Journal Cover
Revue pro právo a technologie
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1804-5383 - ISSN (Online) 1805-2797
Published by Masaryk University Homepage  [11 journals]
 • Právní režim gameplay jako dílčího prvku
         videoher

  • Authors: Ondřej Böhm
   Pages: 5 - 40
   Abstract: Příspěvek se zabývá otázkou podstaty gameplay jako jednoho z dílčích prvků videoher. V kontextu četných diskuzí na téma právního režimu videoher nebyl pojem gameplay jednotně definován. Tato skutečnost nám tak nechává otevřených několik možností, jakými jej lze vymezit a chápat. Článek si proto klade za cíl tyto jednotlivé možnosti analyzovat a předložit tak relevantní informace k tomu, jak lze gameplay v české a unijní právní praxi regulovat a chránit. V první řadě se článek dotýká autorskoprávní úpravy, jako zřejmě nejdiskutovanější možnosti ochrany gameplay právy duševního vlastnictví, přičemž budou probrány všechny teoretické (např. princip odlišení myšlenky od jejího vyjádření), tak i konkretizované koncepty (např. audiovizuální dílo). Dále se článek věnuje právu patentovému, zejména se zaměřuje na funkčnost a skutečnou použitelnost patentu pro ochranu gameplay. Posledním ze tří hlavních témat je ochrana gameplay prostředky obchodního práva, které článek vykresluje jako ochranu převážně podpůrnou k ochraně poskytované právy duševního vlastnictví.
   PubDate: 2023-01-03
   DOI: 10.5817/RPT2022-2-1
   Issue No: Vol. 13, No. 26 (2023)
    
 • Úplná znění právních předpisů v systémech eSbírka a eLegislativa

  • Authors: Jaromír Fronc
   Pages: 71 - 107
   Abstract: Článek se věnuje otázce sestavování úplných znění právních předpisů. Tuto službu v současnosti poskytují pouze soukromé právní databáze, avšak s účinností nového zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv by ke každému vyhlášenému právnímu předpisu měla být připojena závazná úplná znění novelizovaných předpisů. Problém spočívá v tom, že při tvorbě úplného znění může dojít ke konfliktům, které vyžadují provedení právní interpretace, přičemž i v budoucnu bude moci autoritativní znění právního předpisu podat pouze soud. Článek proto formuluje zásady, které by měla tvorba a publikace práva sledovat, aby ke konsolidačním konfliktům a uvedení adresátů práva v omyl docházelo co nejméně.
   PubDate: 2023-01-03
   DOI: 10.5817/RPT2022-2-3
   Issue No: Vol. 13, No. 26 (2023)
    
 • Essays II/2022

  • Authors: Maria Chiara Grasso, Vojtěch Juřička, Emma Lambrigts
   Pages: 195 - 237
   PubDate: 2023-01-03
   Issue No: Vol. 13, No. 26 (2023)
    
 • Poskytovatelé datové infrastruktury, jejich role v autonomním řízení
         a odpovědnost za škodu

  • Authors: Eva Fialová
   Pages: 41 - 70
   Abstract: Provoz autonomních vozidel nebude v budoucnu možný bez dat poskytovaných systémem datové infrastruktury. Datová infrastruktura bude stejně důležitá jako infrastruktura dopravní, neboť bude dodávat datové podklady pro řízení autonomních vozidel. Již nyní je na evropské úrovni řada předpisů nebo jejich návrhů regulujících inteligentní dopravní systémy. Na národní úrovni je třeba identifikovat normy, podle kterých by poskytovatelé informačních služeb v dopravě a provozovatelé fyzické části datové infrastruktury mohli být odpovědní v případě vzniku škody při provozu autonomního vozidla, jejichž příčinou byla chyba při poskytování služeb, při provozu sítě nebo chyba v datech. Zatímco na první dvě situace by bylo možné aplikovat ustanovení odpovědnosti za škodu z provozní činnosti, odpovědnost za chybná data není v českém právu uspokojivě vyřešena, přestože chybná data mohou být v budoucnu zdaleka nejčastější příčinou vzniku škody u aplikací založených na datech.
   PubDate: 2022-12-31
   DOI: 10.5817/RPT2022-2-2
   Issue No: Vol. 13, No. 26 (2022)
    
 • Mezinárodní příslušnost soudů dle článku 7 odst. 2 Nařízení
         Brusel Ibis ve světle rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci
         Mittelbayerischer Verlag a Gtflix TV

  • Authors: Tereza Kyselovská
   Pages: 109 - 159
   Abstract: Cílem tohoto příspěvku je prostřednictvím analýzy judikatury Soudního dvora EU kriticky zhodnotit intepretaci pojmu „místo škodné události“ dle článku 7 odst. 2 Nařízení Brusel Ibis ve sporech vyplývajících z porušení osobnostních práv a pomluvy na internetu. Předmětem příspěvku jsou zejména rozhodnutí ve věci Mittelbayerischer Verlag a Gtflix TV, kterými Soudní dvůr EU doplnil definici kritéria centrum zájmů poškozeného a potvrdil zachování tzv. mozaikového přístupu vyžadující pouhou dostupnost poškozujícího obsahu na území fóra. Tato dvě rozhodnutí a jejich závěry jsou dále zasazeny do kontextu kolizní úpravy, vnitřního trhu EU a nakládání s cizími rozhodnutími.
   PubDate: 2022-12-31
   DOI: 10.5817/RPT2022-2-4
   Issue No: Vol. 13, No. 26 (2022)
    
 • Přehled aktuální judikatury II/2022

  • Authors: Anna Blechová, Kristýna Bónová, Martin Erlebach, Vojtěch Juřička , Anežka Karpjáková , Andrej Krištofík, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Sofie Petrová, Jan Svoboda, Jakub Vostoupal, Ondřej Woznica, Veronika Přibáň Žolnerčíková
   Pages: 161 - 194
   PubDate: 2022-12-31
   DOI: 10.5817/RPT2022-2-5
   Issue No: Vol. 13, No. 26 (2022)
    
 • Recenze závěrečných prací II/2022

  • Authors: František Kasl, Andrej Krištofík, Pavel Loutocký, Tereza Novotná, Martin Švec, Roman Vaněk, Jakub Vostoupal, Ondřej Woznica
   Pages: 239 - 275
   PubDate: 2022-12-31
   Issue No: Vol. 13, No. 26 (2022)
    
 • Právní aspekty interoperability software

  • Authors: David Myslivec
   Pages: 277 - 338
   Abstract: Práce se zabývá právními aspekty interoperability software. Interoperability software je dosahováno pomocí rozhraní, které je součástí počítačového programu. Počítačový program spadá pod ochranu autorského práva. Tato práce se zabývá rozsahem autorskoprávní ochrany rozhraní a možnostmi přístupu k nechráněným rozhraním. V práci jsou poměřovány zájmy autora na ochranu díla proti zájmům veřejným a navrhnuta řešení, která by vedla k zajištění větší míry interoperability, respektive sdílení informací nezbytných pro její zajištění.
   PubDate: 2022-12-31
   DOI: 10.5817/RPT2022-2-6
   Issue No: Vol. 13, No. 26 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.238.118.27
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-