for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Similar Journals
Journal Cover
Edukacyjna Analiza Transakcyjna
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2299-7466
Published by Jan Długosz University in Częstochowa Homepage  [2 journals]
 • Od redakcji

  • Authors: Zbigniew Łęski; dr
   Pages: 9 - 11
   PubDate: 2018-12-30
    
 • Process Communication Model – skuteczne narzędzie
         wspierające edukację

  • Authors: Agnieszka Woś-Szymanowska; mgr
   Pages: 15 - 26
   Abstract: W artykule zaprezentowano rozwój koncepcji driverów Taibiego Kahlera (1975, s. 280–284)i wykazano jej użyteczność w edukacji. Na bazie pracy nad driverami rozwinął się koncept adap-tacji osobowości (Joines, Stewart, 2002, s. 4–5) oraz Process Communication Model (Kahler, 2008, s. 1–30; Collignon, 2017, s. XV–XIX) – kompletny model Taibiego Kahlera pozwalający na ocenę osobowości. Model ten pokazuje, w jaki sposób efektywnie komunikować się z uczniami, zależnie od ich struktury osobowości. Pozwala na użycie właściwych drzwi kontaktu, umożliwiających zbudowanie porozumienia (Ware, 1983, s. 11–12, 18). Kluczowe jest rozpoznanie typu bazowego oraz fazy, tj. obecnie doświadczanego typu. Pozwala to na dobór najefektywniejszego kanału komunikacji oraz rozpoznanie kluczowych potrzeb psychologicznych i uwzględnienie ich w procesie nauczania i motywowania (Kahler, 2008, s. 45–81, 111–116; Collignon, 2017, s. 190–192).
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.01
    
 • Głody rozpoznania, gry i uczenie się w grupach

  • Authors: Piotr Jusik; mgr
   Pages: 27 - 36
   Abstract: Zaspokajanie psychologicznego głodu rozpoznania u uczniów odgrywa kluczową rolę w usprawnianiu efektów uczenia się oraz w rozwijaniu umiejętności emocjonalnych grup edukacyjnych. Nauczyciele oraz trenerzy mogą świadomie obdarzać uczniów znakami rozpoznania, biorąc pod uwagę kulturę grupy oraz tworząc przyjazne środowisko poprzez swoje pozytywne zachowanie. Uczniowie, których głód rozpoznania jest niezaspokojony, wykazują tendencję do zapraszania do gier psychologicznych. Nauczyciele mogą odpowiednio reagować, podkreślając opcje związane z Trójkątem Dramatycznym. Ponadto koncepcje AT są bardziej skuteczne, gdy są stosowane w kontekście relacji, ponieważ w przeciwnym razie interwencje stają się bezowocnym, uproszczonym i schematycznym przedsięwzięciem. W niektórych grupach pojawia się zjawisko „zablokowanej roli”, gdy jeden członek grupy reprezentuje problem, którego kolektywnie unikają inni członkowie. Gdy zostanie to uświadomione, grupa może rozwijać się dalej. Jednakże w środowisku edukacyjnym jest to interwencja stosunkowo psychodynamiczna i bardziej zalecane jest zapewnienie uczniom odpowiednich przyzwoleń rozwojowych, które będą wspierać ich wzrost i rozwój.
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.02
    
 • Edukacyjny i komunikacyjny kontekst koncepcji „drzwi kontaktu”

  • Authors: Aleksandra Klupś; mgr
   Pages: 37 - 47
   Abstract: W artykule zaprezentowano innowacyjne spojrzenie na style uczenia się i style komunikacji, dzięki którym można poprawić efektywność działań edukacyjnych i wychowawczych w procesie edukacyjnym oraz udoskonalić sposób prowadzenia rozmowy z rodzicami. Autorka odnosi się do badań naukowych, wskazujących na niską zasadność uznania skuteczności podziału uczniów wg tzw. stylów uczenia się. Zamiast nich proponuje wykorzystanie jednej z koncepcji analizy transakcyjnej – pól kontaktu, opisanych po raz pierwszy przez P. Ware’a, ujętych również w koncepcji adaptacji osobowości T. Kahlera. Artykuł przedstawia samą koncepcję pól kontaktu oraz jej przełożenie na praktykę edukacyjną: metody rozpoznawania preferowanych pól kontaktu u poszczególnych uczniów i rodziców oraz praktyczne przykłady wykorzystania koncepcji jako metody indywidualizacji pracy z uczniami.
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.03
    
