Journal Cover
Časopis pro právní vědu a praxi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1210-9126 - ISSN (Online) 1805-2789
Published by Masaryk University Homepage  [11 journals]
 • Čtení na periferii: poznámky pod čarou

  • Authors: Josef Kotásek
   Pages: 483– - 483–
   Abstract: Odborné právnické články a knihy si dnes sotva představíme bez poznámek pod čarou. Ač jsou vysázené menším písmem a umístěné na periferii, mají poznámky nezanedbatelné důsledky. Předně ovlivňují formální úpravu a styl publikace: umožňují „odbíhat“ do pasáží mimo zorné pole čtenáře, čímž odlehčují a zestručňují hlavní text. Pro vědeckou komunitu a její kulturu mají poznámky další význam: svědčí obvykle o renomé citovaných autorů, jsou důležité pro jejich akademický postup a ovlivňují dialog mezi nimi.
   PubDate: 2022-10-21
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Částečné odstoupení od smlouvy

  • Authors: Dominik Skočovský
   Pages: 489– - 489–
   Abstract: Tento článek se zabývá problematikou částečného odstoupení od smlouvy. Pro lepší názornost autor zasazuje řešení jednotlivých teoretických otázek do kontextu skutečného případu posuzovaného Nejvyšším soudem. Příspěvek se nejprve věnuje vymezení částečného odstoupení od smlouvy a rozebírá jeho problematické aspekty. Zde je upozorňováno zejména na jednostrannou povahu odstoupení od smlouvy, s tím spojený problém oprávněného zájmu dlužníka na nedělitelnosti závazku a na otázku hospodárnosti částečného odstoupení. Dále článek analyzuje českou právní úpravu částečného odstoupení od smlouvy a v obecné rovině ji komparuje s právní úpravou v BGB, ABGB a CISG. Zatímco český občanský zákoník upravuje částečné odstoupení jen pro specifické situace předvídané § 2004 odst. 2 a 3, zahraniční úpravy umožňují částečné odstoupení pro širší množinu případů (např. při částečně vadném plnění, nebo v případech, kdy nebylo plněno vůbec). Největší pozornost je však věnována předpokladům pro částečné odstoupení. V příspěvku je uvažováno nad pěti základními předpoklady, které jsou v textu blíže rozebrány. Zřejmě nejvíce problematickým předpokladem je otázka dělitelnosti závazku. Autor se přiklání k posuzování dělitelnosti závazku inspirovaného pojetími v kontextu BGB a CISG. V souladu s rakouskou judikaturou pak dospívá i k závěru, že dělitelnost závazku není možné dovozovat oproti (oprávněným) zájmům dlužníka. Nakonec je věnována pozornost i problematice účinků částečného odstoupení od smlouvy.
   PubDate: 2022-10-21
   DOI: 10.5817/CPVP2022-3-1
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Vymezení okruhu trestných činů, jejichž pachatelům by měla být
         odebírána DNA pro účely budoucí identifikace a stanovení doby
         uchování profilu DNA v Národní databázi DNA

  • Authors: Renáta Boráková
   Pages: 523– - 523–
   Abstract: Článek se zabývá vymezením okruhu trestných činů, jejichž pachatelům by měla být odebírána DNA pro účely budoucí identifikace, a stanovením doby uchování profilu DNA v Národní databázi DNA u osob obviněných ze spáchání úmyslného trestného činu nebo u osob, kterým bylo sděleno podezření ze spáchání úmyslného trestného činu, a u osob ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu s ohledem na poměrně nedávný návrh na zrušení části zákona o Policii ČR, týkající se odběru biologických vzorků. Hlavním cílem je zhodnocení současné právní úpravy, poměřování proti sobě stojících legitimních cílů, návrh de lege ferenda a zhodnocení nálezu sp. zn. Pl. ÚS 7/18.
   PubDate: 2022-10-21
   DOI: 10.5817/CPVP2022-3-2
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Court of Justice of the European Union on Non-material Damage

  • Authors: Ondřej Pavelek, Hana Adamová
   Pages: 547– - 547–
   Abstract: V mnoha případech rozhoduje o náhradě nemajetkové újmy Evropský soudní dvůr. Na základě analýzy současné zavedené praxe SDEU v oblasti náhrady nemajetkové újmy si tento příspěvek klade za cíl nalézt odpovědi na následující otázky: jaká je koncepce a formy nemajetkové újmy v současné zavedené praxi SDEU, tj. v ESD a GC, a jaký význam má pro rozhodnutí SDEU, jaké jsou různé druhy nemajetkové újmy v zavedené praxi SDEU a jaké jsou jednotlivé regulační oblasti rozhodování o náhradě nemajetkové újmy. Následně budou formulovány východiska pro rozhodování o nemajetkové újmě, aby se dospělo k závěru, zda je možné na základě současných soudních rozhodnutí formulovat obecné zásady soudních řízení před SDEU ohledně náhrady nemajetkové újmy. Tento příspěvek by rád přispěl k diskusi o otázkách týkajících se problematiky odškodnění za nemateriální věci, jak je uvedeno v soudních rozhodnutích SDEU.
   PubDate: 2022-10-21
   DOI: 10.5817/CPVP2022-3-3
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • The Assesment of Permissibility of Using Non-statutory Justifications in
         Czech and Polish Criminal Law

