for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2451-0491 - ISSN (Online) 2543-9340
Published by Wydawnictwo UMCS Homepage  [25 journals]
 • Strona tytułowa i spis treści

  • Authors: Redaktor Naukowy
   Pages: 3 - 7
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.3-7
    
 • Perspektywy edukacji. Wprowadzenie

  • Authors: Marzena Marczewska
   Pages: 9 - 14
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.9-14
    
 • Literatura jako „głos Innego” w przestrzeni edukacyjnej

  • Authors: Iwona Morawska
   Pages: 17 - 36
   Abstract: Problematyka artykułu nawiązuje do badań nad literaturą i edukacją kulturowo-literacką, które eksponują walory dialogu i interakcji w procesie kształcenia umiejętności lekturowych. Zgodnie z teoretycznymi założeniami znaczącą rolę w tak ujmowanym modelu czytania odgrywa kategoria Innego. Jej stosowanie w odniesieniu do literatury, jako medium otwartego na komunikację i motywującego do wykazywania różnych form aktywności, znajduje potwierdzenie w wielu nurtach współczesnej humanistyki. Sygnalizowana problematyka stanowi źródło inspiracji dla omówionych w tekście przykładów i refleksji edukacyjnych na temat wspierania uczniów – przy udziale tekstów literackich (i innych tekstów kultury) – w zdobywaniu ważnych dla ich rozwoju kompetencji poznawczych, etycznych, narracyjnych, komunikacyjno-informacyjnych itd.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.17-36
    
 • Psychologiczne mechanizmy implementacji refleksyjnego komponentu
         rozważanych działań komunikacyjnych przedszkolaków

  • Authors: Iryna Omelchenko
   Pages: 37 - 48
   Abstract: W artykule uzasadniono w sposób teoretyczny znaczenie badań celowych działań komunikacyjnych w kontekście społeczeństwa informacyjnego i kultury postmodernistycznej. Relacje komunikacyjne „Ja-Inny” („Ja-Inny Ja”) odpowiadają refleksyjnemu poziomowi działań komunikacyjnych, jeśli rozwijają się one tylko w sytuacji ponadsytuacyjnej i w sytuacji niepewności relacji. W artykule stwierdzono, że działania komunikacyjne na poziomie refleksji zachodzą w wewnątrzsubiektywnych i paraspołecznych relacjach między „Ja” a „Innym”. Odruchowy poziom działań komunikacyjnych przyczynia się do transformacji „Ja” poprzez ustanowienie wzajemnego zrozumienia za pomocą takich mechanizmów psychologicznych, jak: symbolizacja, dialog wewnętrzny, refleksyjna decentralizacja, aktualizowanie relacji egzystencjalnych z „Innym”. Ponadto w opracowaniu określono specyfikę genezy interakcji subsubiektywnych i paraspołecznych przedszkolaków z różnymi partnerami (jak np. ulubiona zabawka, wyimaginowany partner, postać animowana).
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.37-48
    
 • Charakter agresji werbalnej u dzieci w wieku przedszkolnym

  • Authors: Vadym Kobylchenko
   Pages: 49 - 64
   Abstract: W artykule przeprowadzono analizę przyczyn agresji werbalnej u dzieci w wieku przedszkolnym, wskazano także mechanizmy jej głównych przejawów. Ustalono, że dzieci łatwo przechodzą od agresji słownej do fizycznej. Stwierdzono, że większość dzieci najczęściej manifestuje bezpośrednią i pośrednią agresję słowną, która z jednej strony może występować jako mechanizm samoobrony, a z drugiej jako przejaw strachu lub niepokoju w tych przypadkach, gdy dziecko widzi prawdziwe lub wyimaginowane niebezpieczeństwo. Będąc agresywnym, dziecko stara się chronić siebie.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.49-64
    
 • Definicje kognitywne osoby niepełnosprawnej intelektualnie – na
         wybranych przykładach

