Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Türkiye Fotogrametri Dergisi
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2687-6590
Published by DergiPark Homepage  [213 journals]
 • Tarihi Yerleşim Alanlarının Yersel Fotogrametrik Yöntem ile 3B
         Modellenmesi: Zeynel Bey Türbesi Örneği

  • Authors: Aycan Murat MARANGOZ ; Mihraç ÖZEN
   Abstract: Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan ülkemiz toprakları üzerinde, çok sayıda kültürel ve tarihi miras yer almaktadır. Kültür varlıklarının yüzlerce yıllık bilgi birikiminin sonraki nesillere aktarılması önem arz ettiğinden, dokümantasyonu ve korunması vazgeçilmez unsurlardandır. Bu noktada yersel fotogrametri tekniği, özellikle arkeolojik eserlerin dokümantasyonunda ve bu eserlerin 3B (Üç Boyutlu) modellerinin üretilmesinde sıklıkla kullanılan yöntemlerden biridir. Bu çalışmada; Türkiye’de yeni konumuna taşınan ilk yapı olması ve üzerinde fazlaca detay bulunması sebebiyle; Batman İli, Merkez İlçesi, Kesmeköprü Köyü sınırlarında bulunan tarihi Zeynel Bey Türbesi model alanı olarak seçilmiştir. Türbenin yersel fotoğrafları alınarak, 3B görselleştirilmiş güncel modelleme çalışmaları ve Google Earth ortamına aktarılmasına yönelik yaklaşımlar ilgili yazılımlarda uygulanarak 3B modeli oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda, kültürel miras ve varlıkların korunması ile sonraki nesillere aktarılması için yapılan belgeleme çalışmalarında yersel fotogrametrik yöntemlerin kullanılması, bu alanda yapılan işlere doğruluk, hız, maliyet ve ürün çeşitliliği anlamında büyük bir avantaj sağladığı görülmüştür. Ayrıca, elde edilen sayısal sonuç ve modeller, farklı disiplinlere de çözüm sunabilecek şekilde restorasyon çalışmalarında altlık olarak kullanılabilecek ve ilgili yapının turizm açısından tanıtılabilmesi için bir Bilgi Sistemi oluşturulmasında kullanılabilecektir.
   PubDate: Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 • PPK GNSS Sistemine Sahip İnsansız Hava Araçları İle Elde Edilen
         Fotogrametrik Ürünlerin Doğruluğunun Farklı Yaklaşımlarla
         İrdelenmesi

  • Authors: Tarık TÜRK ; Taylan ÖCALAN
   Abstract: Günümüzde, İnsansız Hava Aracı (İHA) fotogrametrisi ile Yer Kontrol Noktası (YKN) kullanılarak yüksek doğrulukla orto-görüntü, nokta bulutu ve Sayısal Yüzey Modeli (SYM) gibi ürünler üretilebilmektedir. Bununla birlikte, Post Processing Kinematik (PPK)/Gerçek Zamanlı Kinematik (Real Time Kinematic-RTK) donanımlı İHA’lar yardımıyla da herhangi bir YKN’ye gereksinim duyulmadan doğrudan hassas konum belirleme ile yüksek doğruluklu orto-görüntüler, nokta bulutları ve SYM’ler üretilebilmektedir.Bu çalışmada, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi sınırları içerisine 9 adet YKN tesis edilip işaretlendikten sonra, PPK donanımlı İHA ile fotogrametrik amaçlı uçuş gerçekleştirilmiştir. Uçuş sonucunda elde edilen görüntüler Pix4D fotogrametrik değerlendirme yazılımında YKN’li ve YKN’siz olmak üzere iki farklı strateji ile değerlendirilmiştir. YKN kullanılarak üretilen orto-görüntünün doğruluğu yatayda 3,6 cm, düşeyde ise 5 cm olarak elde edilmiştir. Çalışma alanındaki sabit GNSS istasyonu referans alınarak (görece kısa baz) YKN’siz yapılan değerlendirme sonucunda üretilen orto-görüntünün doğruluğu yatayda 4.5 cm, düşeyde ise 9 cm iken; SIVS isimli TUSAGA-Aktif GNSS istasyonu referans alınarak (görece uzun baz) YKN’siz yapılan değerlendirme sonucunda ise orto-görüntünün doğruluğu yatayda 9.1 cm, düşeyde 8.9 cm olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak, PPK donanımlı İHA’lar kullanılarak çalışma alanında herhangi bir YKN’ye ihtiyaç duyulmadan yüksek doğruluklu (<= 10 cm) fotogrametrik ürünler elde edilebileceği tespit edilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen bu çalışma geomatik, hassas tarım ve ormancılık gibi alanlarda çalışmanın amacına uygun olarak istenen yüksek doğruluklu fotogrametrik ürünlerin elde edilmesinde, seçenek olarak YKN kullanılmadan PPK donanımlı İHA’nın etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.
   PubDate: Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 • Kültürel Mirasların İnsansız Hava Aracı ile Fotogrametrik Üç
         Boyutlu Modelleme Çalışmalarında Karşılaşılan Sıkıntılar ve
         Öneriler

