for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Similar Journals
Journal Cover
TEKA of Political Science and International Relations
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1896-8279 - ISSN (Online) 2544-5103
Published by Wydawnictwo UMCS Homepage  [25 journals]
 • Spis treści

  • Authors: Redaktor Naukowy
   Pages: 5 - 6
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.17951/teka.2018.13.1.5-6
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2018)
    
 • Wstęp

  • Authors: Redaktor Naukowy
   Pages: 7 - 9
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.17951/teka.2018.13.1.7-9
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2018)
    
 • Zmiana konstytucji w Polsce: od dogmatyzmu do empirii

  • Authors: Marek Jarentowski
   Pages: 11 - 23
   Abstract: W niniejszym artykule na podstawie inicjatyw o zmianie Konstytucji RP z 1997 r. zgłoszonych do Sejmu do 2017 r. autor odpowiada na pytanie, dlaczego czasem dochodzi do zmiany jej zapisów, a czasem nie. Wyniki w umiarkowanym stopniu potwierdzają hipotezę stwierdzającą, że im projekt posiada więcej z czterech cech: 1) nie dotyczy przepisów określających reguły gry między aktorami politycznymi współdecydującymi o zmianie konstytucji, 2) zaspokaja społeczne poczucie sprawiedliwości, 3) nie powoduje istotnego przesunięcia finansowo-majątkowego w krótkiej perspektywie czasowej, 4) jest inicjowany lub wspierany przez wpływową grupę interesów – tym ma większe szanse na uchwalenie (mierzone etapem, do którego doszedł w postępowaniu ustawodawczym w Sejmie i odsetkiem głosów).
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.17951/teka.2018.13.1.11-23
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2018)
    
 • Inicjatywa Prezydenta Andrzeja Dudy w przedmiocie zmiany Konstytucji

  • Authors: Bożena Dziemidok-Olszewska, Marta Michalczuk-Wlizło
   Pages: 25 - 34
   Abstract: Celem artykułu jest prezentacja i ocena inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy w temacie zmiany Konstytucji, z którą wystąpił 3 maja 2017 r. Ukazano działania i wystąpienia prezydenta w tym zakresie w ubiegłym roku oraz problemy z tym związane. Kontrowersje dotyczące prezydenckiej inicjatywy podzielono na prawne i polityczne. Prawne to regulacja instytucji referendum w Konstytucji z 1997 r., polityczne wynikają z opinii i koncepcji partii i obywateli na temat konstytucji i referendum w jej sprawie.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.17951/teka.2018.13.1.25-34
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2018)
    
 • Regulacje konstytucyjne dotyczące samorządów terytorialnych na tle
         ujęcia historycznego w Polsce

  • Authors: Jacek Wojnicki
   Pages: 35 - 47
   Abstract: Autor w niniejszym artykule podejmuje analizę obecnych regulacji konstytucyjnych odnoszących się do kwestii władz samorządowych na tle polskich konstytucji. Zaprezentowanie ewolucji polskiego modelu samorządności lokalnej ma służyć ukazaniu procesu formowania się instytucji i praktyki politycznej dotyczącej administracji samorządowej. Wskazano jednocześnie na spory polityczne i doktrynalne dotyczące organizacji i zasad działania polskiego samorządu – szczególnie ta uwaga odnosi się do szczebla regionalnego i powiatowego.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.17951/teka.2018.13.1.35-47
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2018)
    
 • Struktura i skład legislatywy w pozaparlamentarnych projektach
         Konstytucji RP ogłoszonych w latach 1997–2017

