for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Similar Journals
Journal Cover
Japanese Studies Journal
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 0125-6416
Published by Thammasat University Homepage  [7 journals]

 •        

  • Authors: ปิยาภรณ์ จันทร์สวย
   Pages: 1 - 20
   Abstract: ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันรุนแรง สุราพื้นบ้านญี่ปุ่นหรือเรียกอีกอย่างว่าสุราแห่งชาติญี่ปุ่น (國酒:kokushu ) อย่างเหล้าสาเก และโชจู เป็นสุราที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนับสนุนนั้นมีปริมาณการบริโภคลดลงเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการตลาดได้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ  กระแสรักสุขภาพมีมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจตกต่ำต่อเนื่องทำให้ประชาชนไม่ค่อยมีการใช้จ่าย วัฒนธรรมการดื่มสุราที่เปลี่ยนแปลงไป โครงสร้างระบบการกระจายสินค้าเปลี่ยนแปลงไป   จำนวนโทจิ (杜氏:Touji ) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการผลิตสุราพื้นบ้านแบบดั้งเดิมมีจำนวนลดลง แต่ภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าวก็มีผู้ผลิตสุราพื้นบ้านจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จทางการตลาด ซึ่งผู้ผลิตเหล่านั้นมีการปรับตัวดังนี้ การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า การขยายกลุ่มลูกค้าเป็นวัยรุ่นและผู้หญิง อีกทั้งเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์สินค้าให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าใหม่ การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ การเลือกช่องการกระจายสินค้าที่เหมาะสม การนำเท&...
   PubDate: 2019-06-27
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2019)
    

 •        เกียวโตในเอกสารของฮอลันดา:
         กรณีศึกษาจดหมายเหตุระยะการเดินทาง
         ของหมอแกมเฟอร์ในญี่ปุ่น
         ค.ศ.1691

  • Authors: พีรภัทร ห้าวเหิม
   Pages: 21 - 40
   Abstract: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของเมืองเกียวโตในทัศนะและการรับรู้ของหมอแกมเฟอร์ที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุระยะการเดินทาง ค.ศ.1691 จากการศึกษาพบว่า (1) จดหมายเหตุแกมเฟอร์ฯ นับเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์สำคัญอันสะท้อนให้เห็นแง่คิดและมุมมองที่ชาวต่างชาติมีความเข้าใจต่อประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะเกียวโตซึ่งมีสถานภาพความเป็นเมืองพิเศษมากกว่านครโอซาก้าและนครเอโดะ (2) จดหมายเหตุฯ แกมเฟอร์ให้ข้อสังเกตุบางประการเกี่ยวกับผู้แต่งหนังสือชื่อ Arnoldus Montanus เรื่อง “Ambassades Mémorables De La Compagnie Des Indes Orientales Des Provinces Unies Vers Les Empereurs Du Japon” ซึ่งเขียนเนื้อหาและวาดภาพของเกียวโตเอาไว้ตามจินตนาการที่เกิดจากการศึกษาบันทึกของบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอแลนด์ (VOC) โดยที่ตนเองไม่เคยเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น (3) จดหมายเหตุฯ แกมเฟอร์ทำให้เข้าใจต่อบริบทสภาพของประเทศญี่ปุ่นและเมืองเกียวโตในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งมีการติดต่อค้าขายกันทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก แม้รัฐบาลโชกุนจะมีนโยบายปิดประเทศแต่ก็เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติบางประเทศรับอภิสิทธิ์สำหรับการค้าขายกับญี่ปุ่น การนำเŪ...
   PubDate: 2019-06-27
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2019)
    
 • The Role of Japanese Local Governments in Implementing International
         Activities: from the Meiji Restoration to the Post-War Period

  • Authors: Nirinthorn Mesupnikom
   Pages: 41 - 68
   Abstract: This paper explores the role of Japanese local governments in implementing international activities, from the Meiji Restoration to the post-war period, by focusing on the factors that have driven Japanese local governments to play a proactive role in implementing international activities and the linkage with the Meiji Restoration period (1868-1912).  The theory of “Paradiplomacy” by Alexander Kuznetsov (2015) is applied in the analysis of this research. Based on documentary research and field interviews, this study found that during the Meiji period, the centralized system of government firmly restricted the role of Japanese local authorities in the domestic and international arenas. However in the post-war period, local governments in Japan have been playing a critical role in building multi-layered and friendly international relations in a wide range of fields, fostering mutual international understanding, developing relationships of trust, and promoting Japan’s “brand”. There are four important factors that drive the increasing role of Japanese local governments in implementing international activities: (1) the nation’s constitution and laws; 2) the supportive policies of the central government; (3) economic and social issues; and (4) historical linkages. The legacy of historical linkages from the Meiji restoration period has become a criterion of some Japanese local governments for establishing relations with foreign countries. This can be found in the case of Kusatsu and Beitigheim-Bissingen in Germany; Fukui and New Brunswick in the United States of America; and Yokohama in Scotland. This article fulfills the study of the role of Japanese local governments in implementing international activities in the modern Japan, mainly focusing on the post-war period.
   PubDate: 2019-06-27
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2019)
    
