Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Stylistics of Persian Poetry and Prose
Number of Followers: 3  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2008-2789
Published by Majd Publisher Homepage  [1 journal]
 • بررسی انواع استعاره از نظر دستوری و
         ساختمانی در ...

  • Abstract: استعاره به عنوان یکی از مهمترین صوربیانی در بین همۀ ملتها، بخش مهمی از بررسیهای اهل ادب و زبانشناسان را به خود اختصاص داده است.محدودۀ شناخت و بررسی این صورت ادبی را در شکل کلاسیک آن باید در آراء قرآن شناسان و مفسران، متکلمین و شعر شناسان عرب و در شکل جدید و معاصر آن در نظریات زبانشناسان جستجو نمود. از سوی دیگر، استعاره پیوندی ناگسستنی با دیگر فنون بیانی و ادبی دارد، این فن بیانی ، از یکسو با تشبیه و از سوی دیگر با مجاز کنایه مرتبط است. اما ارتباط این صور خیال با دستور و نقشهای دستوری نکتۀ مهم دیگری است که از سوی ارباب فن پنهان مانده است، تا کنون تنها خسرو فرشیدورد در جلد دوم کتاب دربارۀ «ادبیات و نقد ادبی» خویش به نقشهای دستوری تشبیه و استعاره اشاره کرده اند. در این پژوهش سعی شده ضمن بررسی و نقد فقدان مباحث دستوری در استعاره ، ارتباط انواع استعاره با دستور و نقشهای دستوری مورد کنکاش و نقد و تحلیل قرار گیرد و نقشهای دستوری انواع استعاره در اشعار سیمین بهبهانی استخراج و تحلیل گردد.
   PubDate: Thu, 18 Feb 2021 20:30:00 +010
    
 • سبک شناسی نثر زنان در دورۀ قاجار و مشروطه

  • Abstract: ادبیات و تاریخ ایران نشان میدهد جامعۀ زنان در گذشته، در صحنۀ روایت و ثبت نقش تاریخی خود غایب بوده اند و در این غیبت، قلم به دست مردانی بوده است که به حذف یا تحریف سیمای واقعی زنان در طول تاریخ پرداخته اند. باوجوداین به دورۀ مشروطه باید با نگاهی دیگر نگریست. دوره ای که همراه با آشنایی با فرهنگ غرب، طرح مطالبات اجتماعی، تلاش برای سوادآموزی، نامه نگاری، روزنامه نگاری و حضور در صحنه های اجتماعی برای زن ایرانی بود؛ بطوری که میتوان آن را  آغازگر دوره ای در تاریخ ایران دانست که زنان به طرح مطالبات اجتماعی خود پرداخته اند. در واقع از این دوره بتدریج میتوان شاهد نشانه ‌های حضور زنان در گسترۀ نویسندگی، بویژه در حوزۀ عمومی و اجتماعی ایران، بود. هدف از این مطالعه بررسی سبک شناسانۀ نثر زنان در دورۀ قاجار و مشروطه، به منظور شناخت جایگاه اجتماعی واقعی آنها در این دورۀ تاریخی است. در این تحقیق گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته و تحقیق به روش تاریخی به توصیف و تحلیل داده ها میپردازد. یافته ها نشان میدهد جنسیت، طبقۀ اجتماعی، سطح تحصیلات و روحیات زنانه بر ویژگیهای سبک شناسانۀ این آثار تأثیر گذاشته است.
   PubDate: Thu, 18 Feb 2021 20:30:00 +010
    
 • بررسی سبک طراحی تصاویر نوگرایانه
         استعاری در شعر معاصر

  • Abstract: استعاره از اساسیترین وجوه زبان تخیّلی و عنصری کانونی در فرآیند ارتباطی شمرده میشود. استعاره را میتوان هم افزوده ای بر واقعیتها دانست و هم راهی برای تجربه واقعیتها. شعر به مدد ترکیبات جدیدی از اندیشه ها و فرآیند استعاره های نوآور دیریاب است که میتواند، قوه تخیل را تغذیه و حتی آن را برملا سازد. استعاره بیش از عناصر دیگر شعر، در نوآوری و ایجاد سبک شخصی، نقش به سزایی ایفا میکند. در شعر گذشتگان، خاقانی از نظر آفرینش استعارات بدیع و دیریاب از خلاقترین شعرای فارسیگو بشمار میرود. شاعران معاصر نیز در خلق تصاویر استعاری به شیوه های گوناگون از جمله آمیزش این تصاویر با تصاویر دیگر، هنرنماییهایی کرده اند. شناخت این طراحیها و آگاهی به آمیزش تصاویر استعاری با دیگر تصاویر شعری، موجب پربار شدن ذهن مخاطب در شناخت تصاویر استعاری خواهد شد. نویسنده در این مقاله قصد پاسخگویی به این پرسش دارد؛ که سبک طراحی تصاویر نوگرایانه استعاری در شعر معاصر چگونه است؟ این مقاله میکوشد، به روش توصیفی- تحلیلی با ذکر نمونه هایی گزینشی از شعر معاصر، خواننده را به این شیوه ها، در تصویرپردازیهای نوین استعاری، آگاه و زمینه های مناسب را برای بحثی جدید در حو...
   PubDate: Thu, 18 Feb 2021 20:30:00 +010
    
 • بررسی گونه‌های طنز پردازی و سبک فکری
         نویسندگان مکتب ...

  • Abstract: طنز از گونه‌ای از ادبیات غنایی است که به‌قصد اصلاح نابه‌سامانیها، معایب و نقایص جامعه ایجاد میشود و از جهت دورنمایۀ انتقادی، میتواند مؤثرترین نوع نقد به‌حساب آید. این شیوۀ بیانی دیدگاهی است که نارسایی‌های جامعه را به بهترین شیوه به‌تصویر میکشد ، صادقی و کلباسی داستان‌نویسان معاصر ایرانی مکتبی موسوم به مکتب اقلیمی اصفهان هستند که به‌دلیل برخورداری از روحیات حساس و موشکافانه آثاری را خلق کرده‌اند که گرچه  در زمرۀ آثار طنز به‌معنای صِرف و محض نیست اما زبان و بیان کنایی، پر طعن و تعریض و گاه آمیخته به شوخ‌طبعی آنان که برای طرح ماجرا مورد استفاده قرار میدهند، سبب خلق آثاری شده است که میتوان آنها را از جنبۀ طنزآمیز و گونه‌های طنز مورد واکاوی و بررسی قرار داد. در مجموع پرسش اصلی این پژوهش آن است که سبک فکری این سه نویسنده در بافت پیچیده، پنهان و پرتعمق داستانهایشان به چه صورت است؟ پاسخ باید بیان کرد که  هدف این سه نویسنده در وهلۀ اول طنزپردازی نیست بلکه آنان برای انتقادات اجتماعی خود و خرده‌ گیری بر بحرانهایی که هویت انسان معاصر را تحت‌الشعاع خویش قرار داده است دست به دامان ابزار طنزپرداری آن‌هم از گونۀ طنز تلخ و سیا...
   PubDate: Thu, 18 Feb 2021 20:30:00 +010
    
 • معرفی نسخه خطی مفتاح الطّالبین و بررسی
         سبک ادبی آن

  • Abstract: «مفتاح‌الطّالبین» اثر ارزشمندی است که فقط دو نسخه خطی - یکی در کتابخانه گنج بخش پاکستان (شماره 2853) و دیگری در کتابخانه ندوهالعلمای هند (شماره 191)- از آن وجود دارد و تاکنون هم بررسی و تصحیح نشده است. این کتاب را محمود غجدوانی (قرن دهم ه.ق) در منقبت شیخ کمال‌الدّین حسین خوارزمی (تولد قبل از 885 خوارزم) در چهارمقاله همراه با یک مقدمه و خاتمه ای کوتاه نوشته است. مقالات اول و دوم درباره ریاضت‌های شیخ و مقاله سوم در خوارق عادات او و مقاله چهارم شامل چهل مجلس از مجالس وی است. غجدوانی طبع شعر نیز داشته و بعضی از سروده هایش را گاهی با تخلّص «محمود» در این متن ‌آورده است. در این مقاله مهمترین ویژگیهای مفتاح الطّالبین در سه سطح فکری، زبانی و ادبی همراه با معرّفی مختصر نسخه های خطّی آن قلمی میشود و در نهایت نگارندگان عزم آن دارند که با تصحیح این اثر آگاهیهای تازه ای درباره سیر عرفان و تصوف و احوال عرفا، مخصوصاً کمال الدّین حسین خوارزمی عرضه ‌کنند.
   PubDate: Thu, 18 Feb 2021 20:30:00 +010
    
 • بررسی تطبیقی رویکرد قرآن کریم و مثنوی
         معنوی به حرص و ...

  • Abstract: در قرآن کریم حرص دو جنبه دارد: وجه مثبت که در حرص پیامبر (ص) بر هدایت مردم نمودار میشود و حرص منفی که در قالب برآوردن تمتعات نفسانی و زیاده خواهی انسانها تصویر میگردد. مولوی متأثر از قرآن و از باب تفسیر و تأویل آیات به تفصیل وجوه مختلف حرص و طمع و آثار و نتایج آن را بیان میکند. نتایج تحقیق نشان میدهد که مولوی در تفسیر و بازنمایی این وجوه از امور حسی و عینی استفاده میکند و از امور بدیهیی سخن میگوید که بتوان با تصور آن بی نیاز به تأمل بسیار تصدیقشان کرد و نیز از اقسام حکایات استفاده میکند تا وجوه مختلف امر مورد بحث را در زندگی روزمره نشان دهد و مخاطبان از راه همذات پنداری با اشخاص داستان آن را از مقوله تجربه های زیسته خود تلقی کرده و راحت تر آن را بپذیرند. در تصویرسازی گاهی به تصاویر قرآنی توجه دارد و گاه تصاویر حاصل تداعی معانی از محتوای آیات مختلف است. آنچه در قرآن به عنوان آموزه اخلاقی ذکر شده در مثنوی به صورت عملی اجرا شده و راه وصول به آن تبیین گردیده است. از باب معرفت شناسی، مولوی در قالب داستانهایی پیروی از امور نفسانی از جمله حرص و طمع را مانعی برای شناخت میداند همانکه قران آن را پرده و غشاوه نامیده است که پیروی و تبعیت از آن، مانع &#...
   PubDate: Thu, 18 Feb 2021 20:30:00 +010
    
 • بررسی مؤلفه های سبکی طنز در آثار داستانی
         فیروزه ...

