for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Acta Humana
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2082-4459 - ISSN (Online) 2449-8491
Published by Wydawnictwo UMCS Homepage  [25 journals]
 • Spis treści

  • Authors: Redaktor Naukowy
   First page: 5
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.5
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Od redakcji

  • Authors: Damian Zubik
   First page: 13
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.13
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • From the Editorial Board

  • Authors: Damian Zubik
   First page: 17
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.17
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Zjawisko zmienności w opisie związków frazeologicznych (na przykładzie
         badań francuskojęzycznych)

  • Authors: Anna Krzyżanowska
   First page: 23
   Abstract: Zmienność utrwalonych struktur językowych może być ujmowana zarówno z perspektywy systemowego opisu związków frazeologicznych, jak i z perspektywy pragmatycznej, tj. ich użycia i funkcjonowania w dyskursie. Przejawia się poprzez zjawisko wariantywności lub jest efektem świadomego naruszenia przez nadawcę ustalonej struktury formalnej i semantycznej związku. Stosowane na frazeologizmach operacje mają istotny walor poznawczy, pokazują bowiem możliwość przekształcania w tekstach związków o różnym stopniu utrwalenia. Nawet w wypadku udosłownienia stałego połączenia lub jego dekompozycji strukturalnej znaczenie idiomatyczne pozostaje w tle, identyfikowane przez odbiorcę dzięki społecznemu utrwaleniu jednostki.
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.23
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Przemiany i przeobrażenia gatunków prasowych na przykładzie wybranych
         tekstów o modzie

  • Authors: Ewa Bulisz
   First page: 39
   Abstract: Artykuł przedstawia przeobrażenia gatunkowe wybranych tekstów dotyczących mody. Autorka prześledziła ukształtowanie kompozycyjne materiałów ukazujących się w prasie kobiecej od wieku XIX, przez wiek XX, aż do współczesności. W aspekcie pragmatycznym publikacje modowe adaptują wyznaczniki gatunkowe korespondencji, felietonu, relacji, recenzji czy reklamy. Nie można jednak tej generycznej identyfikacji absolutyzować. Analiza ciągów gatunkowych ze szczególnym uwzględnieniem architektoniki realizujących je tekstów pokazuje, że typowe dla współczesnej prasy układy, czyli gatunki w formie kolekcji złożone ze wzmianek (stowarzyszonych z materiałem ikonograficznym) nie są redakcyjną nowością. Wprost przeciwnie – mają długą tradycję. Kolejna różnica w stosunku do współczesności dotyczy bogactwa genologicznego tekstów o modzie. W przeszłości o ich ukształtowaniu decydowały dwa schematy: gatunek w formie kolekcji złożony ze wzmianek oraz kolekcja gatunków z dominującą korespondencją.
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.39
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Blog – gatunek w formie kolekcji czy kolekcja gatunków'

  • Authors: Sara Akram
   First page: 61
   Abstract: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na zawarte w tytule pytanie – czy blog można uznać za gatunek w formie kolekcji czy za kolekcję gatunków. Podstawę badawczą dla rozważań teoretycznych stanowi blog Jacka Kłosińskiego (klosinski.net). W pierwszej części artykułu zreferowano historię pojęcia kolekcji w refleksji naukowej. Zostały tu uwzględnione najważniejsze nazwiska badawcze i prace: Lwa Wygotskiego, Jeana Piageta, Anny Wierzbickiej, Jerzego Bartmińskiego, Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej oraz Marii Wojtak. Pojęcie kolekcji do lingwistyki przeniesiono z badań psychologicznych nad rozwojem procesu poznawczego człowieka. Dokładnie zdefiniował je Bartmiński, natomiast na grunt szczegółowych analiz przeniosła Niebrzegowska-Bartmińska, operacjonalizując je do badań nad tekstami ustnymi. Z kolei na płaszczyznę rozważań genologicznych pojęcie kolekcji wprowadziła Wojtak, przedstawiając koncepcję dwóch nowych form genologicznych – gatunku w formie kolekcji oraz kolekcji gatunków. Mogą być one bardzo pomocne w analizie gatunkowej blogu, który jest złożoną i niejednorodną formą wypowiedzi.Autorka przedstawia analizę struktury blogu Kłosińskiego, z uwzględnieniem kwestii delimitacyjnych oraz problemu rozłożenia funkcji poszczególnych komponentów i funkcji całościowej, ustala również relacje między elementami składowymi blogu, aby sprawdzić, w jakim stopniu jest on strukturą wewnętrznie uporządkowaną i spójną. Stwierdza, że blog, choć nie spełnia jednak warunków, jakie gatunkowi w formie kolekcji stawia Wojtak, to jest wieloskładnikowym, heterogenicznym gatunkiem, którego postać może być modyfikowana dzięki możliwościom technologicznym.
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.61
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Różnorodność systemów, światów przedstawionych i onimii w Role
         Playing Games

