Journal Cover
Revista Catalana de Pedagogia
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1695-5641 - ISSN (Online) 2013-9594
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Editorial

  • Authors: Marta Burguet i Arfelis
   PubDate: 2022-11-02
   Issue No: Vol. 22 (2022)
    
 • Projecte Binomi: el compromís ètic d’una iniciativa
         neuropedagògica

  • Authors: Maria de Montserrat Oliveras Ballús
   Abstract: El Projecte Binomi, cofundat per un equip multidisciplinari, és una iniciativa d’innovació, transformació i renaixença psicoeducativa que es va gestar a partir del 2017 sota l’aixopluc d’una llarga tradició psicopedagògica desenvolupada al llarg de les darreres dècades del segle XX. Una proposta que neix el 2019 per contribuir a la transformació necessària de la societat amb l’acompanyament de les persones a través de línies estratègiques psicopedagògiques i tecnològiques, i en el marc d’una realitat presencial, híbrida i telemàtica. El nostre camp d’acció va des de l’educació infantil fins a la formació d’adults, passant per la primària, la secundària obligatòria i la postobligatòria (formació professional, batxillerat i universitat). El compromís ètic d’aquesta iniciativa neuropedagògica permet que cadascú pugui arribar a la millor versió d’un mateix tot descobrint el propi potencial gràcies a una metodologia específica amb estratègies psicopedagògiques i recursos tecnopedagògics que fan possible experiències personalitzades des de la interdisciplinarietat, transdisciplinarietat i multidisciplinarietat. Pel que fa als resultats d’aquest breu recorregut del Projecte Binomi, són engrescadors, ja que evidencien un marc psicopedagògic i tecnopedagògic que afavoreix la universalitat de l’educació de manera equitativa i sense excloure ningú. En definitiva, l’article ens permet reconèixer principis, deures i drets des d’una ferma convicció ètica alineada amb els drets humans. Un compromís professional i unes evidències que acompleixen l’objectiu de promoure aquells valors que teixeixen el respecte i la responsabilitat d’una societat pacífica, inclusiva, justa i considerada.
   PubDate: 2022-04-02
   Issue No: Vol. 22 (2022)
    
 • The migration process of young migrants in Barcelona

  • Authors: Melissa Schmidlin Roccatagliata, Omaira Beltrán Sánchez, Montserrat Freixa Niella
   Abstract: L’arribada constant de joves migrants és una realitat a Espanya en general i a Barcelona en particular. Conèixer i entendre el procés migratori és, per tant, fonamental per a generar processos d’acolliment adequats que donin resposta a les necessitats d’aquests joves migrants i en garanteixin els drets. La finalitat d’aquest article és abordar el procés migratori dels joves que migren sols a Barcelona, amb una atenció especial a les seves motivacions i a les experiències que viuen durant el trajecte migratori. Es va dur a terme un estudi qualitatiu descriptiu (projecte d’R+D finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, RTI2018-095259-B-I00, MCIU/AEI/FEDER, UE) consistent en entrevistes semiestructurades a joves migrants acollits en diferents centres o que viuen al carrer, així com a educadors i professionals que treballen amb aquests joves migrants. Els resultats mostren que les condicions en els països d’origen i la cerca d’un futur millor són les principals raons que motiven els joves a emigrar. També s’hi descriuen trajectes extremament durs, així com algunes experiències sorprenentment positives, que podrien constituir un actiu essencial per a ajudar a canviar la percepció que, com a societats receptores, tenim del procés migratori dels joves migrants.
   PubDate: 2022-03-29
   Issue No: Vol. 22 (2022)
    
 • Ètica en temps de pandèmia: un estudi exploratori dels valors, les
         actituds i els hàbits cívics de la ciutadania de Catalunya davant la
         crisi de la COVID-19

  • Authors: Maria Rosa Buxarrais Estrada, Laura Fontán de Bedout, Eric Ortega González, Teodor Mellen i Vinagre
   Abstract: La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un gran impacte en la vida. Des de l’Observatori de Civisme i Valors de Catalunya i el Grup de Recerca en Educació Moral de la Universitat de Barcelona es va realitzar un estudi exploratori per a conèixer l’impacte del virus en els valors, les actituds, els hàbits i el comportament de la ciutadania durant la pandèmia a Catalunya (2020-2021). S’han recopilat les dades en dos moments a través de dues enquestes descriptives, de 1.070 i 218 participants, respectivament, per a recollir les percepcions i preocupacions individuals envers el virus i l’afectació que aquest ha tingut a les seves vides. Les conclusions van mostrar l’impacte de la crisi en dos àmbits: 1) el dels comportaments, els hàbits i les actituds, en el qual l’impacte de la COVID-19 a la vida diària va ser primordial (la preocupació per la infecció i els seus riscos, el compliment de les mesures de seguretat i la modificació dels hàbits de consum) i 2) el dels valors i els ideals de les persones, en el qual es pot observar una reconfiguració de la jerarquia de valors. Les conclusions sobre ambdós àmbits poden servir de base per a l’elaboració de programes d’educació moral i ciutadana, així com per a la preparació de legislacions o de polítiques públiques que hi estiguin relacionades.
   PubDate: 2022-03-19
   Issue No: Vol. 22 (2022)
    
 • Quan la controvèrsia entra a l’aula: factors per a la
         (des)polarització de grups

