for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Agricultural Production
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2651-2475
Published by Maejo University Homepage  [2 journals]

 •        พัฒนาการของผลและปริมาณความร้อนสะสมของลำไยพันธุ์ดอ
         ในจังหวัดเชียงใหม่

  • Authors: ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส, ธีรนุช เจริญกิจ
   Pages: 1 - 13
   Abstract:      การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะพัฒนาการของผลและปริมาณความร้อนสะสม สำหรับเก็บ เกี่ยวลำไยพันธุ์ดอนอกฤดูในเดือนมกราคม ดำเนินการโดยการเก็บข้อมูลพัฒนาการของผลระยะต่างๆ 11 ระยะ โดยเริ่มตั้งแต่ 144-179 วันหลังดอกบาน ผลการศึกษาพบว่าลำไยหลังดอกบานตั้งแต่ 144-179 วัน มีลักษณะการพัฒนาการของผลแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ลักษณะการพัฒนาที่เร็ว (144-158 วันหลังดอก บาน) และช่วงที่ชะลอการเจริญเติบโต (162-179 วันหลังดอกบาน) ส่วนการสะสมปริมาณของแข็งที่ละลาย นํ้าได้เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาพัฒนาการ แต่ลดลงเล็กน้อยในระยะสุดท้ายที่ศึกษา (179 วันหลังดอกบาน) จากคุณภาพผลที่ได้พบว่า ระยะที่เหมาะสมสำหรับเก็บเกี่ยวลำไยพันธุ์ดอนอกฤดูคือช่วงอายุ 172-176 วัน หลังดอกบาน โดยมีปริมาณความร้อนสะสมที่คำนวณได้อยู่ในช่วง 2,330-2,366 GDD และพบว่าความ สัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของผล (y, นํ้าหนักผล) กับปริมาณความร้อนสะสม (x, GDD) สามารถอธิบาย ตามสมการ y = -0.00002(x)2 + 0.1205(x) - 141.67 โดยมีค่า R2 = 0.97
   PubDate: 2019-04-30
   Issue No: Vol. 1, No. 1 (2019)
    

 •        ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่อการปลูกทานตะวันที่อำเภอหัวหิน
         จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • Authors: พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ, วีรพันธ์ กันแก้ว
   Pages: 15 - 27
   Abstract:      การศึกษานี้เพื่อประเมินศักยภาพการปลูกทานตะวันในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำการประเมินโดยการเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดและเปอร์เซ็นต์นํ้ามันในกรรมวิธีที่แตกต่างกันซึ่งเป็นผล มาจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่ต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติของผลผลิตจากแปลง ที่ได้รับปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน ทั้งการไม่ใช้ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยเคมี (สูตร 15-15-15 สำหรับไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 30 กิโลกรัมตอ่ ไร) หรือการใชปุ้ย๋ อินทรียช์ ีวภาพในอัตราที่แตกตา่ งกัน(200 และ 400 กิโลกรัมต่อไร่) ผลผลิตเมล็ดและเปอร์เซ็นต์นํ้ามันในเมล็ดทานตะวันที่ปลูกในสองฤดูปลูกทั้งฤดูแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม) และปลายฤดูฝน (เดือนกันยายน-ธันวาคม) ในปี พ.ศ. 2558 ได้ผลผลิตเท่ากับ 89.40 และ 103.89 กิโลกรัมต่อไร่ และมีเปอร์เซ็นต์นํ้ามันเท่ากับ 43.61 และ 39.53 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จากผลการศึกษานี้ มีข้อแนะนำหลายประเด็นสำหรับเกษตรกรที่สนใจปลูก ทานตะวันในพื้นที่ดังกล่าวนี้ การปรับปรุงดินและการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกทานตะวันแบบ ผสมผสาน&...
   PubDate: 2019-07-03
   Issue No: Vol. 1, No. 1 (2019)
    

 •        ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทำเกษตรกรรมตามแนวทาง
         ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์
         อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

  • Authors: ปภพ จี้รัตน์, พุฒิสรรค์ เครือคำ, พหล ศักดิ์คะทัศน์, สายสกุล ฟองมูล
   Pages: 29 - 41
   Abstract:      การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ เกษตรกร 2) เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการทำเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการทำเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อ ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างทัศนคติในการทำเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ เกษตรกรที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 272 คนซึ่งได้จาก การสุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิง พรรณนา ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอย พหุคูณแบบขั้นตอน
        ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 61 ปี อยู่ในสถานภาพสมรส สำเร็จ การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่&...
   PubDate: 2019-04-30
   Issue No: Vol. 1, No. 1 (2019)
    