  • Authors: Krystyna Leszczyńska
   Pages: 49 - 58
   Abstract: Wejście w życie postanowień Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. wpłynęło niewątpliwie na wyciszenie dyskursu (prowadzonego od 1990 r.12) na temat potrzeby reformy parlamentu, w tym przede wszystkich jego struktury (jedna czy dwie izby') oraz ograniczenia liczby parlamentarzystów jako czynnika gwarantującego – w założeniu autorów tych postulatów – usprawnienie prowadzonych przez niego prac lub zwiększenie oszczędności w finansach publicznych. Jednak spory wokół wyżej wymienionych kwestii, obliczone przede wszystkim na doraźne efekty polityczne, toczyły się nadal, choć z różnym natężeniem i rozłożeniem akcentów. Efektem prowadzonego dyskursu były różnorodne koncepcje zawarte w programach partyjnych, programach wyborczych oraz projektach konstytucji. Jedenaście projektów konstytucji ogłoszonych w latach 1997–2017, ale nigdy niewniesionych do parlamentu, przedstawiły zarówno partie polityczne, jak i politycy na kilkanaście lub kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi 2005 i 2015 r. oraz przed wyborami prezydenckimi w 2010 r. i zarazem na rok przed wyborami parlamentarnymi 2011. Trzy projekty dokumentu przedstawiono w święto Konstytucji 3 maja.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.17951/teka.2018.13.1.49-58
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2018)
    
 • Zmiana Konstytucji marcowej z 1926 r. jako przykład rywalizacji Sejmu
         i Senatu

  • Authors: Tomasz Litwin
   Pages: 59 - 70
   Abstract: W roku 1926 doszło do zmiany Konstytucji z 1921 r., jednym z elementów tego procesu była rywalizacja pomiędzy Sejmem a Senatem. Doszło do niej w związku z próbami Senatu zrównoważenia swojej pozycji względem Sejmu, rywalizacją personalną marszałków obu izb oraz nieprecyzyjnymi przepisami Konstytucji z 1921 r. dotyczącymi jej zmiany. Rywalizacja obu izb zakończyła się ich osłabieniem i wzmocnieniem egzekutywy kontrolowanej przez „Sanację”.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.17951/teka.2018.13.1.59-70
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2018)
    
 • Konwencja stanów na podstawie artykułu V Konstytucji jako szczególna
         forma inicjatywy ludowej w sprawie zmiany Konstytucji w Stanach
         Zjednoczonych Ameryki

  • Authors: Tomasz Wieciech
   Pages: 71 - 83
   Abstract: Zgodnie z postanowieniami artykułu V Konstytucji, konwencja w celu zaproponowania poprawek do Konstytucji jest zwoływana przez Kongres na wniosek dwóch trzecich legislatur stanowych. W dotychczasowej praktyce nigdy nie doszło do zastosowania omawianej procedury. Alternatywny tryb zmiany konstytucji przez zwołanie konwencji przekształcił się na gruncie praktyki ustrojowej w oryginalną formę inicjatywy ludowej w sprawie zmiany dokumentu. Podejmując działania zmierzające do zwołania konwencji, inicjatorzy dążą bowiem najczęściej do wymuszenia na Kongresie uchwalenia stosownej propozycji poprawki do Konstytucji. Skuteczność takiego stosowania trybu konwencji jest niewielka.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.17951/teka.2018.13.1.71-83
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2018)
    
 • Poprawka w amerykańskiej Konstytucji dotycząca wynagrodzenia
         deputowanych

  • Authors: Izabela Kraśnicka, Elżbieta Kużelewska
   Pages: 85 - 95
   Abstract: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki wyróżnia się na tle konstytucji europejskich z kilku powodów. Po pierwsze, jest jedną z najkrótszych konstytucji, biorąc pod uwagę liczbę artykułów. Po drugie, należy do konstytucji sztywnych, trudno zmienianych. Po trzecie, jakiekolwiek zmiany konstytucyjne nie są wprowadzane do jej treści, ale umieszczane w postaci numerowanych poprawek. Po czwarte, od uchwalenia Konstytucji w 1789 r. wprowadzono zaledwie 27 poprawek, z czego ostatnia czekała na wejście w życie 203 lata. Ostatnia poprawka dotyczy zakazu zmiany wysokości uposażenia parlamentarzystów w trakcie kadencji i jest jedną z najciekawszych, biorąc pod uwagę jej kontekst historyczny.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.17951/teka.2018.13.1.85-95
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2018)
    
 • Zasada samorządu lokalnego w brytyjskich projektach konstytucji
         skodyfikowanej

