted to constrained optimization with this approach. The well-known thirteen constrained benchmark functions are used to analysis the performances of algorithms. Experimental results show that the GL-EHO has a better performance than the basic EHO and other algorithms. In addition, the results of GL-EHO are comparable level with the result of another EHO variant in the literature.
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • METAL ENDÜSTRİSİNDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMININ ANALİZİ

  • Authors: Emin KAHYA, Berna ULUTAŞ, Fırat Necmettin ÖZKAN
   Pages: 420 - 433
   Abstract: İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için risklere karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kişisel koruyucu donanımlar, çalışanların sağlıklı ve güvenli olarak çalışmalarını sağlamak amacıyla, gerek kaynağında kontrol altına alınamayan risklere karşı koruyucu olarak, gerekse mevcut şartları daha iyiye taşımak için kullanılabilecek ürünlerdir. Bu çalışmada, Eskişehir’deki metal sanayinde faaliyet gösteren 8 işletmede görev yapan toplam 92 işçi için, çevre koşulları ile fiziksel zorlanmalar ölçülerek, kişisel koruyucu donanımların varlığı ve kullanımı değerlendirilmiştir. İşletmelerde, gerçekleştirilen ölçümler sonucunda ortalama olarak, gürültü 91,88 dB(A), sıcaklık 23,99°C, nem %36,35 ve aydınlatma şiddeti 289,34 lüks olarak belirlenmiştir. Çalışanların %93,48’i yasal sırının üzerinde gürültüye maruz kaldıkları, %72,83’ün sıcaklık seviyesinin iş için uygun olmadığı, nem işlerin %26,09’unda uygun olduğu ve aydınlatma şartlarının %34,78 oranında tatminkar olduğu tesbit edilmiştir.  Her çalışan en az bir kişisel koruyucu donanım kullanmaktadır. Yasal sınırın (85 db(A)) üzerinde gürültülü ortamda çalışanların yaklaşık yarısı (%43,68) kulak koruyucu kullanmadıkları, işitme kayıbı sorunu yaşayanların yarısının kulak koruyucu kullanmadıkları görülmüştür. Yapılan işin (torna, freze, matkap) özelliği gereği, gözlük kullanılması gerekmesine rağmen, böyle işlerin %15’inde gözlük bulunmadığı, yaklaşık yarısında (%42,86) gözlük kullanılmamaktadır. Metal sanayinde yaygın kullanımı beklenen eldiven ve çelik burunlu ayakkabı işlerinde büyük bölümünde kullanılmaktadır. Çalışanların %17,29’unun son 5 yıl içinde en az bir iş kazası geçirdikleri ve %23,91’inin işitme, sırt ve bel ağrıları, ve el kol bacak ağrıları yaşadıkları dikkate alındığında, iş kazaları ve sonuçları ile bunları engellemek için kişisel koruyu donanım kullanımın sağlayacağı katkının eğitimler ile sağlanması gerekmektedir. 
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • YALIN CAMSI KARBON ELEKTROT KULLANARAK FARMASÖTİK FORMULASYON VE İNSAN
         İDRARINDAN KORTİZOLÜN HIZLI KARE DALGA VOLTAMETRIK ANALİZİ