 •        ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลพะวอ
         อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

  • Authors: อภิเดช ชัยพิริยะกิจ, สายสกุล ฟองมูล, พุฒิสรรค์ เครือคำ, ปภพ จี้รัตน์, นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย, ทวีชัย คำทวี
   Pages: 43 - 53
   Abstract:      การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2) การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร และ 4) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบล พะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร จำนวน 288 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนาเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเข้า
        ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 39 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้รับ การศึกษา มีสถานภาพสมรส มีพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 16 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยรวมใน ครัวเรือน 104,000 บาทต่อปี มีภาระหนี้สินเฉลี่ย 86,788 บาท จำนวนแรงงานในครัวเรū...
   PubDate: 2019-04-30
   Issue No: Vol. 1, No. 1 (2019)
    

 •        การสร้างส่วนประสมการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในเขตอำเภอสะเมิง
         จังหวัดเชียงใหม

  • Authors: จุติพร อยู่คงธรรม, พหล ศักดิ์คะทัศน์, พุฒิสรรค์ เครือคำ, ปิยะ พละปัญญา, นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย, ปภพ จี้รัตน์
   Pages: 55 - 67
   Abstract:      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ผู้ปลูกสตรอเบอรี่ 2) ศึกษาการสร้างส่วนประสมการตลาดสตรอเบอรี่ของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ 3) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างส่วนประสมการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ 4) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการสร้างส่วนประสมการตลาดสตรอเบอรี่ของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 261 คน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบไคว์สแควร์
        จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51-60 ปี สำเร็จ การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา อยู่ในสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนตํ่ากว่า 5 คน มีจำนวนแรงงานด้านการเกษตรต่...
   PubDate: 2019-04-30
   Issue No: Vol. 1, No. 1 (2019)
    
 • อิทธิพลของนํ้ามะพร้าวและ
         BA
         ต่อการชักนำให้เกิดหน่อกล้วยนํ้าว้า
         

  • Authors: พิกุล เดชพะละ, ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ, วิบูล เป็นสุข
   Pages: 69 - 76
   Abstract:      ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิเช่น สารอาหาร ชนิด และ ความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของนํ้ามะพร้าว และ benzyladenine (BA) ต่อการชักนำให้เกิดหน่อกล้วยนํ้าว้าพันธุ์มะลิอ่องในสภาพปลอดเชื้อ ทำโดย การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องบนอาหารกึ่งแข็งสังเคราะห์สูตร Murashige and Skoog (MS) ที่เติมนํ้าตาล 30 ก./ล. ผงวุ้น 8 ก./ล. ปรับ pH ที่ 5.7 เติมนํ้ามะพร้าว 0 และ 20% ร่วมกับ BA ที่ความเข้มข้น 0, 3, 4 และ 5 มก./ล. เป็นเวลา 12 สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบ 2×4 factorial in CRD, 4 ซํ้า ผลการทดลองพบว่า การเติมนํ้ามะพร้าวไม่ได้ช่วยส่งเสริมการชักนำให้เกิดหน่อกล้วยในการ ทดลองนี้ ในส่วนของความเข้มข้นของ BA พบว่าการเติม BA ในอาหารสังเคราะห์ช่วยชักนำให้เกิด หน่อกล้วย ซึ่งแตกต่างทางสถิติกับการไม่เติม BA ในทุกสัปดาห์ที่ทำการเก็บข้อมูล งานทดลองนี้ พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของนํ้ามะพร้าวและ BA ที่มีต่อการให้หน่อกล้วยในสัปดาห์ที่ 11 และ 12 โดยพบว่าในอาหารที่ไม่มีการเติมนํ้ามะพร้าว ร่วมกับการเติม BA ที่ความเข้มข้น 4 มก./ล. $...
   PubDate: 2019-04-30
   Issue No: Vol. 1, No. 1 (2019)
    

 •        การประเมินสายพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วแดงหลวง
         

