Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Dergisi
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2687-5179
Published by DergiPark Homepage  [213 journals]
 • Altyapı Bilgi Sistemi ve Konya Örneği

  • Authors: Ali BÜYÜKKARAKURT ; Ömer MUTLUOĞLU
   Abstract: Altyapı denilince içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz, telefon, elektrik,internet gibi birçok farklı yeraltı şebeke hattı uygulaması akla gelmektedir.Bu şebeke hatlarının her biri yerleşim yerlerinin farklı ihtiyaçlarınıgidermesi ve kesinti anında o yerleşim yerlerinde yaşayan insanların yaşamstandartlarını etkilemesi açısından oldukça önemlidir. Böyle büyük bir önemesahip olan yeraltı şebeke hatlarının herhangi bir karmaşıklığa mahal vermedenyönetilebilmesi gerekmektedir. Altyapı bilgi sistemleri, tam da bu aşamadadevreye giren, yeraltı şebeke hatlarının sayısal ve sözel verilerinin uygulamayaimkan verebilecek bir donanım ve yazılım aracılığıyla veri tabanınaaktarıldığı, farklı verilerin birbiriyle ilişkilendirilmesi sonucu çeşitli sorgulamave analizlerin yapılabildiği, gerekli güncellemelerin yapılması durumunda da kullanıcısınayeraltı şebeke hatlarında oluşan sorunların çözümünde büyük kolaylıklar sağlayabilen,coğrafi bilgi sistemi tabanlı bilgi sistemleridir. Ülkemizde bazı altyapıkurumları altyapı bilgi sistemleri ile ilgili çalışmalar yapmış ve buçalışmaları uygulamaya geçirmiştir. Bu kurumlardan bazıları kent bilgi sistemiadı altında oluşturulan sistemlere altyapı verilerinin de entegre edilmesiyleoluşan uygulamaları kullanırken bazıları da sadece altyapı verilerinin olduğualtyapı bilgi sistemlerini oluşturmakta ve kullanmaktadır. Bu bildiride; Konyaİli, Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi’ndeki yeraltı şebeke hatlarının biraltyapı bilgi sistemi kapsamında değerlendirilmesi ve bunun sonucunda oluşturulacaksistemin ne tür kazanımlar sağlayabileceğinin çalışması yer almaktadır.
   PubDate: Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 • Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılımları ile Trafik Kaza Yoğunluk
         Analizleri: İstanbul Örneği

  • Authors: Yunus Emre ÖNDER ; Taşkın KAVZOĞLU
   Abstract: Buçalışmada, Emniyet Genel Müdürlüğünden İstanbul ili için temin edilen 2017 yılıtrafik kaza verileri mevsimsel, günlük, saatlik olarak incelenmiştir. Trafikkaza noktaları, trafik sinyalizasyon noktaları, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS)noktaları verileri PostgreSQL veritabanı yazılımında depolanmıştır. Bu verilerQGIS programı ile analiz edilmiş ve GeoServer veri sunucusu üzerindensunularak, OpenLayers kütüphanesi ile web uygulaması üzerinde verilerinsorgulanabilir yapıda paylaşıma açılarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Kayıtlarageçmiş tüm trafik kazaları sahada belirlenen kusur durumlarına göresınıflandırılarak detaylı şekilde görsel ve istatistiksel analizler yapılmıştır.Trafik kazalarının yoğun olarak gerçekleştiği yerlerin tespit edilebilmesi içinnoktasal yoğunluk analizi yapılmıştır. Trafik kazalarının yoğun olarakgerçekleştiği yerler ile trafik sinyalizasyon noktaları ve Elektronik DenetlemeSistemi’nin bulunduğu yerler birlikte incelenerek kaza oluşması noktasındaİstanbul il sınırlarındaki kaza alanları tespit edilmiştir. Kazaların sıklıklameydana geldiği lokasyonların hız limitleri, kavşak noktalarına yakınlık,trafik sinyalizasyon ve EDS noktalarına yakınlık vb. kriterlere göre analizleriyapılarak kazaların oluşumundaki temel etmenler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ençok kazanın yaşandığı noktalardaki kazaların analizleriyle özellikle ölümlü veyaralanmalı kazalar için neden-sonuç analizleri yapılarak çözüm önerilerigetirilmiştir.
   PubDate: Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 • CBS Temelli Hücresel Özişleme Yaklaşımı ile Kentsel Büyüme
         Simülasyonu: Afyonkarahisar Örneği