  • Authors: Ertuğrul KESKİN
   Pages: 434 - 447
   Abstract: Ticari ilaçlardan ve insan idrarından   kortizolün direkt tayini için basit, hızlı, ve duyarlı bir elektrokimyasal yöntem geliştirildi. Kortizolün elektrokimyasal indirgenmesi ve nicel analizleri, dönüşümlü voltametri (DV) ve kare dalga voltametrisi (KDV) kullanılarak yalın camsı karbon elektrot (CKE) ile Britton-Robinson tampon çözeltisinde (BRTÇ) ve pH 2,0’de gerçekleştirildi. Kortizol, tersinmez ve  adsorpsiyon kontrollü bir indirgeme piki gösterdi. Adsorptif kare dalga sıyırma voltametrisi (Ad-KDSV) kullanıldığında bileşik BRTÇ pH 2,0 içinde ve    -1,14 V'de (Ag/AgCl'ye karşı) iyi tanımlanmış bir voltametrik yanıt verdi. Deneysel sonuçlar pik akımı ile 1-50 µg mL-1 (2, 8 x 10-6 mol L-1-1, 4 × 10-4 mol L-1) derişim aralığında doğrusal bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Gözlenebilirlik sınırı (GS) ve tayin alt sınırı (TAS)  sırasıyla 0,069 µg mL-1 (1,9×10-7 mol L-1) ve 0,229 µg mL-1 (6,32×10-7 mol L-1) olarak saptandı. Geliştirilen yöntemin kesinliği ve doğruluğu, tablet ve idrar numunelerinden yapılan geri kazanım çalışmaları ile kontrol edildi.
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • HASANOĞLAN (KD ANKARA-TÜRKİYE) BÖLGESİNİN JURA-ERKEN KRETASE YAŞLI
         ÇÖKELLERİNİN SEDİMANTOLJİK VE LİTOFASİYES ÖZELLİKLERİ

  • Authors: Arif DELİKAN, Tülin HATİPOĞLU
   Pages: 448 - 466
   Abstract: Ankara’nın kuzeyinde Erken Jura-Erken Kretase yaşlı kayaçlar yaklaşık olarak GB-KD yönde uzanan tektonik kontrollü bir havzada çökelmiştir. İstif içerisindeki yanal ve düşey yönde değişimler sinsedimanter tektonizmadan kaynaklanmaktadır. Çalışma alanında Jura-Alt Kretase istifi, hafif metamorfik (Karakaya Kompleksi) kayaçlar üzerine açılı uyumsuzlukla yer almaktadır. Sedimanter istif içerisinde 8 litofasiyes ve bu litofasiyeslerin çökeldiği 3 farklı çökelme ortamı tanımlanmıştır. İstif deltaik konglomera ve kumtaşı ardalanması ile başlamaktadır (Bayırköy Formasyonu-Çoraklıktepe Üyesi; Tane destekli kalın tabakalı çakıltaşları, İnce-kaba taneli çakıllı kumtaşları ve İnce-kaba taneli bol fosilli kumtaşları litofasiyesleri). Ortamın derinleşmesi ile bol fosilli kızıl renkli krinoidal kireçtaşları ve ammonitli marnlar, kumlu kireçtaşlarını uyumlu olarak örtmektedir. Geç Pliyensbahiyen-Erken Toarsiyen döneminde kırıntılı kayaçlar tedrici olarak alacalı renkli kırmızı kireçtaşlarına geçiş gösterirler. Bu tipik Ammonitico Rosso fasiyesi (Kırmızı renkli yumrulu kireçtaşı litofasiyesi) kırmızı-bordo renkli çamurtaşları (Kırmızı renkli karbonatlı çamurtaşı litofasiyesi) içerisinde mercek geometrisi sunmaktadır (Beytepe Üyesi). Çalışma alanında Kalloviyen sonrasında gelişen blok faylanmanın bir sonucu olarak taban topoğrafyası değişmiştir. Bunun sonucunda Pelajik Karbonat Platform sedimentleri (Çakırlardere Formasyonu; Pelajik oolitli kireçtaşları ve Mikritik kireçtaşı litofasiyesi) direkt olarak temelin üzerine depolanmıştır. Bu durum sinsedimanter faylanmanın bir sonucu olarak açık denizdeki sığlıkları işaret etmektedir. Pelajik oolitli karbonatlar yanal ve düşey olarak çörtlü kireçtaşlarına geçiş göstermektedir (Soğukçam Formasyonu; Çörtlü kireçtaşı litofasiyesi). Geç Jura- Erken Kretase döneminde ortamın hızla derinleşmesi ile tüm istifin üzerine pelajik biyomikritler çökelmiştir.
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • STRUCTURAL AND ELECTRONIC PROPERTIES OF B6-nCnHn (n=0-6) SERIES UPON THE
         SUBSTITUTION OF BORON ATOMS BY THE C-H GROUPS: A DENSITY FUNCTIONAL THEORY
         STUDY

