Journal Cover
Revista de la Societat Catalana de Química
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1576-8961 - ISSN (Online) 2013-9853
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Estudi del comportament de les nanopartícules de plata en sòls
         agrícoles

  • Authors: Laura Torrent, Mònica Iglesias, Francisco Laborda, Eva Marguí, Manuela Hidalgo
   Abstract: En aquest treball, s’han dut a terme estudis d’adsorció en discontinu i tests de lixiviació per a entendre els processos d’adsorció/desorció de les nanopartícules de plata (AgNP) en els sòls. S’ha observat que les AgNP presenten una retenció ràpida i una mobilitat baixa en els sòls i tenen un paper important la capacitat d’intercanvi catiònic i la conductivitat elèctrica del sòl, així com la càrrega superficial i la mida de les AgNP. Tres setmanes després d’estar en contacte amb el sòl, la majoria de les AgNP mantenen la seva nanoforma. L’aplicació de l’extracció en punt de núvol (cloud-point extraction) permet caracteritzar acuradament les AgNP en mostres que contenen plata iònica.
   Paraules clau: Nanopartícules de plata, sòls, cinètiques d’adsorció, tests de lixiviació, extracció en punt de núvol, espectrometria de masses amb plasma d’acoblament inductiu.
   PubDate: 2018-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2018)
    
 • Estructura electrònica i propietats de sistemes multifuncionals:
         materials derivats del bisditiazolil

  • Authors: Cristina Roncero, Mercè Deumal, Jordi Ribas, Ibério de P. R. Moreira
   Abstract: Els materials orgànics moleculars cada vegada tenen més aplicacions en la fabricació de dispositius electrònics per les seves propietats òptiques i de conducció. Quan els elements moleculars són radicals, cal tenir en compte alhora la càrrega i l’espín de l’electró desaparellat. La racionalització de l’estructura i de les propietats d’aquests materials multifuncionals requereix una descripció acurada de la seva estructura electrònica. En aquest treball s’analitza l’aplicabilitat dels models actuals en la modelització de la conducció elèctrica d’aquests materials, emprant tota una família de compostos derivats del bisditiazolil com a sistemes model.
   Paraules clau: Materials moleculars orgànics, radicals, materials multifuncionals, conductivitat elèctrica, estructura electrònica.
   PubDate: 2018-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2018)
    
 • Nanomaterials amb propietats magnètiques i plasmòniques: nanotriangles
         d’or decorats amb nanopartícules d’òxid de ferro
         superparamagnètiques

  • Authors: Miquel Torras, Adrià Gordillo, Anna Roig
   Abstract: La síntesi de nanopartícules multimaterial que presentin més d’una propietat funcional fent servir metodologies senzilles continua essent un gran desafiament. Aquí es presenta la fabricació ràpida i respectuosa amb el medi ambient de nanopartícules híbrides, combinació d’òxid de ferro i or en una sola nanopartícula, mitjançant una síntesi de poliol assistida per microones de dos passos. El sistema d’escalfament assistit per microones permet la fabricació de nanoestructures multicomponent i multifuncionals mitjançant la promoció d’un escalfament selectiu. Les nanopartícules multimaterial resultants presenten propietats magnètiques i plasmòniques, s’obtenen amb un alt control de la seva forma i evitant reactius tòxics i es poden destinar a noves aplicacions en biodetecció, imatge mèdica o teràpia. Aquests nanocompòsits consisteixen en nanotriangles d’or monodispersos d’uns 200 nm d’aresta amb un recobriment homogeni i uniforme de nanopartícules d’òxid de ferro superparamagnètiques de 14 nm. Els nanotriangles són fàcilment dispersables en aigua, mostren una forta resposta magnètica i presenten una banda de ressonància plasmònica localitzada a la regió de l’infraroig proper (800 nm). A més, aquestes partícules híbrides es poden autoassemblar a les interfícies líquid-aire. També es presenten un mètode per eliminar les nanopartícules d’òxid de ferro de la superfície dels nanocristalls d’or i algunes idees sobre els mecanismes de nucleació dels nanocristalls i el seu creixement.
   Paraules clau: Nanotriangles d’or, materials plasmònics, nanopartícules d’òxid de ferro, superparamagnetisme, síntesi assistida per microones.
   PubDate: 2018-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2018)
    
