for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Zeszyty Studenckie "Nasze Studia"
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1731-6707
Published by Uniwersytetu Gdańskiego Homepage  [20 journals]
 • Proces integracji na rynku transportu miejskiego

  • Authors: Tomasz Adamkiewicz
   Pages: 1 - 13
   Abstract: W artykule przedstawiono istotę, funkcje i cele procesów integracji na rynku transportu miejskiego. Za ich pomocą dąży się do stworzenia nowoczesnego systemu transportu w miastach, umożliwiającego szybkie, wygodne i niezawodne przemieszczanie się pojazdów transportu zbiorowego. W zależności od charakterystyki rynku proces integracji może być realizowany w zakresie jednego z trzech wyodrębnionych w artykule poziomów integracji transportu zbiorowego. Zaprojektowanie zintegrowanej oferty przewozowej wymaga doboru odpowiednich narzędzi ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych i informatycznych. Wdrażanie rozwiązań integracyjnych w transporcie zbiorowym powinno być odzwierciedleniem rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego miast, przemian dokonujących się w zakresie technologii transportu zbiorowego oraz występujących na danym obszarze potrzeb transportowych i przyjętej polityki transportowej.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Restrukturyzacja kolei w Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem
         modelu zarządzania franczyznowego

  • Authors: Paulina Kohnke
   Pages: 14 - 26
   Abstract: Główną przyczyną prywatyzacji kolei w Wielkiej Brytanii był nieefektywny i generujący straty system kolejowy zarządzany przez państwo. Rząd brytyjski zachęcony wynikami wcześniej przeprowadzonych prywatyzacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej. zdecydował się na przeprowadzenie restrukturyzacji branży kolejowej. Proces ten rozpoczął się w 1993 roku i został ukończony w 1997 r. wraz z utworzeniem 25 spółek przewozów pasażerskich Train Operating Company (TOC). Proces prywatyzacji był bardzo kontrowersyjny w tamtym czasie i nadal jest a jego sukces jest przedmiotem wieloletniej dyskusji. Główne tematy debaty odnoszą się do tego, czy proces osiągnął główne cele, jakim jest zwiększenie poziomu inwestycji, wydajności i zadowolenia klientów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ponoszonych przez podatników. W pracy został poruszony ważny aspekt, jakim jest nastawienie społeczeństwa wobec franczyzowego modelu zarządzania. Rozważania zostały poparte danymi statystycznymi.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Systemy roweru miejskiego jako przejaw ekonomii współdzielenia

  • Authors: Justyna Pawłowska
   Pages: 27 - 37
   Abstract: W wyniku postępujących procesów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych następuje wzrost motoryzacji indywidualnej. Wpływa on bezpośrednio na problemy kongestii w miastach, degradację środowiska i obniżenie bezpieczeństwa mieszkańców miast. W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój ekonomii współdzielenia. Na całym świecie obserwuje się duże zainteresowanie alternatywnymi środkami transportu, promowane są innowacyjne sposoby mobilności miejskiej. W artykule przedstawiono systemy roweru miejskiego w świetle koncepcji ekonomii współdzielenia, jako jedno z nowoczesnych rozwiązań transportowych. Ta problematyka jest szczególnie istotna, ponieważ w wyniku postępu technicznego i zmian w zachowaniu mieszkańców, systemy roweru miejskiego zyskują na znaczeniu i podlegają nieustannej ewolucji.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Elektryczny transport drogowy jako element systemu wsparcia logistycznego
         - perspektywa rozwoju elektromobilności w Polsce