  • Authors: Patrycja Herbut
   First page: 73
   Abstract: Artykuł dotyczy systemów RPG, światów przedstawionych oraz onimii w grach tego typu. Przedłożono nie tylko historię gier role-playing, lecz także opisano najbardziej znane, a zarazem kluczowe systemy RPG. W artykule wyjaśniono również, czym są gry RPG, jakie elementy składają się na rozgrywkę, np. kim jest Mistrz Gry lub co to jest sesja. Na przykładzie imion z gry Kroniki Fallathanu autorka wskazała, w jaki sposób gracze tworzą miana swoich postaci.
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.73
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • „Jak na kresach to się żyło!” – relacje intertekstualne między
         Chartem watażki a Mohortem

  • Authors: Magdalena Chołojczyk
   First page: 89
   Abstract: Artykuł bada skomplikowane związki między gawędą Mieczysława Romanowskiego a najwybitniejszym dziełem Wincentego Pola. Pozwala to na nowe, bardziej przychylne, spojrzenie na twórczość gawędową autora Łużeckich i zwrócenie uwagi na to, jak różnorodne potrafiły być źródła jego natchnienia.Bezpośrednią inspiracją do napisania Charta watażki z pewnością była dla poety lektura Mohorta. Utwór nie jest jednak biernym naśladownictwem, Romanowski zaczerpnął bowiem z rapsodu rycerskiego Pola to, co już wcześniej pobudzało wyobraźnię twórców krajowych: przypominający o czasach wielkości Rzeczpospolitej mit Kresów oraz zwrot ku wyidealizowanej szlacheckiej przeszłości, który zaowocował w XIX wieku popularnością gatunku gawędy prozatorskiej i wierszowanej. W Charcie watażki Romanowski jest bliższy utrwalonemu modelowi gawędy niż Pol, który z kolei wpisując w swój utwór heroizację, stworzył gawędowy rapsod rycerski. Wykorzystanie narzędzi metodologii postkolonialnej do przyjrzenia się nie tylko temu, ale i innym utworom poety pozwala dostrzec, że obraz Kresów, jaki odnajdziemy w jego dziełach, nie jest wynikiem jedynie inspiracji Mohortem, a raczej częścią XIX-wiecznego dyskursu..
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.89
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Steampunk i romantyzm – Czterdzieści i cztery Krzysztofa
         Piskorskiego

  • Authors: Damian Zubik
   First page: 103
   Abstract: Zamiarem artykułu jest próba odczytania powieści Czterdzieści i cztery Krzysztofa Piskorskiego poprzez przyjrzenie się jej funkcjonowaniu w ramach steampunku. W tym celu prześledzone zostały występujące w utworze elementy tego podgatunku oraz sposób realizacji jego podstawowych założeń. Ponadto tekst skupia się na ukazaniu odwołań do tradycji romantycznej, jakie dokonują się na różnych poziomach powieści. Obie z wymienionych płaszczyzn zostają do siebie odniesione. Pozwala to ujrzeć obecne w Czterdzieści i cztery połączenie steampunku z tradycją romantyczną z obu perspektyw, a także zgłębić, dlaczego melanż ten przyniósł pisarzowi taki sukces czytelniczy. Istotne dla badań jest osadzenie utworu w kontekstach: literatury fantastycznej, teorii paradygmatu romantycznego Marii Janion oraz kultury popularnej.
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.103
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • „Igrałem we śnie wokół zasadzek przeznaczenia” – o toposie
         theatrum mundi w dramatach Edwarda Leszczyńskiego