 • Entrevista a Jordi Arbiol amb motiu de la commemoració del Premi
         Nobel de Química 2017

  • Authors: Jordi Arbiol
   Abstract: El Premi Nobel de Química 2017 va ser atorgat a Jacques Dubochet, Joachim Frank i Richard Henderson pel «desenvolupament de la microscòpia crioelectrònica per a la determinació estructural a alta resolució de biomolècules en dissolució». En aquesta entrevista, el professor ICREA Jordi Arbiol, de l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), parla sobre els aspectesmés revolucionaris d’aquesta tècnica, entre altres aspectes de la microscòpia electrònica.
   Paraules clau: Microscòpia crioelectrònica, Premi Nobel de Química.
   PubDate: 2018-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2018)
    
 • Químics catalans al món: Jordi Burés Universitat de
         Manchester (Regne Unit)

  • Authors: Jordi Burés
   Abstract: -
   PubDate: 2018-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2018)
    
 • Professor Josep Castells i Guardiola (1925-2018), in memoriam

  • Authors: Montserrat Heras, Ciril Jimeno
   Abstract: Montserrat Heras i Ciril Jimeno, editors de la REVISTA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA
   PubDate: 2018-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2018)
    
 • Activitats destacades de la Societat Catalana de Química

  • Authors: Editors Revista
   Abstract: -
   PubDate: 2018-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2018)
    
 • Editorial

  • Authors: Montserrat Heras Corominas, Ciril Jimeno Mollet
   PubDate: 2018-12-18
   Issue No: Vol. 0 (2018)
    
 • Pèptids terapèutics comercialitzats en el nostre país

  • Authors: Lidia Feliu, Marta Planas
   Abstract: Els pèptids terapèutics constitueixen candidats prometedors per al desenvolupament de medicaments indicats per al tractament de malalties de la societat actual. En aquest article s’han recopilat tots els pèptids que formen part de medicaments comercialitzats en el nostre territori, que es dispensen en oficines de farmàcia o són d’ús hospitalari. S’ha analitzat l’any d’autorització d’aquests pèptids, les seves característiques estructurals (número d’aminoàcids, seqüència lineal o cíclica, presència de ponts disulfur), el seu ús terapèutic i la via d’administració.
   Paraules clau: Pèptids, fàrmacs, descobriment de fàrmacs, via d’administració, ús terapèutic.
   PubDate: 2018-12-18
   Issue No: Vol. 0 (2018)
    
 • Aportacions de la cromatografia al coneixement dels lípids: olis i
         greixos

  • Authors: Miquel Gassiot, Lluís Comellas, Francesc Broto, Gemma Gotor, Aracely Guadalupe Artiga
   Abstract: La cromatografia, concretament la de gasos (GC, de l’anglès gas chromatography), ha fet possible caracteritzar els materials lipídics a nivell molecular i ha permès posar a punt mètodes ràpids i de gran reproductibilitat. En aquest treball, amb un enfocament històric, es descriuen alguns dels resultats de l’aplicació d’aquesta tecnologia analítica, que ha fet possible distingir clarament les diferents identitats i qualitats dels diversos tipus d’olis, greixos i materials lipídics. Per altra part, també s’explica com, gràcies a la GC, s’han resolt alguns greus incidents amb aquests importants productes alimentaris, deguts a contaminacions i a fraus. També es fa esment al tema de gran actualitat dels isòmers trans de l’àcid oleic i a les dificultats que implica la seva identificació analítica. S’aporten alguns resultats de correlació entre retenció cromatogràfica i estructura molecular, que contribueixen a la identificació d’alguns isòmers de configuració de l’àcid oleic trans.
   Paraules clau: Cromatografia de gasos, lípids, àcids trans, QSRR.
   PubDate: 2018-12-18
   Issue No: Vol. 0 (2018)
    
 • Enginyeria de quitinases de la família GH18 per a l’obtenció de
         polímers de quitosà amb seqüències definides