  • Abstract: فریبا کلهر (1340) و فیروزه جزایری دوما (1344) دو تن از نویسندگان زن معاصر هستند که در روایتهای داستانی خود از دریچۀ زبان کنایی و طنز انتقادی به روابط، امور و پدیده های زندگی پرداخته اند. زبانِ داستانهای آن دو در عین سادگی و روانی با انواع سازوکارهای طنز درآمیخته است، به طوری که میتوان گفت بسیاری از این سازوکارها رفته رفته بدل به مشخصه های سبکی آثار آنان شده است. مقالۀ حاضر در نظر دارد بر پایۀ رویکرد سبک شناسی طنز، مهمترین مکانیسمهای ایجاد طنز در آثار این دو نویسنده را بررسی نماید. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از وجوه اشتراک در سبک طنزپرداری کلهر و جزایری است. پربسامدترین شگردهای آفرینش طنز در داستانهای آن دو که تا حد مختصات سبکی ارتقا مییابد عبارتند از: بیانِ طنزآمیز محتواها و موقعیتها در سه شکل اصلیِ درآمیختن دو امر ناساز، اظهار معنایی خلاف ظاهر لفظ و کوچک نمایی و بزرگ نمایی و گنجاندن خرده روایتهایی انتقادی و اجتماعی در دلِ داستان اصلی. همچنین در حوزۀ کارکرد بیان طنزآمیز که معطوف به اصلاح فردی و انتقاد اجتماعی است، شکل بیانیِ صراحت در استهزاء در شمار مشخصه های مهم سبکی داستانهای مذکور است. در سطح لایه های ناهماهنگی و ناسازگار&#...
   PubDate: Thu, 18 Feb 2021 20:30:00 +010
    
 • گستردگی و گوناگونی تمثیل در مصیبت نامۀ
         عطار

  • Abstract: تمثیل یکی از مهمترین انواع ادبی است که جایگاه مهمی در ادبیات فارسی دارد و در انتقال مفاهیم عقلی، ذهنی، و انتزاعی به مخاطبان بسیار مؤثر و کارآمد است. بررسی ابعاد گوناگون تمثیل گام مهمی در شناسایی آثار عطار و شگردهای او برای تفهیم مفاهیم و انتقال پیام است. مصیبت نامه به‌عنوان اثری تمثیلی که سفر روحانی سالک فکرت را روایت میکند، نمونۀ خوبی برای این بررسی است. پرسش اصلی تحقیق این است که عطار در مصیبت نامه چگونه از تمثیل و انواع آن در طرح مفاهیم عرفانی و اخلاقی و تفهیم بهتر این مضامین برای مخاطب بهره گرفته است و نوع نگاه او به‌عنوان عارف نسبت‌به این شگرد ادبی چگونه است؟ این پژوهش به شیوۀ کتابخانه‌ای و ازطریق فیش برداری به توصیف و تحلیل داده‌ها پرداخته است. بر اساس یافته ‌های تحقیق در مصیبت نامه از میان تمثیلهای روایی بیشترین استفاده مربوط به پارابل و در میان انواع تمثیلهای توصیفی مربوط به ارسال‌المثل است. از این امر چنین برمی‌آید که عطار برای انتقال بهتر مفاهیم پیچیدۀ عرفانی بیشتر از حکایات تمثیلی بهره برده است تا آرایش کلام.
   PubDate: Thu, 18 Feb 2021 20:30:00 +010
    
 • آسیب شناسی زبان شعر سیاسی ادبیات معاصر
         (با تکیه بر ...

  • Abstract: شعر سیاسی در ادب فارسی با انقلاب مشروطه توانست به صدر مضامین شعری ارتقا یابد، بعد از مشروطه در جریان شعر نو نیمایی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک نوع ادبی در ادبیات معاصر تثبیت گشت، در این مقاله با هدف شناخت نظام زبانی این نوع ادبی و آسیب شناسی آن از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی با تکیه بر اشعار نیما یوشیج به عنوان سردمدار این شعر در دوره پهلوی، لغزشها و عیوب اصلی زبانی آن بررسی شده است، بررسی نشان میدهد عواملی چون ورود هیجانی شاعران به این مضمون، اهمیّت اندیشه در مقابل زبان، توجه به مخاطب مردمی، برجسته سازی سبکی و ضعف شاعری، شعر سیاسی معاصر را دچار آسیبهای زبانی کرده است. این امر حتی در شعر نیما که خود منتقد عوامل ذکر شده است، دیده میشود. عدم رعایت نظام زبانی در منطق دستورزبانی، کاربرد کلیشه ای واژه‌هایی نمادین، و هنجارگریزیهای ناروا مهمترین لغزشهای زبانی شعر سیاسی نیما است. این موارد در دهه های آغازین شاعری وی بسیار مشهود است اما نیما در دهه پایانی توانسته است  به زبانی برسد که از آسیبهای جدی خالی است. 
   PubDate: Thu, 18 Feb 2021 20:30:00 +010
    
 • بررسی راههای پرورش معانی در مثنوی معنوی

  • Abstract: برای بیان مطالب و مقاصد، تنها داشتن نظر و ایده کافی نیست؛ بلکه برای پرورش معانی و مطالب، باید به دنبال راه و شیوۀ بیان آن نظر و ایده بود. برای پروردن مطالب و مقاصد، راهها و الگوهایی هست که نویسنده مطابق مقتضیات و ذوق خود، یک یا چند از آن راهها را برای پرورش معانی برمیگزیند. مولوی نیز در مثنوی برای پروردن مطالب و معانی، طرح، تشریح و اقناع مخاطب از این راهها استفاده کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی این موضوع را در مثنوی بررسی کرده است و به دنبال این است تا به این پرسش پاسخ دهد که مولوی در مثنوی از چه راههایی برای پرورش مطالب استفاده کرده و نحوه استفاده وی چگونه است؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که مولوی در مثنوی از راههای مختلفی برای پرورش مطالب و ایده های مورد نظر خویش بهره برده است از جمله: تعریف، توصیف، استدلال، بررسی علل و نتایج، مقایسه، تقسیم بندی و مناظره.
   PubDate: Thu, 18 Feb 2021 20:30:00 +010
    
 • بررسی مایگان و شگردهای زبانی و بلاغی "حرف
         ...

  • Abstract: طنز یکی از ژانرهای ادبی مهم محسوب میشود، که در طول تاریخ ادبیات این سرزمین، بویژه پس از نهضت مشروطه وظیفه انتقاد از مسائل اجتماعی را بر عهده داشته است. در بررسی آثار طنز آمیز علاوه بر تحلیل درونمایه ها و آماج طنز میتوان به بررسی تکنیکهای طنزپردازی نیز پرداخت، که شناخت این شگردها در فهم و درک مخاطب و نیز التذاذ بیشتر آنها در مطالعه آثار طنزآمیز  موثر است. رضا رفیع از طنزپردازان معاصر کشورمان است، که طنزهایی به شعر و نثر دارد. او با نگاهی دقیق و با زبانی شیرین ضمن بهره گیری از انواع تکنیکها طنزپردازی به طرح دیدگاههای انتقادی خود نسبت به نابسامانیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور میپردازد، که هم موجب خنده و تفکر مخاطب و هم سبب تنبّه مسئولان میگردد. رفیع هرچند در جایگاه یک طنزپرداز متعهد، دغدغه  عدالت اجتماعی و آزادی بیان دارد؛ اما طنز او شیرین و غیرگزنده است. جستار پیش رو که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته، ضمن بررسی درونمایه و آماج کتاب حرف اضافه، شگردهای سه گانه  زبانی، بلاغی و موقعیتی طنز رفیع نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برایند پژوهش حاضر حاکی از آن است، که رفیع از غالب شگردهای طنزپردازی به ویژه بهره گیری از ظرف&#...
   PubDate: Thu, 18 Feb 2021 20:30:00 +010
    
 • بازتاب مؤلفه های ادبیات عامه شیراز در
         ادبیات ...

  • Abstract: ادبیات داستانی معاصر نگاه ویژه ای به عناصر و مؤلفه های فرهنگ عامه شیراز در دوره پهلوی داشته است. در پژوهش حاضر با توجه به گستردگی مؤلفه های فرهنگ عامه، بازتاب ادبیات عامه شیراز از دریچه واکاوی بیست اثر داستانی شامل پانزده مجموعه داستان کوتاه و پنج رمان مورد بررسی قرار گرفته است. شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده است. نتایج پژوهش نشان میدهد استفاده از لهجه شیرازی، بهره‌گیری از ضرب المثلهای شیرازی و غیر شیرازی، ترانه ها و تصنیفهای شیرازی در ادبیات داستانی معاصر فراوان بوده اما متلها و قصه ها حضور کمرنگی داشته اند. برخی تصنیفها و متلهای شیرازی به کار رفته، بیانگر برخی حوادث اجتماعی و تاریخی شیراز در دوران پهلوی از جمله ماجرای سیف القلم، متحدالشکل شدن لباسها و نیز وضعیت دستمزد کارکنان اولین کارخانه نساجی شیراز بوده است. به طور کلی با توجه به سبک نویسندگی و علایق بومی نویسندگان ادبیات داستانی، بازتاب ادبیات عامه شیراز در سووشون، شلوارهای وصله دار، شهری چون بهشت، کوچه زنبورک خونه، سنگ صبور، چراغ آخر، اجاق کور و بارونی نسبت به دیگر آثار ادبی پررنگتر بوده است.
   PubDate: Thu, 18 Feb 2021 20:30:00 +010
    
 • بررسی و تحلیل اشعار «عمادی شهریاری»
         (غزنوی) از منظر ...