 • Korepetycje w podejściu relacyjnym: uczenie się i nauczanie jako proces
         terapeutyczny. Refleksja w oparciu o model analizy transakcyjnej

  • Authors: Agata Szekiełda; mgr
   Pages: 49 - 60
   Abstract: W artykule przedstawiono osobistą refleksję na temat korepetycji, będących procesem uczeniai nauczania. Prywatne lekcje matematyki można postrzegać nie tylko jako prosty proces przekazywania wiedzy uczniowi, ale także jako proces terapeutyczny, co jest mniej popularnym podejściem. Efekt terapeutyczny opiera się na rozwiniętej między nauczycielem i uczniem relacji, która zapewnia zarówno bardziej efektywne zdobywanie wiedzy, jak i korektywne doświadczenie. Artykuł prezentuje wybrane aspekty tego procesu, w odniesieniu do podstawowych koncepcji w analizie transakcyjnej, takich jak model 5P Clarke, model funkcjonalny i strukturalny, analiza transakcji, zakazy i przyzwolenia. Rozważany jest kontrakt zawierany w ramach korepetycji, jak również pewne wątpliwości etyczne dotyczące podejścia relacyjnego w trakcie lekcji.  Jako ilustracje podano wiele przykładów z osobistej praktyki autorki.
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.04
    
 • Archetyp wojownika i zwycięzcy w działaniach edukacyjnych i
         wychowawczych

  • Authors: Włodzimierz Świątek; dr
   Pages: 61 - 82
   Abstract: W artykule autor opisuje i analizuje wzorce archetypowe wojownika i zwycięzcy w kontekście działań edukacyjnych i wychowawczych. Odwołując się do przykładu trenera i nauczyciela Kena Cartera, przeprowadza pogłębioną analizę jego zachowań, emocji i działań, które towarzyszyły mu podczas wieloletniej pracy z młodzieżą licealną Richmond High School w Kaliforni. Przykład ten jest najważniejszą częścią analizy, gdyż ilustruje proces utożsamiania się z rolami archetypowymi wojownika i zwycięzcy i pokazuje ich praktyczne zastosowania w wydarzających się realnie sytuacjach. Poza tym autor, odwołując się do bogatej literatury przedmiotu z zakresu antropologii kulturowej, psychologii i pedagogiki oraz do koncepcji analizy transakcyjnej, próbuje ukazać wspomniane wzorce archetypowe w szerszym kontekście kulturowym, społecznym i wychowawczym.
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.05
    
 • Zastosowanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach we wzmacnianiu
         stanu Ja-Dorosłego

  • Authors: Katarzyna Klimkowska; dr hab. prof. UMCS
   Pages: 85 - 98
   Abstract: Z perspektywy analizy transakcyjnej człowiek, aby móc funkcjonować i rozwijać się optymalnie, powinien dysponować właściwie ukształtowanymi, pozostającymi w równowadze trzema stanami osobowości – wewnętrznym Rodzicem, Dorosłym i Dzieckiem. Przy czym o równowadze tej w przeważającej mierze decyduje wewnętrzny Dorosły. Celem artykułu jest ukazanie punktów wspólnych analizy transakcyjnej i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach jako orientacji pracy pomocowej i edukacyjnej z osobą dorosłą oraz możliwości włączania zasobów obu podejść w pracy nad osiąganiem przez klientów celów życiowych poprzez wzmacnianie stanu Ja-Dorosły. Wykorzystywanie w pracy z klientem technik AT i PSR sprzyja wzmacnianiu i aktualizowaniu potencjału i sprawczości osoby, co przekłada się na poczucie satysfakcji, zadowolenia i szczęścia.Przedstawione w niniejszym opracowaniu propozycje wykorzystywania AT i PSR we wzmacnianiu stanu Ja-Dorosłego odzwierciedlają doświadczenia pomocowe autorki w tym zakresie.
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.06
    
