Publisher: Erciyes University   (Total: 3 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 3 of 3 Journals sorted alphabetically
Erciyes J. of Education     Open Access   (Followers: 1)
J. of European Education     Open Access   (Followers: 2)
J. of Health Sciences / Sağlık Bilimleri Dergisi     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Erciyes Journal of Education
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2602-3830 - ISSN (Online) 2602-3512
Published by Erciyes University Homepage  [3 journals]
 • Mapping Digital Competency for Digital Immigrants: A Comparative Analysis
         in the Case of Turkey, Germany, and Spain

  • Authors: Metin EKEN; Hakan AYDIN
   Abstract: This study, which was prepared within the scope of DigiComp, “Increasing Digital Competencies for Digital Immigrants: Combating Digital Divide and Digital Social Inequality,” funded within the scope of Erasmus+ Program School Education Strategic Partnerships action carried out by the Turkish National Agency, is a comparative research initiative on digital competencies for digital immigrants. In the study, which presents a qualitative research character, the document analysis method was used. The universe of the research consists of the research reports produced by the researchers of partner organizations from Turkey, Germany, and Spain during the research phase of the project. The entire detected universe has been reached. A descriptive analysis approach was used in the analysis of the obtained data. The analysis process was carried out within the framework of the themes shaped in the context of the research questions. Although each report has similarities, since it is sensitive to a common methodological framework, it contains unique approaches brought by different countries, expertise, and literature accumulation. It can be stated that the research has the potential to produce academic knowledge that can form the basis of practical policies focusing on the digital competencies of digital immigrants.
   PubDate: Tue, 31 May 2022 00:00:00 +030
    
 • Educational Neuroscience: Issues and Challanges

  • Authors: Çağrı KAYGISIZ
   Abstract: Learning is a process that causes neurophysiological changes in the brain because of electrochemical reactions. Therefore, it is crucial to considering the knowledge of the system through which the human brain operates for effective instructional design and skill development. Moreover, people actively use knowledge from different disciplines when designing teaching processes and determining pedagogical strategies. In this context, using findings from neuroscience studies for the design of teaching processes will provide information to all fields related to teaching—from creating course content to designing materials, identifying possible problems for individuals with learning difficulties, and suggesting solutions for them. In addition, this will make it possible to improve the learning performance of children with special needs who have learning difficulties as per the information obtained from the aforementioned neuroscience studies. The literature evinces an increase in the effects of these studies on the field of education. In this context, researchers attempt to integrate the information obtained from national and international studies into the field of education and determine new principles regarding instructional designs by considering existing pedagogical concepts in line with new information. Despite ontological differences between neurosciences that examine the brain dynamics at the biological, molecular, and systemic level, as well as educational sciences that aim to establish pedagogical strategies, it is unlikely to think that the ontological differences between these two disciplines would complicate the interdisciplinary cooperation. Understanding the structure of the neural system in which the learning and teaching procedures occur is of critical importance in terms of planning the teaching processes that cause neurophysiological changes therein. Thus, the findings of educational neuroscience studies that bring together the two varying fields at all stages of learning–teaching procedures should be carefully examined.
   PubDate: Tue, 31 May 2022 00:00:00 +030
    
 • Advantages and Disadvantages of The Covid-19 Pandemic Process for
         Academicians: Case of Kahramanmaraş Sütçü İmam University

  • Authors: Niyazi CAN; Mihriban HATUNOĞLU
   Abstract: 2020 yılının başından itibaren Koronavirüs (Covid-19) pandemisi dünyayı birçok alanda etkisi altına almıştır. Bu alanların içerisinde eğitimde karşımıza çıkmaktadır. Pandemi nedeniyle Türkiye’de dahil olmak üzere birçok ülke eğitime uzaktan (online) eğitim platformlarıyla devam etmektedir. Türkiye’de yüksek öğretimde dahil olmak üzere tüm eğitim kademelerinde hızla uzaktan eğitime geçilmesi ani alt yapı iyileştirmesi ve bu sürece hızlı adaptasyonu gerektirmiştir. Bu süreçte alınan önlemler neticesinde yapılan online derslere ilişkin akademisyenlerin görüşleri uzaktan eğitimin sınırlılıklarını, kalitesini, avantajlarını ve dezavantajlarını belirlemek açısından önem arz etmektedir. Akademisyenlerden alınan cevaplar sayesinde bu süreçte karşı karşıya kalınan durumlar tespit edilerek daha sağlıklı bir eğitim sisteminin önünün açılması hedeflenmektedir.Bu çalışma, covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitimin önemli paydaşları olan akademisyenler açısından uzaktan eğitimin avantajlarını ve dezavantajlarını anlamaya yönelik oluşturulmuştur. Bu yüzden çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim ile desenlenmiştir. Araştırmaya Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)’nde görev yapan 14 akademisyen katılmıştır. Araştırma katılımcıları tipik durum yöntemi ile seçilmiştir. Araştırma verilerinin elde edilebilmesi için öncelikle KSÜ Etik Kurul onayı alınmıştır. Sorular uzman görüşleri doğrultusunda geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile akademisyenlere yöneltilmiştir. Veri toplama aracı olarak açık uçlu form ve yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmış, ara ara görüşlerden doğrudan alıntılar yapılarak yorumlamalara gidilmiş, bulgular alıntılarla karşılaştırılmış, sonuç ve öneriler geliştirilmiştir.
   PubDate: Tue, 31 May 2022 00:00:00 +030
    
 • No title

  • Authors: Bekir Kürşat DORUK
   PubDate: Tue, 31 May 2022 00:00:00 +030
    
 • No title

  • Authors: Ayfer ŞAHİN; Seda ERGÜL
   PubDate: Tue, 31 May 2022 00:00:00 +030
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 100.25.42.211
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-