  • Abstract: قرن ششم در تاریخ ادبیات ایران دورۀ مهمی محسوب میشود؛ زیرا این عصر، مصادف با دگرگونی و تغییر سبک شعر فارسی از خراسانی به عراقی و پیدایش سبکی موصوف به «سبک بینابین» است. «عمادی شهریاری» از شاعران اواخر قرن ششم هجری است. این شاعر به طور کلی پیرو سبک خراسانی است و اغلب مختصات این سبک در اشعار او نمود یافته‌است؛ اما نشانه‌هایی از سبک بینابین نیز در سروده‌هایش دیده میشود.  در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای انجام شده است، ویژگیهای سبکی اشعار وی، در سه سطح فکری، زبانی و ادبی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که عمادی شهریاری از نظر سبک‌شناسی جزء شعرای پیرو سبک خراسانی است ولی در اشعار وی مواردی از ویژگیهای شعر قرن ششم( بیشتر به لحاظ زبانی و فکری) دیده میشود که احتمالاً مربوط به تغییر محل سکونت وی از مازندران به عراق باشد.  
   PubDate: Thu, 18 Feb 2021 20:30:00 +010
    
 • «تطّور برخی اصطلاحات معرفتی در آثار نجم
         الدّین رازی ...

  • Abstract: آثار نجم الدّین رازی در میان مجموعه  عظیم عرفان و تصوّف از دو جنبۀ، زبانی و زیباییهای ادبی و هنری نثر فاخر عرفانی و از سوی دیگر پختگی و تکامل نثر عرفانی و ویژگیهای سبکی آن، جایگاه بی همتایی را رقم زده است. یکی از شاخصه های اساسی این آثار، واژگان و اصطلاحات کلیدی و محوری شکل دهنده به اندیشه و نظام فکری آن است.دراین پژوهش به این سوال پاسخ داده شده است که، ساختار نظام فکری نجم الدّین رازی با محوریّت  کدام واژگان یا اصطلاحات معرفتی قابل معرفی است؟ نتایج بررسی سه اثر نجم الدّین رازی (مرصادالعباد، مرموزات اسدی و منارات السائرین) نشان داد که؛ «معرفت الله»، «معرفت نبوی یا انسان کامل»، «مراتب وجود انسان» و «سیر و سلوک عرفانی» و شناخت نوع ارتباط آنها اصطلاحات کلیدی در معرفت شناسی آثار عرفانی است. نجم الّدین رازی مجموعه ای منظّم، منسجم و تکامل یافته را نسبت به سایر عرفای پیش از خود ارائه داده است.
   PubDate: Tue, 19 Jan 2021 20:30:00 +010
    
 • بررسی سبک فکری مولوی، بررسی موردی: غربت
         روح در کالبد ...

  • Abstract: غربت و غربت اندیشی، موضوعی است که از دیرباز مورد توجه محققان و دوستداران ادبیات عرفانی بوده است.از آنجا که روح از نظر عرفا پس از هبوط و فرو افتادن به تن آدمی همواره در قفس جسم، همچون غریبه‌ای جلوه کرده است و از طرفی مولوی در مثنوی به طور مفصل به‌این مقوله پرداخته است، بر آن شدیم که‌این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.در این پژوهش موضوع مورد بحث، غربت روح در کالبد آدمی، از نگاه مولوی است و در نهایت به‌این سؤال پاسخ داده میشود که‌این غربت، از نظر مولوی، مبتنی بر چه اصولی است و مولوی چه واکنشی به‌این غربت نشان میدهد و سرانجام این غربت به کجا میانجامد. غربت اندیشی مولوی مبتنی بر چهار پیش فرض اساسی است؛ اینکه انسان متشکل از دو بخش روح و جسم است. اصل و بنیاد انسان روح است نه جسم. روح انسان، منشأ الهی داردو انسان به دلیل تفاوت ذاتی که با سایر مخلوقات و موجودات دارد، دایم سرگردان و بیقرار است. از این رو‌میوان بر اساس بینش عرفانی، غربت روح راکه مولانا بیان میکند، در یک چرخه‌ از آفرینش روح تا بازگشت آن به : روح پیش از دنیا، هبوط، عروج  و غم هجران و فراق تقسیم کرد.از آنجا که مولوی در سراسر مثنوی معنوی، میل ابدی به رهایی روح از تنگنای جسم دارد، ج...
   PubDate: Tue, 19 Jan 2021 20:30:00 +010
    
 • بررسی بینامتنیت قرآنی در مقامات حمیدی

  • Abstract: تلاش پژوهش حاضر بر استخراج وجوه بینامتنی قرآنی در کتاب گرانسنگ مقامات حمیدی بوده است. موارد احصایی شامل هفت نوع رابطه بینامتنی مشتمل بر سه نوع واژگانی: «بینامتنیت واژگانی از نوع برآیند سازی»، «بینامتنیت واژگانی از نوع وامگیری»، «بینامتنیت واژگانی از نوع ترجمه»، و چهار  نوع متنی: «بینامتنیت کامل متنی»، «بینامتنیت کامل متنی با اثرپذیری از اسلوب قرآن کریم در جمله بندی»، «بینامتنیت کامل تعدیلی» و «بینامتنیت کامل تعدیلی با اثرپذیری از اسلوب قرآن کریم در جمله بندی»بوده است. این روابط بینامتنی میزان تأثیرپذیری عبارات و جملات کتاب مذکور از مفاهیم و عبارات کتاب مقدس مسلمانان -که از دیرباز منبع الهامبخش ادبا و نویسندگان مسلمان بوده- را مشخص نموده است. مقامات حمیدی، اثر فاخر دوره های مصنوع و متکلف نویسی، حاوی موارد معتنابهی از عبارات عربی است که در خلال این عبارات، موارد متعددی از بهره گیری مستقیم و غیر مستقیم از مفاهیم و عبارات قرآنی به چشم میخورد. در این بررسی که به مدد تسلط سطحی نویسنده بر ظاهر قرآن کریم(حافظ قرآن) با تشخیص عبارات عربی غیر قرآنی و نیز عبارات مختلط عربی-قرآنی به صورت دقیق انجام شده است، با برشماری م ...
   PubDate: Tue, 19 Jan 2021 20:30:00 +010
    
 • بررسی سبک فکری و جامعه شناسی آثار
         داستانی شهرنوش ...

  • Abstract: بازتاب جامعه در آثار ادبی از مسائل اساسی است که هم در جامعه شناسی و هم در ادبیات مورد ارزیابی قرار میگیرد. با مطالعۀ ادبیات هر دوره میتوان از اوضاع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن دوره آگاهی یافت. زیرا ادبیات هر عصر، رنگ جامعۀ خود را دارد. شهرنوش پارسی پور از نویسندگانی است که رویدادهای اجتماعی زمان خود را در آثارش منعکس نموده است. لذا رمانهای او را میتوان در قالب نقد جامعه شناسی بررسی کرد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، آثاری از جمله «طوبا و معنای شب» «سگ و زمستان بلند» «زنان بدون مردان» و «تجربه های آزاد» را با تکیه بر نهادهای مهم اجتماعی چون خانواده، فرهنگ، مذهب و سیاست مورد بررسی قرار داده است. نگارنده پس از بررسی به این نتیجه دست یافت که همۀ نهادهای موجود در جامعۀ واقعی، بویژه سیاست در آثار پارسی پور نقش تعیین کننده ای دارند. نویسنده با تصویرِ جامعه در آثار خود، از رنج بیشمار زنان پرده برمیدارد و تلاش آنها برای رهایی را با رفتارهای مثبت و منفی توصیف مینماید.
   PubDate: Tue, 19 Jan 2021 20:30:00 +010
    
 • نگاهی به انیس الاطباء ابوالخیر فارسی و
         سبک شناسی آن

  • Abstract: انیس الاطباء اثر ابوالخیر محمد تقی بن محمد فارسی، کتابی است در موضوع طب از قرن دهم هجری که مشتمل بر سه بخش شامل دو صحیفه و یک گفتار است. صحیفه اول در «علم نظری» شامل هفده قول، صحیفه دوم در «علم عملی» شامل سی و چهار باب و بخش سوم  «گفتاری در قرابادین مفرده و مرکبه» است. مؤلّف در این کتاب اسامی بعضی از اطباء را آورده و از ایشان نقل قول نموده است که از حیث شناسایی برخی پزشکان هم‌ عصرش بسیار حائز اهمیت است. این کتاب از نظر پزشکی نیز یک دوره کامل طب بالینی بر اساس دانش پیشینیان و تجارب خود مولّف را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد. همچنین این کتاب مشتمل بر روشهای درمانی و تجویز داروها و مجرّبات مؤلف است که میتواند در طب سنتی و پزشکی سودمند باشد. مطالب این نسخه از جهت علمی، میتواند کمک بسیار زیادی به طب سنتی بکند. معرفی این نسخه به شناخت بیشتر متون نثر علمی در دوره صفویه کمک میکند. مقاله حاضر علاوه بر پرداختن به زندگی و احوال ابوالخیر فارسی و شناخت انیس الاطباء  مختصات زبانی و رسم الخط نسخه را معرفی میکند.
   PubDate: Tue, 19 Jan 2021 20:30:00 +010
    
 • مفهوم، مصادیق و کارکرد قیاسی پیر و
         ترکیبهای آن در ...

