Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2687-5187
Published by DergiPark Homepage  [213 journals]
 • Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm

  • Authors: Mehmet ERTAS ; Özge BAYINDIR
   Abstract: Köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan Anadolutoprakları, üzerinde yaşayanlara yaklaşık 8 000 yıldır ev sahipliğiyapmaktadır. Her medeniyet kurulurken yeni yer arama yerine eski bir yerleşimibazen olduğu gibi koruyarak ama genişleterek, bazen de yıkıp yeniden yaparakaynı mekânı kullanmıştır. Bunun temel nedenleri, temiz su, iklim, savunma, altyapı tesisleri, ulaşımdır. Bunu yaparken de eski yerleşimin hatalarından dersçıkarmıştır. Aynı coğrafyada bugün yaşayan bizler, yine eski yerleşimbirimlerini kullanmaktayız. Anadolu’daki her bir yerleşimin en az birkaçyüzyıllık tarihi vardır.Ülkemizde bugün için kentlerimiz yerleşim yerleriyle,altyapısıyla, iş olanaklarıyla, eğitim ve kültür etkinlikleriyle ve yapılarıyladaha yaşanılabilir yerler olması için günün gereklerine göre yenidenyapılandırılmalıdır. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm için yapılandırmayı sadeceyapı yenilemesi ve yoğunluk artışı olarak görmemeliyiz. Kente yeni dinamiklerkatarak her yönüyle kaliteyi yakalamalıyız.
   PubDate: Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 • Bulanık Mantık ile Arsa Değerleme Modelinin
         Oluşturulması

  • Authors: Mehmet Emin TABAR ; Yasemin ŞİŞMAN
   Abstract: Bu makale, bulanık mantık aracılığıyla seçilen kriterlere göre arsa değerini yaklaşık olarak hesaplayan bir değerleme modelinin örneğini sunmaktadır. Bulanık mantık, klasik mantıkta olduğu gibi yalnızca sıfır veya bir değil, sıfır ile bir arasında da değer alma fikrine dayanır. Bu sebeple taşınmaz değerleme gibi hassas bir işlem için oldukça kullanışlı olmaktadır. Ayrıca bulanık mantık insan düşüncelerini taklit ettiği için aslında kağıt üzerine aktarılamayan sözel verileri de sayısal olarak tanımlayıp hesaba katar. Bu da arsanın konumu, geometrik şekli, çevresel özellikleri, muhit özellikleri vb. gibi sayısal olmayan verilerin sonuca daha fazla yansımasını ve değerleme işleminde gerçek değere oldukça yakın bir değer elde etmeyi sağlamaktadır. Çalışmada Matlab yazılımındaki bulanık mantık araç kutusu kullanılmış ve elde edilen sonuçlar arsa değerlemede yapay zeka yöntemlerinden biri olan bulanık mantığın kullanılabilirliğini göstermiştir.
   PubDate: Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 • Kıyı Çizgisinin Belirlenerek Mülkiyet Durumunun
         İncelenmesi

  • Authors: Fatma BÜNYAN ÜNEL ; Lütfiye KUŞAK , Mehmet Özgür ÇELİK , Aydın ALPTEKİN , Murat YAKAR
   Abstract: Deniz, göl ve göletlerin kıyı çizgisi; su ve karanın kesiştiği noktaların birleşiminden oluşmakta olup zamana bağlı olarak değişmektedir. Su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, taşlık, bataklık vb. alanların doğal sınırı olan kıyı kenar çizgisi, zorunlu haller dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra değiştirilemez. Kıyı ve kıyı kenar çizgisi, günümüz teknolojisinin imkânları doğrultusunda fotogrametri, uzaktan algılama, lidar gibi modern tekniklerle hızlı, güncel ve hassas ölçüm yapılarak belirlenebilmektedir. Planlı bir şekilde kıyıların yönetimi için kıyı kenar çizgisinin tespit edilmesi ve haritasının hazırlanması; kıyı çizgisindeki değişimlerin de belli periyotlarda takibi gerekmektedir. Bu çalışmada Mersin İli, Erdemli ilçesinde bulunan ve tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere su depolama alanı olarak inşa edilmiş olan Aydınlar Göleti ele alınmıştır. Aydınlar Göleti'nin kıyı çizgisi insansız hava aracı (İHA) kullanılarak fotogrametrik yöntemle belirlenmiş ve maksimum su kotunun meydana getirdiği çizgi ile kıyaslamalar yapılmıştır. 2019 ve 2015 yıllarına ait ortofoto haritaları karşılaştırıldığında kıyı çizgisinin oluşturduğu alanın 8713.83 m2 büyüdüğü gözlenmiştir. Ancak sıcaklıkların artması, suyun buharlaşıp göletteki su miktarının azalmasına sebep olmaktadır. Yıllara ve mevsimlere göre değişen su seviyeleri özellikle yaz aylarında tarım için önem arz etmektedir. Göletin kıyı kenar çizgisi içinde kalan mülkiyet yapısı incelemeye alınmış ve gerekli işlemler açıklanmıştır. 
   PubDate: Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 • Arazi Toplulaştırma Projelerinde Parselasyon Aşamasında Yapılan
         İtirazların İrdelenmesi

