Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Humanities and Social Sciences
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1905-1212
Published by Prince of Songkla University Homepage  [3 journals]

 •        บาดแผลที่ไม่สมานและความเจ็บป่วยในวัยเยาว์
         ในบันทึกความทรงจำผ่านภาพเรื่อง
         Stitches ของเดวิด สมอลล์

  • Authors: ไหมแพร สังขพันธานนท์
   Pages: 9 - 46
   Abstract: บทความเรื่องนี้มุ่งศึกษาบันทึกความทรงจำผ่านภาพเรื่อง Stitches (2009) ของเดวิด สมอลล์ (David Small) นักเขียนและนักวาดภาพประกอบชาวอเมริกัน  ผู้มีชื่อเสียงด้านหนังสือภาพสำหรับเด็ก ในสองประเด็นคือ บาดแผลที่ไม่สมานและความเจ็บป่วยในช่วงวัยเยาว์ของสมอลล์ สมอลล์สร้างบันทึกความทรงจำผ่านภาพเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะต้องการที่จะเยียวยารักษาและปลดปล่อยตนเองจากบาดแผลในวัยเด็กที่ยังคงมีอิทธิพลกับเขาอยู่ ผ่านกระบวนการบำบัดเยียวยาทางจิตใจซึ่งเป็นวิธีที่เขาทำตามนักจิตวิเคราะห์ที่เคยบำบัดรักษาเขา สำหรับเขาในฐานะผู้ประพันธ์และวาดภาพประกอบ Stitches ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยเยียวยารักษาบาดแผลและช่องทางระบายอารมณ์ สำหรับผู้อ่าน บันทึกความทรงจำผ่านภาพเรื่องนี้นำเสนอประเด็นเรื่องบาดแผลในวัยเยาว์ที่เกิดจากกระทำรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว และความเจ็บป่วยที่เผยให้เห็นถึงบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย พ่อและลูก โรงพยาบาล สถานพยาบาล และบ้าน และความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ซับซ้อนอีกด้วย
   PubDate: 2019-06-28
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2019)
    
 • อำนาจของนักวิจารณ์:
         การสร้างองค์ความรู้ทางการวิจารณ์และ
         

  • Authors: อรพินท์ คำสอน
   Pages: 47 - 80
   Abstract: บทความนี้มุ่งศึกษาอำนาจของนักวิจารณ์ในประวัติวรรณคดีวิจารณ์ลายลักษณ์  ซึ่งเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อชี้ให้เห็นบทบาทสำคัญของ นักวิจารณ์คือ  การสร้างองค์ความรู้ทางด้านวรรณคดีวิจารณ์การสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา  แนวคิดทฤษฎี  พื้นที่ และปฏิบัติการของวรรณคดีวิจารณ์   รวมถึงการสร้างพลวัตของการปรับเปลี่ยนกระแสและทิศทางการวิจารณ์  โดยศึกษานักวิจารณ์สำคัญ 4 กลุ่มคือ กษัตริย์และชนชั้นนำ  นักหนังสือพิมพ์  นักวิชาการด้านวรรณคดี  และนักอ่าน  นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงการต่อสู้และการช่วงชิงตำแหน่งผู้นำและพื้นที่วิจารณ์ของนักวิจารณ์ ตลอดช่วงเวลากว่าหนึ่งศตวรรษในประเทศไทย
   PubDate: 2019-06-28
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2019)
    

 •        การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อด้วยสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุ
         :
         

  • Authors: กฤษณะ แสงจันทร์
   Pages: 81 - 110
   Abstract:          
   PubDate: 2019-06-28
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2019)
    
 • Immigration and Settlement of Transnational Marriage between Chinese men
         and Thai women in Post Modern Society: The Case Study of Phuket Province