  • Authors: Cécile Barbeito
   Abstract: Tot i que des de l’àmbit educatiu se sol considerar que l’abordatge de temes controvertits promou la comprensió de l’altre i consegüentment despolaritza els grups, experiments clàssics de psicologia social conclouen, al contrari, que abordar aquests temes genera més polarització, fins i tot quan els grups expressen una pluralitat d’opinions. L’article descriu pràctiques de formació de professorat impulsades a Catalunya des del 2017 i analitza dos tipus de models: tallers i cursos sobre com abordar temes controvertits a l’aula, d’una banda, i diàlegs entre docents en context de polarització, de l’altra, adreçats a prop de dos-cents docents, des d’infantil fins a professorat d’universitat. A partir d’una anàlisi qualitativa comparada d’aquestes pràctiques, s’identifiquen alguns dels factors que poden comportar una major o menor polarització de grup: un context social més o menys polaritzat, i un context d’aula més o menys segur; objectius educatius més orientats a la tolerància envers la discrepància o a la comprensió; metodologies que promouen més diàleg o més debat; estratègies didàctiques amb major o menor implicació, distanciament o expressió d’empatia, i resultats esperats d’argumentació i/o d’escolta i empatia.
   PubDate: 2022-03-19
   Issue No: Vol. 22 (2022)
    
 • Model i instrument per a l’anàlisi de l’ètica organitzacional de
         l’escola

  • Authors: Sara Colorado Ramírez
   Abstract: Aquesta aportació destaca els resultats més rellevants de l’estudi sobre l’anàlisi dels condicionants (barreres i facilitadors) que promouen el desenvolupament ètic organitzacional de les escoles de Catalunya. La metodologia emprada inclou una revisió literària i bibliogràfica, divuit entrevistes exploratòries, quatre-cents quaranta-dos qüestionaris a direccions escolars, dos grups de discussió i l’aplicació de l’instrument d’autoavaluació CADEO (Qüestionari d'Autoavaluació Institucional per al Desenvolupament Ètic Organitzacional en el Centre Educatiu) en quatre centres educatius. L’objectiu és delimitar teòricament i pràcticament l’objecte d’estudi, conèixer les barreres i els facilitadors per al desenvolupament ètic organitzacional de l’escola i facilitar propostes organitzatives i de gestió per a promoure, des de la direcció escolar, el desenvolupament ètic de la institució educativa. Els resultats i les conclusions apunten la necessitat d’un model i un instrument d’autoavaluació institucional per a l’anàlisi del desenvolupament ètic organitzacional de l’escola i el protocol d’aplicació; que la reflexió ètica ha de convertir-se en un plantejament estratègic en les escoles; que promoure l’ètica organitzacional implica transparència, diàleg, consens i compromís explícit coŀlectiu i individual; que el paper de la direcció escolar és clau i fonamental; que calen espais de diàleg i reflexió institucionals; la delimitació compartida dels valors ètics institucionals; formació ètica i moral, i el plantejament d’una avaluació sistemàtica amb criteris ètics.
   PubDate: 2022-03-15
   Issue No: Vol. 22 (2022)
    
 • La gestió del repertori lingüístic a la classe de tecnologia en
         anglès: aprenent contingut, llengua i valors

  • Authors: Xavier Martin-Rubió
   Abstract: En aquest article pretenem descriure l’ús de diferents llengües del repertori lingüístic d’una professora de tecnologia que imparteix l’assignatura seguint el model de content and language integrated learning (CLIL) a l’alumnat d’un grup de segon d’ESO d’un institut del barri de Pardinyes de Lleida. Conscient del que implica la metodologia CLIL, la professora s’esforça per proporcionar nous coneixements específics de la matèria i, a la vegada, contribuir a millorar els diferents nivells de llengua estrangera de l’alumnat. Tanmateix, observem que utilitza el català per assegurar-se que l’alumnat de menys nivell d’anglès no perdi la informació que ella considera especialment rellevant. També veiem un esforç per crear un ambient de treball propici i agradable i una bona sintonia de relació amb l’alumnat mitjançant episodis de creativitat lingüística i de comunicació irònica. Aquests episodis succeeixen en les diverses llengües del repertori i contribueixen, en menor o major grau, a establir un bon clima de treball.
   PubDate: 2022-03-11
   Issue No: Vol. 22 (2022)
    
 • Portafolis multimodal: un generador de reflexions des de la diversitat de
         llenguatges per a una documentació creativa de les pràctiques
         d’educació infantil

  • Authors: Andrés Torres Carceller, Rosalía Clemente Piélagos, Estel Marín Cos
   Abstract: L’ús de les tecnologies digitals està potenciat per un sistema comunicatiu en el qual, a més del codi escrit, el llenguatge audiovisual adquireix cada vegada més rellevància. Davant aquest context, els futurs mestres han de ser competents en la comunicació multimodal, han de ser capaços d’interpretar i emetre missatges de manera efectiva en múltiples formats i llenguatges. Per a afavorir el desenvolupament d’habilitats com a creadors de contingut, és imprescindible fomentar les alfabetitzacions múltiples en els futurs mestres perquè siguin capaços de seleccionar o combinar els mitjans més eficients per a comunicar-se. Amb aquest objectiu, es desenvolupa un projecte d’innovació docent que transforma el portafolis tradicional, tancat i enfocat a un únic llenguatge, en una eina multimodal amb la qual l’alumnat, emprant els llenguatges artístics, documenta, analitza i comparteix la seva experiència de les pràctiques amb un format híbrid que fomenta el desenvolupament de la seva capacitat comunicativa i els empodera com a futurs docents sensibles i creatius.
   PubDate: 2022-03-11
   Issue No: Vol. 22 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.222.251.91
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-