  • Authors: Urszula Jęczeń, Magdalena Saj
   Pages: 65 - 83
   Abstract: Artykuł dotyczy umiejętności definiowania takich pojęć jak: piękno – brzydota, szczęście – nieszczęście, miłość – nienawiść, mądrość – głupota przez osobę dorosłą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim. W celu opisu znaczenia wyrazu wybrano metodologię kognitywną, która w sposób szczególny znajduje zastosowanie w badaniach możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie rozumienia (konceptualizacji) pojęć, ponieważ pozwala zobrazować, w jaki sposób człowiek, u którego czynności poznawcze są wykształcone nieco inaczej, interpretuje świat w swoisty sposób, jaki typ wiedzy zorganizowanej w formie reprezentacji poznawczej wykorzystuje w celu ustalenia znaczenia wyrazu. Materiał leksykalny został zebrany w trakcie rozmowy kierowanej, ponieważ zaprezentowano stanowisko, zgodnie z którym „język działa” tylko podczas rozmowy, gdyż treści są wciąż „negocjowane, przetwarzane i kreowane”.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.65-83
    
 • Słowa czytane, pisane, audiowizualne. Stan edukacji filmowej w szkole
         ponadgimnazjalnej

  • Authors: Elżbieta Kotarba
   Pages: 87 - 111
   Abstract: W pracy przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez autorkę w lipcu 2017 roku w celu określenia, w jakim stopniu i jakimi słowami uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej, przygotowujący się do egzaminu maturalnego, odwołują się w swoich wypracowaniach do filmów. Autorka odwołuje się do edukacji filmowej w ujęciu kognitywnym. Zauważa, że młodzi ludzie, mimo ubogiej edukacji medialnej w szkole, odczytują obrazy filmowe, wchodząc z nimi w osobisty dialog i tym samym próbując zrozumieć film w świadomym procesie interpretacji.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.87-111
    
 • Tworzenie demokratycznego obywatelstwa nauczyciela w systemie wyższej
         edukacji pedagogicznej

  • Authors: Volodymyr Pogrebnyak
   Pages: 113 - 124
   Abstract: Artykuł dotyczy rozwoju specjalnego kursu edukacyjnego pt. „Kształtowanie demokratycznego obywatelstwa nauczyciela w systemie szkolnictwa wyższego”. W opracowaniu zdefiniowano perspektywiczne wyniki badań omawianej kwestii odnośnie do sposobu na wdrożenie zasad demokratycznych w pedagogicznym procesie kształcenia zawodowego nauczycieli w warunkach renowacji ukraińskiego społeczeństwa i rozwoju aktywności publicznej. Studiowanie dyscypliny edukacyjnej ma na celu: opanowanie przez nauczycieli podstaw historycznych i pedagogicznych formacji i promocji edukacji obywatelskiej w światowych systemach edukacyjnych w kontekście cywilizacyjnego rozwoju ludzkości; poznanie teoretycznych pozycji edukacji obywatelskiej (istota, znaczenie pedagogiczne, cel, zadania, zasady, prawidłowości); zdobywanie biegłości w metodycznych podstawach i narzędziach (formy, metody, środki) do realizacji zadań edukacji obywatelskiej w procesie pedagogicznym. Co więcej, przyszli pedagodzy uczą się: stosować nowoczesne metody diagnozy i oceny jakości procesu edukacyjnego w celu ustalenia poziomu edukacji obywatelskiej; analizować i podsumowywać dane z pedagogicznej diagnostyki edukacji obywatelskiej i wykorzystywać jej wyniki dla poprawy procesu edukacyjnego; wdrażać integrację treści związanych z edukacją obywatelską w działalności pedagogicznej; wdrażać wiodące formy, metody i środki edukacji obywatelskiej w procesie pedagogicznym; budować oparte na współpracy stosunki, bazując na tolerancji społecznej, demokracji, uznaniu i poszanowaniu różnych poglądów i przekonań.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.113-124
    
 • Zmierzch zawodu nauczyciela czy niedookreśloność potrzeb
         społeczeństwa ponowoczesnego'