  • Authors: Pheempimol Chatsuwannakit, Pim de Jong, Kittinan Krueaphat
   Pages: 111 - 152
   Abstract: “Immigration and settlement of transnational marriage between Chinese men and Thai women in Phuket:  The Case Study of Ethnic Issue in Post Modern society” had the objective to study transformation of life of Chinese men who got marriage to Thai women, and analyzed the life problems and adjustment of those Chinese men who got marriage to Thai women. The in-depth interviews and participant observation of the qualitative research methods were used in this study. The result of the study discovered that Chinese men had high educational degree to work in Thailand who were the qualified workforce supporting Thai economy. Chinese men adjusted their way of life to live in Thai society. However, Chinese men preserved their tradition and culture and were inherited by their children by bilateral types of socialization.
   PubDate: 2019-06-28
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2019)
    

 •        สื่อวัฒนธรรมประชานิยมและพลังทางวรรณศิลป์
         :
         สัญญะแฝงความหมายจากค่านิยมหลักของคนไทย
         12 ประการ

  • Authors: วัศรนันทน์ ชูทัพ
   Pages: 153 - 180
   Abstract: บทความวิชาการนี้มุ่งนำเสนอเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในสื่อวัฒนธรรมประชานิยมและวรรณศิลป์ เมื่อวิเคราะห์    ผ่านสัญญะทำให้มองเห็น  การประกอบสร้างความหมายและมายาคติที่แฝงเร้นในรูป รส  กลิ่น เสียง ซึ่งมีอำนาจในการเชื้อเชิญให้เกิดการเสพรับแล้วน้อมนำเอาสารคือค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไปปฏิบัติ สัญญะในสื่อวัฒนธรรมประชานิยมและวรรณศิลป์นี้ยังแฝงเร้นโยงใยให้มองเห็นสภาพและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธบททางการเมืองไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่แฝงเร้นความคิดทางการเมืองของอำนาจรัฐ อำนาจแบบเผด็จการ คือ สั่งการจากเบื้องบนสู่ผู้ปฏิบัติ ทำให้ประชาชน    บางส่วนไม่ศรัทธาไม่คล้อยตาม และมองเห็นว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ หรือนำเอาสื่อวัฒนธรรมประชานิยมมาครอบงำเพื่อกำหนดให้คนในสังคมเป็นไปในแบบที่ภาครัฐต้องการ อันที่จริงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ นี้ ไม่ใช่ของใหม่สำหรับสังคมไทย แต่เป็นรากเหง้าดั้งเดิม แต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปประชาชนอาจละเลยบกพร่อง เพราะการเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมเมือง ด้วยเหตุนี$...
   PubDate: 2019-06-28
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2019)
    

 •        ปัญหาสังคมวัฒนธรรมของชาวมลายูปาตานีในนวนิยายไทย:
         ศึกษากรณีนวนิยายรุสนีของมนตรี
         ศรียงค์

  • Authors: อามีเนาะ เจ๊ะแว
   Pages: 181 - 214
   Abstract: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสังคมวัฒนธรรมของชาวมลายูปาตานีในนวนิยายไทยที่มีชื่อว่ารุสนี (2555) ซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมของมนตรี   ศรียงค์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ปี 2550 รุสนีถือเป็นนวนิยายเล่มหนึ่งที่พยายามหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแย้งและความรุนแรงในจังหวัดชายแดน .   ภาคใต้ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาขบวนการแบ่งแยกดินแดน ความหวาดระแวงของชาวมลายูปาตานีทีมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ความไม่ปลอดภัย .  ในการใช้ชีวิตของชาวมลายูปาตานี ความแตกต่างทางชาติพันธ์นำไปสู่ความเกลียดชัง การละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเด็กและสตรี ปัญหาการระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ปัญหาเด็กกำพร้า  ปัญหาการศึกษาและปัญหาสภาพเศรษฐกิจของชาวมลายู นอกจากนั้นรุสนียังเป็นนวนิยาย 1 ใน15   เรื่องที่ผ่านรอบแรกนวนิยายซีไรต์ ปี 2555  อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ปัญหาที่ปรากฏในนวนิยายนั้น ผู้เขียนได้นำเอา Cultural Studies หรือวัฒนธรรมศึกษาเป็นหลักในการวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นแนวคิดอุดมการณ์ ผลการวิเคราะห์พบว่าความแตกต่างทางอุดมการณ์ของแ...
   PubDate: 2019-06-28
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2019)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.207.240.230
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-