  • Authors: Angelika Moskal
   First page: 119
   Abstract: Atlantyda i Jolanta Edwarda Leszczyńskiego to utwory sceniczne, realizujące charakterystyczny dla dramatów symbolicznych Maurice’a Maeterlincka topos theatrum mundi. Motyw świata jako teatru w dramaturgii belgijskiego pisarza ściśle łączył się z teorią, że istnienie człowieka kształtuje tajemnicze Przeznaczenie. Leszczyński mocy tej przeciwstawił potęgę bogów, dzielących się na przeciwstawne sobie siły, wyrażające ambiwalentne wartości. Podczas gdy boskie ingerencje są w dramatach Leszczyńskiego przedstawione w sposób dość bezpośredni, o Przeznaczeniu mówi się w nich subtelnie. Jego rola aktualizuje się w formie podszeptów intuicji bohaterów.
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.119
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Antysemityzm oraz totalitaryzm w świetle twórczości dramatycznej
         Antoniego Słonimskiego i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

  • Authors: Martyna Ujma
   First page: 137
   Abstract: Tematem niniejszego artykułu jest sposób przedstawiania i kreowania nazistowskich praktyk antysemickich i działań totalitarnych przez autorów międzywojennej satyry. Przedmiotem analizy uczyniono komedie Rodzina Antoniego Słonimskiego oraz Mrówki i Baba-Dziwo Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Ujęcie pokazuje, że zagrożenia ze strony ustrojów totalitarnych, w tym szczególnie nazizmu, odczuwano już na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku.
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.137
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Dialektyka czasu i przestrzeni a kondycja duchowa „ja” lirycznego w
         wierszu Мне что ни ночь – то море бреда…
         Warłama Szałamowa

  • Authors: Małgorzata Kulikowska
   First page: 153
   Abstract: W artykule poddano refleksji poezję Warłama Szałamowa, która w dalszym ciągu pozostaje na marginesie zainteresowań literaturoznawców badających twórczość autora Opowiadań kołymskich. Zanalizowana została kategoria czasu oraz przestrzeni w wierszu Мне что ни ночь – то море бреда… z cyklu Torba listonosza (Сумка почтальона). W toku badań poszczególnych motywów, z uwzględnieniem kontekstu historycznego (Gułag Anne Applebaum) oraz literackiego (Jeden dzień Iwana Denisowicza Aleksandra Sołżenicyna, Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego), a także refleksji teoretyczno-literackiej i filozoficznej (Michaiła Bachtin, Jurija Łotman, Henriego Bergson, Gastona Bachelard, Gilberta Duranda) wykazano, że utwór jest w istocie obrazem poetyckim, w którym istotną rolę odgrywają elementy akwatyczne. Obraz ten jest metaforą kondycji człowieka w rzeczywistości łagrowej. Analiza kategorii czasu oraz przestrzeni tworzących kilka chronotopów wykazała, że kondycja człowieka w każdym z nich jest zróżnicowana; jest determinowana przez dwa zasadnicze czynniki: wspomnienia (przeszłość) i wewnętrzną siłę witalną (ukierunkowanie ku przyszłości).
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.153
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Między teorią a praktyką przekładu. O tłumaczeniu jednego wiersza
         Charlesa Baudelaire`a

  • Authors: Karolina Szymczak
   First page: 167
   Abstract: Tematem artykułu stało się porównanie wiersza Charlesa Bauelaire’a Femmes damnées (Potępione) oraz jego dwu tłumaczeń: autorstwa Kazimiery Zawistowskiej i Bohdana Wydżgi. Opis różnic, wynikających z odmiennej wrażliwości poetyckiej tłumaczy oraz ich uwikłań genderowych, zostaje poprzedzony krótką informacją na temat wpisanych w kontekst współczesnych teorii przekładoznawczych sposobów kształtowania relacji między dziełem oryginalnym i tłumaczonym. Choć utwór Zawistowskiej nie jest tak wierny francuskiemu oryginałowi jak tekst Wydżgi, to przewyższa go pod względem artystycznym. Przyjęte w artykule tło badań kulturowych, w którego obrębie istotną rolę zyskuje kategoria płci, umożliwia odnalezienie w przekładzie młodopolskiej poetki typowej dla tej twórczości specyfiki „głosu kobiecego”. Jej wersję tłumaczenia można uznać za rodzaj manifestu kobiecej seksualności i kobiecych doświadczeń ciała, zmysłowej miłości oraz cierpienia.
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.167
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Dlaczego Tushman jest śmieszny' Polska wersja powieści dla
         młodzieży pt. „Wonder” R. J. Palacio jako przykład uczciwego
         tłumaczenia

