Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2617-2674 - ISSN (Online) 2617-4049
Published by Kyiv National University of Culture and Arts Homepage  [12 journals]
 • Особливості організації роботи
         знімальної групи (режисера, оператора,
         звукорежисера і коментатора) при
         створенні спортивного репортажу

  • Authors: Volodymyr Horpenko; Mykhailo Kostiuchenko
   Abstract: Мета дослідження – з’ясувати особливості режисури багатокамерної зйомки при створенні спортивного репортажу та організації роботи знімальної групи (режисера, оператора, звукорежисера і коментатора). Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових методів – аналізу (послідовного викладу дослідженого та оціненого теоретичного та практичного матеріалу); синтезу (викладу логічного висновку щодо зробленого дослідження проблеми); логічний метод (для розвитку існуючих теоретичних уявлень, здобутих на основі опрацювання та критичного аналізу матеріалів даного дослідження); порівняльний (використаний при дослідженні закордонних та вітчизняних теоретичних та практичних джерел з теми дослідження) тощо. Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначені функціональних особливостей, основних естетичних і технічних вимог до знімальної групи при багатокамерній зйомці спортивних подій та створенні спортивного репортажу. Визначено, що ре...
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Конвергентна журналістика у сучасному
         медійному дискурсі

  • Authors: Ihor Pecheranskyi; Dariia Zinkina
   Abstract: Мета дослідження. З’ясувати передумови появи конвергентної журналістики. Проаналізувати джерела та літературу, що висвітлює тему конвергентної журналістики. Дослідити причини конвергенції сучасних засобів масової інформації, а також прослідкувати та визначити принципи конвергентної журналістики. Методологія дослідження. У запропонованій публікації застосовано дві групи методів: емпіричні (спостереження, прогнозування, дослідження та порівняння) – дозволили схарактеризувати, прогнозувати та дослідити стан конвергентної журналістики у сучасному медійному дискурсі, а теоретичні (історичний та системний підхід) дали можливість виявити передумови та причини появи конвергенції у ЗМІ. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше було уточнено основні особливості конвергенції сучасних засобів масової інформації, а також з’ясовано принципи роботи нової конвергентної редакції та виявлено дію конвергентної журналістики на медіа. Висновк...
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Особливості модернізації
         тележурналістських практик в новинному
         онлайн контенті

  • Authors: Svitlana Kotlyar; Ihor Sirenko
   Abstract: Мета дослідження – дослідити модернізацію тележурналістських практик в новинному онлайн контенті та проаналізувати її еволюцію. Методологія дослідження. У роботі використовувалися методи моніторингу і комплексного аналізу інформаційного поля; зіставлення, систематичного аналізу теоретичної бази дослідження, експертних оцінок. А саме аналіз контенту і мультимедійного функціонала ряду інтерактивних онлайн- порталів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: основні особливості створення та поширення новинного медіаконтенту в Інтернеті проаналізовані комплексно з урахуванням ключових тенденцій розвитку нових аудіовізуальних медіа та на базі порівняльної характеристики професійного тележурналістського і призначеного для користувача медіаконтенту в інтернеті; проведено аналіз новинного мультимедійного контенту і інтерактивного функціонала сайтів ряду провідних онлайн-медіа. Висновки. Медіаіндустрія динамічно розвивається пo...
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Телевізійні жанри в історії радянського
         телебачення

  • Authors: Nataliia Tsimokh; Krystina Chorna
   Abstract: Мета дослідження – дослідити телевізійні жанри радянського телебачення та виявити взаємозв’язок його розвитку з політичними, економічними та соціальними подіями в СРСР. Методологія дослідження. За допомогою аналітичного, компаративного та історичного методів розглянуто розвиток радянського телебачення, на якому, в процесі його еволюції відбулася трансформація жанрів, типів і форматів телевізійних програм. Наукова новизна. Уперше проведено систематичне дослідження взаємозв’язку розвитку радянського телебачення та еволюції жанрів телевізійних програм. Проаналізовано основні етапи розвитку наукової думки з даної проблеми, розглянуто політичні та соціально-економічні зміни в СРСР, які вплинули на еволюцію радянського телебачення, виявлено основні тенденції його розвитку в історичному аспекті. Висновки. В процесі дослідження було розглянуто історичний взаємозв’язок еволюції радянського телебачення, виникнення нових програм та жанрових утворень з по&...
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Виникнення і становлення кліпу:
         музичний контекст

