Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2617-7951 - ISSN (Online) 2617-880X
Published by Kyiv National University of Culture and Arts Homepage  [12 journals]
 • Принципи розвитку формотворення меблів
         у епоху перших цивілізацій людства

  • Authors: Valeriy Strilets
   Abstract: Мета дослідження – визначення процесу розвитку формотворення меблів у епоху перших цивілізацій людства (3000 р. до н. e. – XI ст. до н. е.). Методи дослідження. Методологічна платформа дослідження формується на основі комплексного системного функціонально-структурного аналізу й ґрунтується на виявленні принципів розвитку формотворення меблів, що можуть впливати на дизайн сучасних меблів. Тому для виявлення принципів формотворення меблів у стародавньому світі використовувалися методи систематизації за ознаками, локалізації та компаративного підходу. Останній із трьох методів дослідження – компаративістський, забезпечував порівняння ознак процесу еволюції формотворчих явищ меблів стародавнього періоду. Наукова новизна полягає у виявленні принципів розвитку формотворення меблів у стародавньому світі за його ознаками та фактичним підтвердженням його залежності від впливу як особливостей природо-кліматичного середовища, антропометричних розмірів людини, так й світ&#...
   PubDate: Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Специфіка візуальної системи у
         соціальних плакатах на тему домашнього
         насильства

  • Authors: Liliana Vezhbovska; Iryna Solan
   Abstract: Метою дослідження є виявлення специфіки застосування графічних засобів і прийомів, художньо-образних рішень у соціальних плакатах на тему сімейного насильства. Методи дослідження. У роботі застосовано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, порівняння; іконологічний та соціологічний метод. Новизна дослідження. На прикладі дослідження соціального плаката виявлено специфіку візуальної системи, найбільш доцільної у кампаніях проти домашнього насильства. Актуальність теми викликана потребою з’ясувати причини низької ефективності в Україні соціальної реклами на дану тему, що виявлено, передусім, низькою поінформованістю громадськості про суспільну проблему. Висновки. Результати дослідження засвідчили специфіку візуальної системи соціальних плакатів на тему домашнього насильства, яка полягає у застосуванні таких ідей та образів, які б зверталися до глядача через емпатію, самоототожнення чи епатаж. Виявлено, що за допомогою образних, колірних та композиці&...
   PubDate: Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Академічний та самостійний рисунок на
         першому курсі в системі підготовки
         студентів-дизайнерів

  • Authors: Valeriiy Dmytrenko
   Abstract: Метою дослідження є розгляд найбільш оптимальної організації навчального процесу з дисципліни «Рисунок» на першому курсі в системі підготовки дизайнерів. Такий процес повинен найбільш повно відповідати вимогам реформи освіти, де академічний малюнок був би безпосередньо пов’язаний з творчою діяльністю та сприяв би формуванню знань, вмінь, навичок, необхідних дизайнеру. Методологія дослідження полягає в пошуку розумної форми організації навчального процесу, яка б поєднувала аудиторну, самостійну та домашню роботу в науково обґрунтовану навчально-методичну систему професійної та художньої підготовки. Наукова новизна полягає в раціональному структуруванні завдань навчальної програми «Рисунок» на аудиторні з академічним спрямуванням та самостійні з творчим спрямуванням, що дозволяє підвищити ефективність викладання дисципліни в умовах обмеження кількості академічних годин та збільшення часу, відведеного на самостійне опрацювання. Висновки. Дисципліl...
   PubDate: Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Графічний дизайн в аспекті поєднання
         непоєднуваного

  • Authors: Inna Cherkesova
   Abstract: Мета дослідження полягає у розгляді графічного дизайну в аспекті поєднання непоєднуваного – компліментарності, та у виявленні шляхів організації та розвитку професійного мислення дизайнера. Методи дослідження – аналіз синтезу науково-технічної і гуманітарної культур у сфері графічного дизайну; спроба застосування методів дослідження «кентавристики» до дослідження сучасного дизайну. Наукова новизна. Вперше здійснюється спроба застосування «кентавристичного» методу до дослідження стану сучасного графічного дизайну Висновки. Графічні форми інформації викликають певні відчуття і створюють позитивне або негативне (за умов невдалих форм) середовище, налаштовують емоційний стан людей на калокагатію або на деградацію поведінкових моделей. Принцип компліментарності (доповнюваності) потрібно закласти у базу сучасної освіти, особливо у фахову освіту галузі дизайну. Це сприятиме формуванню не тільки гармонійно розвинутої особистості, а й становленню фахівц ...
   PubDate: Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Принципи типографічного декорування
         одягу як тренд у сучасному fashion-дизайні

  • Authors: Natalia Udris-Borodavko
   Abstract: Мета дослідження полягає у виявленні закономірностей в дизайні типографічних композицій для декорування одягу, формулюванні узагальнених рекомендацій щодо їхнього проектування, дослідженні соціокультурних аспектів такого підходу в дизайні одягу. Методи дослідження. Застосовано емпіричний метод, метод аналізу, порівняння та узагальнення. Наукова новизна. Вперше узагальнено досвід типографічного декору в дизайні одягу 2010–2019 рр. з точки зору концепцій модернізму та постмодернізму. Систематизовано прийоми та художні ознаки композицій кожного типу. З’ясовано, що в системі дихотомії «форма – зміст» типографічні елементи, де головна мета – передача змісту, побудовані здебільшого за модерністським підходом; а в тій типографіці, що виконує суто естетичну функцію – за постмодерністським. Узагальнено, що людина за допомогою одягу, декорованого типографічними композиціями, може передавати оточенню повідомлення типів: «я – креативний» (постмодерністські композиції за при...
   PubDate: Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Формування професійної компетентності
         майбутніх дизайнерів з використанням
         інноваційних технологій