  • Authors: Patryk Wierzbowski
   Pages: 38 - 58
   Abstract: W artykule przedstawiono istotę transportu w systemie wsparcia logistycznego, wraz z przeglądem literatury odnoszącej się do logistyki, transportu oraz pojazdów elektrycznych. Transport zdefiniowano jako jeden z kluczowych elementów systemu wsparcia logistycznego, a gałąź transportu drogowego podzielono uwzględniając cechy techniczne i motywy użytkowania środków transportu. Na postawie takich kryteriów wyszczególniono trzy grupy transportu drogowego, transport indywidualny, towarowy oraz publiczny. Artykuł w głównej mierze skupia się jednak na możliwości upowszechnienia użytkowania pojazdów napędzanych elektrycznością w Polsce. W artykule przeprowadzono zatem analizę możliwości użytkowania pojazdów elektrycznych we wcześniej wyszczególnionych grupach transportu drogowego, przedstawiając także projekty związane z użytkowaniem tych pojazdów w grupie transportu towarowego oraz publicznego. Na podstawie tak przeprowadzonej analizy zdefiniowano liczne bariery rozwoju elektromobilności w Polsce, z których najtrudniejszymi do przełamania zdaniem autora są: słabo rozwinięta infrastruktura ładowania baterii samochodów elektrycznych, ograniczoność zasięgu pojazdów na pełnej baterii oraz wysokie ceny tych środków transportu w stosunku do pojazdów napędzanych paliwami tradycyjnymi. Zidentyfikowano także liczne zalety użytkowania pojazdów elektrycznych. Do kluczowych zalicza się tu redukcję kosztów transportu związaną z niskimi kosztami eksploatacji i utrzymania pojazdów eklektycznych oraz możliwość ograniczenia kosztów zewnętrznych transportu związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla, substancji toksycznych oraz generowanego hałasu.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Wybrane systemy sterowania i zarządzania ruchem statków i barek na
         wodach przybrzeżnych i śródlądowych

  • Authors: Albert Bystrek, Łukasz Chrupek, Patryk Weprzędz
   Pages: 59 - 67
   Abstract: Artykuł zawiera informacje na temat systemów sterowania i zarządzania ruchem statków i barek. Do głównych zadań tych systemów można zaliczyć poprawianie bezpieczeństwa jednostek pływających i optymalizację ich ruchu po wodach całego świata. Umożliwiają one śledzenie statków,prawidłową organizację pracy w portach, polepszenie czasu reakcji akcji ratunkowych. Pomagają one również w wykrywaniu sprawców zanieczyszczeń, które negatywnie oddziałują na środowisko morskie.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Inteligentne systemy transportowe i ich zastosowanie w mieście
         Rzeszowie

  • Authors: Krzysztof Tompalski, Anna Leśniak
   Pages: 68 - 77
   Abstract: Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) znajdują coraz częściej zastosowanie w polskich miastach. W artykule poruszono kwestię rozwiązań ITS w mieście Rzeszowie. Zaprezentowane zostały podsystemy Rzeszowskiego ITS w tym System Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SOSRD), System Zarządzania Transportem Publicznym (SZTP), System Informacji Pasażerskiej (E-INFO), System Elektronicznego Poboru Opłat (E-BILET). W artykule przedstawiono także wyniki badań zadowolenia pasażerów z funkcjonowania Rzeszowskiego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Publicznym.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Wpływ lekkich konstrukcji naczep siodłowych na efektywność procesów
         logistycznych

  • Authors: Szymon Popielawski, Piotr Orzech, Ewelina Wawrzyńska, Dawid Gąsior, Oskar Sarna, Grzegorz Szmidt, Izabela Zientek, Maria Cieśla
   Pages: 78 - 88
   Abstract: Procesy transportowe, będące zasadniczym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie łańcucha dostaw, powinny być przedmiotem szczegółowej analizy. Jednym z możliwych parametrów analizy jest efektywność procesów. Niniejsze opracowanie miało na celu ustalenie zależności pomiędzy masą własną użytych środków transportu, a wskaźnikami efektywności floty pojazdów przedsiębiorstwa transportowego. W części teoretycznej przedstawiono zagadnienie efektywności procesów logistycznych. W części badawczej dokonano analizy porównawczej naczep o lekkiej konstrukcji różnych producentów. Analiza studium przypadku polegała na zebraniu danych dotyczących rocznego przejazdu dziesięciu typowych zestawów drogowych, wykorzystujących ciągniki siodłowe i standardowe naczepy kurtynowe. Obliczenia rzeczywistych wskaźników ładowności porównano z hipotetycznymi, które uzyskałoby przedsiębiorstwo, gdyby używane były naczepy o lekkiej zabudowie. W rezultacie analizy podjęto próbę oszacowania zysku dodatkowego, wynikającego z możliwości przewiezienia dodatkowych kilogramów ładunku.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • O krok przed konkurencją – cyfrowa transformacja łańcucha dostaw w
         firmie Amazon