  • Abstract: یکی از ابعاد لاینفک ادبیات عرفانی بحث توصیف پیران وارسته و خلوت نشینی است که مردمان را به قطع تعلق و دلبستگی از عالم صورت و پیوستن به جهان معنا فرا میخوانند و در سایۀ دلسوزیهای بدون چشمداشت آنان، مس وجود سالکان نوسفر به طلای ناب مبدل میگردد. اگرچه در سیر تفکر عرفانی بر نقش پیران و مشایخ همواره تأکید شده است اما نظر عرفان نسبت به پیران و مشایخ الزاماً یکسان نبوده و این مفهوم نیز چون سایر مفاهیم عرفانی مسیر تکاملی را طی نموده و روزبه روز به سوی پختگی و درک درستتر آن پیش رفته است؛ لذا شناخت و تبیین نگاه عارفان مختلف بویژه نگاه و اندیشۀ سنایی و عطار به عنوان سرایندگان برجستۀ ادبیات عرفانی نسبت به این موضوع اهمیت ویژه ای دارد. در آثار عرفانی سنایی و عطار، از جمله دیوان اشعارشان، سیمای درخشان پیران و مشایخی به عنوان راهنمایان طریقت جلوه گر است که همواره در تمامی مراحل سلوک به راهنمایی سالک میپردازند.یکی از ابعاد قابل بررسی در دیوان پیر غزنه و شیخ صاحبدل نیشابور که در لابلای پرده برداشتن از ویژگیهای ظاهری و معنوی پیران دلباختۀ عرصۀ وصال بدان اشاره شده، بحث تعابیر و مصادیقی است که دو سراینده در راستای معرفی پیران از آنها بهره...
   PubDate: Tue, 19 Jan 2021 20:30:00 +010
    
 • معرفی نسخه خطی دیوان میر والهی قمی؛ شاعر
         دورۀ صفویه ...

  • Abstract: از قاموس بیکران شعر و ادب فارسی، با تمامی تلاشهایی که محققان متعدد مبذول داشته اند، هنوز بسیاری از آثار مورد توجه قرار نگرفته است و برای پژوهشگران فرصت شناسایی و تأمل در آثار زیادی پیش رو قرار دارد. یکی از شاعران زبردست دورۀ صفوی که متأسفانه آثارش از دیدۀ محققان مغفول مانده است، میر والهی قمی است که با توجه به استعدادی که در عرصه های مختلف از خود نشان داده است، شایسته و بایسته است که آثارش مورد مداقه قرار گیرد. میر والهی قمی که در نیمۀ دوم قرن دهم و ربع اول قرن یازدهم هجری میزیست، از جمله شاعران، تصنیف سازان و موسیقی دانان توانمند دورۀ صفویه و از سادات قم بشمار میاید که باید آثارش را در قلمرو ادبی سبک هندی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از جمله آثار وی دیوان اشعار است که قصاید، غزلیات، ترجیع و ترکیب بند، مثنوی، هجویات، رباعیات، قطعات و ماده تاریخ را در بر میگیرد و در مجموع شش هزار بیت دارد که بخش عمده ای از آن را قصاید و غزلیات تشکیل میدهد. در این مقال سعی بر آن است که پس از توصیف مختصری دربارۀ دورۀ مربوطه، در وهلۀ نخست به شخصیت میر والهی قمی و در گام دوم به واکاوی دیوان وی بر اساس نسخه های چهارگانۀ جدید پرداخته شود تا از این طریق جا...
   PubDate: Tue, 19 Jan 2021 20:30:00 +010
    
 • بررسی سبک‌شناسی مجموعه داستان کوتاه
         «نیمدری» اثر ...

  • Abstract: سبک شناسی دربرگیرندۀ روشی مشخص در بررسی متون ادبی است. با تعمّق در آثار برجستۀ ادبی، آنچه در بررسی سبک شناسی آنان بیشتر مورد توجّه قرار میگیرد، ویژگیهای زبانی، بلاغی و فکری شاهکارهای ادبی است. در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای نوشته شده‌است، مجموعه داستان« نیمدری» نوشتۀ غلامرضا رضایی، از منظر سبک‌شناسی در سه سطح فکری، زبانی و ادبی، بررسی و تحلیل شده‌است. نتایج تحقیق نشان میدهد، اشاره به مراسم ازدواج و عزاداری، باورهای عمومی و وهمی و برخی گزاره های خرافی دربارۀ جن و باورهای عامیانه از نکات واژه ساز و آشنایی زدا در سطح فکری و سود جستن از تشبیهات و کنایه های اقلیمی و ضرب‌المثلهای رایج در زبان شفاهی، به‌کارگیری ساختار محاوره در کلیّت نثر و استفاده از واژه های محاوره ای و نامهای محلی، از دیگر خصوصیات نثر «نیمدری» در سطح ادبی و زبانی است.
   PubDate: Tue, 19 Jan 2021 20:30:00 +010
    
 • تحلیل‌ استعاره های مفهومی قدرت و
         خوشه‌های معنایی ...

  • Abstract: استعاره در دیدگاه کلاسیک، از زبان تفکیک‌پذیر بوده و آرایه‌ای برای پیرایه ‌بندی کلام بوده است که به صورت از پیش اندیشیده به زبان وارد میشده، تا اینکه بر اساس نظریه استعاره مفهومیِ لیکاف و جانسون (1980) بیان شد که استعاره صرفاً امری زبانی نیست و نظام مفهومی انسان، اساساً استعاری است و استعاره اغلب به طور ناخودآگاه برای مفهوم ‌سازی بسیاری از مفاهیم انتزاعی حتی در زندگی روزمره بشر کاربرد دارد. مقالۀ پیش رو با هدف شناسایی انواع استعاره ‌های مفهومی قدرت و خوشه‌ های معنایی مرتبط با آن چون: جنگ، کین، ترس، خشم، داد و بیداد، تخت و تاج (نماد مفهوم انتزاعی سلطنت) و مرگ، در شاهنامۀ فردوسی به نگارش درآمد. مبنای نظری این مقاله نظریۀ لیکاف و جانسون دربارۀ استعاره مفهومی بوده است. با بررسی توصیفی انواع استعاره‌های مفهومی و استخراج نگاشتهای مرتبط با آن این نتیجه به دست آمد که فردوسی برای مفهوم‌سازی قدرت و خوشه ‌های مفهومی مرتبط با آن از حوزه ‌های ملموس مفاهیم عینی همچون اشیاء، مظروفات و بندرت از خوراک، مکان و جانداران برای حوزۀ مبدأ بهره برده است. تحلیل آماری استعاره‌ های مفهومی نشان میدهد که استعاره‌ های «هستی شناختی» با 67/79 درصد از نظر ک...
   PubDate: Tue, 19 Jan 2021 20:30:00 +010
    
 • بررسی سبک شناسی منظومۀ غنایی «جمال و
         جلال» اثر محمد ...

  • Abstract: منظومۀ عاشقانۀ « جمال و جلال» اثری ناشناخته از قرن هشتم و نهم هجری است که سرایندۀ آن نیز بطور کامل شناخته شده نیست، تنها نام او «محمد» و زادگاهش «نزل‌آباد» بطور قطع مشخص است و به همین دلیل به «محمد نزل‌آبادی» مشهور شده است. این منظومه در بحر خفیف ( فاعلاتن مفاعلن فاعلن) سروده شده‌است و نگارش آن در سال 808 هجری قمری به پایان رسیده است. در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای نگاشته شده‌است، علاوه بر معرفی این منظومه و سرایندۀ آن ،به بررسی سبک شناسی این منظومه پرداخته شده‌ است. نتایج تحقیق نشان میدهد که عشق و موضوعات مربوط به آن برجسته‌ ترین درونمایۀ این اثر است ولی درونمایه ‌های فلسفی، عرفانی و اخلاقی نیز در این منظومه دیده میشود. از نظر زبانی و ادبی، اثری ساده و روان است که تنها در ابیات آغازین بخشها و در موضوع توصیف طلوع و غروب آفتاب (که تقلیدی از نظامی است) اندکی به تکلف گرایش پیدا میکند.
   PubDate: Tue, 19 Jan 2021 20:30:00 +010
    
 • بررسی لحن داستانهای غنایی شاهنامه

  • Abstract: لحن یکی از عناصر داستان و نوع بیان واژه ‎‎ها و جمله ‎‎هاست که به فضاسازی داستان کمک میکند و در ذهن مخاطب تأثیر گذاشته، حتّی سبب شناخت و تعیین نوع ادبی یک اثر میشود. این عنصر داستانی با زبان اثر نیز در ارتباط است. همین امر نگارندگان این پژوهش را بر آن داشته تا به بررسی و تبیین لحن داستانهای غنایی شاهنامه بپردازند و به این پرسشها پاسخ دهند که انواع لحن داستانهای غنایی شاهنامه چیست و مهمترین عوامل زبانی مؤثّر در تعیین لحن این داستانها کدامند؟ این جستار به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است و پس از بررسی و تحلیل عنصر لحن در داستان غنایی شاهنامه این نتایج بدست آمده است که لحن داستانهای غنایی شاهنامه حماسی-غنایی است و عناصر زبانی مانند فرایند های واجی، هجاها و تکیه‎ ها، واژگان و ترکیبات و صور خیال نیز بر لحن این داستانها تأثیر بسزایی دارد.
   PubDate: Tue, 19 Jan 2021 20:30:00 +010
    
 • سطح فکری شعر خراسانی، بررسی موردی:
         اسطوره جم، تحولات ...