 • Transakcyjne aspekty wulgaryzacji języka

  • Authors: Dorota Pankowska; dr hab. prof UMCS
   Pages: 99 - 118
   Abstract: Artykuł poświęcony jest problemowi wulgaryzacji języka, który znacznie się nasilił w ostatnich kilkudziesięciu latach. Celem autorki było przyjrzenie się przekazom językowym zawierającym wulgaryzmy z perspektywy wybranych koncepcji analizy transakcyjnej. Zgromadziła materiał badawczy w postaci opisów 200 codziennych sytuacji, w których zostały użyte słowa i zwroty wulgarne. Dokonała analizy treści tych wypowiedzi (jakościowej z wykorzystaniem wskaźników ilościowych), starając się określić przede wszystkim aktywność stanów Ja nadawców w odniesieniu do funkcji stosowanych wulgaryzmów oraz ich pozycje życiowe w ujawnionych sytuacjach. Ponadto przyjrzała się wulgaryzmom jako nośnikom znaków rozpoznania i umniejszeń. Interpretacje wyników badań wskazują z jednej strony na zróżnicowany charakter wypowiedzi wulgarnych,z drugiej – na ich znaczenie dla relacji interpersonalnych i dla samego nadawcy wypowiedzi. Wnioski z przeprowadzonych analiz skłaniają do dalszych eksploracji tego pola badawczego w perspektywie analizy transakcyjnej.
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.07
    
 • Rodzaje transakcji pomiędzy asystentami rodziny a klientami

  • Authors: Izabela Krasiejko; dr hab. prof. UJD
   Pages: 119 - 131
   Abstract: Głównym zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie jej w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz pomoc w polepszeniu standardu życia tak, aby środowisko wychowawcze rodzin sprzyjało prawidłowemu rozwojowi dzieci. Wiąże się to często z poszukiwaniem rozwiązań trudnych sytuacji życiowych oraz motywowaniem do konstruktywnych zmian. Asystent rodziny powinien prowadzić z klientem dialog w taki sposób, aby wytwarzać relację współpracy i chęć do działania na rzecz domu i rodziny. Celem niniejszego artykułu jest określenie, jakie transakcje zachodzą pomiędzy asystentami rodziny a klientami. Wykorzystałam model stanów Ja do analizy sekwencji transakcji.
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.08
    
 • Wykorzystanie analizy transakcyjnej w badaniach mediów
         społecznościowych

  • Authors: Zbigniew Wieczorek; dr
   Pages: 133 - 159
   Abstract: Technologia Big Data daje możliwość analizowania w tym samym czasie ogromnej ilości wpisów internetowych pod kątem występujących słów i zwrotów. Odpowiedni dobór słów kluczowych może pozwolić na uzyskanie wyników podobnych do badań ankietowych, ale na dużo większą skalę, niż jest to zazwyczaj możliwe. Teoria analizy transakcyjnej umożliwia stworzenie zestawuwypowiedzi, zwrotów czy zachowań, których występowanie pozwala na stworzenie portretu psy- chologicznego użytkownika Internetu. Niniejszy artykuł pokazuje próbę wykorzystania języka analizy transakcyjnej w badaniu portali społecznościowych.
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.09
    
 • Psychopedagogika poznania i myślenia, czyli o związkach koncepcji
         poznawczych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 3)

  • Authors: Jarosław Jagieła; dr hab. prof. UJD
   Pages: 163 - 191
   Abstract: Artykuł dotyczy psychologii poznawczej oraz różnych procedur stosowanych w terapii. W pedagogice podejście poznawcze zaowocowało pedagogiką kognitywną oraz konstruktywistyczną. Wykazano związki między psychologią poznawczą a analizą transakcyjną. Perspektywy dla obecności podejścia poznawczego w edukacyjnej analizie transakcyjnej należy wiązać z docenieniem roli i znaczenia stanu Ja-Dorosły w nauczaniu i uczeniu się.
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.10
    