 • จาก “มอเตอร์โบ๊ต” ถึง
         โรงเรียนสอนการประมง :
         บทบาทของญี่ปุ่นต่ออุตสาหกรรมประมงทะเลของไทย
         พ.ศ.2470-2488

  • Authors: นิภาพร รัชตพัฒนากุล
   Pages: 69 - 88
   Abstract: ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจช่วงหนึ่งทศวรรษก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 มักถูกวิเคราะห์ภายใต้กรอบนโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตามด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากจากความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาภายใต้บริบทสงครามเย็น ที่เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2500 บทความชิ้นนี้ศึกษาบทบาทของญี่ปุ่นต่ออุตสาหกรรมประมงทะเลของไทยในช่วงเชื่อมต่อระหว่างสองช่วงเวลาข้างต้น เพื่อแสดงให้เห็นพื้นฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีประมงทะเลของญี่ปุ่นในไทยตั้งแต่ก่อนสงคราม ซึ่งจะได้รับการต่อยอดและใช้ประโยชน์หลังจากนั้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย สหรัฐอเมริกาและโอะกินะวะ ซึ่งอยู่ในการปกครองของสหรัฐอเมริกาหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
   PubDate: 2019-06-27
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2019)
    

 •        การขยายความหมายของคำว่า骨ในคังโยขุภาษาญี่ปุ่น:
         

  • Authors: สวันนีย์ โพธิ์นิ่มแดง
   Pages: 89 - 101
   Abstract: การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการขยายความหมายของคำว่า骨 “กระดูก” ที่ปรากฏในคังโยขุภาษาญี่ปุ่นตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน (cognitive semantics) จากการรวบรวมข้อมูล พบคังโยขุที่ใช้คำว่า骨ทั้งสิ้น 14 สำนวน ผลการศึกษาพบว่า骨 แสดงความหมายทั้งสิ้น 10 ความหมาย แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ความหมายต้นแบบ                   1 ความหมาย คือ “กระดูก” (2) ความหมายขยายที่เกิดจากอุปลักษณ์ 3 ความหมาย คือ “ระดับมาก” “แก่น หลัก” “ความมุ่งมั่น ความคิดยืนกราน” (3) ความหมายขยายที่เกิดจากนามนัย 6 ความหมาย คือ “คน ร่างที่มีชีวิต (ทั้งกายและใจ)” “ศพ” “อัฐิ” “เรื่องที่รอการสะสาง” “ความผอม” “ความขาดแคลน”                จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางความหมายพบว่า ความหมายขยายที่เกิดจากอุปลักษณ์ทั้ง 3 ความหมายมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความหมายต้นแบบของ骨ส่วนความหมายขยายที่เกิดจากนามนัยมีเพียงความหมาย “คน ร่างที่มีชีวิต (ทั้งกายและใจ)” เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความหมายต้นแบบของ骨                 ส่วนความหมายอื่น ๆ เกิดการขยายความหมายจาก “คน ร่างที่มีชีวิต (ทั้งกายและใจ)” อีกที    &nbs...
   PubDate: 2019-06-27
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2019)
    

 •        

  • Authors: สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
   Pages: 102 - 117
   Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของนักศึกษาชาวไทยโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาว่านักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นในการฝึกฝนนอกชั้นเรียนได้หรือไม่อย่างไร ผลการศึกษาพบว่าการสนทนาผ่านโปรแกรมออนไลน์สามารถช่วยพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาชาวไทยในระดับหนึ่ง และผลที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ สามารถช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมาก นักศึกษารู้สึกสนุกกับการได้สนทนาและได้แลกเปลี่ยนความคิด วัฒนธรรม กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น นอกจากนี้พบว่า นักศึกษาพยายามสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นอย่างเต็มความสามารถด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังนั้นในการเรียนการสอนการสนทนาภาษาญี่ปุ่นควรคำนึงถึงการฝึกฝนกลยุทธ์ในการสื่อสารในสถานการณ์จริงด้วยคำศัพท์ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ในการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น และทำให้นักศึกษารู้สึกสนุกแ...
   PubDate: 2019-06-27
   Issue No: Vol. 36, No. 1 (2019)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 18.207.238.169
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-