  • Abstract: جم، نخستین انسان در اسطوره آفرینش ایرانی و سلیمان، سومین پادشاه سامی در میان قوم بنی اسرائیل است. آشنایی ایرانیان با سلیمان از طریق قرآن مجید و مفسران، نخست، سبب مطرح شدن همسانی جم و سلیمان در متون تاریخی گردید و سپس به شعر فارسی راه یافت. هدف از این پژوهش، افزون بر یافتن ارتباط میان این دو شخصیت یاد شده، شناختی نوین از اسطوره جم در آینه‏ سلیمان است. نتایج این پژوهش کیفی- کمی با روش توصیفی- تحلیلی بدین قرار است: الف. عمده ‏ترین علت در همسانی و درآمیختن جم با سلیمان، افزون بر ورود و گسترش اسلام در این سرزمین، شباهاتی چند در این دو شخصیت است. ب. در شعر سبک خراسانی گرچه سلیمان از نظر فراوانی بر جم پیشی میگیرد، اما، سلیمان با اکتساب عناصر و همجواران جم تأثیرپذیرنده و جم به سبب قدمت، اهمیت موضوع، گستردگی عناصر، تنوع فرهنگی اقوام ایرانی و انعطاف‏ پذیری ذاتی اساطیر نقش تأثیرگذار را داراست. 
   PubDate: Sun, 20 Dec 2020 20:30:00 +010
    
 • بحثی بر سبک‌شناسی و تعیین نوع نثر کتاب«
         فرج بعد از شدت»

  • Abstract: کتاب فرج بعد الشده، اثری داستانی به زبان عربی،  تالیف ابوعلی محسن بن علی تنوخی در قرن چهارم است. این اثر مجموعه حکایاتی است در چهارده باب با موضوعات مختلف که همۀ حکایتها بر محور فرج بعد از شدت( گشایش کار بعد از سختی)  نگاشته شده ‌است. از این کتاب دو ترجمه صورت گرفته‌است، یکی به دست عوفی که تنها نامی از آن باقی مانده و دیگری ترجمۀ حسین بن اسعد دهستانی در قرن هفتم است که در سیزده باب صورت گرفته است. این اثر از نظر موضوع، اثری تعلیمی- حکمی محسوب میشود اما از نظر تعیین نوع نثر آن، بین ادبا اختلاف وجود دارد. عواملی مانند نگاشته شدن اثر در قرن هفتم (دورۀ رواج نثر فنی) و تاثیر نوع نثر رایج دوره بر اثر و وجود حکایات مشابه این اثر با کتب داستانی دیگر باعث این اختلاف نظر شده‌است. در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است در پی فهم نوع نثر این ترجمه هستیم. نتایج تحقیق نشان میدهد که مترجم، در تمامیت اثر، بنای کار خود را بر سادگی متن و ذکر مطالب صرفاً داستانی- تاریخی نهاده، اما از آنجا که در قرن هفتم، دورۀرواج نثر فنی زندگی میکند و خود نیز شاعر و مترجم است، گاهی- خصوصاً در بخش توصیفات- تحت تاثیر شیوۀ مترسلان نثر فنی قرار گرفته‌است و ویژگیهایی...
   PubDate: Sun, 20 Dec 2020 20:30:00 +010
    
 • بررسی سطح فکری مکتوبات عتبه الکتبه
         (بررسی موردی ...

  • Abstract: این مقاله تحلیلی است که به بررسی معنایی اجتماعی و ایدئولوژیک نشاندار در متن مراسلات عتبه الکتبه، بخصوص در قالب نامه‌ هایی که نویسنده متناسب با موقعیت اجتماعی و سیاسی خود نوشته ،پرداخته است. مبنای نظری این پژوهش بررسی سطح فکری مکتوبات منتجب جوینی در کتاب او است. برای انجام این منظور تمام مجموعه مراسلات دیوان سلطان سنجر را که یک دیباچه و یکصد و پنج نامه است را در سه مقوله موضوع، مخاطب و افراد واسطه بررسی و به این پرسشها پاسخ داده ایم: 1. آیا میتوان از خلال مکتوبات عتبه الکتبه به رابطه قدرت در زمانه منتجب جوینی پی برد؟ 2. مراودات منتجب جوینی با افراد برجسته زمانه‌اش و نیز مردم عادی چگونه بوده است؟ 3. موضوع عمده مکاتیب و ترسلات جوینی چیست؟ 4.  مخاطبان جوینی چه کسانی هستند و روابط جوینی با چه کسانی پررنگتر است؟ 5. روابط قدرت چه تأثیری بر گزینش زبانی خاص جوینی بجا گذاشته است؟ 6. اصلیترین هدف جوینی در نامه‌هایش چیست و برای نیل به اهداف خود چه شگردهایی در پیش گرفته است؟ بیشترین نامه ها بترتیب، تقلید و تفویض ولایات مختلف از جمله: گرگان، سرخس، شحنگی مازندران و منشورهای گوناگون است که برای ولایات مختلف نوشته شده اند. باید افزود این مقاله ب&...
   PubDate: Sun, 20 Dec 2020 20:30:00 +010
    
 • بررسی سبک‌شناسی غزلیات حسین پژمان
         بختیاری

  • Abstract: حسین پژمان بختیاری از شاعران سنتگرای معاصر است که اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی را درک کرده است. وی بطور کامل قائل به تغییر در فرم و شکل و قالب شعر نبوده به همین خاطر از جهت قالب و موسیقی پیرو پیشینیان است. او مخلوطی از اصطلاحات کهن و نو را در شعر خود آورده است. از نظر زبانی سادگی و روانی کلام در غزلش موج میزند و از واژگان مهجور و متروک استفاده نکرده است. بیشتر از ردیفهای بلنداستفاده کرده است و تکرار قافیه در بیشتر اشعارش به چشم میخورد. وی در ساختن ترکیبات نغز و تشبیهات زیبا، تواناست و عنصر تخیل در آثار او جایگاهی شایسته دارد برخی از ترکیبات که در شعر خود به‌کار بسته، عبارت است از: آهنین جگر، شاهمرد، تملق‌گر، شیرین بوی، عشق‌آور،‌ شکر بوسه، تَروَر، ستمبر، یاوه‌درا، دورنشین،‌ یاری‌گستر،‌ کامور. از تشبیهات: گیسوی بلوطی رنگ، بلورین شانه، آسمانی جلوه… اشعار وی سرشار از مضامین نو و تعابیر بدیع است. هنر تصویرگری شاعر بیشتر استفاده از آرایه‌های بیانی، استعاره، تشبیه و کنایه است. این استفاده در حد متوسط و رایج است بطوری که کلام را پیچیده و معنا را غیر قابل دسترس نمیکند. این پژوهش برآنست تا ویژگیهای سبکی غزلیات شاعر را در سه سطح زبا ...
   PubDate: Sun, 20 Dec 2020 20:30:00 +010
    
 • بررسی سبکی و تحلیلی آرایۀ«حس‌آمیزی» در
         اشعار پروین ...

  • Abstract: درک و شناخت پدیده‌های هستی با حواس پنجگانه امکان‌پذیر است و هر یک از پدیده‌ها با یکی از حواس قابل درک است. شاعر در جهت القای بهتر ذهنیات خود به مخاطب از آرایه حس‌آمیزی استفاده مینماید که در آن مرزهای حواس در هم میشکند به صورتی که دیدنیها شنیدنی، شنیدنیها بویایی و بویاییها بساوایی میشوند. حس‌آمیزی از شگردهای بلاغی است که به ادای مفاهیم خیالی در شعر شاعر با در هم نوردیدن مرز حواس گوناگون کمک شایانی میکند.در این مقاله که به شیوه توصیفی،تحلیلی و کتابخانه ای نگارش شده است، به بررسی موارد گوناگون حس‌آمیزی در اشعار پروین اعتصامی پرداخته و هرکدام را به ترتیب بسامد و تلفیق حواس دسته‌بندی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بسامد استفاده از حس‌آمیزی از نوع انتزاعی به حسی در اشعار پروین اعتصامی، بیشتر از بسامد استفاده از حس‌آمیزی از نوع حسی به حسی است و بویایی در اشعار وی کمترین بسامد و بینایی بیشترین بسامد استفاده را در ساخت ترکیبات حس آمیز داشته است.
   PubDate: Sun, 20 Dec 2020 20:30:00 +010
    
 • حکایت پردازی؛ یکی از ویژگیهای سبکی شرح
         تعرف

  • Abstract: در شرح تعرف مستملی بخاری 269 حکایت آمده است. در تحلیل جایگاه حکایت در این اثر میتوان فراوانی، تنوع و نحوه بکارگیری حکایتها را به عنوان ویژگی سبکی بارز آن دانست که از آن به عنوان ابزاری کارآمد در تبیین، انتقال و اثربخشی مفاهیم و مطالب استفاده شده است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی عناصر روایی این حکایات، چون: شخصیت پردازی، ایجاز، زبان، درونمایه، پیرنگ، زاویه دید، زمان و مکان، به سبک حکایت پردازی مستملی بخاری پرداخته و میزان و چگونگی عملکرد این عناصر را در اثرگذاری حکایت پردازی در شرح تعرف دریابد. بررسی عناصر روایی حکایتها گویای آن است که نویسنده قصد حکایت پردازی نداشته و از حکایت تنها به عنوان ابزاری در خدمت محتوا استفاده کرده است. لذا حکایتها از همه عناصر داستان پردازی برخوردار نیستند اما با این حال در انتقال و اثربخشی مفاهیم موفق عمل کرده اند. 
   PubDate: Sun, 20 Dec 2020 20:30:00 +010
    
