Journal Cover
Metode & Forskningsdesign
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2245-3083
Published by Aalborg University Homepage  [18 journals]
 • How to Collect Voters' Perceptions of Election Campaigns'

  • Authors: Signe Bock Segaard, Ditte Shamshiri-Petersen
   Pages: 1 - 26
   Abstract: Diary postings are responses to real-world events, actors and processes that de facto exist and can be identified. This article explores the conditions of capturing voter behaviour and voters’ perceptions of election campaigns by methodologically testing innovative digital instruments for qualitative diary data collection (an app for mobile devices and a webform). We do this in light of three criteria: participant engagement, data relevance and participants’ personal involvement. Based on a real-world methodological experiment in the Fall of 2019 during the Norwegian local election campaign, we found that the app promotes more engagement as to frequency of diary postings, while the webform promoted more comprehensive postings. Concerning participants with different socio-demographic and political profiles, both platforms ensured data relevance in the sense that data match the concepts to be studied: voter behaviour and perception of election campaign. Moreover, both facilitated personal involvement and reflections. The article concludes with a reflection on the potential contribution of the diary method in election studies.
   PubDate: 2022-12-12
   DOI: 10.54337/ojs.mf.%y4.7592
    
 • Realistisk syntese: Potentialer og udfordringer

  • Authors: Esben Højmark, Thomas Bredgaard
   Pages: 27 - 46
   Abstract: Vi mangler gode analysetilgange til at undersøge hvorfor og hvordan komplekse indsatser virker. Traditionelle ”systematiske reviews” som anvendes på sundhedsområdet er gode til at undersøge hvorvidt, men ikke hvorfor og hvordan indsatser virker. På de komplekse velfærds- og socialområder er der ikke bare brug for viden om hvorvidt indsatser virker, men også hvorfor og under hvilke omstændigheder virkningerne indtræffer. Den ”realistiske syntese” har potentiale til at udgøre et brugbart supplement. Der eksisterer imidlertid ikke en klar fremgangsmåde til at gennemføre realistiske synteser. Tilgangen kan derfor være udfordrende og tidskrævende for evaluator, ligesom dens resultater kan være ugennemsigtig for læseren og i værste fald en delvis eller misvisende repræsentation af den eksisterende viden på området. I denne artikel reflekterer vi over de metodiske udfordringer i realistisk syntese og diskuterer potentielle løsninger herpå. Vi diskuterer fremgangsmåder til udvikling af foreløbige programteorier, dataindsamling, kodning og syntese. I den forbindelse opstiller vi en genbeskrivende analysestrategi, der kan guide evaluator og sikre gennemsigtighed i analyse- og syntesefasen.
   PubDate: 2022-12-12
   DOI: 10.54337/ojs.mf.%y4.7593
    
 • Herkomst blandt 0-16-√•rige bosat i Danmark: Stigende etnisk diversitet og
         koncentration fra 1985 til 2019

  • Authors: Jeppe Fjeldgaard Larsen
   Pages: 48 - 68
   Abstract: Artiklen beskriver den etniske diversitet blandt 0-16-årige i perioden fra 1985 til 2019. Der anvendes registeropgørelser henholdsvis baseret på Danmarks Statistiks eksisterende klassifikationer og en udvidet klassifikation. Artiklen viser, at de hidtidige klassifikationer undervurderer den etniske diversitet blandt børn og unge. Denne undervurdering er stigende over tid. Med en udvidet klassifikation havde 23,4 procent af de 0-16-årige i 2019 en form for ikke-dansk herkomst, i stedet for 13,4 procent med den eksisterende klassifikation. Danmark er således længere i bevægelsen fra et etnisk homogent samfund til et samfund med større etnisk diversitet end man hidtil har antaget. Artiklen viser også, at man med den hidtidige klassifikation undervurderer den etniske koncentration i hovedstadsområdet. I Ishøj kommune er andelen af 0-16-årige med dansk-dansk herkomst for eksempel på 34 procent, i stedet for 65 procent opgjort med den eksisterende klassifikation af dansk herkomst. Etnisk diversitet blandt børn og unge er således mere ujævnt fordelt end hidtil antaget.
   PubDate: 2022-12-12
   DOI: 10.54337/ojs.mf.%y4.7595
    
 • Introduktion til statistisk inferens eksemplificeret med
         sikkerhedsintervaller og hypotesetest

  • Authors: Henrik Lauridsen Lolle
   Pages: 69 - 96
   Abstract: Artiklen er tænkt som en ikke-statistiktung indføring i principperne for statistisk inferens, dvs. hvordan man på baggrund af en stikprøve kan sige noget om forhold i den bagvedliggende population med en vis statistisk sikkerhed. Der fokuseres først og fremmest på de rent logiske principper, men samtidig hermed bliver den bagvedliggende teoretiske statistik forklaret så tilpas fyldestgørende, at man efter endt læsning forhåbentlig ikke sidder tilbage med en fornemmelse af at mangle noget, med mindre selvfølgelig at man er specielt interesseret i det strengt statistiske. For de fleste samfundsvidenskabelige uddannelser vurderer jeg således, at den vil have et passende statistisk niveau og under alle omstændigheder som en introduktion, der kan bygges videre på. Men artiklen er tænkt sådan, at man som læser efterfølgende skulle kunne kaste sig over litteratur om statistiske metoder som fx stikprøveteori, korrelationsanalyse og lineær regression. Introduktionen i statistisk inferens bliver eksemplificeret med sikkerhedsintervalestimering og statistisk hypotesetest for henholdsvis gennemsnit og proportioner.
   PubDate: 2022-12-20
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.175.191.46
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-