  • Authors: Alla Medvedieva; Vasyl Lukianenko
   Abstract: Мета дослідження. Проаналізувати процеси створення та розвитку кліпмейкерства в Україні як важливої складової сучасного мистецтва. Методологія дослідження базується на використанні методів збору інформації, обробки, систематизації, контент-аналізу, порівняння і прогнозування. Наукова новизна. Уперше, в контексті «естетичної» проблеми визначено особливості кліпмейкерського продукту, що реалізовується та функціонує в сучасному українському медіапросторі; розкрито культуротворчі особливості естетосфери кліпмейкерства; виокремлено риси постмодерністської культури як підґрунтя сучасного українського кліпу. Уточнено роль кліпмейкерства в сучасній українській культурі та естетичні особливості кліпів різних музичних жанрів. Висновки. Проведений аналіз наукового доробку сучасного кліпмейкерства дав змогу зробити висновки, що сучасна структура екранної культури обумовлена не стільки величезною кількістю кліпів на екранах світу, а й потребою багатом&#...
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • До питання хоррор як жанру сучасного
         екранного простору

  • Authors: Hanna Chmil; Maryna Voitseshchuk
   Abstract: Мета дослідження полягає у розкритті особливостей жанру та констатуванні його значення для вирішення художніх завдань як окремої галузі аудіовізуального мистецтва. Методологія дослідження. У нашому дослідженні було застосовано наступні методи: аналітичний – для виокремлення певних частин загальної проблеми та вивчення для повного уявлення про предмет дослідження; комплексний підхід – для цілісного та різнобічного висвітлення теми, зокрема під час розгляду теоретичного розділу з досліджувальної проблеми; мистецтвознавчий – застосовувався під час аналізу кінотворів у художньому дискурсі; порівняльний – у процесі дослідження жанрів та піджанрів різних років; описовий – під час дослідження особливостей жанрових категорій та окремих фільмів; діалектичний – під час аналізу поглядів, думок різних кінокритиків та науковців стосовно жанру та піджанрів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що завдяки аналізу та синтезу з’ясовано характер впливу ...
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Формування та розвиток українського
         кінематографа

  • Authors: Oleksandr Polishchuk; Rosina Hutsal
   Abstract: Мета дослідження – дослідити розвиток українського кінематографа, враховуючи історичні події та реалії, за яких відбувалось становлення вітчизняного кіно. Простежити умови виникнення нової хвилі молодого кіно та появу нового героя. Методологія дослідження. У ході дослідження проведено аналітично-порівняльний аналіз вивчення українського кінематографа та було застосовано наступні методи дослідження: метод порівняння; дескриптивний метод; структурний метод; контекстуальний метод. Новизна дослідження полягає у знаходженні нових імен – героїв молодого кіно на сучасному етапі розвитку українського кінематографа. Висновки. Стаття представляє матеріал щодо дослідження українського кіно, станом від історичних подій минулої доби та на сучасному етапі, враховуючи появу молодого покоління та нового героя на екрані.
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Роль кінематографа у житті сучасної
         людини

  • Authors: Iryna Havran; Yana Popova
   Abstract: Мета роботи – аналіз історичних та сучасних чинників зародження кінематографа, його впливу на свідомість людини. Методологія дослідження полягає у застосуванні загальнонаукових принципів: культурологічного, психологічного, соціологічного структурно-функціонального та аналітичного методів при аналізі теоретичних праць щодо напряму творів екранного мистецтва (фільмів, серіалів). Наукова новизна дослідження полягає у новому підході до сприйняття сучасної людини кінематографа, його впливу на свідомість та тенденції розвитку екранних мистецтв. Висновки. Згідно з аналізом дослідженого матеріалу з’ясовано, що кінематограф має велику вагу у житті людини, як розважальна функція; він несе також і пізнавальну та розвивальну функцію. Кінематограф допомагає глибше проникнути в драматургічні, прозові твори великих класиків і ознайомлює з творами сучасних авторів.
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Український театр і кінематограф на
         початку ХХ століття: аспекти взаємодії
         та новаторські тенденції