  • Authors: Joanna Szymańska, Hubert Pasierbski
   Pages: 89 - 98
   Abstract: Artykuł ukazuje, jak duży wpływ na ogniwa łańcucha dostaw ma postępująca cyfryzacja. Na przykładzie Amazonu przedstawione zostały innowacyjne i nowatorskie działania, które doprowadziły do uzyskania przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Aplikacje w chmurze, zautomatyzowane systemy magazynowe czy powszechnie występujące sensory to tylko niektóre przykłady wpływu technologii na ogniwa procesów logistycznych. Śmiałe inwestycje i futurystyczne wizje Jeffa Bezosa napędzają rozwój technologiczny na świecie, stawiając jednocześnie klientów na pierwszym miejscu. Amazon, poprzez realizację ich potrzeb, nieustannie zwiększa sprzedaż i zatrudnienie sięgające w 2017 roku ponad pół miliona pracowników. Przedsiębiorstwo inwestuje w technologie powiązane z Big Data i CloudComputing, by oferować jeszcze bardziej indywidualną i spersonalizowaną obsługę. Wprowadza nieznane do tej pory rozwiązania, kreując trendy w logistyce ostatniej mili. Dba również o bezpieczeństwo przesyłek, przy jednoczesnej minimalizacji czasu dostawy wynoszącej już teraz około jednej godziny. Amazon śmiało patrzy w przyszłość i dyktuje warunki konkurencji. Konsekwentnie realizuje koncepcje reinwestycji w dalszy rozwój i technologię, co prowadzi do ciągłego przeobrażania łańcucha dostaw oraz skracaniu go do niezbędnego minimum.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Charakterystyka i sposoby przeciwdziałania migracji intelektualnej we
         współczesnej Rosji

  • Authors: Anna Czarnomska
   Pages: 99 - 108
   Abstract: Artykuł ma na celu wyjaśnienie problemu integracji intelektualnej, czy inaczej mówiąc: problemu drenażu mózgów w Federacji Rosyjskiej. W artykule podjęto próbę znalezienia rozwiązań dla zmniejszenia tego zjawiska. Całość referatu podzielono na cztery części. W pierwszej z nich wyjaśniono istotę migracji intelektualnych oraz podzielono ją i sklasyfikowano. Drugą część artykułu poświęcono historii migracji intelektualnych w ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn emigracji. Dalej opisano działalność rządu Federacji Rosyjskiej na rzecz przeciwdziałania drenażowi mózgów obecnie, a następnie scharakteryzowano współczesną migrację intelektualną w Rosji w latach 2000-2017. Do tej charakterystyki użyto analizy danych statystycznych bazy Rosstatu. Na koniec zawarto kierunki jakimi powinna podążać Rosja, aby minimalizować odpływ kadry wysoko wykwalifikowanej z kraju.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce

  • Authors: Krzysztof Grablewski
   Pages: 109 - 121
   Abstract: Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Polsce jest jednym z najniższych w OECD. Przyczyny są różne, jednak bez wątpienia istotny jest fakt, że system państwowy system wsparcia tych osób na rynku pracy jest nieefektywny. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy, a następnie systemu rehabilitacji zawodowej OzNI oraz efektów jego funkcjonowania do 2017 roku. W tym celu autor przeanalizował dostępne dane statystyczne oraz przepisy prawa. Wskazał na zatrudnienie wspomagane jako alternatywą dla obowiązującego systemu opartego o PFRON.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Empirical linkages between some economic factors and foreign direct
         investment in BRICS countries

  • Authors: Oleg Gurshev
   Pages: 122 - 135
   Abstract: W 2003 roku Goldman Sachs opublikował raport napisany przez Wilsona i Purushothamana zatytułowany "Global Economics Paper No. 99: Dreaming With BRICs: The Path to 2050, którego główną ideą jest to, że w ciągu następnych 50 lat Brazylia, Rosja, Indie i Chiny mogą stać się znacznie większa siła w światowej gospodarce, nawet większa niż obecne gospodarki G7 w ujęciu dolarowym. W 2017 r. Wspólny wkład BRICS w gospodarkę światową wyniósł 23,6%, a według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) do 2022 r. Ma wzrosnąć do 26,8%. Na podstawie wykorzystanych szacunków największy udział w napływie BIZ stanowi wskaźnik otwartości gospodarczej, gdzie malejące bariery w handlu i inwestycjach zwiększają ekspozycję kraju na globalną gospodarkę, co z kolei ma znaczący wpływ na przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do gospodarki. Po drugie, w większości przypadków zmiana zarówno wartości importu, jak i eksportu wpływa negatywnie na napływ BIZ, zjawisko to niekoniecznie oznacza, że kraj nie może angażować się i liberalizować swojej polityki handlowej, ale że wpływ tych czynników jest niespójny i musi być zbadałem dalej. Po trzecie, wkład PKB potwierdza hipotezę modelu grawitacji, ponieważ większe gospodarki mają tendencję do przyciągania większych wolumenów napływów BIZ, jednak w przypadku Chin efekt ten wydaje się być nieco odwrotny. Wreszcie, wpływ salda handlowego na napływ BIZ jest nadal trudny do uchwycenia, jednak zastosowana w niniejszym dokumencie metoda zmiennej fikcyjnej może być stosowana do krajów, które mają zarówno dodatnią, jak i ujemną dynamikę bilansu handlowego.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Konstytucyjne instrumenty ograniczenia długu publicznego w Polsce