 • طنز و شگردهای بیان آن در اشعار جامی

  • Abstract: طنز بعنوان یکی از متفرعات ادبیات انتقادی، از دیرباز در جهت اعتراض به مشکلات و در جهت جلوه دادن زشتیها، معایب و نواقص پدیده ها و روابط حاکم در حیات اجتماعی، با هدف تذکر، اصلاح و رفع نواقص و نابسامانیها توسط شاعران و نویسندگانی که وجدان بیدار و ضمیر آگاه دارند، خلق شده و به سبب اختناق و استبداد حاکم بر جامعه در لفافه شگردهای مختلف بیان میشود. اوج این نوع ادبی، در آثار شاعران و نویسندگان قرون هفتم تا نهم که دورۀ تسلط مغولان و تیموریان است، مشهود میباشد؛ از اینرو، در پژوهش حاضر، با روش توصیفی ـ تحلیلی، به یاری شواهدی از متن و با تأکید بر شگردهای بیانی مختلف از جمله تشبیه، تمثیل، پارادوکس، کنایه و ..، به بررسی این نوع ادبی در اشعار عبدالرحمن جامی که از برجسته ترین شاعران دورۀ تیموری است میپردازیم. یافته ها نشان میدهد که تکنیکهای زبانی از نظر کاربرد، سهم بسیار مهمی در خلق آثار این شاعر داشته است. از میان تکنیکهای محتوایی موجود در اشعار او نیز تناقض، تحامق و آوردن استدلالهای ظریف و خنده دار بیش از دیگر تکنیکها جلب توجه مینماید.
   PubDate: Sun, 20 Dec 2020 20:30:00 +010
    
 • تحلیل زیبایی شناسانه اشعار سپید دهه های
         هفتاد و ...

  • Abstract: در نقد شعر معاصر توجه به جنبۀ زیبایی‌شناسی اشعار جهت بازشناخت عناصر و مؤلفه‌های ژرف ساخت و روساخت شعر حائز اهمیت است. در این میان بویژه شاعران سپیدسرا با استفاده از ذوق و استعداد ذاتی خویش و با تکیه بر شگردهای هنجارگریزانه و بکارگیری تکنیکهای متفاوت، به زبانی زنده و پویا رسیده‌اند. در این نوشته به بررسی عناصر برجستۀ موسیقایی، زبانی، و تصویرساز در شعر ده تن از شاعران سپیدسرای دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی در ادبیات فارسی و چگونگی ارتباط و پیوند آنها با عاطفۀ شعری پرداخته شده است؛ عناصری که با ایجاد هنجارگریزی و آشنایی‌زدایی موجب زیبایی شعر شده‌اند. این پژوهش از حیث ماهیت توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بر اساس فیش برداری و با استناد به منابع کتابخانه‌ای است. یافته‌های این پژوهش مبین آن است که نوآوریها و هنجارگریزیهای این شاعران در بخشهای موسیقایی، زبانی و صور خیال دارای بسامد زیادی است. این شاعران بخوبی توانسته‌اند عاطفه و اندیشۀ شعری را ازطریق این سه بخش به خواننده القا کنند؛ بنابراین ارتباط مناسبی بین عاطفۀ شعری و بخشهای موسیقایی، زبانی و تصاویر شعری ایشان دیده میشود.
   PubDate: Sun, 20 Dec 2020 20:30:00 +010
    
 • معرفی و بررسی سبک شناسی منظومه بلوچی
         «حُسن و ناز» ...

  • Abstract: منظومۀ «حُسن و ناز» اثر «نامی ترمذی» از شاعران قرن دهم است. این مثنوی که به تقلید از خسرو وشیرین نظامی سروده شده ‌است، دارای اصالتی بلوچی است و در شبه قاره به داستان «سَسی و پنون» مشهور است. تنها نسخه این منظومه در کتابخانه گنج بخش به دست آمد، که تصحیح آن پایان یافته و آماده انتشار است.  در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای نگاشته شده است، ضمن معرفی این اثر ناشناخته، ویژگیهای سبکی نسخه در سه لایه زبانی، ادبی و فکری مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته شده‌است. نتایج تحقیق نشان میدهد که در سطح زبانی، استفاده از کلمات کهن و ...، شاعر را ادامه دهنده سبک کهن شاعران قبل از مکتب وقوع و سبک هندی قرار داده است. در سطح ادبی، مهمترین ویژگی نسخه، پیوستگی تصاویر در دو محور افقی و عمودی است و در سطح فکری، صرف نظر از مضامین عاشقانه، برخی مضامین عارفانه نیز در اثر جلوه‌گری میکند. 
   PubDate: Sun, 20 Dec 2020 20:30:00 +010
    
 • تحلیل سطح فکری فیلمنامه های تاریخی بهرام
         بیضایی بر ...

  • Abstract: ---
   PubDate: Sun, 20 Dec 2020 20:30:00 +010
    
 • «تحلیل سبک شناسی داستان رستم و سهراب
         برپایۀ ...

  • Abstract: درهم بافتگی هنریِ سویه های سبکی در متنهایی که سبک متعالی دارند، ویژگی بنیادین به شمار میآید. در شاهنامۀ فردوسی که در نوع ادبی حماسی، شاهکاری جهانی است همۀ سویه های سبک‌ساز دست به دست هم داده تا توانسته‌ سبک حماسی را بنمایانند. آن چه در پایه‌های این سبک حماسی حضور دارد، اندیشۀ اسطوره ای-حماسی با رویکردی ایرانی است. این اندیشۀ اسطوره ای-حماسی، زمان و مکان اعصار ابتدایی زندگی، تا دوره‌های تمدن بشری را نشان میدهد. در این مقاله تلاش شده است، در سویه های گوناگون سبک‌شناسی، یعنی در سویه های اسطوره ای، حماسی، تأویل پذیری، زبانی و تصویری، زیرساختهای مفهومی داستان رستم و سهراب آشکار شود. باری، سویه‌های سبکی داستان رستم و سهراب، نمایشی از اسطورۀ حماسی شدۀ آفرینش به دست میدهند که در پیکر رستم و تهمینه و سهراب به ستیزی دست مییازند تا مهرورزی و باروریِ تقدیس شده را یادآوری کنند. 
   PubDate: Sun, 20 Dec 2020 20:30:00 +010
    
 • جلوه های سبک هندی در اشعار شوکت بخارایی

  • Abstract: از میان شاعران شیوۀ «خیال بندان» یا «طرز خیال» در سبک هندی، محمد بن اسحاق بخارایی متخلص به «شوکت» با وجود شهرت بسیار در سرزمین عثمانی، در ادبیات ایران نام گمنامی است. وی از شاعران قرن یازدهم هجری است که دیوانی از خود به یادگار گذاشته است. در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای نوشته شده‌است، پس از معرفی شوکت بخارایی، به بررسی اشعار وی از منظر سبک‌شناسی و با تاکید به ویژگیهای خاص سبک هندی در اشعار وی پرداخته‌ایم. نتایج تحقیق نشان میدهد که از منظر ادبی ، تشبیه و انواع آن و استفادۀ فراوان از تمثیل به شعرش برجستگی خاصی بخشیده است.  ویژگی اصلی شعر او ، نازک خیالی و خیال بندی است و تشخیص، پارادوکس و حس‌امیزی از انواع مهم پربسامد بدیع در اشعار او به شمار میرود. بسامد بالای برخی لغات خاص مانند: رنگ، لاله و ...و ساخت مضامین بدیع با آنها ویژگی دیگر اشعار اوست و خلق معانی پیچیده، خیال‌پردازیهای بدیع، گاه اشعار وی را دیریاب کرده است. مقیاسهای شاعرانه، ترکیبات جدید و لغات عامیانه از ویژگیهای زبانی اشعار شوکت هستند. از منظر فکری ، توصیف عشق، ناامیدی و غم‌گرایی، دو موضوع اصلی اشعار وی خصوصاً غزلیات اوست. 
   PubDate: Sun, 20 Dec 2020 20:30:00 +010
    
 • انعکاسِ فرهنگ و ادبِ کلاسیکِ ایران در
         اشعار قیصر ...

  • Abstract: شاعرانِ جوان در روزگار ما کمتر با فرهنگ و ادب کلاسیک ایران آشنایی دارند. ناآگاهی بعضی از شاعرانِ جوان نسبت به میراث بزرگ فرهنگی و ادبی ما سبب شد تا شعرهای آنها کم‌مایه و کم‌فروغ جلوه کند. آنها متاسفانه به این موضوع کمتر عنایت دارند اگر شاعران برجستۀ معاصر نظیرِ نیما و اخوان و شفیعی‌کدکنی به درجه‌ای از اهمیت و اعتبار رسیدند پیشتر با شعر و فرهنگ و ادب کلاسیک ایران آشنایی پیدا کردند؛ آنها را خوب خواندند و فهمیدند. بخاطر اهمیت موضوع، اشعار  قیصر امین‌پور(1386 – 1338) را مورد پژوهش قرار دادیم تا انعکاس فرهنگ و ادب کلاسیک ایران را در اشعار او نشان دهیم. قیصر امین‌پور دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه تهران بود و در زمینه‌های شعر و نثر ادبی و همچنین در حوزۀ پژوهشهای ادبی فعالیت می‌کرد. روش پژوهش حاضر به طریق کتابخانه‌ای صورت گرفته‌است و پرسشهای اساسی آن عبارت است از: 1- آیا قیصر امین‌پور در اشعارش از ادب و فرهنگ کلاسیک ایران و میراث گذشتگان ما بهره‌ گرفته‌است؟ 2- این تأثیرپذیری از فرهنگ و ادب کلاسیک ایران چگونه خودش را در اشعار قیصر نشان داده‌است؟ 3- قیصر امین‌پور به کدام دوره یا سبک ادبی، بیشتر علاقه‌مند بود و از آن ...
   PubDate: Sun, 20 Dec 2020 20:30:00 +010
    
 • بررسی و مقایسه مضامین مشترک در تحفه
         الغرائب طبری و ...