  • Authors: Ahmet ŞASİ
   Abstract: Kültürel mirası, geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe aslına uygun bir şekilde gelecek nesillere aktarmak bizlerin, üzerinde yaşadığımız coğrafyaya olan sorumluluğumuzdur. Kültürel mirasın; analiz edilmesi, yorumlanması ve yapı ile alakalı oluşabilecek yapısal problemlere getirilecek çözümler kapsamında kültür varlıkları, gerçeğe uygun ve doğru tasvirleri içerisinde barındıran çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada, kültür varlığı niteliğinde taşınmazlar olan; Sakahane Mescidi, Hasbey Dar’ülhuffazı, Ak Camii ve Mevlana Müzesi’nin insansız hava aracı ile fotogrametrik yöntemle 3B model üretim çalışmalarımda karşılaştığım teknik sıkıntılar ve bu problemlere karşı çözüm yaklaşımları ele alınmıştır. Söz konusu yapılara ait çalışmalarda Djı Phantom 4 marka insansız hava aracı, Nikon D90 marka fotoğraf makinesi ve Topcon Fc-250 marka GPS olan ölçüm aleti kullanılmıştır. Mobil uygulama olarak UavForecast uygulaması ile uçuş yapılacak olan ortamın insansız hava aracı uçurmaya uygun olup olmadığının tespiti, Djı Go 4 ve Pix4dCapture mobil uygulamaları ile insansız hava aracının otonom ve manuel yöneltilmesi, araziden elde edilen verilerin ise Netcad ve Agisoft PhotoScan programları ile kıymetlendirme işlemi yapılmıştır. Bu çalışma; kültür varlığı niteliği taşıyan 4 adet taşınmazın 3B model üretimi esnasında arazi ve ofis aşamalarında karşılaştığım problemler ve bu problemlere getirilen çözüm önerilerini kapsamaktadır.
   PubDate: Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 • Fotogrametrik Amaçlı Kamera Kalibrasyonu Yazılımlarının Kullanımı
         Üzerine Bir Araştırma

  • Authors: Hasan Bilgehan MAKİNECİ ; Lütfiye KARASAKA , Duygu ŞAHİN
   Abstract: Fotogrametride kullanılan kameraların (metrik olmayan amatör) yapacağımız işe etkisinin yadsınamaz olduğunu bilerek kameraları sürekli olarak kalibrasyona tabi tutulmalı ve raporlanmalıdır. Kamera kalibrasyonunun doğruluğu, oluşturulacak modeli doğrudan etkileyeceği için en yüksek doğrulukla yapılması amaçlanmalıdır. Bu çalışma kapsamında, kamera kalibrasyonu popüler yazılımlar kullanılarak kalibrasyon yapılmış, sonuçlar karşılaştırılmış ve bazı yorumlar yapılmıştır. Kalibrasyon raporunda genel olarak bulunması gereken değerler iç yöneltme elemanları (Xh, Yh, c) ve mercek distorsiyonunu ifade eden fonksiyonun polinom katsayıları (k1, k2, k3 ve p1, p2) olarak bilinir. Yakın mesafeli fotogrametrik ölçüm için modern ve son kullanıcı sınıfı dijital kameraların kullanılabilir olması için metrik kalibrasyon kritik bir ön koşuldur. Bu makalede, otomatik modelleme yazılımlarına odaklanarak sensör modellemesi ve fotogrametrik kalibrasyon gözden geçirilmektedir. Genel kullanılan yöntemlerin geçmişi ve durumu incelendikten sonra, yakın mesafeli fotogrametri için kalibrasyonla ilgili güncel yazılımların araştırmasına geçilmiştir.Kamera kalibrasyonu gerçekleştirmek için kullanılan endüstriyel yazılımların performansının irdelendiği bu çalışmada genel hatlarıyla en çok tercih edilen yazılımlar (Matlab, Agisoft Lens, Photomodeller Scanner ve 3DF Zephyr) ile çeşitli kameralar kalibre edilmiş ve sonuçları gösterilmiştir. Bu çalışmanın kamera kalibrasyonu yapmak isteyen tüm araştırmacılara yardımcı olması amaçlanmıştır.
   PubDate: Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 • İnsansız Hava Araçlarının Kadastro Çalışmalarında Kullanımı

  • Authors: Ekrem AYYILDIZ
   Abstract: Günümüzde insansız hava araçlarının yaygınlaşması ve günlük yaşamda kullanılan kameraların teknik özelliklerinin günden güne gelişmesi, haritacılık sektöründe insansız hava araçlarının platform olarak kullanılarak fotogrametrik yöntem ile harita ve harita bilgisi üretme imkânı sağlamıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı ‘’Harita işleri ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve sonucunu bildirmek” le yükümlüdür. Bu kapsamda İnsansız Hava Araçlarının kadastro kullanımlarında kriterlerin ve sonuç ürünlerde istenilecek standartların belirlenmesi gereksinimi oluşmuştur.Teknik ve yasal gelişmelere dayanarak; İnsansız Hava Aracı ile Farklı YÖA' larına Sahip Fotogrametrik Üretimlerin Detay Çalışmalarına Etkisini ortaya koymak amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.
   PubDate: Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.168.111.204
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-