  • Authors: Łukasz Kielin
   Pages: 136 - 146
   Abstract: Problem zadłużenia państw stał się szczególnie widoczny w trakcie kryzysu finansowego. W celu zapobiegnięcia skutkom nadmiernego długu publicznego państwa wprowadzają do swoich porządków tzw. reguły fiskalne. Najważniejsza tego typu regulacja znajduje się w Konstytucji RP, która wyznacza granicę zadłużenia jako 3/5 PKB Stanowi ona skuteczne rozwiązanie, bowiem pod jej rządami dług publiczny w Polsce nie przekroczył granicy 60%.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Wpływ globalnej gry mocarstw na Polskę

  • Authors: Igor Miasnikow
   Pages: 147 - 161
   Abstract: Od 2018 roku Stany Zjednoczone podjęły walkę o prymat w systemie międzynarodowym z pretendentem do hegemonii – Chinami. Oba mocarstwa posiadają inne cele strategiczne ustanowienia ładu międzynarodowego i systemu bezpieczeństwa odpowiadającemu ich interesom. Amerykanie jako mocarstwo morskie słabną w chwili gdy pojawiło się prawdziwie symetryczne wyzwanie jakim są Chiny z uzupełnieniem potencjału Federacji Rosyjskiej. Rosja ekonomicznie i demograficznie nie może równać się Chinom ani Stanom Zjednoczonym. Jednakże potencjał militarny, geograficzne położenie, strefy wpływów i surowce energetyczne powodują, że Rosja nadal ma znaczący wpływ na arenie międzynarodowej. Będąc państwem heartlandowym łączy oba brzegi Eurazji. Europa Zachodnia posiada komplementarne interesy z Rosją, co stanowi ogromne wyzwanie dla Rzeczpospolitej. Położenie i geografia terytorium Polski sprawia, że jesteśmy liczącym się graczem w strategiach każdego mocarstwa. Posiadając dywidendę demograficzną Polska może stać się sworzniem geoekonomicznym. Będąc w strefie wpływów Stanów Zjednoczonych Polska odgrywać będzie przede wszystkim rolę militarnego gracza wywierającego wpływ na Rosję, w inicjatywach Chin Polska jest postrzegana jako ważny hub logistyczno-transportowy dla wymiany handlowej pomiędzy Europą a Chinami.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Adam Smith i austriacka szkoła ekonomiczna: problem diamentów i
         wody

  • Authors: Stefan Poier
   Pages: 162 - 173
   Abstract: Konsumenci zadają sobie często pytanie, czy wartość danego dobra rzeczywiście odpowiada jego cenie. Kiedy w 2017 r. obraz Leonarda da Vinci „Salvator Mundi” został sprzedany na aukcji za ponad $450 mln, kwotę tę porównano do wielkości deficytu budżetowego Litwy. Czy istnieje jakaś racjonalna metoda oceny wartości dóbr' W historii ekonomii występują konkurujące ze sobą teorie, podporządkowane aktualnym trendom jako przeciwwagą dla już znanych teorii. Podczas gdy Adam Smith nie był w stanie uzasadnić paradoksu wartości, jego – zwłaszcza austriaccy – następcy rozwinęli teorię użyteczności krańcowej i uzupełnili tę problematykę o własne odkrycia.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Makroekonomiczne aspekty oceny ryzyka inwestowania w innowacyjne źródła
         wytwórcze energii elektrycznej