  • Authors: Jolanta Fiszbak
   Pages: 125 - 142
   Abstract: Autorka omawia sylwetki czterech polonistek i poddaje krytyce głoszone obecnie twierdzenia o potrzebach zmian w pracy nauczyciela i nauczaniu. Na tej podstawie dowodzi, że wiek XXI nie jest początkiem końca szkoły i zawodu nauczyciela, mimo istnienia alternatywnych form kształcenia. W konkluzji stwierdza, że młodzież nadal potrzebuje mądrego, życzliwego, świadomego swojej roli i dobrze wykształconego przewodnika. Ponowoczesność zaś przestała już niepokoić, choć nadal zaskakuje zmianami. Można więc spokojniej podejść do problemów kształcenia szkolnego, wykorzystać w nim wypracowane osiągnięcia polskiej dydaktyki i bez pośpiechu zastanowić się nad wzorami obcymi.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.125-142
    
 • Udział Polek w przedwojennym językoznawstwie – rekonesans
         badawczy

  • Authors: Katarzyna Skowronek
   Pages: 143 - 155
   Abstract: Tekst jest fragmentarycznym przedstawieniem sylwetek kobiecych, które współkształtowały polską lingwistykę przed 1939 rokiem. Autorka analizuje udział kobiet w Polskim Towarzystwie Językoznawczym i ich wkład w rozwój „Poradnika Językowego”, znaczącego czasopisma tego okresu. Artykuł ma charakter rekonesansowy – opisano możliwe ramy teoretyczne przyszłej herstorii polskiej lingwistyki.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.143-155
    
 • Między bilingwizmem a intertekstualnością (cudze słowo jako podtekst).
         Od Bierdiajewa do Gazdanowa

  • Authors: Maria Cymborska-Leboda
   Pages: 159 - 174
   Abstract: Celem artykułu było podjęcie namysłu nad motywacją i funkcją bilingwizmu w tekstach przedstawicieli rosyjskiej diaspory w Paryżu. Fenomen bilingwizmu rozpatrywany jest kontekstualnie, w powiązaniu z problemem kontaktów międzykulturowych, z orientacją na dialog i wymianę wartości, która znalazła wyraz w ramach Le Studio Franco-Russe. Interpretacji poddano wybrane przykłady bilingwizmu i intertekstualności w: (1) tekstach filozoficznych: w książce N. Bierdiajewa z 1927 r. oraz szkicu W. Łosskiego z 1956 r., w którym chwyt dwujęzyczności służy konfrontacji dwóch odmiennych poglądów na naród rosyjski; (2) tekstach artystycznych – w opowiadaniu noblisty I. Bunina W Paryżu (funkcja powiedzeń francuskojęzycznych, wyrażających dystans bohatera wobec swojego doświadczenia egzystencjalnego) oraz w twórczości G. Gazdanowa. Analizie poddano przykłady bilingwizmu w powieści Wieczór u Claire jako strategii pisarskiej uruchamiającej podtekst semantyczny (obraz świata zakorzeniony w języku) oraz sprawczą funkcję obcego słowa. Przedmiotem szczególnej uwagi uczyniono cytat z powieści Stendhala Czerwone i czarne dwukrotnie pojawiający się w opowiadaniu Gazdanowa Schastie. Stwierdzono, że intertekstualność jawna i ukryta służy tu uobecnianiu cudzego konceptu antropologicznego, przywołującego europejską tradycję myślenia o szczęściu (św. Augustyn, Pascal), jak również waloryzacji dwóch typów poznania (dychotomia: intelekt – uczucie, odsyłająca do refleksji Nietzschego i Junga).
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.159-174
    
 • Opowieści poza słowami emocji. Kijowski pomnik literacki z 1076 roku we
         współczesnych tłumaczeniach – ukraińskim i angielskim

  • Authors: Taras Shmiher
   Pages: 175 - 194
   Abstract: Autor omawia pojęcia emocji przez pryzmat tłumaczenia międzyjęzykowego i wewnątrzjęzykowego. Zastosowana prototypowa analiza rozszerza leksykograficzną interpretację terminów emocji, angażując doświadczenie psychologiczne czytelnika. Model socjologicznej analizy emocji J.E. Stetsa i J.H. Turnera pokazuje, w jaki sposób słowniki wpływają na mentalność użytkowników i jaka jest korelacja cech semantycznych opisanych w słowniku oraz tych, które występują w oryginale. Przedstawione kryteria opisowe będą stymulować podejście w poszukiwaniu wytycznych do dalszej interpretacji ewaluacyjnej i terminów emocji.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.175-194
    