  • Authors: Cihan UYSAL ; Mustafa Mutlu UYSAL , Murat UYSAL
   Abstract: Dünya nüfusunun hızla artması ve doğal kaynaklar üzerinde yanlış arazi kullanımları küresel bir problem haline gelmiştir. Ülkelerin ekonomik büyümelerinin temeli, doğal kaynaklarının kullanımı ile doğrudan ilgilidir ve doğal kaynaklar dinamik özelliktedirler, bu yüzden sürekli izlenilmeleri gerekmektedir. Geçmişe dönük veriler kullanılarak yapılan analizlerin yanı sıra kentlerin gelecekteki büyümelerini çevresel şartlara göre yönlendirebilmek ve kontrol altına alabilmek kentlerin geleceği açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı; hücresel bir özişleme yaklaşımı olan piksel tabanlı SLEUTH modeli ile Afyonkarahisar kentsel gelişiminin 2030 yılına kadarki simülasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaçla iki farklı büyüme senaryosu geliştirilmiştir: Her iki senaryo için de 2012 yılından başlayan 2030 yılında sonlanan simülasyon üretilmiştir. Birinci senaryoda, çevresel açıdan önemli alanlara yönelik yüksek koruma sağlanmazken ikinci senaryoda tarım, orman ve mera gibi alanlar koruma altına alınmıştır. Ayrıca simülasyon sonuçları, 2019 yılına ait Landsat görüntüsünden elde edilmiş kontrollü sınıflandırma sonucuyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar karşılaştırıldığında simülasyon sonuçlarının büyük ölçüde gerçeğe yakın değerler oluşturduğu göze çarpmaktadır. Çalışmanın genel sonucu olarak, mevcut büyüme senaryosu ile kent gelişimi 2011’den 2030’a kadar 3115 hektar artacağı, bu artış ile doğal alanların 2300 ha’nın yok olacağı görülmektedir. Kontrollü büyüme senaryosu ile 2000 ha doğal alanın kentleşmeden korunabileceği, şehrin sosyal ve ekonomik yönden öneme sahip doğal kaynaklar üzerinde yanlış arazi kullanımlarının önüne geçilebileceği sonucuna varılmıştır.
   PubDate: Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 • Nükleer Santraller için Yer Belirleme Kriterlerinin Coğrafi Bilgi
         Sistemleri ile Değerlendirilmesi

  • Authors: Zeki Mehmet BAŞKURT ; Cevdet Coşkun AYDIN
   Abstract: Nüfusun sürekli artış göstermesiyle, enerjide sadece belirli kaynaklara bağımlılığın giderilmesi, elektrik enerjisinin kullanımının karşılanması, ithal yakıtların kullanımının en aza indirilmesi gibi ülke ekonomisini yakından ilgilendiren konularda ihtiyaçların karşılanması noktasında Nükleer enerji Türkiye’nin enerji arzı kaynakları arasına dahil edilmiştir. Bu arzı karşılamak için son yıllarda Nükleer tesis kurulması çalışmalarına hız verilmiştir. Nükleer tesislerde kazaların önlenmesi ve sonuçlarının hafifletilmesi için yer seçiminde analitik çalışma yürütülmesi gereken diğer elektrik üretim santralleri ve endüstriyel tesislerden farklı olarak özel bir güvenlik yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle sadece inşaat, işletme ve söküm aşamalarında değil yer seçimi aşamasında da bu güvenlik yaklaşımı ve buna dayalı kriterlerin araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kurulacak bir nükleer santral için uygun yerlerin belirlenmesinde kullanılacak kriter setinin oluşturulması ve bu kriterler ışığında Coğrafi Bilgi Sisteminde (CBS) konuma dayalı analizler ile uygun alanların belirlenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için diri faylar, deprem etkisi, soğutma suyu mevcudiyeti başta olmak üzere pek çok kriter CBS’de konuma dayalı veriler ile ifade edilerek bu kriterlere göre çalışma bölgesi puanlanmıştır. Karar verme sürecinde uygun alanların tespiti için karar kuralı olarak Ağırlıklı Doğrusal Birleştirme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Batı Karadeniz bölgesinde nükleer santral kurulumu için uygun olabilecek yedi adet saha tespit edilmiş ve ülkemizde nükleer santrallerin yer seçimde CBS’nin etkin bir araç olarak kullanımı için bir yaklaşım geliştirilmiştir.
   PubDate: Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 • Depremde Meydana Gelebilecek Bina Hasarlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri
         ile İncelenmesi

  • Authors: Sefa SARI ; Tarık TÜRK
   Abstract: Ülkemiz, bulunduğu jeolojik, topoğrafik yapı ve iklim koşulları nedeniyle doğal afetlerle sürekli olarak karşı karşıya kalmaktadır. Jeolojik olarak dünyanın en aktif kuşaklarından birisi üzerinde yer alan ülkemiz, deprem başta olmak üzere birçok dogal afetin meydana gelebileceği uygun jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri taşımaktadır. Gerek tarihsel gerekse aletsel dönem kayıtları geçmişte ülkemizin birçok kesiminde büyük depremler olduğunu göstermektedir. Bu depremlerden en yıkıcı olanları ise Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde meydana gelmektedir. Bu çalışmada; KAFZ’ a yakın Sivas il merkezinin bina bazında olası bir depremden etkilenme potansiyeli ortaya konmuştur. Çalışma kapsamında Sivas Belediyesi Kent Bilgi Sistemi (KBS) içerisinde bulunan binaların taban alanı, kat sayıları, yapı nizamları, yapım tarihleri, yapı tipleri, yapı türü vb. özellikleri incelenmiş ve Federal Emergency Management Agency (FEMA) yaklaşımına uygun olarak bina verileri oluşturulmuştur. Ayrıca, nüfus, arazi kullanımı, su kaynakları, yol, topoğrafya, fay hatları, jeolojik formasyon, yerel zemin sınıfları verilerinin yanı sıra belediye bünyesinde bulunan jeolojik, jeofiziksel, mikrotremor ve yerleşime uygunluk verileri elde edilerek CBS ortamına aktarılmıştır. Daha sonra, belirlenen deprem senaryolarından yola çıkılarak olası bir depremde Sivas Belediyesi KBS’de kayıtlı bulunan 32023 adet binanın yapı nizamları (Bitişik, Ayrık) ve yapı tiplerine (Yığma, Betonarme Karkas) göre hasar görebilme potansiyelleri (Hasarsız, Hafif hasarlı, Hasarlı, Ağır Hasarlı, Çok Ağır Hasarlı) belirlenmeye çalışılmıştır.
   PubDate: Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.168.111.204
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-