Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Stage Art
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2616-759X - ISSN (Online) 2617-1236
Published by Kyiv National University of Culture and Arts Homepage  [12 journals]
 • Рання арабська драма

  • Authors: Khalifah Alhajri
   Abstract: Мета статті – дослідити питання арабської чи ісламської драми (обидві не обов’язково є синонімами), якою вона була в домодерний період, тобто у період від зародження ісламу в VII ст. до піднесення театру за європейськими моделями у ХІХ ст. Обрана проблематика обумовила широкий контекст дослідження. Зокрема, автор звертає увагу на відсутність сталої традиції театру в розумінні Заходу, що стало проблемою, яка протягом багатьох років привертала увагу критиків та науковців, як мусульманського, так і немусульманського світу. Методологія дослідження переважно базується на аналітично-, компаративістсько- мистецтвознавчому підході, що передбачає культурно-антропологічне вивчення еволюції арабського театру, зокрема шляхів становлення ранньої арабської драми та розвитку до 1847 року. Наукова новизна. Уперше комплексно із залученням широкого дослідницького матеріалу систематизовано та науково осмислено ранню арабську драму як важливу складову еволюції театрального мистецтва в &...
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Генезис ліванського театрального
         мистецтва в контексті культурного
         ландшафту Арабського Сходу

  • Authors: Nashaat Zibdawi
   Abstract: Мета дослідження полягає в розкритті процесів зародження та становлення ліванського театрального руху в культурно-історичному контексті Арабського Сходу. Методи дослідження. У процесі дослідження було використано такі методи: історико-культурологічний – для вивчення історичних процесів і культурологічних явищ, що мали вирішальний вплив на зародження та розвиток ліванського театрального руху ХІХ ст.; аналітичний – для аналізу широкого спектра культурного ландшафту арабського світу, що сформував театральну культуру Арабського Сходу в цілому і ліванського театру зокрема. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше узагальнено й теоретично осмислено історичний досвід зародження та розвитку театрального мистецтва Арабського Сходу в цілому та ліванського театру зокрема в епоху підйому арабської національної самосвідомості, що почалася після розпаду Османської імперії, та посилення культурного впливу Заходу на країни Арабського Сходу, а також уперm...
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Експансія театру за часів кванта.
         Спокуса радикальністю (Фрагмент.
         Продовження)

  • Authors: Nelly Kornienko
   Abstract: Мета дослідження – ініціювати новий напрям науки про художню культуру і, зокрема, про театр, визначений як синергетика художньої культури (назва номінальна), котрий передбачає дослідження феномена зв’язку художньої (театральної) творчості із квантовим світом. Методологію дослідження складають міждисциплінарні підходи на базі синергетики, квантової фізики, мистецтвознавства (театрознавства), культурології, адаптації методів точних наук до гуманітарних, що уможливлює спробу ініціювати новий напрям у гуманітарній науці. Новизна дослідження полягає в тому, що вперше у театрознавстві (мистецтвознавстві) порушено проблеми, що досі залишаються недослідженими: зв’язки художньої (театральної) реальності із квантовим світом, морфогенетичними полями, явищами «невидимого», енергіями думки, зворотністю/незворотністю часу та зі стратегією сценічного часу. Висновки. Стаття-фрагмент презентує новий напрям у науці про культуру та мистецтво, який може спровокувати нові підхо&...
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Використання народної спадщини
         (фольклору) у кувейтських сучасних
         театральних виставах: обрані моделі