  • Authors: Rafał Śpiewak, Paula Wesołowska
   Pages: 174 - 189
   Abstract: Inwestycjami w innowacyjne źródła wytwórcze energii elektrycznej zainteresowani są indywidualni inwestorzy jak i firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Różnią ich cele, które wynikają z założeń profilu ich działalności. Ich cechą wspólną jest chęć ograniczenia do niezbędnego minimum ryzyka związanego z inwestycjami w źródła wytwórcze. Istnieje szereg metod jego rozpoznawania i w zależności od prawidłowego poznania zagrożeń, znane są mechanizmy przeciwdziałania im. Z uwagi na szeroką gamę rodzajów ryzyk wiele metod ich oceny posiada wynikające z tego powodu ograniczenia. Potrzeba opracowania efektywnej w warunkach krajowych metodyki oceny ryzyka jest zauważalna. Z tego powodu podjęto próbę odpowiedzenia na pytanie, czy istnieje możliwość stworzenia metodyki oceny ryzyka inwestowania w innowacyjne źródła wytwórcze energii elektrycznej, a jeśli tak, to w jakiej formie powinna być ona zrealizowana' W wyniku przeprowadzonej analizy udowodniono, że jej wykonanie w skali makroekonomicznej jest niewystarczające i zasadne zdaje się również ujęcie mikroekonomiczne.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Atrakcyjność centrów offshore w kontekście
         optymalizacji podatkowej

  • Authors: Karolina Chamska
   Pages: 190 - 199
   Abstract: Celem artykułu, było zaprezentowanie argumentów świadczących o tym, iż centra offshore są atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjaśnione zostało pojęcie oraz znaczenie centrów offshore we współczesnym świecie. Centra offshore ukazane są jako instrument służący do optymalizacji podatkowej. W toku pracy autorka wykazała, że zakładanie spółek w centrach offshore prowadzi do zredukowania obciążeń podatkowych jakie spoczywają na przedsiębiorcy. Otóż, wykorzystywanie spółki, która usytuowana jest w centrum uprzywilejowanym jest jedną z metod międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Procedura ta polega na transferowaniu zysków wprost do spółki zależnej mającej swą siedzibę w centrum offshore. Dlatego tak istotne jest scharakteryzowanie ulg oraz zachęt zarówno podatkowych, jak i biznesowych jakie występują w poszczególnych centrach finansowych.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Płaca minimalna w wybranych państwach Unii Europejskiej

  • Authors: Krzysztof Hajduk
   Pages: 200 - 209
   Abstract: Minimalne wynagrodzenie zasadnicze za pracę najemną kształtuje się podobnie w większości państw Unii Europejskiej. Wiąże się to z docenieniem faktu, iż instrument ten ma duże znaczenie dla skutecznego prowadzenia polityki społecznej. Niniejszy artykuł przybliża idee płacy minimalnej. Jego zasadniczą częścią jest analiza statyczna zebranych danych i, na ich podstawie, wykazanie jak kształtuje się struktura minimalnych wynagrodzeń w wybranych krajach Unii Europejskiej. Ustalone poziomy wynagrodzeń porównano wzajemnie, względem państw członkowskich, a także względem zaleceń ekspertów odnoszących się do kształtowania płacy minimalnej. Ponadto na przykładzie Polski wykazano, w jak szybkim tempie płace te były podnoszone. Jednocześnie, ów wzrost nie wpływał w Polsce negatywnie na sytuacje na rynku pracy. Jest to dowodem na skuteczność tego instrumentu. W artykule, zawarta jest również analiza danych dynamicznych na przestrzeni lat 2002-2017.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Ubezpieczenia emerytalne w Niemczech

  • Authors: Agnieszka Kwiatkowska
   Pages: 210 - 221
   Abstract: Bez wątpienia kwestie dotyczące rozwiązań w zakresie wszelakich zabezpieczeń społecznych nie są prostą sprawą. Wiele państw boryka się z tym jak skutecznie zabezpieczyć ludność tak by przyjęte rozwiązania były niezmienne w czasie przez wiele, wiele lat. Podejmowane próby udoskonalenia były po to aby usprawnić działanie systemu, a obywatele byli pewni o swoją przyszłość. Celem systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa szybko starzejącego się społeczeństwa. Spełnić te warunki można tylko poprzez odpowiednią politykę prowadzoną w tym zakresie. Dzięki odpowiedzialnemu i rozsądnemu podejściu do kwestii emerytalnej zapewnić można długie i szczęśliwe życie społeczeństwa na starość. Jak wiadomo jest to trudnym aspektem, ale możliwym do osiągnięcia np. poprzez uważne słuchanie potrzeb płynących ze strony społeczeństwa. Udało się to osiągnąć w niemieckim systemie emerytalnym.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Charakterystyka i zmiany w zamkniętych funduszach inwestycyjnych w
         kontekście optymalizacji podatkowej

