for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Ars Educandi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2083-0947 - ISSN (Online) 2657-6058
Published by Uniwersytetu Gdańskiego Homepage  [20 journals]
 • Słowo wstępne

  • Authors: Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
   Pages: 5 - 6
   PubDate: 2018-12-10
    
 • (Nie)obecność książki obrazkowej w strukturach Uniwersalnej
         Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD)

  • Authors: Krystyna Rybicka
   Pages: 9 - 16
   Abstract: Książki obrazkowe oraz te, ciekawie zilustrowane, wyeksponowane w bibliotece jako dzieło sztuki, transponowane na różne nośniki (książka, grafika, aplikacja, rozwiązania multimedialne), wskazują czytelnikowi na obecność nowych, unikatowych wartości zbiorów, wzbudzają zainteresowanie w każdym przedziale wiekowym, stają się międzypokoleniowym pomostem, zachęcają do utrwalania nawyku czytania. Ponadto, jeśli zakres usług oferowanych przez bibliotekę obejmuje bezpośredni i przyjazny kontakt z autorami książek - ilustratorami, pisarzami - podczas wernisaży i warsztatów może stać się przełomowym momentem, zarówno dla czytelników, jak i bibliotekarzy, zachęcając ich do zapoznania się z historią epoki i szerokich kontekstów kulturowych. Pojawia się więc pytanie, czy struktury klasyfikacji księgozbiorów (UKD) posiadają odpowiedni aparat badawczy dostosowany do włączenia w pojęcie książki jako niezbywalnej całości jej cech wizualnych, walorów estetycznych i edukacyjnych zawartych w szacie graficznej' Czy wyodrębniają pojęcie książki obrazkowej'
   PubDate: 2018-12-10
   DOI: 10.26881/ae.2018.15.01
    
 • Przyczynek do poszukiwania genezy polskiej książki obrazkowej

  • Authors: Anna Boguszewska
   Pages: 17 - 30
   Abstract: Zamierzeniem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie materiału źródłowego, dotyczącego polskich  książek ilustrowanych, o charakterze obrazkowym. Wybór zaczerpnięty został z polskich wydawnictw.  Sięgnięto po książki z przełomu XIX i XX wieku oraz wydane później. Wszystkie wyprzedzają rok 1963, w którym to wydano jedną z najsłynniejszych książek obrazkowych XX wieku zaprojektowaną przez Maurice Sendaka. Wykorzystano technikę analizy dokumentu. Zaprezentowany materiał źródłowy wskazuje na genezę polskiej książki obrazkowej.
   PubDate: 2018-12-10
   DOI: 10.26881/ae.2018.15.02
    
 • Nie tak dawno temu we Francji… Rok 1968 i francuska rewolucja w
         dziedzinie książki obrazkowej

  • Authors: Natalia Paprocka
   Pages: 31 - 44
   Abstract: Niniejszy artykuł zawiera omówienie założeń i dokonań nieznanego w Polsce nurtu awangardowej książki obrazkowej powstającej na przełomie lat 60. i 70. we Francji i publikowanej przez niezależne oficyny takie, jak Robert Delpire, Harlin Quist, Éditions des Femmes czy Le Sourire qui mord. Celem przedstawionego zarysu jest nie tylko zapoznanie polskiego czytelnika z tym rodzajem twórczości artystycznej, ale też pokazanie, jak bardzo nieuzasadniona była rozpowszechniona w tym okresie w Polsce opinia o francuskiej literaturze dla dzieci i młodzieży jako o zachowawczej i płytkiej.
   PubDate: 2018-12-10
   DOI: 10.26881/ae.2018.15.03
    
 • O Rose Blanche i opowiadaniu o Zagładzie

  • Authors: Jerzy Szyłak
   Pages: 45 - 54
   Abstract: Rose Blanchejest uważana jest za pierwszą książkę obrazkową dla dzieci, w której podjęta została tematyka Holocaustu. W latach 80. XX wieku powstały dwie anglojęzyczne wersje tej książki. W jej tłumaczeniu na niemiecki pojawiły się nieco inne treści, niż w oryginale. Prześledzenie dyskusji wokół tej książki pozwala dostrzec problemy, jakie stwarza opowiadanie o Holocauście zarówno w tej, jak i w powstałych później książkach o podobnej tematyce.
   PubDate: 2018-12-10
   DOI: 10.26881/ae.2018.15.04
    