  • Authors: Skeena Murad
   Abstract: Мета статті – аналіз та систематизація досвіду використання фольклору в сучасних театральних практиках Кувейту. Методологія дослідження значною мірою базується на структурно-аналітичному, мистецтвознавчо-культурологічному підході. Наукова новизна. Уперше досліджено роль і місце місцевого фольклору у виставах сучасного кувейтського театру в контексті двох векторів його використання: фольклор у драматургії та фольклор у виставах. Висновки. Деякі автори уникають літературної імітації фольклору та актуалізують його, додаючи до народних авторські оповіді; фольклор слугує джерелом художніх пошуків нових форм для сучасних театральних вистав; джерелами кувейтського фольклору є народні звичаї, традиції, обряди, пісні та персонажі оповідей; у виставах артисти використовували фольклорні прийоми через цензорські обмеження з художньо-естетичною метою та інколи для задоволення аудиторії та впливу на неї; автори адаптували фольклорні матеріали для різних категор...
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Генератори сценічних ефектів як
         постановочний засіб художньо-образної
         виразності на сцені

  • Authors: Kateryna Iudova-Romanova
   Abstract: Мета дослідження – вивчити, проаналізувати та систематизувати генератори сценічних спеціальних ефектів як засоби презентації художньо-образної інформації в сценічному просторі, надати мистецтвознавчу оцінку їхньої ролі у творах сценічного мистецтва. Методологію дослідження складають такі підходи: системно-історичний (для вивчення контексту проблеми), мистецтвознавчий (для з’ясування ролі генераторів сценічних спецефектів у сучасній сценічній практиці), структурно-аналітичний (для класифікації різних спецефектів як засобу художньо-образної виразності на сцені). Наукова новизна полягає у мистецтвознавчому аналізі процесів модернізації сценічного простору через застосування сучасного асортименту генераторів спеціальних сценічних ефектів (генераторів диму, туману, снігу, мильних бульбашок, піно-, кріо-, піро- та аромогенераторів, паперових салютів, мобільних фонтанів), їх систематизації та у вивченні значення цих технічних художньо-постановочних засобів в ...
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Роль імпровізації в театральній
         творчості

  • Authors: Valeriy Patsunov; Nina Gusakova, Tetiana Hubrii
   Abstract: Мета дослідження полягає в розкритті методологічного потенціалу мистецтва імпровізації в театральній творчості, у виявленні його різновидів на сучасному етапі розвитку мистецтва. Методологія дослідження полягає в застосуванні аналітико-концептуального, компаративного (порівняльного) та мистецтвознавчого підходу до аналізу імпровізаційних методів театральної творчості в сучасному театрі, їх форм та різновидів. Науковою новизною дослідження є узагальнення імпровізаційних методів роботи як у сучасному професійному театральному мистецтві, так і в театральній освіті. Висновки. Здійснене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що неодмінною ознакою «живого» театру є імпровізація як найефективніший метод досягнення сценічної правди. Якщо в театральній освіті імпровізація є основою етюдного методу виховання актора, то в професійному театрі вона дозволяє не лише досягати найвищого рівня сценічної правди, але й творити нові різновиди театру.
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Веселовська Г. І. Театр Миколи
         Садовського (1907–1920) : монографія

  • Authors: Valeriy Haydabura
   Abstract: Усім небайдужим до творчо-організаційних здобутків українського театру рекомендуємо ознайомитися з монографією Г. І. Веселовської «Театр Миколи Садовського (1907-1919)».
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Юдова-Романова К. В. Технічні засоби
         оформлення сценічного простору :
         навчальний посібник

  • Authors: Valeriy Patsunov
   Abstract: Навчальний посібник К. В. Юдової-Романової «Технічні засоби оформлення сценічного простору» присвячено складній та маловисвітленій у науково-навчальній літературі проблемі місця та ролі технічних засобів оформлення сценічного простору.
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 • Совгира Т. І. Телеестрада у контексті
         сценічно-екранної взаємодії :
         монографія

  • Authors: Katerina Stanislavska
   Abstract: Рецензована монографія презентує теоретичне осмислення форм взаємин
   естрадного та телевізійного мистецтва. Аналіз відносин телебачення й естради та чітке унаочнення різних форм їхньої взаємодії (проникнення, відштовхування, вплив) розкривають належну теоретичну підготовку автора, володіння відповідним категоріальним апаратом і методологією наукового дослідження.
   PubDate: Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +020
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.230.119.106
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-