for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Administrative and Management
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2229-1598
Published by Rajamangala University of Technology Homepage  [1 journal]

 •        

  • Authors: ธิดารัตน์ ชื่นประเสริฐสุข
   Pages: 1 - 14
   Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริการสาธารณะด้านน้ำประปาในรูปแบบต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสนอแนวทางการให้บริการสาธารณะที่เหมาะสมต่อการประปานครหลวง งานวิจัยชิ้นนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
   เชิงคุณภาพและออกแบบการวิจัยโดยใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี กำหนดหน่วยในการวิเคราะห์ คือ ระบบการบริการสาธารณะสาธารณูปโภคด้านน้ำประปา 4 ระบบ ได้แก่ ระบบการประปาภาครัฐ/ราชการ ระบบการประปาภาครัฐวิสาหกิจ ระบบการประปาภาคเอกชนและระบบการประปาภาคประชาชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการส่งมอบบริการสาธารณะที่เหมาะสมต่อการประปานครหลวงในอนาคต ประกอบไปด้วย (1) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ การจัดการแหล่งน้ำดิบใหม่ การบูรณาการรวมระบบการผลิตน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสียร่วมกัน การลงทุนเปลี่ยนท่อใหม่เพื่อลดน้ำสูญเสีย การสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและ
   สูบจ่ายน้ำประปา การประยุกต์นำเทคโนโลยีและสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการดำเนินงานตลอดจนการล...
   PubDate: 2019-07-05
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2019)
    

 •        

  • Authors: จันจิรา พุฒเพ็ง
   Pages: 15 - 24
   Abstract: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จำนวน 271 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีสอดคล้องทั้งฉบับคือ .78 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน           ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า ลำดับแรกคือ ด้านความศรัทธา ด้านความเชื่อถือ และลำดับสุดท้ายคือ ด้านการยอมรับ ตามลำดับ
   PubDate: 2019-07-05
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2019)
    

 •        การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองเชียงราย
         จังหวัดเชียงราย

  • Authors: จิรารัตน์ ชัยรัตน์
   Pages: 25 - 31
   Abstract: งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์  3  ประการ คือ  (1)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ บุคลากรและประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองเชียงราย  (2)เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรและประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองเชียงรายและ (3)เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองเชียงราย  กลุ่มตัวอย่างได้แก่บุคลากรและ  ประชาชน  บุคลากรจำนวน  201 คนในเทศบาลเมืองเชียงราย  และประชาชน  377  คนภายในเขต  พื้นที่เทศบาลเมืองเชียงราย  ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองเชียงราย  ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ  แบบมาตราส่วนประเมินค่าและแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้  คือ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ  ค่าที (t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
   PubDate: 2019-07-05
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2019)
    

 •        แนวทางการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนรอบสถาบันการศึกษา
         :
         

  • Authors: อัตถกร ธรรมศิริ
   Pages: 32 - 38
   Abstract: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมและรูปแบบของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนรอบสถาบันการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 2. ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันอาชญากรรมภายในชุมชนรอบสถาบันการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต และ 3. หาแนวทางการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนรอบสถาบันการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) จำนวน 400 คน การศึกษาวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมและรูปแบบของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนรอบสถาบันการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต โดยด้านปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม 3 อันดับแรก ได้แก่ มีทางเข้า-ออกหลายทางเปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุหลบหนีได้ง่าย มีพื้นที่รกร้างขาดการดู&#...
   PubDate: 2019-07-05
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2019)
    

 •        ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา
         จังหวัดสมุทรสงคราม

  • Authors: วีรยา เจริญสุข
   Pages: 39 - 47
   Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ใช้สูตรทาโร ยามาเน่ จำนวน 400 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีสอดคล้องทั้งฉบับคือ .92  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD             ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โด...
   PubDate: 2019-07-05
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2019)
    

 •        ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใน
         

  • Authors: ศศิกาญจน์ เฟื่องสมบูรณ์
   Pages: 48 - 58
   Abstract: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จำนวน 155 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  โดยวิธีการจับสลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีสอดคล้องทั้งฉบับคือ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน           ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับแรกคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านหลักฐานทางกายภาพ ตามลำดับ
   PubDate: 2019-07-05
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2019)
    

 •        

  • Authors: วิทยา เจียรพันธุ์
   Pages: 59 - 67
   Abstract: การประเมินโครงการเสริมสร้างพลังกายพลังจิตพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อกิจกรรมของโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านการอำนวยความสะดวก ด้านคุณภาพหรือประโยชน์ ด้านภาพรวมของโครงการ และ (2) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมต่อปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอต่อโครงการ การประเมินครั้งนี้ใช้วิธีการประเมินเชิงทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามและการสังเกตกับผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรม จำนวน 65 คน แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีตัวชี้วัด (Indicators) ครอบคลุมเนื้อหาการบรรยายและฝึกปฏิบัติของวิทยากรเป็นแนวทางเพื่อประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุต่อไป ผลการประเมิน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการทั้ง 4 ด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากหรือระดับดี สำหรับข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรมต่อโครงการครั้งนี้ ได้แก่ (1) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของการอบรมคราวต่อไปให้มีความเข้มข้นแลū...
   PubDate: 2019-07-05
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2019)
    

 •        การจัดการการตลาดแบบองค์รวมยุคใหม่
         :
         

  • Authors: พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
   Pages: 68 - 79
   Abstract: บทความนี้นำเสนอความหมาย รูปแบบ วิธีการ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการการตลาดที่เรียกว่า “การจัดการตลาดแบบองค์รวม” โดยพิจารณาปัจจัยหลักสำคัญ 4 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) การตลาดภายในองค์กร 2) การตลาดแบบผสมผสาน 3) การตลาดสัมพันธ์ และ 4) ความรับผิดชอบทางการตลาดต่อสังคม หรือ CSR ดังนั้นการตลาดแบบองค์รวมยุคใหม่เป็นการมองทุกปัจจัยทางด้านการตลาดจากทุกมุมมอง ซึ่งจะแสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า บริษัท และผู้ร่วมการงาน และกิจกรรมทางด้านคุณค่า การสำรวจ การสร้าง การส่งมอบคุณค่า และชี้ให้เห็นถึงการกำหนดโครงสร้างองค์กรธุรกิจยุคดิจิทัลในปัจจุบัน การทำตลาดแบบองค์รวมยุคใหม่นั้นไม่ได้ให้ความสำคัญแค่หน่วยงานการตลาดเท่านั้น แต่เป็นแนวคิดที่ว่าหน้าที่การตลาดนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี ฝ่ายบริการหลังการขาย หรือแม้กระทั่งพนักงานส่งสินค้าของบริษัทก็ยังต้องรู้จักที่จะทำการตลาดให้กับองค์กรด้วย ดังนั้นนักการตลาดต้องรู้ว่าลูกค้าแต่ละโอกาสมีความ&#...
   PubDate: 2019-07-05
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2019)
    
 • แนวคิด
         

  • Authors: เสกสรร ตันติวนิช
   Pages: 80 - 85
   Abstract: การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบบประชาธิปไตย  สำหรับประเทศไทยมีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบเด่นชัดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยภายใต้การประกาศใช้แผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการดำเนินการในเรื่องถ่ายโอนภารกิจ  การปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร  และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจภายนอก สภาพแวดล้อมทางการเมือง และการเมืองในชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นบทความนี้ได้ทบทวนแนวคิดการกระจายอำนาจและกระบวนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงแนวโน้มการปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต
   PubDate: 2019-07-05
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2019)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 18.207.238.169
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-