Journal Cover
Revista de la Societat Catalana de Química
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1576-8961 - ISSN (Online) 2013-9853
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Editorial

  • Authors: Montserrat Heras Corominas, Ciril Jimeno Mollet
   PubDate: 2022-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Influència del guany de pes gestacional en els increments de
         concentracions de compostos organohalogenats els primers anys de vida dels
         infants

  • Authors: Joan O. Grimalt
   Abstract: Les característiques maternes i els canvis fisiològics durant la gestació, com ara el guany de pes gestacional (GPG), poden tenir una influència en la càrrega global de compostos organohalogenats en els nounats. Hem observat que les concentracions neonatals d’aquests compostos estaven associades inversament amb el GPG després de l’ajustament per edat, l’índex de massa corporal abans de l’embaràs, el nivell educatiu i el consum de peix. De mitjana, els nounats de dones amb un GPG recomanat per l’Institut de Medicina dels Estats Units (IOM) o superior tenien concentracions més baixes d’aquests contaminants que els nounats de mares amb un GPG massa baix. Addicionalment, hem observat que un GPG insuficient també incrementa la transferència de contaminants als nadons durant la lactància materna, fet que amplia considerablement
   PubDate: 2022-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Caracterització d’olis aromatitzats amb tòfona en comparació amb els
         compostos orgànics volàtils (COV) de la tòfona Tuber melanosporum
         mitjançant anàlisi sensorial i cromatogràfica per HS-SPME/GC-MS

  • Authors: Consol Blanch, Carlos Ibáñez, Amparo Tàrrega, Míriam Torres-Moreno
   Abstract: El secret de la gran popularitat de les tòfones rau majoritàriament en els seus compostos orgànics volàtils (COV), els quals són els responsables de la seva olor característica. En aquest article es dona una visió global de les tòfones, del seu origen i de les seves propietats fisicoquímiques, nutricionals, organolèptiques i biològiques. Com a exemple dels components volàtils en productes derivats de la tòfona Tuber melanosporum, es mostren els resultats d’un estudi comparatiu dels COV que s’alliberen en olis comercials aromatitzats o amb tòfona macerada. La caracterització dels COV es va fer mitjançant una anàlisi química instrumental — microextracció en fase sòlida de l’espai de cap (HS-SPME) combinada amb cromatografia de gasos i espectrometria de masses (GC-MS)— i una anàlisi sensorial amb un panell de tastadors entrenats.
   PubDate: 2022-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • L’aerosol orgànic a Catalunya. Fonts d’emissió i
         toxicitat

  • Authors: Clara Jaén, Barend L. van Drooge, Joan O. Grimalt
   Abstract: L’aerosol orgànic (AO) present a la matèria particulada atmosfèrica és un factor determinant dels efectes adversos que provoca la contaminació atmosfèrica. En aquest estudi, diversos compostos orgànics traçadors han permès establir les principals fonts d’emissió de l’AO a tres indrets de Catalunya amb diferents problemàtiques pel que fa a la qualitat de l’aire. A més a més, l’estudi de la toxicitat en cèl·lules de pulmó dels extractes de PM10 (material particulat amb un diàmetre aerodinàmic inferior a 10 μm) d’aquests indrets indica una major afectació de les funcions cel·lulars en les mostres de les àrees semiurbana i rural que tenen una gran contribució de la crema de biomassa. D’altra banda, el mostreig vertical amb globus captius posa de manifest l’acumulació a prop de superfície d’aquests compostos en condicions d’inversió tèrmica, fet que augmenta el risc per a la salut de la població exposada.
   PubDate: 2022-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Hidrogels de nanovesícules DELOS: una formulació innovadora per
         a ús tòpic

  • Authors: Lídia Ballell-Hosa, Elisabet González-Mira, Héctor Santana, Judit Morla-Folch, Yaima Martínez-Prieto, Jaume Veciana, Santi Sala, Lidia Ferrer-Tasies, Nora Ventosa
   Abstract: L’alliberament de fàrmacs per a ús tòpic ha rebut una gran atenció pel fet que es tracta d’un alliberament localitzat, per l’alta acceptació per part del pacient i pel seu baix risc d’efectes secundaris. Aquest article descriu els avenços d’una plataforma innovadora d’alliberament de fàrmacs anomenada nanovesícules DELOS per a ús tòpic. Concretament, aquestes nanovesícules s’han transformat en hidrogel d’una manera eficient i assegurant-ne la integritat, i s’han convertit així en una formulació avançada per a ús tòpic.

   PubDate: 2022-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Autenticació de cafès mitjançant mètodes de GC-MS i quimiometria.
         Aplicació a la detecció i quantificació de mostres de cafè adulterades
         