  • Authors: İskender MUZ
   Pages: 467 - 477
   Abstract: In this study, the structural and energetic properties of B6-nCnHn (n=0-6) series are investigated using Density Functional Theory (DFT) approach. Adiabatic ionization potential (AIP), vertical ionization potential (VIP), adiabatic electron affinity (AEA), vertical electron affinities (VEA), vertical detachment energy (VDE), HOMO-LUMO energy gap (Eg) and binding energy (Eb) have been investigated at the B3LYP/6-311++G** level of theory and discussed for the most stable isomers. Charge distribution and nucleus independent chemical shift (NICS) analysis are also performed.  B2C4H4 and C6H6 series are the most stable among considered series by calculating ionization potentials (IPs), electron affinities (EAs) and Eg. The benzene-like structure is found to be the most stable isomer for n=5 (BC5H5), and it can be as aromatic as benzene.
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • KARMAŞIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ TABANLI YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YÜZ
         ALGILAMA

  • Authors: Gülden ELEYAN, Ziya TELATAR
   Pages: 478 - 493
   Abstract: Bu çalışmada yüz algılama için Gabor dalgacık dönüşümleri ve Çift Ağaç dalgacık dönüşümleri kullanılarak öznitelik çıkarımı yapılmıştır. Sınıflandırma basamağında ileri beslemeli yapay sinir ağları kullanılmıştır. Önerilen algoritmaların ilkinde, sinir ağlarını eğitmek için Çift Ağaç öznitelik vektörleri kullanılırken, ikincisinde sinir ağlarının eğitiminde Gabor öznitelik vektörleri kullanılmaktadır. Önerilen üçüncü algoritma ise ilk iki algoritmanın algı sonuçlarının OR mantık işlemi ile birleştirilmesinden oluşmaktadır. Sistemin başarımı yanlış algı oranının da hesaba katıldığı üç metrik ile hesaplanmıştır. MIT+CMU, FRAV2D, BioID, BANCA veri tabanları üzerinde simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Gabor dalgacık vektörlerinin boyutları farklı oranlara indirgenerek işlem zamanı ve performans üzerindeki etkileri incelenmiştir.
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • DEVELOPMENT OF A WIRELESS PRESSURE SENSOR MODULE TO CONVERT THE MOBILE
         PHONES INTO DIVE COMPUTERS

  • Authors: Miraç MEMİŞOĞLU, Tamer ÖZYİĞİT, Seçil ŞATIR, Salih Murat EGİ
   Pages: 494 - 508
   Abstract: Diver carried computers are basically designed to measure the depth and time and provide safe ascent profiles in order to avoid decompression sickness in divers. All of the units in the market are based on embedded systems where the user cannot reprogram the units except entering limited number of dive parameters such as the content of cylinders and the conservatism of the computation.An innovative system is designed and patented by the authors for implementing a diver carried computer using a mobile phone inside a pressure and waterproof housing in combination with an external microcontroller based electronic module. The aim of this work is to communicate the design of the key component of this system which is the external module built in order to measure pressure and temperature data and send them wirelessly to the mobile phone.The external module compartment is placed adjacent to the mobile phone compartment. The impermeability is provided by two successive o-rings. A double lock system is used to prevent the external module and the mobile phone compartment from breaking apart underwater. The external module collects data from its sensors and peripherals and put them together into a so called frame. This frame is transmitted to the mobile device using wireless communication (WiFi or Bluetooth) and analyzed by the mobile device when received. This functionality is ensured by a minimalistic electronic design that includes a microprocessor, an oscillator, Wi-Fi module (IEEE 802.1x protocol) or Bluetooth, resistors and capacitors. The module is tested and benchmarked successfully with 7 existing dive computers in the market up to 42 m in open water conditions.             The system has the advantage of rapid model implementation and deployment, ability to run multimodel decompression procedures, user specific screen layout through the application of “skins”, very large data logging capacity and all the advantages of mobile phones including sending post dive SMS messages in case of preset rules for emergencies, automatic wireless transfer of dive logs to research centers via internet and/or to dive center management services. Future projects target the use of photo and video recording, music and film playing capacities of mobile phones to entertain divers during long decompression stops as well. This platform is further expandable with additional modules to capture a wide variety of information such as oceanographic parameters like salinity, conductivity and dissolved oxygen.
   PubDate: 2019-03-11
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • SERVQUAL ÖLÇEĞİ İLE YAŞLI BAKIMEVLERİNDE HİZMET KALİTESİNİN
         ÖLÇÜMÜ