  • Authors: Elżbieta Sadowska-Wieciech
   Pages: 97 - 107
   Abstract: Celem artykułu jest analiza brytyjskich projektów konstytucji skodyfikowanej z perspektywy organizacji, struktury i funkcjonowania władz lokalnych oraz próba odpowiedzi na pytanie o racjonalność dążeń do konstytucjonalizacji zasady samorządu lokalnego w obliczu przeprowadzonych w ostatnich latach reform. Przedmiot rozważań stanowi pozycja ustrojowa brytyjskich samorządów lokalnych oraz możliwości jej ewentualnego umocnienia zarówno przez udzielenie władzom lokalnym wyraźnej konstytucyjnej gwarancji istnienia, jak i za sprawą przekształceń o charakterze ustawowym.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.17951/teka.2018.13.1.97-107
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2018)
    
 • Zmiany w wymiarach polityki ochrony zdrowia

  • Authors: Justyna Kięczkowska
   Pages: 109 - 120
   Abstract: Celem artykułu jest ukazanie wymiarów polityki ochrony zdrowia – głównych celów koniecznych do realizacji przez podmioty odpowiedzialne w ramach tych wymiarów, a przede wszystkim zmian wprowadzanych reformą służby zdrowia rządu Prawa i Sprawiedliwości. Działania obecnego rządu w obszarze ochrony zdrowia jednoznacznie modyfikują system w kierunku Narodowej Służby Zdrowia, której wzór zaczerpnięto z Wielkiej Brytanii, gdzie model ten funkcjonuje od 1948 roku. Modyfikacje dokonywane w polskim systemie z założenia mają na celu usprawnić go, poprawić jego efektywność, a także stworzyć go bardziej przystępnym dla obywateli. Projektowane i wprowadzane przekształcenia sytemu ochrony zdrowia w Polsce, oparte w określonych wymiarach na reformie rządu, zaprowadzają system, który w perspektywie czasu ma realizować zasady powszechnego, niczym nieograniczonego dostępu do świadczeń zdrowotnych na jak najlepszym poziomie.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.17951/teka.2018.13.1.109-120
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2018)
    
 • Droga Timoru Wschodniego do ASEAN – członek trzeciej generacji czy
         wieczny obserwator'

  • Authors: Paweł Soja
   Pages: 121 - 139
   Abstract: W roku 2017 państwa tworzące Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej obchodziły jubileusz 50-lecia powołania do życia wspólnoty. Jednym z bieżących i jednocześnie przyszłych wyzwań stojących przed tą organizacją jest poszerzenie struktur o kolejnych członków, w tym o starający się oficjalnie o przystąpienie do forum współpracy od 2011 r. Timor Wschodni. Celem poniższego artykułu jest przedstawienie relacji panujących pomiędzy wspólnotą ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) a państwem Timor Wschodni z uwzględnieniem jego dotychczasowej ścieżki akcesyjnej oraz ocena mocnych i słabych stron zgłoszonej kandydatury wraz z odpowiedzią na pytanie o implikacje ewentualnego przyjęcia do struktur stowarzyszenia.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.17951/teka.2018.13.1.121-139
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2018)
    
 • Uchodźcy, migranci i bezpaństwowcy w prawie międzynarodowym –
         przegląd aktów prawnych

  • Authors: Tomasz Słapczyński
   Pages: 141 - 153
   Abstract: Artykuł podejmuje próbę ukazania problemu uchodźców i osób migrujących między krajami, jako bardzo ważny aspekt prawa międzynarodowego. Problem, który może generować zyski i straty dla zaangażowanych krajów w wielu obszarach. Razem z napływem osób z zagranicy początkowo rosną wydatki związane z procesem administracyjnym, ale rośnie również potencjalny kapitał ludzki. Zależy to od polityki danego kraju, czy potrafi wykorzystać taki potencjalny kapitał. Czasami zobowiązanie wynikające z prawa międzynarodowego nie wystarcza, aby przekonać społeczeństwo, że przyjmowanie uchodźców jest słuszne. Migracja jest niejako naturalnym procesem występującym pomiędzy krajami. Jest ona generowana różnymi czynnikami. Prawo międzynarodowe pozwala ją uporządkować i sklasyfikować tak, aby jednostki, które we własnym kraju napotykają poważne problemy, mogły spróbować żyć gdzie indziej.
   PubDate: 2018-12-19
   DOI: 10.17951/teka.2018.13.1.141-153
   Issue No: Vol. 13, No. 1 (2018)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 3.84.139.101
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-