  • Authors: Jerzy Skwarzyński
   First page: 183
   Abstract: Uczciwe tłumaczenie to takie, którego rezultatem jest tekst docelowy wywołujący u czytelników reakcję zbliżoną do tej powodowanej przez tekst wyjściowy. By temu podołać, tłumacz musi mieć możliwość wykorzystania dowolnych rozwiązań translacyjnych na poziomie jednostkowym i całościowym. Polskie tłumaczenie powieści dla młodzieży Wonder autorstwa R.J. Palacio opracowane przez Marię Olejniczak-Skarsgård jest tego dobrym przykładem. Pojawiające się w niej problemy translacyjne zostały rozwiązane dzięki różnym strategiom. Dzięki połączeniu rozmaitych rozwiązań powstał czytelny przekład, który daje możliwość zareagowania na opowieść i jej elementy tak jak czytelnicy oryginału. Przeprowadzona analiza daje podstawy do badań empirycznych dotyczących stosunku młodych odbiorców do paratekstów.
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.183
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Pomiędzy czytadłem a poradnikiem: heterotopia ośrodków terapii
         uzależnień w powieści detektywistycznej Elizabeth Zelvin Death Will Get
         You Sober

  • Authors: Elżbieta Perkowska-Gawlik
   First page: 195
   Abstract: Celem artykułu jest ukazanie jednego z kierunków rozwoju tradycyjnej powieści detektywistycznej. Zarówno amatorzy, jak i specjaliści z zakresu różnych dziedzin starają się zaadaptować formułę klasycznego kryminału dla propagowania swojej wiedzy. Rezultatem takich poczynań są powieści, które oprócz wciągnięcia czytelnika w fascynujący proces rozwiązywania zagadki kryminalnej, prezentują zagadnienia związane z pracą bądź zainteresowaniami autora.Półki księgarskie pełne są poradników przedstawiających metody pokonywania różnorakich problemów trapiących współczesne społeczeństwo, jednakże trafiają one do wąskiego grona odbiorców zainteresowanych konkretnym zagadnieniem. Doceniając ogromną popularność kryminałów, Elizabeth Zelvin, znana i ceniona specjalistka w dziedzinie terapii uzależnień, postanawia użyć formuły klasycznej powieści detektywistycznej w celu przybliżenia szerszemu gronu czytelników zasad pracy z osobami cierpiącymi na chorobę alkoholową. Szczegółowa prezentacja heterotopii (‘innych przestrzeni’), do których wstęp mają jedynie chorzy, współuzależnieni i terapeuci, zgrabnie wpleciona w intrygę kryminalną, czyni Death Will Get You Sober spektakularnym przykładem hybrydyzacji konwencji tradycyjnego kryminału.
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.195
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Różnorodne aspekty Inności czarnego charakteru w cyklu powieści J.K.
         Rowling Harry Potter. Prolegomena