  • Authors: ณรงค์ จันทร์โลหิต, วีรพันธ์ กันแก้ว, วิมล ปันสุภา, สัมพันธ์ ตาติวงค์, พุฒิสรรค์ เครือคำ
   Pages: 77 - 84
   Abstract:      การทดลองในครั้งนี้ดำเนินการวิจัยโดยการประเมินประชากรถั่วแดงหลวงจำนวน 137 สายพันธุ์ โดยได้ทำการประเมินค่าความดีเด่นของสายพันธุ์ต่างๆ ในลักษณะลำต้นและผลผลิต ซึ่งพบว่า สายพันธุ์ No. 026 มีความสูงต้นมากที่สุด ส่วนสายพันธุ์ No. 091 มีจำนวนข้อมากที่สุด สายพันธุ์ No. 037 มีจำนวนกิ่งมากที่สุด สายพันธุ์ No. 074 มีจำนวนฝักมากที่สุด สายพันธุ์ No. 031 มีจำนวนเมล็ดต่อต้นมากที่สุดอย่างไรก็ตาม สายพันธุ์ No. 053 มีนํ้าหนักเมล็ดต่อต้นมากที่สุด ผลการปลูกทดสอบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงหลวงพันธุ์หมอกจ๋าม จำนวน 15 รหัสสายพันธุ์ ต้นถั่วแดงหลวงปลูกที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง รหัส KW-3-9 และ KW-5-9 มีความสูงต้นที่มีค่ามาก และรหัส KW-1-9 มีจำนวนข้อ จำนวนกิ่ง จำนวนฝักต่อต้น จำนวนเมล็ดต่อต้น และนํ้าหนักเมล็ดต่อต้นมีค่ามาก ผลของความแตกต่างของสภาพ พื้นที่ปลูกในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงหลวงพันธุ์หมอกจ๋าม แสดงความสูงของลำต้นถั่วแดงหลวงที่ปลูก ในแต่ละพื้นที่ไม่มีความแตกต่างกัน ต้นถั่วแดงหลวงปลูกที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางและศูนย์พัฒนา โครงการหลวงแม่ลาน้อย ให้ผลผลิ&#...
   PubDate: 2019-04-30
   Issue No: Vol. 1, No. 1 (2019)
    

 •        ผลการทดสอบเบื้องต้นในการใช้ผงว่านนํ้า
         (Acorus calamus L.)
         

  • Authors: ปัทมา หาญนอก, ภรนาลินท์ สิงหบำรุง, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, วนาลี แก้วใจ
   Pages: 85 - 95
   Abstract:      ว่านนํ้าเป็นพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการควบคุมแมลงในโรงเก็บ การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นของผงว่านนํ้าต่อการควบคุมแมลงศัตรูโรงเก็บในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลใน RCBD จำนวน 2 ซํ้า มีสิ่งทดลอง 2 ชนิด ได้แก่ 1) อัตราของ ผงว่านนํ้าที่ใช้ ได้แก่ 0, 7.5, 15, และ 22.5 กรัมต่อ 300 กรัมเมล็ดข้าวโพด และ 2) ชนิดของภาชนะบรรจุ (กระสอบป่าน กระสอบพลาสติก และถุงผ้าดิบ) คลุกเมล็ดข้าวโพดด้วยผงว่านนํ้าตามอัตราที่กำหนด บรรจุ ลงในภาชนะบรรจุทั้ง 3 ชนิดและเก็บรักษานาน 6 เดือน จำแนกชนิด นับจำนวนแมลงทุกเดือน และ ชั่งนํ้าหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผลการทดลองพบว่า มีเพียงตัวเต็มวัยของด้วงงวง ข้าวโพดที่เข้าทำลายเมล็ด จำนวนตัวเต็มวัยของด้วงงวงข้าวโพดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือนตั้งแต่เดือน ที่ 1 ถึงเดือนที่ 5 และเริ่มมีปริมาณลดลงในเดือนที่ 6 ในเมล็ดที่ไม่ได้คลุกสารใดๆ โดยในเดือนที่ 2 ถึง 3 มีการเพิ่มปริมาณแบบก้าวกระโดด ผลการวิเคราะห์ 2-way ANOVA พบว่า ผงว่านสามารถควบคุมแมลง ศัตรูโรงเก็บที่เขา้ ท...
   PubDate: 2019-04-30
   Issue No: Vol. 1, No. 1 (2019)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 18.207.238.169
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-