  • Authors: Michał Grudecki
   Pages: 573– - 573–
   Abstract: The subject-matter of this paper is the acceptability of non-statutory justifications, analysed on the instance of very similar penal law systems of closely related countries, namely the Republic of Poland and the Czech Republic. In both of them, one can observe a phenomenon of invoking circumstances not set forth in any legal act and rendering an action prohibited in the light of judicature. This paper studies whether it is permitted that public authorities invoked such circumstances in a democratic state of law. It is claimed by certain author that by invoking it judicial authorities violate the principles of specificity, separation of powers and legality, being the cornerstones of Polish and Czech law, and, thus, jeopardise the legal security of individuals; moreover, this course of action may be a threat to the legal system. Regardless of the fact that Poland and the Czech Republic are studied here, the considerations may well apply to any other penal law systems based on the formal and material definition of a crime and the above-mentioned principles. The research method in use was that of analysing legal provisions (mainly, basic laws and penal codes) formally and dogmatically.
   PubDate: 2022-10-21
   DOI: 10.5817/CPVP2022-3-4
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Role soudu při opravě přednesů stran – možnosti inspirace ve
         švýcarském civilním procesu

  • Authors: Filip Mazel
   Pages: 589– - 589–
   Abstract: Článek se zabývá rolí soudu při opravě vadných přednesů stran občanského soudního řízení sporného. Pozornost je věnována jak nápravě chybějících či neurčitých skutkových tvrzení, tak chybějících či neurčitých důkazních návrhů. Na tuto činnost soudu je přitom pohlíženo při zohlednění zásady projednací, kterou je sporné řízení ovládáno. Otázkou, na kterou byla zaměřena pozornost, je nalezení přiměřených mezí této soudní činnosti tak, aby při ní nedocházelo k nahrazování aktivity stran a aby nebyla deformována povaha civilního sporného procesu.
   PubDate: 2022-10-21
   DOI: 10.5817/CPVP2022-3-5
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Legal Symbolism in Fine Art

  • Authors: Klára Jelínková
   Pages: 605– - 605–
   Abstract: An article discusses the use of special characters in the fine art, through which the author conveys deeper meaning of these characters to the observer. Use of special characters in the fine art is called symbolism. The presentation of hidden meanings also required law and justice, as well as their specific processes, their performance, and their results. The thesis defines the key terms – law, art, symbolism, and their interrelationships. The main goal of the thesis is the search of legal symbolism and analysis of legal symbolism in fine art and in specific art works. The work attempts to identify the hidden meanings of legal symbolism in its various dimensions. Through the research, thesis also focuses on the perception of legal symbolism in the fine art by its observers, as well as their ability to decipher the hidden legacy of the author.
   PubDate: 2022-10-21
   DOI: 10.5817/CPVP2022-3-6
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Krátké ohlédnutí za třicetiletou historií Časopisu pro právní
         vědu a praxi

  • Authors: Jaromír Tauchen
   Pages: 627– - 627–
   Abstract: Třicet let existence Časopisu pro právní vědu a praxi, které si připomínáme v tomto roce, představuje významné jubileum a umožňuje tak ohlédnout se za tři dekády trvající historií tohoto brněnského právnického časopisu. Z dnešního pohledu jsou obzvláště zajímavé jeho začátky a raná léta, kterým je v dalších řádcích věnována zvláštní pozornost.
   PubDate: 2022-10-21
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Církev a stát 2022

  • Authors: Jiří Novák
   Pages: 633– - 633–
   Abstract: Dne 9. září 2022 uspořádala Právnická fakulta Masarykovy univerzity ve spolupráci se Společností pro církevní právo již 28. ročník konference Církev a stát. Oproti předchozím ročníkům konference, tematicky i organizačně ovlivněných vrcholící dobou covidovou, se letos řečníci navrátili především k popisu a diskutování otázek církevního a konfesního práva.
   PubDate: 2022-10-21
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Alžběta. Podjatost soudců v rozhodovací praxi
         vrcholných soudů ČR

  • Authors: Jana Stehlíková
   Pages: 637– - 637–
   Abstract: Recenze seznamuje čtenáře s knihou Alžběty Nemeškalové Rosinové, která se zabývá problematikou podjatosti soudců. Teoretická část práce se zaměřuje na východiska konceptu nestrannosti a podjatosti soudců, empirická část pak analyzuje rozhodnutí českých vrcholných soudů o vyloučení soudců pro podjatost. V knize nechybí porovnání výsledků empirického výzkumu s teoretickými východisky a předpoklady.
   PubDate: 2022-10-21
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • HOFMANNOVÁ, Helena, ŘEPA, Karel, OTÝPKOVÁ, Laura. Lidská práva za
         mřížemi: Ústavněprávní aspekty omezování osobní svobody

  • Authors: Ondřej Klabačka
   Pages: 643– - 643–
   Abstract: V druhé polovině loňského roku vyšla kniha s poutavým názvem „Lidská práva za mřížemi: Ústavněprávní aspekty omezování osobní svobody“.
   PubDate: 2022-10-21
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.18.161
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-