  • Abstract: موضوع پژوهش حاضر بررسی و مقایسه مضامین مشترک در تحفه الغرائب طبری و عجایب نامه همدانی است. فن عجایب نامه نویسی و پژوهش در شگفتیهای عالم توسط نویسندگان علاقمند در ادوار مختلف مورد توجه واقع شده است. اغلب پژوهشگران، کتابها و نوشته های مربوط به موضوع عجایب نامه نویسی را در ردیف کتب جغرافیا دسته بندی کردهاند ولی باید توجه داشت که گستره مطالب موجود دراین کتب، فراتر ازحدود جغرافیایی است و مصادیق مورد اشاره درآنها به منزله دانشنامهای از علوم مختلف-البته بعضا با چاشنی تخیل و اغراق- قابل بررسی هستند. دو اثر مورد مطالعه دراین تحقیق در فاصله تقریبی نیم قرن از یکدیگر نگارش یافته اند که به خاطر قدمت کتاب تحفه الغرائب، برخی از مضامین این کتاب در عجایب نامه همدانی دیده میشود.سوال اصلی پژوهش: همدانی در اثر خود تا چه اندازه از مضامین تحفه الغرائب بهره جسته و چه وجوه اختلافی بین مضامین مشترک دوکتاب دیده میشود؟پاسخ احتمالی این پرسش اینکه همدانی حدود نیمی از مضامین کتاب تحفه الغرائب در زمینه عجایب نویسی را از بابهای بیست و یکم تا بیست و ششم این کتاب اخذ کرده است. وجوه اختلاف بین این مضامین بسیار اندک و عمدتا مربوط به مکان آن پ...
   PubDate: Sat, 21 Nov 2020 20:30:00 +010
    
 • بررسی و مقایسۀ جایگاه زنان در روایتهای
         محمود ...

  • Abstract: در این مقاله با نگاهی به رویکرد فمنیستی، به بررسی و مقایسۀ روایتهای چهار تن از نویسنگان زن و مرد معاصر پرداخته‌ایم. در این رویکرد پیشفرض ما وجود تفاوت در درونمایه‌ های داستانی و شیوۀ روایت نویسندگان مرد و زن بوده است. پس از بررسی و تحلیل نیز این پیشفرض اثبات شده و این داستانها نشان میدهند که اولویت درونمایه‌ های داستانی در آثار مردان مورد بررسی، سیاست، اجتماع و اقتصاد است؛ درحالیکه در روایتهای زنان درونمایۀ داستان بطور خاص مسائل زنان میباشد. در این راستا در داستانهای زنان مورد بررسی، الگوها و شاخصهایی دیده میشود که در آثار مردان نیست؛ مانند نوع نگاه به زن و تفاوت در شخصیت ‌پردازی زن در میان دو دسته، بیان تجربه‌ های زنانه، مردستیزی، خیانت، کلیشه‌ های جنسیتی، تجاوز، خشونت علیه زنان و ... . بدیهی است که تمام این موارد باعث میشوند که نوع روایت مردان از زنان با روایت زنان از خودشان متفاوت باشد. 
   PubDate: Fri, 20 Nov 2020 20:30:00 +010
    
 • بررسی تحلیلی ساختار و محتوای
         داستان‌نویسی در غرب ...

  • Abstract: خاستگاه داستان ‌نویسی نوین اروپا است که با فاصله زمانیِ چشمگیری به شرق راه یافت. اگرچه پیشینه‌ای از روایات کهن شفاهی و بعضاً مکتوب از افسانه‌ها و حکایتها در همه کشورهای شرقی وجود داشته است، امّا تفاوت اساسی میان این گونه‌های روایی با داستان کوتاه و رمان وجود دارد. ترجمه آثار داستان‌نویسان غربی، زمینه آشنایی با ژانر ادبی داستان را برای مناطق شرقی و به تبع آن نویسندگان ایران و مناطق مختلف آن به ویژه غرب ایران فراهم کرد که نگاهی به ساختار و محتوای داستانهای نویسندگان غرب ایران، گویای این تأثیرپذیری است. پژوهش حاضر، ضمن بررسی آثار شاخص داستانی این مناطق چگونگی آغاز داستان‌نویسی و سیر ساختاری و محتوایی داستان‌نویسی را در غرب ایران تحلیل کرده‌است. بررسیها بیانگر آن است که داستانهای نویسندگان این مناطق با زبان روایی ساده و رئالیستی(رئالیسم اجتماعی)، زندگی مردمانی را روایت میکنند که گرفتار فقر، جهل، روزمرگی و تنگناهای معیشتی هستند. از نظر عناصر داستانی نیز موضوع داستانها، رنگ اقلیمی، شیوه روایتگری و نوع شخصیّت‌پردازی برجسته‌ترین شاخصهای ساختاری داستانهای نویسندگان غرب ایران است. موضوع داستانهای آنان عمدت...
   PubDate: Fri, 20 Nov 2020 20:30:00 +010
    
 • تحلیل گفتگوی شخصیتهای زن در رمانهای
         منتخب فارسی بر ...

  • Abstract: از دیرباز مفاهیم و مؤلفه های موجودیت زن در جامعه همواره در فرآیند تعامل با مردان شناخته میشد؛ اما در پی تحولات و تکامل ساختار اجتماعی در عرصه های مختلف، فرصت حضور پررنگ زنان در ادبیات معاصر ایران پدید آمد. همچنین زنان توانستند از طریق ورود به دنیای رمان فردیت اجتماعی خود را که گویای دیدگاههای فکریشان بود را بگونه ای باورپذیر به نمایش بگذارند. شکل گیری رفتارهای متفاوت زبان زنان و مردان حاصل استفاده متفاوت آنها از نمودهای زبانی است. نگارش زنانه که در حوزه زبانشناسی جنسیت است شامل همه ابعاد زبان نظیر آوا، واژه، نظام صرفی و نحوی میشود. از اینرو در این نوشتار، دربارۀ تأثیر متغیر جنسیت زن بر گفتگوها و اینکه به چسان این متغیر، اسباب تجلی الگوهای جنسیتی متفاوت و گونه های متمایز زبانی را فراهم می آورد؛ بحث خواهد شد. از آنجا که شخصیت پردازی زن در نوع گفتار و زبان او عاملی تعیین‌کننده است و این محصول نگرش نویسنده و دید جامعه به اوست به این سبب در این پژوهش سعی شده با بررسی چهار رمان سووشون، چراغها را من خاموش میکنم، چشمهایش و جای خای سلوچ بررسی گفتگوی زنان با رویکرد جامعه‌شناسانه تحلیل شود. همچنین گفتگوی ناهمخوان که منعکس‌کنن&#...
   PubDate: Fri, 20 Nov 2020 20:30:00 +010
    
 • بررسی تشبیه در قصاید و غزلیات دیوان
         نظیری نیشابوری

  • Abstract: نظیری نیشابوری بزرگترین غزلسرای دورۀ مغولان گورکانی و از شاعران بلند آوازۀ سدۀ دهم و یازدهم هجری است اما آنگونه که شایسته این شاعر بزرگ است مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش پیش روی شگردهای بکارگیری گونه‌های تشبیه، بسامد آنها و نگرش نظیری نیشابوری به انواع تشبیه را به شیوۀ تحلیلی – توصیفی، از لحاظ شکلهای هشتگانه تشبیه، محتوا، ارکان، مرکب و مفرد، طرفین تشبیه( حسی و عقلی) و درونمایه در غزلیات و قصاید نظیری مورد بررسی قرار داده است و تحلیل آماری و علمی از هریک از تشبیهات ارائه خواهد نمود تا معیارهای زیباشناسی شعر نظیری تبیین گردد.
   PubDate: Fri, 20 Nov 2020 20:30:00 +010
    
 • بررسی سبک شناسی اشعار عماد خراسانی

  • Abstract: عماد خراسانی یکی از شاعران گمنام معاصر است که متاسفانه تاکنون درمورد وی تحقیق مناسب و درخوری انجام نشده‌است. نیمی از اشعار او را غزلیات تشکیل می دهد که در جلد اول دیوانش آمده است. وی در غزلسرایی دنباله‌رو شاعران غزلسرای گذشته به ویژه سعدی و حافظ است. غزلیاتش عاشقانه است و کمتر از مضامین فلسفی و اجتماعی بهره دارد. اما در جلد دوم دیوان ( قالبهای دیگر) به مضامین اجتماعی و انتقادی روی آورده است. در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای انجام شده است، ویژگیهای سبکی اشعار وی، در سه سطح فکری، زبانی و ادبی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سراسر اشعار خصوصاً غزلیات او اوزان شاد، همراه با اوزان غمگین و سنگین در خلق فضاهای غنایی مناسب موضوع کاملاً موثر عمل می کنند. زبان عماد در اشعارش ساده و روان وقابل فهم است و از تصنع و پیچیدگی به دور است. به کارگیری واژگان در معنای کهن و استفاده از افعال قدیمی، خصوصاً در غزلیاتش چشم‌گیر است. در دیگر قالبها(جلد دوم) از واژگان عامیانه و امروزی استفاده کرده است. عماد برخی از ویزگیهای نحوی سبک خراسانی را با بسامدی بالا استفاده می کند مانند: جابه‌جایی ارکان جمله، جهش ضمیر و .. از نظر ویژگیهای ادبی نیز تش...
   PubDate: Fri, 20 Nov 2020 20:30:00 +010
    
 • تکرار مضمون و اندیشه و دلایل آن در غزلیات
         سعدی

  • Abstract: مضامین و محتواهای شعری قابلیت تکرار، تطور و بازآفرینی دارند و برخی از آنها در دیوان شاعران مختلف بارها تکرار شده‏اند؛ به‏گونه‌ای که مخاطب آشنا با شعر، با خواندن اشعار شاعران مختلف یا ابیات و تصاویر شعری یک شاعر خاص، به سمت اشعار دیگری رهنمون میشود و بین آنها وجوه مشترکی مییابد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به معرفی گونه های مختلف تکرار در شعر و بررسی عوامل تکرار مضمون و اندیشه در غزلیات سعدی پرداخته و نتایج تحلیل نشان داد که سعدی در غزل به دلایل و عوامل مختلفی مثل: تکرارهای برخاسته از سبک عمومی دوره، یکسانی حالات عاطفی، پروراندن و تأکید بر اندیشه‌ای خاص، تداعی مجدد مضمون به دلیل قافیه و ردیف یکسان، توجه شاعر به شبکه تناسبات مورد پذیرش شاعران و استفاده چندباره از یک منبع و... مضامین و اندیشه ها را تکرار کرده است. او با خلاقیت‌هایی که در بازآفرینی و تغییر مضامین داشته، مانع نشستن غبار ملال بر برخی از موضوع های تکراری خود و گذشتگان شده و یکپارچگی و استمرار اندیشگانی و عاطفی خود را در غزلیات آشکار ساخته است.   
   PubDate: Fri, 20 Nov 2020 20:30:00 +010
    
 • بررسی سبک شناسی نسخه خطّی تحریر ترجمه در
         النثیر فی ...