  • Authors: Melike SAYIN KAYA ; Aziz ŞİŞMAN
   Abstract: Sürdürülebilir arazi yönetimi ve sürdürülebilir tarım için en önemli projelerden olan Arazi toplulaştırma projeleri, uzun sürede gerçekleştirilebilen ve karmaşık birçok aşamadan oluşan çalışmalardır. Bu süreç içerisinde Arazi maliklerinin, mülkiyetlerinde yapılacak değişiklikler ile ilgili taleplerini doğru aktarmaları projeyi yapan kurumların ve çalışanların arazi maliklerinin problemlerini iyi anlayıp, sorunlara çözüm odaklı yaklaşmaları arazi toplulaştırma projelerinin başarısı ve çiftçi memnuniyetleri açısından önemli bir etkendir. Bu çalışmada ülkemizde, farklı yerlerde proje uygulaması tamamlanan arazi toplulaştırma çalışmalarından, Aksaray Eskil 1. ve 2. kısım Arazi Toplulaştırma (AT) ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) projesi ile Ankara Beypazarı Uruş Pelitler AT ve TİGH Projelerinde çiftçilerin yeni parsel deseninin üretildiği parselasyon aşamalarına yaptıkları itirazlar irdelenmiştir. Aksaray Eskil 1. ve 2. Kısım AT ve TİGH Projesinde 6 köy 1653 parsel, Ankara Beypazarı Uruş Pelitler AT ve TİGH Projesinde 3 mahalle 4750 parsel olmak üzere toplam 6403 adet parselde arazi maliklerince yapılan itirazlar değerlendirilmiştir. İtirazlara konu olan sebepler gruplandırılarak projelerin başarısı için hangi noktaya odaklanmak gerektiğine dair belirlemeler yapılmıştır.
   PubDate: Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 • İmar Uygulaması Kapsamında Gerçekleştirilen Bedelsiz Terklerin
         Danıştay Kararları Çerçevesinde İncelenmesi

  • Authors: Yüksel BOZ ; Tayfun ÇAY
   Abstract: İmar planları, yerleşim yerlerindeki yapılaşmaların sağlıklı, planlı ve çevre şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanırlar. İmar planlarının uygulanması farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. (i) Kamulaştırma, (ii) Taşınmaz sahibinin isteği üzerine yapılan uygulamalar (ifraz ve tevhid), (iii) Arsa ve Arazi Düzenlemesi şeklinde tanımlanan üç yöntemle imar planlarının öngördüğü düzenlemeler hayata geçirilir. Bu üç yöntemden ikincisi parsel bazında imar uygulaması şekli olup, taşınmaz sahiplerinin parsellerinin kamu hizmetlerine rastlayan kısımlarını bedelsiz kamuya bırakmalarını, diğer bir ifadeyle terk etmelerini gerektirir. Kamu hizmetleri için yapılan bedelsiz terklerin, imar uygulama yöntemlerinden üçüncüsü olan Arsa ve Arazi Düzenlemesi esnasında bu kamu hizmetlerinin sağlanması amacıyla kesilen düzenleme ortaklık payı (DOP) ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, arsa ve arazi düzenlemesi öncesi yapılan bedelsiz terk oranının, arsa ve arazi düzenlemesi esnasında kesilen DOP oranından az veya çok olması durumunda verilen Danıştay kararları incelenmiştir.
   PubDate: Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.168.111.204
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-