Journal Cover
Revista Catalana de Musicologia
Journal Prestige (SJR): 0.101
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1578-5297 - ISSN (Online) 2013-3960
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Els prolegòmens a la consolidació del simfonisme a Catalunya

  • Authors: Xosé Aviñoa
   Abstract: La societat musical catalana, especialment la relacionada amb la capital, mostrà des de ben d’hora l’interès per acostar-se a les composicions que requerien una orquestra simfònica. Si bé es considera que la principal fita d’aquest neguit fou la creació de l’Orquestra Pau Casals el 1920, al llarg del segle xix hi ha un alt nombre d’iniciatives encaminades a facilitar al públic audicions musicals de gran format. Aquest article hi fa referència tot posant en relleu les dificultats i els encerts de cadascuna d’elles.
   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 15 (2022)
    
 • D’orquestres i músics a Catalunya. 1910-1944

  • Authors: Josep Maria Almacellas i Díez
   Abstract: L’article és la plasmació escrita de l’exposat en la Jornada al voltant de l’Orquestra Pau Casals (OPC) celebrada a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans en data 30 de novembre de 2021. Es fa un retrat genèric de la música instrumental a Catalunya tant pel que fa a les agrupacions musicals autodenominades orquestra en el període estudiat, com pel que fa als músics i la seva feina, sense tractar de temes relacionats amb el repertori. Tampoc no s’entra en els àmbits de la música religiosa ni en les músiques escèniques. Es presenta la distribució d’aquestes agrupacions al llarg del país. L’article abraça des de la dècada prèvia a la creació de l’OPC fins a la presentació pública de l’Orquestra Municipal de Barcelona, i inclou tot el període d’activitat de l’OPC.

   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 15 (2022)
    
 • Pau Casals. Una concepció artística de l’àmbit
         simfònic

  • Authors: Joaquim Garrigosa
   Abstract: La creació de l’Orquestra Pau Casals l’any 1920 va suposar un pas endavant molt important en l’àmbit de la música simfònica a Catalunya. Pau Casals va dotar la ciutat de Barcelona d’un instrument altament privilegiat que durant els disset anys de la seva existència es va convertir en una de les agrupacions simfòniques de més prestigi del moment. Aquest article ofereix una visió del plantejament artístic de l’orquestra a partir dels repertoris que va interpretar durant les seves temporades de concerts i constata la visió absolutament actual en els plantejaments de la seva programació.

   PubDate: 2022-12-07
   Issue No: Vol. 15 (2022)
    
 • Les epístoles farcides de sant esteve en català : una
         aproximació musical

  • Authors: Joan Maria Martí Mendoza
   Abstract: Les epístoles farcides són les lectures de la missa a les quals s’afegeixen trops. Aquestes addicions de text i música es poden trobar al començament de la lectura, a l’interior o al final, combinades amb el text original. Hi ha epístoles farcides per a diverses festes del calendari litúrgic, especialment per a Sant Esteve. Els farcits, tant en llatí com en llengua vernacla, són una ampliació, una paràfrasi i un abelliment del text original. En el cas de les llengües vernacles, aquests textos esdevenen els testimonis més antics de l’ús de la llengua vulgar en la litúrgia, i per aquesta raó han estat estudiats per filòlegs especialistes de diverses llengües. En aquest article aprofundirem en les epístoles farcides de sant Esteve en català, les analitzarem i les compararem entre elles i amb altres fonts amb les quals comparteixen versos i música. 
   PubDate: 2022-12-05
   Issue No: Vol. 15 (2022)
    
 • El magisteri de cant de la catedral de barcelona a l’època del
         renaixement

  • Authors: Josep Maria Gregori i Cifré
   Abstract: Estudi de la transició terminològica entre els conceptes tenorista, mestre de cant i mestre de capella atenent a les funcions que assumia el director de la capella musical en relació amb l’entonació i la conducció del cant pla abans de la fundació estatutària de la capella de música i incidint en les dades conservades sobre els magisteris dels mestres de la catedral de Barcelona en el decurs dels segles xv i xvi. D’altra banda, el treball analitza les particularitats de les obligacions i servituds de l’ofici de mestre de cant partint de la documentació conservada al respecte a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona.

   PubDate: 2022-12-05
   Issue No: Vol. 15 (2022)
    
 • Dos villancets de mitjans del segle XVII en Gascó : Orray cat de bius
         Arnauton i Bartolatje, Mauvisatje

  • Authors: Josep M. Salisi i Clos
   Abstract: El present treball mostra l’estudi i la transcripció de dos villancets de la meitat del segle xvii escrits en un dialecte de l’occità, el gascó, un en un subdialecte de l’àrea oriental i l’altre de l’occidental. Cadascuna d’aquestes composicions és obra d’un autor diferent: fra Josep Reduà i Francesc Fadrés. L’estudi també ens mostra la relació de cada autor amb l’àrea geogràfica concreta del subdialecte en què s’escrigueren ambdues composicions.

   PubDate: 2022-12-05
   Issue No: Vol. 15 (2022)
    
 • Comparació del kyriede la missa BWV 232 de Johann Sebastian Bach i el de
         la missa HarWV32 de Gottlob Harrer en el context en què es van generar:
         dos models de música d’església en el canvi d’època

  • Authors: Jordi Rifé i Santaló
   Abstract: El present estudi aporta les analogies i diferències dels kyrie de Bach i de Harrer dins del context de les misses respectives BWV 232 i HarWV 32. S’assenyala el canvi estilístic que s’evidencia entre ambdós kyrie i ambdues misses, el pas del darrer Barroc a l’estil galant. També, s’apunten aspectes referents a la diferència de tractaments i consideracions teològiques. Es posa en relleu el canvi cultural a les primeres dècades del segle xviii a Leipzig i a Dresden. Es palesa la penetració de l’stilus theatralis dins de l’àmbit de la música d’església, sobretot en Harrer. Es contrasta la retòrica usada per Bach, respecte a la dialèctica que emana de l’obra analitzada de Harrer. I, finalment, es ratifica que els nous aires estètics de l’estil galant eren més emprats per Harrer que no pas per Bach, tot i que aquest també assumí el nou estil tot procurant-ne una singular elaboració dins la missa i en especial en els kyrie.
   PubDate: 2022-12-05
   Issue No: Vol. 15 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.222.251.91
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-