  • Authors: Mateusz Wutkie
   Pages: 222 - 233
   Abstract: Zamknięty fundusz inwestycyjny jest produktem finansowym posiadającym inne cechy niż fundusz otwarty. Agresywna optymalizacja podatkowa jest możliwa głównie dzięki jego charaktersytycznej strukturze. Nowe regulacje ograniczające optymalizację podatkową zostały wprowadzone w życie wraz z nowelizację ustawy, na mocy której opodatkowano zyski ze spółek zależnych funduszu. Działanie to spowodowało, że ilość zarejestrowanych funduszy inwestycyjnych spadła. Natomiast większość wskaźników dotyczących certyfikatów inwestycyjnych na rynku giełdowym wzrosło względem roku poprzedniego, ponieważ fudnusze te nie były tworzone z myślą o optymalizacji podatkowej.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Diagnozowanie ekonomiczne w badaniu efektywności
         działalności gospodarczej

  • Authors: Ewelina Kochaniak
   Pages: 234 - 244
   Abstract: W artykule ujęte zostały podstawowe założenia teoretyczne z zakresu efektywności, a w tym między innymi rodzaje i znaczenie efektywności w gospodarce. Podjęto się próby zdefiniowania samego pojęcia efektywności. Zaprezentowano różne sposoby, jakimi można się posłużyć do zbadania efektywności działań gospodarczych. Zwrócono uwagę na fakt, iż badania ekonomiczne stanowią bardzo szeroką kategorię badawczą powiązaną ze skutecznością, efektywnością, prędkością i ekonomicznym aspektem działań, które podejmowane są z inicjatywy różnych podmiotów gospodarczych. Na koniec zaprezentowano grupy mierników diagnostycznych, które mogą być użyteczne z punktu widzenia badania efektywności działalności gospodarczej.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Kreatywne zarządzanie marką na smartfonie

  • Authors: Lena Osińska
   Pages: 245 - 253
   Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie procesu skutecznej komunikacji marki z wykorzystaniem smartofonów. Okazuje się, że w erze urządzeń mobilnych i szeroko pojętej konkurencji, przedsiębiorstwa muszą dostosować swoje narzędzia marketingowe do obecnej technologii oraz zastosować spójną i wyróżniającą się na tle innych strategię. Aktualnie, marki docierają do klientów zarówno poprzez standardowe narzędzia: ulotki informacyjne czy plakaty oraz poprzez nowe instrumenty jakimi są responsywne strony internetowe czy działania marketingowe w social mediach. Identyfikacja wizualna oraz treści zarówno on-line jak i off-line powinny przekazywać tę samą wartość oraz obietnicę, jaką niesie ze sobą marka. Interesującym zjawiskiem jest również przeniesienie handlu na urządzenia mobilne. Obecnie 68% właścicieli sklepów internetowych usprawnia je dla użytkowników smartfonów i tabletów. Skuteczne zarządzanie marką z wykorzystaniem urządzeń mobilnych to także aktywna obecność marki w social mediach i budowanie długotrwałych relacji z klientami poprzez jej odpowiednią komunikację.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Bariery i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej
         spółdzielni socjalnej w Polsce

  • Authors: Agnieszka Roszig
   Pages: 254 - 264
   Abstract: Spółdzielnia socjalna jest podmiotem ekonomii społecznej, a jej działalność skupia się bardziej na celach społecznych niż ekonomicznych. Przeważającym celem działalności spółdzielni socjalnej jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnie socjalne posiadając potencjał ekonomiczny w różnym stopniu wykorzystują to w działalności gospodarczej. Zarządzający spółdzielnią socjalną często napotykają trudności w funkcjonowaniu na otwartym i konkurencyjnym rynku. Ze względu na przeważnie słabą kondycję finansową borykają się z wieloma ograniczeniami w obrocie gospodarczym. Rezultaty działalności spółdzielni socjalnej w większej mierze mają charakter jakościowy i trudno jest ocenić ich efektywność w wymiarze finansowym, stąd też często pojawiają się problemy we współpracy z instytucjami finansowymi. Poza problemami natury ekonomicznej istnieje również wiele negatywnych postaw społecznych, które czasami hamują rozwój spółdzielni socjalnej. Jednakże wymienione bariery w prowadzeniu działalności spółdzielni socjalnej nie wstrzymują ich w powstawaniu i rozwoju z uwagi na niewątpliwie ważny udział w rozwiązywaniu problemów społecznych w Polsce.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Application of ensemble gradient boosting decision trees to forecast stock
         price on WSE