  • Authors: Nerea Núñez, Erica Moret, Paolo Lucci, Javier Saurina, Oscar Núñez
   Abstract: En les últimes dècades, tenint en compte la complexitat de la cadena alimentària, l’adulteració dels aliments va en augment i dona lloc a casos de fraus alimentaris. És per això que la determinació de l’autenticitat dels aliments és una qüestió molt important en el control de qualitat i en la seguretat dels aliments, i emergeix d’aquesta manera com un assumpte de gran interès pels consumidors, la indústria alimentària, les autoritats reguladores i la comunitat científica en general. En aquest camp, les begudes són productes alimentaris fàcilment adulterables a través de pràctiques com la suplementació amb sabors i aromes o l’addició desubstàncies no especificades per augmentar-ne el volum, entre altres pràctiques. En aquest context, l’estudi desenvolupat en aquest treball es basa en la detecció de fraus en una de les begudes més populars del món: el cafè, un producte fàcilment manipulable. S’han realitzat estudis metabolòmics dels compostos volàtils en mostres de cafès (normals i adulterats) de diferents espècies (arabica, robusta, mescla arabica-robusta), mitjançant la cromatografia de gasos (amb columna polar) acoblada a l’espectrometria de masses (GC-MS) i en combinació amb els mètodes quimiomètrics d’anàlisi discriminant de mínims quadrats parcials (PLS-DA) i de regressió de mínims quadrats parcials (PLS), per fer-ne la classificació, caracterització i autenticació. Els compostos volàtils de les mostres s’han obtingut directament a partir del cafè sòlid fent ús d’una microextracció en fase sòlida d’espai de cap (HS-SPME). Les empremtes obtingudes (fingerprinting) han estat bons descriptors químics per a la classificació de les diferents mostres de cafè mitjançant el mètode quimiomètric de PLS-DA. A més, s’ha realitzat un estudi de cafè adulterat fent ús del PLS, basat en cafè arabica adulterat amb cafè robusta, que ha demostrat la bona capacitat de la metodologia proposada per a la detecció i quantificació de nivells d’adulterant fins al 15 % amb errors de calibratge i predicció per sota de l’1 % i el 6 %, respectivament.
   PubDate: 2022-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • L’eliminació de la dependència de l’origen en les descomposicions de
         la polaritzabilitat

  • Authors: Marc Montilla, Pedro Salvador, Josep M. Luis
   Abstract: La polaritzabilitat molecular dona informació sobre el volum electrònic d’una molècula i, juntament amb altres propietats òptiques (dipol, hiperpolaritzabilitats…), descriu el canvi de l’energia de la molècula sota un camp elèctric. La descomposició d’aquestes propietats és de gran interès, però té un problema: les contribucions obtingudes són dependents de l’origen (canvien quan l’origen de coordenades es mou) i, per tant, no són gaire útils. En aquest estudi presentem la primera metodologia per a una descomposició completament independent de l’origen, basada en una descomposició de l’energia.
   PubDate: 2022-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Reducció electroquímica de CO2 amb catalitzadors organometàl·lics de
         tricarbonil de manganès(I)

  • Authors: Sergio Fernández
   Abstract: En aquest article revisarem diferents catalitzadors de tricarbonil de Mn(I) i la seva activitat catalítica en la reducció electroquímica de CO2 a CO. Repassarem alguns dels catalitzadors més representatius quant a l’estudi dels mecanismes de reacció i com aquest coneixement ha portat a la millora de l’activitat catalítica i a canvis en la selectivitat del procés, i ha donat lloc a la producció de formiat com a producte majoritari de reducció catalítica de CO2.
   PubDate: 2022-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Bisfuncionalització regioselectiva de ful·lerens amb
         màscares supramoleculars

  • Authors: Valentina Iannace, Xavi Ribas
   Abstract: Durant els últims anys s’ha demostrat la importància d’utilitzar isòmers purs d’adductes de ful·lerè en el disseny de cèl·lules solars de nova generació per obtenir una millor eficiència en comparació amb la mescla d’isòmers. Malgrat això, la modificació regioselectiva dels ful·lerens és encara un problema persistent de la síntesi orgànica, i s’obtenen mescles complexes de multiadductes després de la funcionalització dels ful·lerens. En aquest treball revisem les estratègies sintètiques per aconseguir la síntesi selectiva de multiadductes de ful·lerè C60, amb èmfasi especial en l’ús de màscares supramoleculars.
   PubDate: 2022-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Preparació de blocs quirals per a nous agents de penetració
         cel·lular

  • Authors: Víctor Maestre, Ona Illa, Miriam Royo, Rosa M. Ortuño
   Abstract: Les membranes plasmàtiques protegeixen la cèl·lula d’invasions exògenes, fet que dificulta l’arribada de certs fàrmacs a les seves dianes terapèutiques intracel·lulars. En els últims anys, s’han desenvolupat diferents pèptids sintètics per internalitzar diferents molècules bioactives. Aquest article tracta de la síntesi en fase sòlida de dos pèptids tetradecamèrics híbrids mitjançant l’estratègia Fmoc/Boc. Aquests pèptids estan constituïts per un g-aminoàcid ciclobutànic i un residu de trans-g-amino-l-prolina funcionalitzat, enllaçats alternadament. Alguns d’aquests pèptids han donat bons resultats d’internalització en cèl·lules HeLa i en el paràsit leishmània, i es preveu realitzar un estudi en profunditat de les seves propietats de penetració.
   PubDate: 2022-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Celebrem el Premi Nobel de Química 2021. La reinvenció de
         l’organocatàlisi asimètrica

  • Authors: Albert Moyano
   Abstract: La concessió del Premi Nobel de Química 2021 als professors Benjamin List i David MacMillan pel desenvolupament de l’organocatàlisi asimètrica no va constituir cap sorpresa. En l’actualitat, l’organocatàlisi asimètrica s’empra en laboratoris acadèmics i en la indústria per a la construcció de molècules complexes amb propietats específiques partint de materials senzills. En aquest article, s’expliquen seqüencialment: a) la importància de la catàlisi asimètrica; b) el tret diferencial de l’organocatàlisi asimètrica; c) els elements essencials de les aportacions de List i de MacMillan, situant-les en llur context històric, i d ) les claus de l’èxit de l’organocatàlisi asimètrica.
   PubDate: 2022-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Químics catalans al món: Pau Farràs Costa.

  • Authors: Pau Farràs Costa
   Abstract: -
   PubDate: 2022-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Ressenyes

  • Authors: Ciril Jimeno Mollet
   Abstract: -
   PubDate: 2022-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Activitats destacades de la Societat Catalana de Química

  • Authors: Redacció Revista
   Abstract: -
   PubDate: 2022-12-19
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.222.251.91
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-