 • Rola sztuki programowania w kształceniu informatycznym

  • Authors: Zbigniew Ledóchowski; dr
   Pages: 195=207 - 195=207
   Abstract: Artyzm czy rzemiosło' Jakże często to pytanie można odnieść do nauczania informatyki w szkole. Przy czym nie chodzi tylko o przykłady oczywiste, związane z tworzeniem grafiki komputerowej czy projektowaniem witryn WWW, gdzie oprócz rzemieślniczej znajomości narzędzi informatycznych pojawia się wątek kreatywności, zmysłu artystycznego ucznia. Warto przejrzeć się choćby umiejętnościom związanym z myśleniem algorytmicznym i programowaniem, bardzoważnym wobec właśnie wprowadzanych zmian programowych w nauczaniu informatyki. Dziś programowanie, także wobec bogactwa narzędzi, ale przede wszystkim w związku z inwencją ucznia,daje pełne pole do ujawnienia niekonwencjonalnych pomysłów, oryginalnego sposobu myślenia, nieszablonowych rozwiązań. Słowem, może być sztuką wbrew niekiedy kojarzącemu się z rzemiosłem słowu kodowanie.
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.11
    
 • Smartfon jako pomoc dydaktyczna oraz narzędzie komunikacji z uczniami

  • Authors: Beata Bogusławska-Kręgiel; mgr
   Pages: 209 - 220
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pozytywnych aspektów wykorzystania przez uczniów smartfonów. Większość publikacji dotyczy zagrożeń płynących z niewłaściwego i nadmiernego ich użytkowania, kilka z nich jest tu cytowanych. Dzisiejsza młodzież, wychowana na mediach społecznościowych, życie w sieci traktuje na równi z realnym, szkoła, która tego nie zauważa, przestaje być atrakcyjna. W artykule opisuję swoje doświadczenia jako nauczyciela matematyki, który stara się odnaleźć w świecie swoich uczniów. Przytaczam zarówno wyniki badania ankietowego, jak i wnioski z doświadczeń. Badania przeprowadzałam na grupie licealistów. Polegały one na nawiązaniu trwałej relacji z uczniami w mediach społecznościowych i wykorzystaniu ichdo komunikacji oraz udzielania pomocy w nauce. Drugim aspektem było wykorzystanie możliwości smartfonu bezpośrednio na lekcji jako źródła informacji (Internet), narzędzia zastępującego kserokopiarkę (zdjęcia zadań) oraz jako pomoc dydaktyczną, w postaci różnorodnych darmowych aplikacji matematycznych. W publikacji przedstawiam różne aplikacje, porównuję ich możliwości oraz opisuję wrażenia uczniów i własne na temat pracy z telefonem.    
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.12
    
 • Edukacja przez sztukę: artysta w szkole

  • Authors: Małgorzata Minchberg; mgr
   Pages: 221 - 232
   Abstract: W nowoczesnej edukacji nauczanie przez sztukę i doświadczenie wypiera naukę przez zapamię- tywanie. Działania na styku sztuki i nauki (wg teorii STEAM) prowadzone przez artystów w polskich szkołach są tego przykładem. Działający od 2016 program Centrum Edukacji Obywatelskiej p.n. Rezydencje Artystyczne. Sztuka Zaangażowania wpisuje się w nowe trendy edukacyjne, gdzie działania twórcze i sztuka prowadzą do nabywania wiedzy i umiejętności w przeróżnych kierunkach. W wyniku doświadczeń jednej z rezydujących artystek i grupy nastolatków z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 w Radości został wypracowany pewien model współpracy pomiędzy artystą a szkołą, zgodny z nowymi trendami pedagogiki, który zostanie przedstawiony w tym artykule. Celem opisanych działań było wprowadzenie do systemu edukacji przez osobę artysty-edu-katora konektywnych i twórczych metod, które poprowadziły uczestników do współdziałania sta- nów Ja. W pierwszym podrozdziale autorka nakierowuje na główną korzyść, którą uczestnicy uzyskująpodczas udziału w tego typu projektach artystyczno-edukacyjnych, gdzie proces twórczy prowadzi do holistycznego rozwoju i poszerza spektrum postrzegania otaczającego świata. Następnie wyeksponowano zasoby, które wnosi artysta w tym procesie, odpowiadając na zaobserwowane, wielopłaszczyznowe potrzeby grupy nastolatków. W kolejnych częściach artykułu przedstawiono najważniejsze środki edukacyjne i narzędzia sztuki użyte w trakcie zainicjowanego procesu, przy czym wyodrębniono „współpracę międzyśrodowiskową” w osobnym podrozdziale, jako fundamentalny element tego typu działania.
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.13
    