  • Authors: Mateusz Dadej
   Pages: 265 - 275
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest wykorzystanie modelu z dziedziny uczenia maszynowego opartego na algorytmie zespołu wzmocnionych gradientowo drzew decyzyjnych do prognozowania kierunku zmian kursu akcji Banku Handlowego S.A. notowanego na GPW. We wstępie został przedstawiony kontekst uczenia maszynowego oraz wykorzystania go do prognozowania cen akcji. Następnie, przedstawiono proces tworzenia modelu klasyfikacyjnego wykorzystujący strukturę XGboost od etapu przetwarzania danych do jego ewaluacji. Danymi wejściowymi modelu były wskaźniki wykorzystywane w analizie technicznej, m.in. oscylatory stochastyczne oraz średnie ruchome, natomiast danymi wyjściowymi były kierunki zmian kursu na przestrzeni następnego tygodnia. Skuteczność modelu na danych testowych wyniosła 72%. Na końcu przeprowadzono symulacje portfela inwestycyjnego, podejmującego decyzje o transakcjach na podstawie wcześniej stworzonego modelu, wykorzystując metodę Monte Carlo w której dynamika procesów stochastycznych miała rozkład Laplace’a. Przy interpretacji wyników portfela inwestycyjnego wskazano ograniczenia ewaluacji modelu i strategii inwestycyjnej opartej o backtest.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Potencjalne korzyści z przyjęcia euro w Polsce

  • Authors: Damian Gnatek
   Pages: 276 - 284
   Abstract: W niniejszej pracy autor prezentuje potencjalne korzyści, wynikające ze wstąpienia Polski do strefy euro, do czego zobowiązała się zawierając traktat akcesyjny do Unii Europejskiej. Do najważniejszych korzyści zaliczyć można stabilność poziomu cen, zwiększenie wolumenu wymiany handlowej, eliminacja ryzyka kursowego, zmniejszenie kosztów transakcyjnych dla podmiotów prowadzących wymianę z zagranicą. Osiągnięcie wymienionych korzyści będzie możliwe przy spełnieniu w długim okresie kryteriów konwergencji nominalnej, jak i osiągnięciu konwergencji realnej.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Pomoc publiczna na przykładzie wybranych polskich spółek

  • Authors: Kinga Kamińska
   Pages: 285 - 296
   Abstract: Artykuł został poświęcony tematyce pomocy publicznej. Na początku została przedstawiona definicja pomocy publicznej oraz różne jej formy. Opisane zostały również rodzaje pomocy oraz ważna zasada w tej dziedzinie de minimis. Celem artykułu było przybliżenie pojęcia pomocy publicznej oraz stwierdzenie słuszności jej przyznawania upadającym, polskim spółkom. Jako przykłady pomocy publicznej w ostatniej części posłużyły Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Przewozy Regionalne. W tej części artykułu podane zostały informacje ogólne o spółkach oraz przedstawione przyczyny zaistniałych problemów. Ponadto, analizie zostały poddane ich sprawozdania finansowe, zarówno przed, jak i po dokonanym dzięki udzielonej pomocy procesom restrukturyzacyjnym.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Globalny sukces funduszy luksemburskich

  • Authors: Martyna Komenda
   Pages: 297 - 311
   Abstract: Artykuł ma na celu przedstawić analizę rynku funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu. Pomiar rynku odbył się w dwóch kategoriach: według wartości aktywów netto oraz liczby zarejestrowanych podmiotów wspólnego inwestowania i wyemitowanych przez nie jednostek uczestnictwa. Skupiono się również na uporządkowaniu prawnym, zainteresowaniu zarejestrowaniem przedsiębiorstwa w Luksemburgu wśród zagranicznych promotorów, porównaniu rynku Wielkiego Księstwa do rynku światowego oraz wytłumaczeniu z jakich powodów ten mały kraj odniósł wielki sukces. Artykuł został wykonany w oparciu o oficjalne źródła z raportów przygotowanych przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) oraz European Fund and Asset Management Association (EFAMA), a także dzięki aplikacji thetruesize.com, która umożliwiła wizualizację pomocną przy analizie.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Rynek instrumentów pochodnych notowanych na giełdach
         Chińskiej Republiki Ludowej