  • Authors: Cristina Alsina, Almudena Aranda-Martínez, Enea Sancho-Vaello, Xevi Biarnés, Magda Faijes, Antoni Planas
   Abstract: Les quitinases són glicosilhidrolases (GH) que catalitzen la hidròlisi d’enllaços glicosídics β(1→4) de polímers de quitina i quitosà. Les quitinases de la família GH18 presenten activitat de transglicosidació i poden catalitzar la formació de nous enllaços glicosídics entre un sucre donador i un acceptor, i obtenir així quitooligòmers (COS), que tenen diferents aplicacions biotecnològiques. Amb l’objectiu d’obtenir COS amb estructures definides, s’està utilitzant les quitinases com a eina sintètica. En el present treball s’ha introduït l’estratègia glicosintasa sobre quitinases GH18. Mitjançant l’enginyeria del centre actiu de les quitinases es pretén eliminar/disminuir l’activitat hidrolítica natural i incrementar l’activitat de síntesi.
   Paraules clau: Quitooligosacàrid, enginyeria de proteïnes, quitinasa, glicosintasa, hidròlisi, transglicosidació.
   PubDate: 2018-12-18
   Issue No: Vol. 0 (2018)
    
 • Estimació del coeficient de distribució octanol-aigua de compostos
         àcids mitjançant un sistema de cromatografia electrocinètica de
         microemulsions

  • Authors: Alejandro Fernández-Pumarega, Susana Amézqueta, Elisabet Fuguet, Martí Rosés
   Abstract: La lipofilicitat és una propietat clau en la caracterització fisicoquímica de substàncies bioactives, ja que determina la seva capacitat de penetració en membranes cel·lulars. El mètode habitual per mesurar el coeficient de distribució octanol-aigua és el shake-flask, que és llarg i tediós, i, per tant, s’han desenvolupat altres mètodes alternatius, entre els quals la cromatografia electrocinètica de microemulsions (MEEKC), que són capaços d’estimar aquest paràmetre per a substàncies neutres. En el present treball es demostra l’aplicabilitat del mètode MEEKC per a substàncies àcides parcialment ionitzades.
   Paraules clau: Electroforesi capil·lar, MEEKC, log Do/w, lipofilicitat, cromatografia electrocinètica de microemulsions, microemulsió.
   PubDate: 2018-12-18
   Issue No: Vol. 0 (2018)
    
 • Disseny d’un ànode molecular capaç de realitzar un milió de cicles en
         la catàlisi d’oxidació d’aigua

  • Authors: Jordi Creus, Roc Matheu, Itziar Peñafiel, Dooshaye Moonshiram, Pascal Blondeau, Jordi Benet-Buchholz, Jordi García-Antón, Xavier Sala, Cyril Godard, Antoni Llobet
   Abstract: L’obtenció de H2 com a vector energètic a partir de l’aigua i l’energia solar és una alternativa interessant als combustibles fòssils. La seva obtenció a través de la dissociació de l’aigua (water splitting) requereix catalitzadors que disminueixin la barrera energètica de les dues semireaccions involucrades: l’oxidació de l’aigua a O2 i la reducció de protons a H2. El desenvolupament de nous catalitzadors permet millorar el coneixement dels mecanismes de reacció i dissenyar-ne de nous amb propietats catalítiques avançades. En aquest treball presentem la immobilització d’un complex molecular altament actiu en l’oxidació de l’aigua, el qual és capaç de fer un milió de cicles catalítics.
   Paraules clau: Oxidació d’aigua, immobilització de catalitzadors, ruteni, dissociació de l’aigua, water splitting.
   PubDate: 2018-12-18
   Issue No: Vol. 0 (2018)
    
 • Control de la reactivitat amb interruptors moleculars fotoinduïts

  • Authors: Marc Villabona, Gonzalo Guirado, Jordi Hernando
   Abstract: L’ús d’interruptors moleculars fotoinduïts permet modular de forma remota la reactivitat química mitjançant irradiació amb llum. D’aquesta manera, no només és possible arribar a controlar externament quan, on i a quina velocitat es produeix una reacció, sinó també modificar-ne la situació d’equilibri termodinàmic que s’assoleix. En aquest article es fa una revisió de l’estat de la qüestió en aquest camp, tot descrivint les diverses estratègies proposades per al control de la reactivitat amb interruptors moleculars fotoinduïts i les aplicacions que se’n poden derivar. Entre elles es troba la preparació de materials fotoactius per a la captura i l’emmagatzematge reversible de CO2, una temàtica que actualment estem explorant al nostre grup de recerca i que es discutirà a la darrera part de l’article.
   Paraules clau: Interruptors molecular fotoinduïts, modulació de la reactivitat, captura de CO2.
   PubDate: 2018-12-18
   Issue No: Vol. 0 (2018)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.204.55.168
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-