 • Projekt STEM dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – innowacja
         pedagogiczna z nowymi technologiami w szkole

  • Authors: Małgorzata Biszczuk; mgr
   Pages: 233 - 246
   Abstract: W artykule przedstawiono zagadnienia związane z nowymi technologiami, opisano rolę nauczyciela w nowoczesnej szkole oraz to, jakie kompetencje powinien posiadać w zakresie TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna). Omówiono innowację pedagogiczną – projekt edukacyjny STEM Politechniki Warszawskiej przeznaczony dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – i jejwpływ na zwiększenie zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi, inżynierią oraz nowymi technologiami.
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.14
    
 • Edukacja multimedialna w przedszkolach – analiza
         doświadczeń

  • Authors: Sandra Skorza; mgr
   Pages: 247 - 262
   Abstract: W artykule przedstawiono problematykę edukacji multimedialnej w procesie wychowania przedszkolnego, tak istotną wobec szybkiego tempa rozwoju technologii cyfrowych zmieniających świat, a więc także sposoby i kierunki kształcenia na wszelkich szczeblach nauczania. W celu poprawy wiedzy i umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych podczas zajęć z dziećmi przez kadrę pedagogiczną w ww. placówkach, potrzebne było przeprowadzenie szkoleń w formie wykładów i warsztatów. Analiza wyników badań, jakimi objęte były uczestniczki przed i po zakończeniu powyższych szkoleń, wskazała na konieczność wprowadzenia systemowego programu kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego obejmującego naukę z opisanych w niniejszym artykule obszarów technologii cyfrowych.
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.15
    
 • Terapia Pisania Ról

  • Authors: Jarosław Jagieła; dr hab. prof. UJD
   Pages: 265 - 273
   Abstract: Artykuł prezentuje opracowaną w Japonii metodę określaną jako Pisanie Ról (RLT – Role Lettering Therapy), która znajduje liczne zastosowania w psychoterapii oraz poradnictwie. Dzięki swojej poufności jest metodą łatwą w stosowaniu i bezpieczną. Można ją stosować także w połączeniu z analizą transakcyjną, gdzie przeciwdziała podejmowaniu gier psychologicznych, służy od- kontaminowaniu stanów ego, wzmacnia strukturę Ja-Dorosły, zmniejsza obrony i opory klientów. Możne znaleźć również zastosowania pedagogiczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, osłabiając lęki szkolne, wagarowanie oraz przemoc rówieśniczą.
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.16
    
 • Uniwersytet Małego Profesora, czyli analiza transakcyjna w
         przedszkolu i szkole podstawowej

  • Authors: Anna Pierzchała; dr
   Pages: 277 - 278
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.17
    
 • Sprawozdanie z realizacji badań ewaluacyjnych ogólnopolskiego projektu
         „Wychować Człowieka Mądrego”

  • Authors: Adrianna Sarnat-Ciastko
   Pages: 279 - 281
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.18
    
 • [rec.] Krystyna Doroszewicz, Małgorzata Gamian-Wilk, Uległość w
         bliskich relacjach, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, ss. 223

  • Authors: Jarosław Jagieła; dr hab. prof. UJD
   Pages: 285 - 288
   PubDate: 2018-12-30
   DOI: 10.16926/eat.2018.07.19
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 18.207.134.98
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-