  • Authors: Agnieszka Kruzicka
   Pages: 312 - 324
   Abstract: Artykuł prezentuje rynek instrumentów pochodnych w Chińskiej Republice Ludowej. Oparty jest na charakterystyce dostępnych derywatów w 2018 roku na pięciu giełdach: Shanghai Futures Exchange, Dalian Commodity Exchange, Zhengzhou Commodity Exchange, China Financial Futures Exchange oraz Hong Kong Exchanges and Clearing. Wstęp zawiera opis wzrostu i rozwoju chińskiej gospodarki i rynku giełdowego. W pozostałej części pracy szczegółowo ukazane są zwiększające się zainteresowanie inwestorów oraz rosnąca popularność do nabywania notowanych produktów poprzez analizę wolumenu zawartych transakcji. Dane dotyczące obrotowości na przestrzeni 2016-2018 roku podkreślają ciągły dynamiczny rozwój chińskiego rynku instrumentów pochodnych.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Sytuacja na rynku kryptowalut w 2018 roku

  • Authors: Przemysław Łuczyk
   Pages: 325 - 334
   Abstract: Artykuł porusza kwestie związane z kryzysem na rynku kryptowalut w 2018 roku. Na początku artykułu zostało wyjaśnione pojęcie kryptowaluty. Autor dokonał charakterystyki wybranych krypotwalut. Ideą artykułu było zaprezentowanie zmian mających miejsce na rynku kryptowalut w 2018 roku. W artykule zostały przedstawione dane na temat kapitalizacji rynku, oraz kursów wybranych kryptowalut. Na potrzebę artykułu autor wybrał wydarzenia, którego w jego ocenie miały największy wpływ na powstanie kryzysu. Zostały omówione działania rządowe oraz działania ze strony portali społecznościowych.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Rozwój doradztwa finansowego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej
         Brytanii

  • Authors: Paweł Szyszka
   Pages: 335 - 343
   Abstract: Artykuł ma na celu zaprezentowanie historii rozwoju doradztwa finansowego oraz podejmowanych działań ustawodawczych, przy pomocy organizacji pozarządowych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Skupiono się na istocie znaczenia regulacji zawodu doradcy finansowego, przedstawiając jak ewoluował z doradcy inwestycyjnego oraz jak kształtowały go i zmieniały kolejne akty prawne. Ponadto pokazuje, jak ważnym elementem jest usystematyzowanie prawne zawodu doradcy, które zapobiega fałszywemu postrzeganiu zawodu przez potencjalnych klientów. Pokazuje istotę zaufania jako podstawę relacji doradcy z klientem. Artykuł opisuje najważniejsze organizacje wspierające i działające na rynku doradztwa, wskazując jaki wpływ wywierają na rozwój tej profesji. Opisany został rynek amerykański i brytyjski - ich struktura, ilość działających doradców, a także ich wpływ na ilość inwestowanych kapitałów.
   PubDate: 2019-03-11
    
 • Rozwój real estate investment trust w Stanach Zjednoczonych

  • Authors: Aleksandra Ścibor
   Pages: 344 - 356
   Abstract: W artykule przedstawiono przyczyny i istotę powstania funduszy typu real estate investment trust w Stanach Zjednoczonych, które są alternatywną formą inwestowania na rynku nieruchomości. Następnie wymieniono warunki jakie podmiot musi spełnić, aby działać na uprzywilejowanym systemie podatkowym. Omówiono główne zalety funduszy, które są korzystne dla indywidualnych inwestorów. Są nimi stałe i wysokie dywidendy, dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, transparentność, bezpieczeństwo, wysoka płynność oraz sprawne zarządzanie. Następnie wymieniono i opisano rodzaje funduszy REITs. Ze względu na przedmiot finansowania fundusze REITs dzielą się na kapitałowe, hipoteczne oraz hybrydowe. Następnie rozróżnia się REIT-y publiczne, publiczne nienotowane oraz prywatne. Ostatni podział REIT-ów został dodatkowo porównany w tabeli 1. Przedstawiono historię powstania funduszy typu REIT z podziałem na etapy. Opisano wydarzenia jakie miały miejsce na rynku amerykańskim i wpływały na kształtowanie się struktury funduszy typu real estate investment trust. Dane przedstawiły dynamiczny rozwój tego sektora na rynku nieruchomości, który na przestrzeni lat osiąga coraz lepsze wyniki i jest formą inwestowania godną uwagi inwestorów.
   PubDate: 2019-03-11
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 18.207.134.98
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-