Publisher: Association for Vascular Access   (Total: 1 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 1 of 1 Journals sorted alphabetically
Lambda Nordica     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Lambda Nordica
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1100-2573 - ISSN (Online) 2001-7286
Published by Association for Vascular Access Homepage  [1 journal]
 • Gästredaktörernas förord: Skevt växande och skavande

  • Authors: Hilda Jakobsson, Maria Margareta Österholm
   Pages: 7 - 19
   PubDate: 2022-03-01
   DOI: 10.34041/ln.v26.761
   Issue No: Vol. 26, No. 4-1 (2022)
    
 • Skev sexualitet runt sekelskiftet 1900: Hur skådespelaren Gustaf
         Fredriksson blev homosexuell

  • Authors: Hélène Ohlsson
   Pages: 23 - 49
   Abstract: Denna artikel är en undersökning av processen när skådespelaren Gustaf Fredrikson (1832–1921), populärt kallad Frippe, blev homosexuell. På 1880-talet blev han informellt outad i brev och ett decennium senare offentligt, genom teck- ningar och texter i satiriska tidskrifter. I artikeln används motsatsparet manligt och omanligt i kombination med begreppet skev som teoretiska verktyg. Denna artikel undersöker övergången från en position där en man som har en skev sexu- alitet betraktas som omanlig, till en position där han definieras som homosexuell med feminina konnotationer. Jag hävdar att en universellt accepterad mall för hur homosexuella män skulle vara, som också var homofobisk, etablerades i Sverige under 1880-talet och första hälften av 1890-talet. Artikeln har flera syften: att skapa ny kunskap om förändringen av diskursen kring homosexualitet i Sverige i slutet av 1800-talet och att skapa ny kunskap om Gustaf Fredrikson som pionjär inom en växande homosexuell subkultur i det förra sekelskiftets Stockholm.
   PubDate: 2022-03-01
   DOI: 10.34041/ln.v26.762
   Issue No: Vol. 26, No. 4-1 (2022)
    
 • Skeive liv:

  • Authors: Elisabeth Stubberub, Helga Eggebø, Norman Anderssen
   Pages: 50 - 73
   Abstract: Hva er det som trekkes frem som viktige hendelser når skeive skal fortelle om sine liv i Norge på 2010-tallet' I denne artikkelen analyserer vi frem fellesnevne- re på tvers av kvalitative intervjuer med 99 skeive personer med ulik bakgrunn og livssituasjon. Til tross for de mange ulikhetene mellom deltakerne var det noen overordnede tema som gikk igjen og fremstod som betydningsfulle på tvers av generasjoner og livssituasjoner: 1) Erfaringer med å føle seg annerledes, 2) nega- tive møter, 3) utforsking av identitet knytta til seksualitet og kjønn, 4) å komme ut som skeiv, 5) å komme inn i skeive fellesskap og 6) refleksjon rundt slektskap og familie. Disse viktige hendelsene kan være enkelthendelser i tid, samtidig som erfaringene repeteres gjennom livet både som hendelser og ved å fortelles frem som del av en skeiv livshistorie. På denne måten får hendelsene betydning ut over tiden og stedet de fant sted, og inngår i en situert skeiv selvfremstilling. Vi forstår de seks temaene som skeive metanarrativ som fremstår relevante når skeive skal fortelle om seg selv og sitt liv. I artikkelen bretter vi ut disse metanarrativene og noe av variasjonen i konkrete erfaringer som finnes i datamaterialet. Vi argumen- terer for at disse viktige hendelsene kan forstås som et tidsbilde som sier oss noe om hvordan vi gjør oss forståelige for hverandre som skeive på 2010-tallet.
   PubDate: 2022-03-01
   DOI: 10.34041/ln.v26.763
   Issue No: Vol. 26, No. 4-1 (2022)
    
 • ”Chulito struggled to not cross the pato line”

  • Authors: Fanny Pérez Aronsson
   Pages: 74 - 98
   Abstract: Syftet med artikeln är att undersöka representationer av latinopojkar i ameri- kanska romaner, författade av amerikanska latinos. Särskild fokus läggs på hur gränserna för de maskuliniteter som idealiseras utmanas och hur pojkskap således skevas. Materialet består av de två romanerna Chulito och Aristotle and Dante dis- cover the secrets of the universe, som båda är författade av amerikanska latinos med amerikanska latinopojkar som protagonister. Med utgångspunkt i bland annat Sara Ahmeds queera fenomenologi studerar jag hur olika livslinjer reproduceras eller bryts, hur gränsdragningar mellan olika kategorier störs och skevas och hur olika mellanpositioner (inbetweenness) skapar skeva subjekt. Normer kring pojk- skap utmanas på en mängd olika sätt i romanerna och i artikeln läggs särskild fokus vid hur sexualitet utforskas och förhandlas i relation till maskulinitetsideal. I artikeln studeras även hur huvudkaraktärernas komma ut-processer framställs, samt vilka reaktioner de väcker bland övriga karaktärer. Slutligen analyseras representationer av föräldrarna och deras betydelse för pojkarnas självacceptans och omorientering och artikeln argumenterar för att föräldrarna bidrar till en normalisering som minskar eller upplöser pojkarnas upplevelse av att vara skeva.
   PubDate: 2022-03-01
   DOI: 10.34041/ln.v26.764
   Issue No: Vol. 26, No. 4-1 (2022)
    