 • Czego chce Basia od polskiego społeczeństwa'

  • Authors: Małgorzata Cackowska
   Pages: 55 - 68
   Abstract: W artykule przedstawiono analizę i krytykę reprezentacji przestrzeni życiowych współczesnego dziecka w niezwykle popularnej polskiej serii książek obrazkowych o codziennym życiu małej dziewczynki o imieniu Basia. Artykuł opisuje obraz jej domu rodzinnego jako przestrzeni, która ma znaczenie dla rozwoju młodego człowieka w jego kulturowych, społecznych i politycznych aspektach, i próbuje odpowiedzieć na pytanie, czego ten (bardzo popularny) przekaz chce od swoich czytelników, od polskiego społeczeństwa' Pytanie pojawiające się w tytule jest trawestacją tytułu książki What Do Pictures Want' W.J.T. Mitchella, jednego z najwybitniejszych badaczy i teoretyków kultury wizualnej, który analizował różne relacje między współczesną publicznością a reprezentacjami obecnymi w obrazach, poszukując wiedzy o kondycji współczesnego odbiorcy (Mitchell 2015). Podsumowując, krytyczne podejście do serii książek analizowanych w tekście wynika z wrażliwości na dostrzeżenie fenomenu szerokiego zakresu politycznie jednostronnej siły reprodukcji modeli zawartych w książkach.
   PubDate: 2018-12-10
   DOI: 10.26881/ae.2018.15.05
    
 • Język i kultura w obrazkach – o problematyce badawczej obrazkowych
         słowników dla dzieci w kontekście kulturowym

  • Authors: Bożena Hojka
   Pages: 69 - 80
   Abstract: W artykule omówiono wybrane problemy badawcze związane z obrazkowymi słownikami dla dzieci. Szczególny nacisk położono na zagadnienie roli obrazu w przekazywaniu treści o charakterze społecznym i kulturowym. Ilustracje zamieszczane w słowniku zawierają reprezentację znaczeń słów, ale także wiedzę pozajęzykową – prezentują różne fragmenty rzeczywistości i wybrane obszary życia społecznego. Z tego względu mogą być badane jako medium kulturowe.
   PubDate: 2018-12-10
   DOI: 10.26881/ae.2018.15.06
    
 • Jak książkę obrazkową postrzega historyczka sztuki' Oczywistości
         i wątpliwości

  • Authors: Anita Wincencjusz-Patyna
   Pages: 81 - 88
   Abstract: Zbiór dywagacji na temat pojęcia „książka obrazkowa” przedstawionych z perspektywy badawczej właściwej dla historii sztuki. Rozważania te dotyczą m.in. ścisłości i rodzaju związków między słowem i obrazem w obrębie książek uznawanych za obrazkowe, a według autorki będących po prostu przykładami książek bogato ilustrowanych. W tekście pojawiają się odniesienia do refleksji badaczy zachodnich, m.in. pojęcia „ikonotekstu” wprowadzonego przez Kristin Hallberg (1982), spostrzeżeń Marii Nikolajevej i Carole Scott w ich opracowaniu How Picturebooks Work (2001) oraz poglądów najbliższego autorce Josepha Schwarcza zawartych w książce Ways of the Illustrator (1982). Znalazło się też tu miejsce dla przykładów oraz krótkich analiz kilku książek polskich i zagranicznych, zarówno pozycji autorskich, jak i tych będących efektem współpracy artysty i pisarza.
   PubDate: 2018-12-10
   DOI: 10.26881/ae.2018.15.07
    
 • Obrazki z dziecięcego świata. Dziecko i dzieciństwo na materiałach
         ikonograficznych w publikacjach adresowanych do dzieci z II połowy XIX i
         początku XX wieku – wybrane problemy