  • Authors: Liliya Saprykina
   Abstract: Мета роботи – теоретичне обґрунтування запровадження інноваційних технологій у процес професійної підготовки майбутніх дизайнерів. На основі аналізу досліджень вчених щодо проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців визначено, що запровадження інноваційних технологій позитивно впливає на формування професійної компетентності майбутніх фахівців у процесі навчання у вищих навчальних закладах. Методи дослідження. Було застосовано методи аналізу, порівняння та узагальнення, а також методи педагогічного експерименту та педагогічного спостереження. Наукова новизна полягає у визначенні поняття «проектна діяльність» як специфічної форми моделювання самостійної навчальної діяльності на основі особистого вибору студента щодо пізнавальних або практичних завдань у нестандартних ситуаціях, що забезпечує особистий зміст навчання. Обґрунтовано, що основою проектної діяльності є розвиток пізнавальних навичок, вміння самостійно прое&#...
   PubDate: Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Натюрморти «малих голландців» як
         першоджерела мотивів «німецькі квіти» у
         фарфорі

  • Authors: Olga Shkolna
   Abstract: Мета дослідження – встановити джерела інспірацій мотивів «Німецькі квіти» («Саксонський візерунок», «Саксонський убор») у європейському фарфорі та фаянсі, пов’язані із творчістю відомих «малих голландців» та їх взаємозв’язок з мотивами розписів українського фарфору й фаянсу кін. ХVІІІ – сер. ХХ ст. Методологія дослідження включає сукупність онтологічного, історико-хронологічного та мистецтвознавчого методів аналізу. Перший пов’язаний із побутуванням у живописі старих майстрів жанру квіткового натюрморту. Другий – із переліком імен художників, які зверталися до зображення польових та садових квітів у фламандському та голландському образотворчому мистецтві ХVІІ–ХVІІІ ст. Третій застосовуватиметься для аналізу творів провідних європейських тонкокерамічних мануфактур, в асортименті яких були поширені візерунки «Саксонський убор». Наукова новизна пов’язана із встановленням взаємозв’язку декору «Німецькі квіти» в українському фарфорі-фаянсі кінця ХVІІІ – поча&#...
   PubDate: Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Київський період творчості Михайла
         Врубеля: сакральний живопис і проблема
         канону

  • Authors: Oksana Storchay
   Abstract: Мета статті – проаналізувати сакральний живопис Михайла Врубеля «київського періоду» (1884 – 1889); виявити особливості розуміння канону художником. Методологія дослідження включає загальнонаукові методи – мистецтвознавчий аналіз та узагальнення досліджуваної проблеми. Дослідження базується на вивченні епістолярної спадщини художника. Новизна дослідження. У статті розкрито генезу становлення живописної манери М. Врубеля як органічної частини європейського варіанту стилю модерн. Як доводиться у статті, таке становлення відбувається саме у «київський період» його творчості і пов’язане з впливом західноєвропейського релігійного живопису на творчість М. Врубеля, зокрема, під час роботи над ескізами для розпису Володимирського собору. Висновки. У результаті аналізу фрескового живопису Врубеля доходимо висновку, що його творчість, розвиваючись на основі академічних форм станкового мистецтва, поступово набула рис ар-нуво. Під час роботи над монументальними та станко&...
   PubDate: Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Формування парадигми національної
         самоідентифікації в українському
         мистецтві кінця ХІХ століття.

  • Authors: Serhiy Papeta
   Abstract: Дослідження має за мету показати єдність процесів в українському і європейському мистецтві кін. ХІХ – поч. ХХ ст., виявити органічний зв’язок між модерними ідеями й формуванням національної самобутності. Методи дослідження. Використано методи історичного і мистецтвознавчого аналізу. Наукова новизна. Виявлено причини прагнення українців до національної самоідентифікації, показано процес формування української художньої еліти в контексті розвитку культурної автономії. Висновки. В результаті проведеного дослідження з’ясовано, що характерною рисою формування самоідентифікації в колах мистецької інтелігенції стали пошуки національної самобутності в царині мистецтва, зокрема процес творення національного стилю. Показано зародження й розвиток художнього життя в Україні, формування національної мистецької еліти шляхом створення системи художньої освіти.
   PubDate: Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Невідомий київський колекціонер
         Олександр Тульчинський

  • Authors: Volodymyr Petrashyk
   Abstract: Мета – дослідити життя і діяльність малознаного сьогодні київського колекціонера Олександра Тульчинського; визначити мистецьку цінність творів, що належали до його збірки; виявити місце О. Тульчинського в історії українського колекціонування ХХ ст. Методи дослідження. У ході наукового дослідження використано методи історичного і мистецтвознавчого аналізу. Наукова новизна. У статті до наукового обігу вводиться ім’я київського колекціонера Олександра Тульчинського. Стаття базується на дослідженні архівних матеріалів ЦДАМЛ України, що раніше не публікувалися і становлять цінність історичного та мистецтвознавчого характеру. Проаналізовано збірку мецената, міграцію його творів, співпрацю збирача із мистцями та їх нащадками, музейними установами. Висновки. Роль приватних колекцій картин українського мистецтва в історичному ракурсі важко переоцінити. У своїй збиральницькій діяльності колекціонер О. Тульчинський поєднав естетичні та громадські принципи з ...
   PubDate: Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.230.119.106
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-