  • Authors: Roman Shyrman; Diana Myroshnychenko
   Abstract: Мета роботи – дослідження процесу розвитку та взаємодії українського кінематографа та театру XX століття у контексті світового видовищного жанру, виявлення новаторських тенденцій, характерних для історичних умов того часу. Методологія дослідження полягає в застосуванні емпіричного, теоретичного та структурно-функціонального методів, спрямованих на накопичення фактичного матеріалу, порівняння окремих параметрів і сукупних ознак досліджуваних об’єктів, спостереження за динамікою розвитку жанрових розмаїть та встановлення відмінностей і подібностей між ними, а також, при аналізі теоретичних праць мистецького напряму та творів екранного та театрального мистецтв. Спираючись на аналітичний метод дослідження проведено аналіз історичних умов, літератури, подій, факторів впливу на кіно та театр у мистецькому просторі. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ході кінознавчого аналізу виявлено актуальні тенденції та пріоритети розвитку українського кінk...
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Звук у сучасному екранному дискурсі

  • Authors: Valerii Papchenko; Vladyslav Silin
   Abstract: Мета дослідження полягає у виявленні засобів та методів впровадження нових технологій для забезпечення екранних мистецтв звуковим супроводом і звуковими ефектами. Методологія дослідження передбачає звернення до загальнонаукового підходу; також застосовано компаративний та історико-логічний методи. Наукова новизна полягає в тому, що: а) проаналізовано історичні аспекти становлення і розвитку систем звуку у кіно, б) проаналізовано особливості творчого підходу звукорежисерів кіно до запису звуку. Висновки. У ході дослідження з’ясовано, що для формування ефективного і цілеспрямованого впливу на сприйняття фільму глядачем, звукорежисер має не тільки володіти витонченим слухом і розвиненим мистецьким смаком, але і глибоко володіти технологічними аспектами створення нових звуків (звукових ефектів), а також способами їх поєднання з традиційними реалістичними звуками – мовою, музикою, шумами. Показано, що з впровадженням багатоканального запису/відтворення звук ...
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Вплив кольору на глядацьку аудиторію
         інтерактивного телебачення

  • Authors: Oleksandr Bezruchko; Anatolii-Nazarii Manuliak
   Abstract: Мета роботи — аналіз сприйняття глядачем кольору, виявлення сутності передачі кольорових рішень, пояснити чому саме такий колір використовується в сучасному телебаченні. Показати вплив кожного кольору зокрема та його складові. Розповісти про роботу телебачення та вибір кольорової гами для різних передач. Методологія дослідження полягає у детальному аналізі принципу впливу кольору як інтерактивного жанру на глядацьку аудиторію; також у ході дослідження було застосовано наступні методи дослідження: метод порівняння; структурний метод; констатувальний метод. Наукова новизна роботи полягає в детальному порівнянні саме сучасних телепрограм, отриманні характеристики сприйнятого глядачем матеріалу через вираження кольору. Розгляд логотипів телепередач, та чому саме вони такі. Використання кольору в рекламі – чому краще використовувати кілька чітких кольорів замість різноманіття різних відтінків. Висновки. Оскільки колір в інтерактивному жанрі телебачення &#...
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Володимир Наумович Миславський «Перше
         десятиліття кінематографічної
         творчості Олександра Довженка» :
         монографія

  • Authors: Volodymyr Horpenko
   Abstract: Рецензія на монографію Володимира Наумовича Миславського «Перше десятиліття кінематографічної творчості Олександра Довженка»
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Олена Миколаївна Москаленко-Висоцька
         «Основи продюсерської діяльності» :
         навчальний посібник

  • Authors: Oleksandr Bezruchko
   Abstract: Рецензія на навчальний посібник Олени Миколаївни Москаленко-Висоцької «Основи продюсерської діяльності»
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.230.119.106
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-