  • Authors: Monika Nawrot-Borowska
   Pages: 89 - 110
   Abstract: W polskiej historiografii w ostatnich dziesięcioleciach zaobserwowano rosnące zainteresowanie problematyką dziecka i dzieciństwa w przeszłości. Badacze coraz częściej i chętniej podejmują badania nad dzieckiem i światem dziecka wpisane w tak zwaną społeczną historię edukacji oraz historię życia prywatnego i codziennego. Przedmiotem odkryć jest dziecko i dzieciństwo, jak pokazano na materiałach ikonograficznych. Przedział czasowy obejmuje drugą połowę XIX i początek XX wieku, ponieważ w tym okresie nastąpił znaczny wzrost liczby i rodzajów publikacji ilustrowanych licznymi grafikami, a wraz z upływem czasu zdjęciami. Należą do nich czasopisma kobiece, rodzinne, dziecięce, polityczno-społeczne i literackie, opowieści dla młodszych i starszych dzieci, tablice i materiały ilustracyjne do nauki. Dagerotypy - fotografie stają się powszechne, publikowane są pocztówki. Te z nich, które były adresowane do dzieci, będą wykorzystywane jako podstawa tego tekstu, służąca do przedstawienia świata dziecka. Ze względu na zakres materiału źródłowego zostaną pokazane tylko wybrane zagadnienia i aspekty dzieciństwa na ziemiach polskich w badanym okresie. Przedstawione zostaną poszczególne typy źródeł ikonograficznych, na których badacz może znaleźć tytuł "obrazy ze świata dziecka". Oprócz omówienia ich specyfiki zostaną przedstawione przykłady ilustrujące zwyczajność i niezwykłość codziennego życia dziecka.
   PubDate: 2018-12-10
   DOI: 10.26881/ae.2018.15.08
    
 • Znaczenie intermedialnych środków wyrazu w grach wideo a
         recepcja ich treści i formy

  • Authors: Barbara Zmuda
   Pages: 111 - 126
   Abstract: Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie na intermedialny charakter gier wideo, prezentację zjawiska immersji oraz emersyjnych środków wyrazu stosowanych przez twórców gier, a także wpływu tych mechanizmów na kulturotwórczą funkcję tego medium. Przedstawiona została również synteza wypowiedzi graczy na temat zasobów kulturowych przyjmowanych z gier wideo, sporządzona na podstawie trzydziestu wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych z graczami w różnym wieku. Szczególne znaczenie dla prezentowanego zagadnienia ma wzajemna relacja poszczególnych elementów składowych gier wideo, przede wszystkim warstwy kulturowej i różnorodnych komunikatów wizualnych.
   PubDate: 2018-12-10
   DOI: 10.26881/ae.2018.15.09
    
 • Cyfrowe obrazy miłości: o grach wideo w kontekście
         miłości i bliskości

  • Authors: Piotr Prósinowski, Piotr Krzywdziński
   Pages: 127 - 139
   Abstract: Media często ukazują różne formy miłości i bliskości – zarówno tej fizycznej, jak i emocjonalnej. To między innymi one kształtują nasze ich postrzeganie oraz to w jaki sposób o nich mówimy. Gry wideo także uczestniczą w tym dyskursie ukazując nam obrazy tej jednej z bardziej skomplikowanych ludzkich potrzeb, a poprzez swoją interaktywność oraz potencjał immersji pozwalają na swojego rodzaju ekspresję ludzkiej seksualności. Tekst ten jest swojego rodzaju zbiorem przemyśleń po realizacji projektu badawczego pt. „Pedagogika kultury a >>cyfrowa romantyczność<< - badanie koncepcji romansów oraz seksualności w grach wideo w kontekście emocjonalnych potrzeb graczy, ich działań twórczych oraz wrażliwości społecznej” (Nr zadania: 538-7300-B640-17).
   PubDate: 2018-12-10
   DOI: 10.26881/ae.2018.15.10
    
 • Recenzja monografii pt. „Społeczeństwo – Kultura-Wychowanie” pod
         redakcją Jana Papieża

  • Authors: Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Astrid Męczkowska-Christiansen
   Pages: 143 - 148
   PubDate: 2018-12-10
   DOI: 10.26881/ae.2018.15.11
    
 • Sprawozdanie z Konferencji Naukowej zorganizowanej z okazji
         Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej (1958 – 2018)

  • Authors: Elżbieta Gorloff
   Pages: 149 - 153
   PubDate: 2018-12-10
   DOI: 10.26881/ae.2018.15.12
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 18.207.134.98
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-