  • Authors: Suna ÇETİN, Hamza KUZUCU
   Pages: 509 - 523
   Abstract: Türkiye'de, 60 yaş ve üzerindeki yaşlıların bakımını sağlayan, onların, gereksinimlerini karşılayarak, , onların birbirleri ile sosyal iletişimde kalarak zamanlarının keyifli geçmesini sağlayan yapılara huzurevi denilmektedir. Yaşlı bakımı oldukça karmaşık ve zor bir hizmettir. Bakım yapacak kişilerin sabır ve şefkat duygularının gelişmiş olması ve aynı zamanda bakım ile ilgili yeterli bilgi ve donanıma da sahip olmaları gerekmektedir. Sunulan hizmetin kalitesi, bireyleri ve varsa o bireylerin ailelerini tatmin edici nitelikte olmalıdır. Bu çalışmada Ankara’da faaliyet gösteren üç farklı yaşlı bakım evlerinde sunulan hizmetin kalitesini ölçmek amacıyla Servqual ölçeği kullanılmıştır. Bireyler üzerinde anketler yapılarak, algılanan hizmet ve beklenen hizmet kalitesi arasındaki farklılıklar ölçülmüştür. Üç bölümden oluşan ankette birinci bölümde demografik bilgilere yer verilirken, ikinci bölüm belenen hizmet kalitesini ölçmeye yönelik, üçüncü bölüm algılanan kaliteyi ölçmeye yönelik soruları içermektedir. Ayrıca üç bakımevi sakinlerinin hizmet kalitesi memnuniyet durumları cinsiyet ve eğitim düzeyine göre değerlendirilmiştir.
   PubDate: 2019-03-13
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 • KİTOSAN/ter(GMA-MA-NTBA) POLİMER İLE MİKROKAPSÜL HAZIRLAMA VE
         KARAKTERİZASYONU

  • Authors: İdris SARGIN
   Pages: 524 - 535
   Abstract: Bu çalışmada, ilk kez sentezlenecek olan ter(GMA-MA-NTBA) polimer ile mekanik kararlı kompozit kitosan mikrokapsüllerin hazırlanması amaçlanmıştır (glisidil metakrilat: GA, maleik anhidrit: MA, N-ter-butilakrilamid: NTBA). Sentezlenen ter(GMA-MA-NTBA) polimerin farklı oranlarını içeren kitosan tabanlı mikrokapsüller hazırlanmış ve yapısal kararlılığı optimize edilmiştir. Polimer-kitosan mikrokapsüller glutaraldehit çapraz bağlayıcı ile daha dayanıklı hale getirilmiştir. Mikrokapsüllerin morfolojileri taramalı elektron mikroskobu (SEM), kimyasal yapıları FT‐IR spektroskopisi ve Nükleer Magnetik Rezonans (1H-NMR) spektroskopisi ve asit sayısı vizkozimetri ile belirlenmiştir. Bu çalışma, ekonomik, yenilenebilir yeni nesil kompozit mikrokapsül üretiminin gelişmesine katkı sağlayabilir.
   PubDate: 2019-03-14
   Issue No: Vol. 7, No. 2 (2019)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.180.193
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-