  • Authors: Agata Łukasiewicz
   First page: 207
   Abstract: Artykuł przedstawia różnorodne aspekty Inności zawarte w cyklu powieści Harry Potter, skupiając się na czarnym charakterze – Lordzie Voldemorcie. Pisząc o Inności bohatera, autorka tekstu ma na myśli interferencję uruchomionych przez niego sił, które zakłócają ustalony w przedstawionym świecie porządek. Skłonności, czyny oraz cele postaci stanowią zagrożenie dla dwóch płaszczyzn, z którymi ma styczność – magiczną i nie-magiczną. Łączy w sobie cechy, które są znane i obce innym: jednocześnie jest i nie jest istotą ludzką. Ponadto artykuł przedstawia dynamiczną naturę Inności czarnego charakteru. Wraz z rozwojem wydarzeń postać przechodzi metamorfozę i ewoluuje w swojej Inności ukształtowanej w obrębie trzech podstawowych sfer dotyczących imienia, ciała i duszy. Jest to szczególnie dostrzegalne w aspekcie jego życia i umierania. By uniknąć przerażającej go śmierci, bohater decyduje się rozszczepić duszę na kilka części (Horkruksy). Zabieg ten ma na celu zapewnienie mu nieśmiertelności. W efekcie zarówno jego dusza, jak i ciało zostają zniszczone. Niemniej jednak, nie umiera on całkowicie. Mimo że Voldemort pozostaje obecny w świecie żywych, nie jest ani człowiekiem, ani duchem. Koncepcja duszy czarnego charakteru wskazuje na jej niezależność od ciała. Po swoim upadku Voldemort wstępuje w ciała innych osobników, które są jego przejściowymi Horkruksami. Wykorzystując ich posłuszeństwo, manipuluje nimi, by odzyskać swoją utraconą siłę i ciało. Ogólnie rzecz ujmując: to nieumiejętność kochania dowodzi jego Inności.
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.207
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Idealizacja, hiperbolizacja, mitologizacja. Różne sposoby kreowania
         stereotypowych wizji japońskości w narracjach fanowskich i
         podróżniczych

  • Authors: Agnieszka Kiejziewicz
   First page: 219
   Abstract: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie różnorodności sposobów kreowania stereotypów japońskości w relacjach podróżniczych i fanowskich, ze szczególnym naciskiem na publikacje dostępne polskiemu czytelnikowi. Autorka wychodzi od przywołania powodów opierania wyżej wymienionych narracji na stereotypach kulturowych oraz zwięzłego przytoczenia genezy zjawiska w literaturze światowej. W kolejnych częściach artykułu opisuje zjawisko „pułapki porównań”, dającej się zaobserwować w relacjach podróżniczych traktujących o spotkaniu z Innym. Jako główne przykłady analizy autorka przywołuje fabularyzowaną narrację Powrót niedoskonały Marcina Bruczkowskiego oraz publikacje Joanny Bator.
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.219
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Truskawiec - dzieje kresowego uzdrowiska na tle różnorodności
         kulturowej i etnicznej Małopolski Wschodniej

  • Authors: Ireneusz Jasiuk
   First page: 231
   Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie zarysu dziejów uzdrowiska Truskawiec, z wykorzystaniem m.in. materiałów naukowych, przedwojennej prasy czy pocztówek pochodzących ze zbiorów własnych. Omówione zostały następujące aspekty: historia miejscowości od dziejów najdawniejszych po czasy współczesne, zarys dwóch wybitnych postaci związanych z Truskawcem – Kazimierza Pelczara i Rajmunda Jarosza– a także sławnych gości tego miejsca. Dużo uwagi poświęcono latom 1918–1939. 
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.231
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Regionalizm w refleksji o literaturze – historia idei i
         źródeł

  • Authors: Magdalena Chołojczyk
   First page: 249
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.249
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Transgraniczność a regionalizm. Propozycja dyskursu

  • Authors: Damian Zubik
   First page: 257
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.257
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Wokół Szkiców o dojrzałości, kulturze i szkole. Refleksje, badania,
         inspiracje

  • Authors: Edyta Wójcicka
   First page: 265
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.265
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej studencko-doktoranckiej konferencji
         naukowej z okazji 25-lecia Filologii Ukraińskiej na UMCS

  • Authors: Ganna Kucherevych, Anna Mikiciuk
   First page: 273
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.273
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 • Nowe spojrzenie na kulturę' Sprawozdanie z VII konferencji
         popularno-naukowej Gawędy o kulturach

  • Authors: Magdalena Wołoszyn
   First page: 277
   PubDate: 2018-08-20
   DOI: 10.17951/ah.2017.8.277
   Issue No: Vol. 8 (2018)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.91.121.255
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-