  • Abstract: نسخ خطّی،گنجینه‌های ارزشمند هر ملّتی هستند، که بازگوی فرهنگ و تمدّن یک ملّت هستند. در پژوهش حاضر ویژگیهای سبک شناسی نسخه درالنثیر فی النصیحه و التحذیر، اثر دبیر اعلم از نویسندگان دوره قاجار مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است که جزء آثار تعلیمی فابل است؛ تاکنون هیچ پژوهشی در این راستا صورت نگرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی نسخه خطی درالنثیر فی النصیحۀ و التحذیر، از جهت رسم الخط و سبک شناسی است. این تحقیق که بر اساس اسنادی- توصیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بررسی و تحلیل شده، در صدد پاسخگویی به این پرسش است که بارز ترین ویژگیهای سبکی درالنثیر چیست؟ یافته های پژوهش حاضر گواه آن است که به جهت تسلط دبیر اعلم به زبان عربی و ترکی در نسخه فوق میتوان تاثیر پذیری از  این دو زبان را دریافت همچنین ویژگیهای سبک نثر قاجار که همانا بازگشت به سبک کتب قدیمی است، در لابلای این نسخه مشهود است. مؤلّف این اثر به آثاری نظیر مثنوی، گلستان، کلیله و دمنه و... نظر داشته است.
   PubDate: Fri, 20 Nov 2020 20:30:00 +010
    
 • سبک‌شناسی «فیه مافیه» و «مجالس سبعۀ»
         مولانا (در سطح ...

  • Abstract: تمثیل که با مصداقی کردن مفاهیم ذهنی جایگاه خاصی در ادبیات تعلیمی و عرفانی پیدا کرده است، از نظرگاه سبک ‌شناسی نیز به عنوان یکی از آرایه‌ها در سطح ادبی قابل بررسی است. مصادیق ملموس راه سریع و مناسبی برای تفهیم آموزه های اخلاقی و اندیشه های عرفانی است. در میان عرفای پارسیگوی، مولانا گوی سبقت را در تمثیلهای عرفانی ربوده است. او در مثنوی معنوی، فیه ما فیه، مجالس سبعه و مکاتیب آراء خود را به زینت تمثیل آراسته تا مفاهیم عمیق عرفانی تقریب ذهن مخاطبان و اهل ذوق شود. در پژوهش حاضر، با شیوۀ کتابخانه‌ای، به گونه‌ای تحلیلی- توصیفی به مدد شواهد مثال و سرانجام ارائۀ جدول به بررسی مفاهیم و ساختار تمثیلهای عرفانی دو کتاب «فیه ما فیه» و «مجالس سبعه» پرداخته شده، نیز به این پرسش پاسخ داده شده است که «در تمثیلهای این دو کتاب، پیوند میان ارکان تمثیل یعنی: مثال (مصداق) با ممثل (مفهوم) چگونه است؟» حوزه های معنایی تمثیلات در سه سطح خداشناسی، انسان شناسی و هستی شناسی جای گرفته اند که انسان شناسی بیشترین فراوانی را دارد و موضوع عرفان و معرفت بیشترین بسامد را شامل میشود. 
   PubDate: Fri, 20 Nov 2020 20:30:00 +010
    
 • معرفی و سبک‎شناسی شهرآشوب بزرگ
         وحیدالزمان قزوینی

  • Abstract: شهرآشوبها به عنوان یکی از مهمترین آثار در تاریخ اجتماعی و شناسایی عناصر فرهنگ عامیانه ایران به شمار میروند. این آثار که اغلب منظوم هستند، به معرفی مشاغل و حرفه ها در جامعه میپردازند و میتوانند اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر خود را بخوبی ترسیم نمایند و اطلاعات مفیدی در زمینه جامعه شناسی و تاریخی و عناصر فرهنگ عامیانه یک شهر یا منطقه ارائه کنند. منظومه مورد بررسی در این پژوهش و سراینده آن نیز، بنابر شواهد متعلق به روزگار طلایی شهرآشوب سرایی در ادب فارسی و همعصر با سلطان سلیمان صفوی(حکومت1073تا1105ه.ش) است. این اثر در مقایسه با تمام شهرآشوبهای شناسایی شده خطی و چاپی در تاریخ ادب فارسی، با اختلاف بسیار، بزرگترین و عظیمترین شهرآشوب (هم از نظر شمار ابیات و حجم اثر و هم به لحاظ کیفی و هنری-ادبی و شمول بر نکات اجتماعی و کلیّات و دقایق نوع ادبی خود) به شمار میرود. این پژوهش به معرفی این منظومه و سراینده آن و همچنین تحلیل و بررسی  مختصات سبکی آن میپردازد. لازم به ذکر است که نسخه خطی مذکور توسط نگارندگان این مقاله تصحیح شده و در دست انتشار است.
   PubDate: Fri, 20 Nov 2020 20:30:00 +010
    
 • تحلیل سبک‌شناختی قصاید مظاهر مصفا

  • Abstract: قصیده از کهنترین قالبهای شعری است که از آغاز دوره پیدایش شعر فارسی، شاعران آن را عرصه بیان احساسات خود قرار داده و بسیاری از مدایح و توصیفات خود را در این قالب سروده‌اند. قصیده فارسی تا پایان قرن ششم دوره درخشان شکوفایی خود را پشت‌ سر نهاده و از قرن هفت به بعد رو‌به افول نهاد و از معیارها و ساختار اصیل خود دور شد؛ اما در دوره مشروطه، با ساختار اصیل خود احیا شد. در دوره معاصر نیز شاعران بسیاری در این قالب شعر سروده‌اند که از میان آنها مظاهر مصفا به‌دلیل بهره‌گیری از این قالب شعری با سنت ‌شکنی خاص خود در این پژوهش مورد‌توجه قرار گرفته است. مظاهر مصفا ادامه‌ دهنده بسیاری از سنتهای شعر فارسی است؛ اما در قصیده به‌دنبال آن سنتهای کلاسیک نبوده‌ است؛ اگرچه برخی قصاید او مانند قصاید قدما مستحکم و با صلابت است، با‌این‌حال نوگرایی زمان نیز بر اشعار وی حاکم است؛ پرسش این است که قصاید او دارای چه ساختار و ویژگیهایی است که قصاید او را از قصیده‌سرایان معاصر و کهن متمایز میکند.در این مقاله باهدف ارائه بهترین الگو و زمینه برای آشنایی با ساختار و محتوای قصاید مصفا از روشهای آماری پژوهش و تحلیلهای مبتنی‌بر آن استفاده کردیم تا چهل قصیده و...
   PubDate: Fri, 20 Nov 2020 20:30:00 +010
    
 • بررسی تشبیه در قصاید زلالی خوانساری

  • Abstract: یکی از مهمترین ترفندها و تمهیدات هنری کلام، استفاده از شیوه‌های مختلف ارائه پیامی واحد در جهت اعجاب مخاطب است که تحلیل و بررسی این شیوه ها علاوه بر اینکه زیباییهای نهفته شعر بهتر آشکار میشود، سبب میگردد تا مخاطبان و کاربران زبان، با ذهن و دنیای فکری و عواطف شاعر بیشتر مأنوس شوند و یکی از راههای شناخت دقیق یک شاعر و بررسی میزان موفقیت وی در عرصۀ شاعری، توجه به میزان بهره‌گیری وی از قوۀ تخیًل و تصویرسازی میباشد، چرا که این مهم، ملاک تمییز یک شعر تاثیرگذار از نظم معمولی است، مقاله حاضر به بررسی تشبیه و طبقه بندی انواع ساختار آن در قصاید زلالی خوانساری میپردازد تا میزان موفقیت و هنرمندی شاعر خوش قریحه در بکارگیری انواع تشبیه، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. تشبیه علاوه بر اینکه از موضوعات محوری و مهم حوزۀ بلاغت و بیان محسوب میشود بررسی و تحلیل ساختار متنوع و متعدد و عناصر تشکیل دهندۀ آنچه از نظر شکل و چه از جهت محتوا میتواند مبین و معرف سبک و زبان خاص یک شاعر باشد.
   PubDate: Fri, 20 Nov 2020 20:30:00 +010
    
 • کارکرد تقابل های دو گانه در مثنوی مولوی

  • Abstract: ---
   PubDate: Fri, 20 Nov 2020 20:30:00 +010
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.232.146.10
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-