 • En skev figuration

  • Authors: Desirée Ljungcrantz
   Pages: 99 - 124
   Abstract: Artikeln utforskar och beskriver poetiskt akademisk skrivande. Utforskandet sker med hjälp av feministiska figurationer – särskilt den av skrubbsåret kopplat till hiv – som flätar samman empiri, teorier, normkritiska analyser och levda erfarenheter. Trots att det finns överlappningar mellan det poetiska akademiska skrivandet och akademiskt kreativt skrivande innebär det poetiska akademiska skrivandet att ta kreativiteten ett ytterligare steg. Poetiskt akademiskt skrivande bygger på rytm, associationer och metaforer som möjliggör flödesskrivande och skapar ett extra lager i den akademiska texten – både för skribenten och läsaren. Poetiskt akademiskt skrivande kan öppna ett utrymme för läsarens affekter, känslor och kroppsliga förnimmelser i relation till texten. Poetiskt akademiska texter kan också möjliggöra ett möte mellan texten och läsarens situerade kunskap, erfarenheter, kropp och känslor. Artikeln utforskar även skev som begrepp och möjligheten att göra de feministiska figurationerna skeva för att på så vis inkludera erfarenheter, händelser och fenomen som ännu inte är kända för akademiska feminister.
   PubDate: 2022-03-01
   DOI: 10.34041/ln.v26.765
   Issue No: Vol. 26, No. 4-1 (2022)
    
 • När begäret går överstyr

  • Authors: Dominik Dziedzic
   Pages: 125 - 149
   Abstract: I denna artikel prövas en läsning av Viktor Rydbergs Singoalla ur ett skevperspektiv. Fokus sätts på barnkonstruktionen i texten. Singoalla presenteras som en hybrid- roman med skräckromantiska inslag, vilket påverkar hur karaktären Sorgbarn, sonen till huvudprotagonisterna Singoalla och Erland, konstrueras. Genom att det skräckromantiska lyfts fram diskuteras Sorgbarn som en skev gestalt som avviker från den idealistiska norm utifrån vilken barnframställningen i Rydbergs litterära produktion annars konstrueras. Med Sorgbarns skevhet avses att han, till skillnad från de idealiserade barngestalterna i Rydbergs övriga författarskap, förmedlar och genererar begär som inte låter sig harmoniskt integreras i hand- lingen. Gossens skevhet diskuteras i relation till det kusliga, det monstruösa och queera begär. Sorgbarns blotta närvaro i sin far Erlands slott leder till ett förfall av Erlands psyke, vilket i denna artikel diskuteras genom Freuds husmetafor. Romanen läses som en text som handlar om att förlora kontrollen över begär, förmedlade och genererade genom pojkkroppen.
   PubDate: 2022-03-01
   DOI: 10.34041/ln.v26.766
   Issue No: Vol. 26, No. 4-1 (2022)
    
 • ”Känn på det här”

  • Authors: Maria Lönn
   Pages: 150 - 175
   Abstract: I den här artikeln diskuteras kroppens och det sinnligas betydelse för kunskaps- produktion inom ramenför kritiska ras- och vithetsstudier. Artikeln erbjuder en skev och dekolonial metod som lyfter fram tre sinnliga tematiker: känseln, det haptiska och doften. Kritiska ras- och vithetsstudier, precis som de flesta andra vetenskapliga discipliner, har ofta utgått från blicken som en teoretisk lins: ”den andra” skapas via observationer, synliggörandet av vithet utgör en viktig dimension i ”märkandet” av den osynliga vitheten. Medan den kroppslösa blicken privile- gierats som en rationell vetenskaplig apparat, så har lukt och känsel underkänts och kategoriserats som de mest fysiska och kroppsnära sinnena. Andra sinnen än just blicken har därmed inte alltid betraktats som tillförlitliga källor till kunskap. För att belysa hur mänskliga hierarkier och skillnader skapas behövs dock andra sinnliga metoder än blickens. Mitt bidrag till att skeva kritiska ras- och vithets- studier består i att betona kroppen och det sinnligas centralitet i produktionen av kunskap. Artikeln består av en epistemologisk diskussion med utgångspunkt
   i frågan vilka sinnen som räknas som kunskapsbärande samt ett förslag på en metod där sinnen andra än blicken ges vetenskapligt värde. För att förtydliga hur det sinnliga samarbetar för att skapa mänskliga hierarkier ger jag två empiriska exempel från min forskning: ryska kvinnors modepraktiker samt ljud och rörelser som sensorisk orientalism inom rysk opera och balett. De två olika empiriska exemplen delar en teoretisk tematik: hur idéer om det ”o/civiliserade” och ”barbariska” skapar gränser för det mänskliga och hur detta manifesteras via det sinnliga. I artikeln beskriver jag hur jag rent praktiskt hanterat och använt den skeva och sensoriska metodologin.
   PubDate: 2022-03-01
   DOI: 10.34041/ln.v26.767
   Issue No: Vol. 26, No. 4-1 (2022)
    
 • Understanding the Couple Norm:

  • Authors: Catrine Andersson
   Pages: 179 - 182
   PubDate: 2022-03-01
   DOI: 10.34041/ln.v26.768
   Issue No: Vol. 26, No. 4-1 (2022)
    
 • Time, Queerness and Global Politics

  • Authors: Emil Edenborg
   Pages: 183 - 187
   PubDate: 2022-03-01
   DOI: 10.34041/ln.v26.769
   Issue No: Vol. 26, No. 4-1 (2022)
    
 • Laughter

  • Authors: Anna Lundberg
   Pages: 188 - 191
   PubDate: 2022-03-01
   DOI: 10.34041/ln.v26.770
   Issue No: Vol. 26, No. 4-1 (2022)
    
 • Ambitiös avhandling om erotiska möten mellan människa och
         väsen

  • Authors: Ann-Sofie Lönngren
   Pages: 192 - 195
   PubDate: 2022-03-01
   DOI: 10.34041/ln.v26.771
   Issue No: Vol. 26, No. 4-1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.207.133.27
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-