 • Egzotyczna kuchnia w kontekście translatologicznym

  • Authors: Ivana Styková
   Pages: 195 - 206
   Abstract: Celem artykułu było przedstawienie czytelnikowi określonych zwyczajów w kuchniach narodowych, zwłaszcza afgańskich i irańskich. Jedzenie jest istotną częścią kultury muzułmańskiej. Ponieważ na współczesnym rynku wydawniczym pojawiło się dużo książek opisujących egzotyczny świat dla szeroko pojętego Zachodu, należy pomyśleć o możliwych rozwiązaniach translatologicznych tzw. wyrażeń motywowanych kulturą. Do analizy w niniejszym opracowaniu wybrano dwie powieści. Obie zostały napisane w języku angielskim, lecz ich akcja rozgrywa się w krajach muzułmańskich
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.195-206
    
 • „Lajfstajl” rodzica blogera: kierowanie życiem czy
         kreowanie życia'

  • Authors: Patrycja Bilińska
   Pages: 209 - 223
   Abstract: Wolność decyzji, dotycząca nie tylko towarów w hipermarkecie, ale i ról społecznych, sprzyja dążeniom do nadawania większej wartości i rangi indywidualnym wyborom trybu życia. Człowiek ponowoczesny czuje presję społeczną, by żyć „bardziej”, „mocniej” i „świadomiej”. Efektem jest rezygnacja ze „zwykłego” życia na rzecz jego celebracji (głównie poprzez kolekcjonowanie produktów), określanej mianem „lajfstajlu”. Owo skupienie się na jakości swojego życia często przybiera formę kreowania go w taki sposób, by w oczach innych wyglądało na wysoce wartościowe i wzbudzało powszechną zazdrość. Analizując treści blogów parentingowych, których twórcy uważali się za „lajfstajlerów”, poszukiwałam odpowiedzi na pytania o to, czym dla blogujących rodziców ów „lajfstajl” jest, czemu służy „pisanie lajfstajlowe” oraz w jaki sposób „lajfstajlerzy” konstruują swoją tożsamość.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.209-223
    
 • Człowiek i choroba: walka utrwalona w słowie

  • Authors: Marzena Marczewska
   Pages: 225 - 240
   Abstract: W artykule omawiam utrwaloną w różnorodnych danych językowych relację, która dotyczy człowieka i choroby. Bazuję na materiale folklorowym, przywołuję przede wszystkim ludowe formuły magiczne, zwane zamówieniami. Magiczny rytuał leczniczy postrzegam jako całość, w której słowo współtowarzyszy określonym czynnościom, odbywającym się w wyznaczonym czasie, w wyznaczonym miejscu, przy zastosowaniu określonych atrybutów. W bardzo specyficznej sytuacji egzystencjalnej, jaką jest choroba, ujawniają się najbardziej elementarne mechanizmy myślenia o rzeczywistości, stąd też rytuał leczniczy ukazuje oparte na własnym doświadczaniu ciała wyobrażenia i sądy dotyczące choroby. Sądy te można obserwować dzięki swoistej materializacji, jaką uzyskują za pośrednictwem języka/tekstu objawiającego się w konkretnej sytuacji wykonawczej. Analiza danych językowych/tekstowych pozwala na odkrycie właściwego sensu czynności wykonywanych w procesie magicznego uzdrawiania; działania te stanowią dopełnienie słowa, są też silnie powiązane z wierzeniami na temat choroby w ogóle i stanowią charakterystyczne świadectwo walki człowieka z chorobą
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.225-240
    
 • Sprawozdanie z III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka i
         świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”, 22–25
         listopada 2017 roku, Lublin

  • Authors: Sebastian Biadun
   Pages: 243 - 249
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.243-249
    
 • O etyce komunikacji. Sprawozdanie z konferencji

  • Authors: Robert Litwiński
   Pages: 251 - 257
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.251-257
    
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Język jako
         narzędzie opisywania, opowiadania i objaśniania świata”, 27–29 maja
         2018 roku, Białka

  • Authors: Izabela Puchala
   Pages: 259 - 262
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.259-262
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.91.121.255
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-