Journal Cover
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2451-0491 - ISSN (Online) 2543-9340
Published by Wydawnictwo UMCS Homepage  [25 journals]
 • Strona tytułowa i spis treści

  • Authors: Redaktor Naukowy
   Pages: 3 - 7
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.3-7
    
 • Perspektywy edukacji. Wprowadzenie

  • Authors: Marzena Marczewska
   Pages: 9 - 14
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.9-14
    
 • Literatura jako „głos Innego” w przestrzeni edukacyjnej

  • Authors: Iwona Morawska
   Pages: 17 - 36
   Abstract: Problematyka artykułu nawiązuje do badań nad literaturą i edukacją kulturowo-literacką, które eksponują walory dialogu i interakcji w procesie kształcenia umiejętności lekturowych. Zgodnie z teoretycznymi założeniami znaczącą rolę w tak ujmowanym modelu czytania odgrywa kategoria Innego. Jej stosowanie w odniesieniu do literatury, jako medium otwartego na komunikację i motywującego do wykazywania różnych form aktywności, znajduje potwierdzenie w wielu nurtach współczesnej humanistyki. Sygnalizowana problematyka stanowi źródło inspiracji dla omówionych w tekście przykładów i refleksji edukacyjnych na temat wspierania uczniów – przy udziale tekstów literackich (i innych tekstów kultury) – w zdobywaniu ważnych dla ich rozwoju kompetencji poznawczych, etycznych, narracyjnych, komunikacyjno-informacyjnych itd.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.17-36
    
 • Psychologiczne mechanizmy implementacji refleksyjnego komponentu
         rozważanych działań komunikacyjnych przedszkolaków

  • Authors: Iryna Omelchenko
   Pages: 37 - 48
   Abstract: W artykule uzasadniono w sposób teoretyczny znaczenie badań celowych działań komunikacyjnych w kontekście społeczeństwa informacyjnego i kultury postmodernistycznej. Relacje komunikacyjne „Ja-Inny” („Ja-Inny Ja”) odpowiadają refleksyjnemu poziomowi działań komunikacyjnych, jeśli rozwijają się one tylko w sytuacji ponadsytuacyjnej i w sytuacji niepewności relacji. W artykule stwierdzono, że działania komunikacyjne na poziomie refleksji zachodzą w wewnątrzsubiektywnych i paraspołecznych relacjach między „Ja” a „Innym”. Odruchowy poziom działań komunikacyjnych przyczynia się do transformacji „Ja” poprzez ustanowienie wzajemnego zrozumienia za pomocą takich mechanizmów psychologicznych, jak: symbolizacja, dialog wewnętrzny, refleksyjna decentralizacja, aktualizowanie relacji egzystencjalnych z „Innym”. Ponadto w opracowaniu określono specyfikę genezy interakcji subsubiektywnych i paraspołecznych przedszkolaków z różnymi partnerami (jak np. ulubiona zabawka, wyimaginowany partner, postać animowana).
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.37-48
    
 • Charakter agresji werbalnej u dzieci w wieku przedszkolnym

  • Authors: Vadym Kobylchenko
   Pages: 49 - 64
   Abstract: W artykule przeprowadzono analizę przyczyn agresji werbalnej u dzieci w wieku przedszkolnym, wskazano także mechanizmy jej głównych przejawów. Ustalono, że dzieci łatwo przechodzą od agresji słownej do fizycznej. Stwierdzono, że większość dzieci najczęściej manifestuje bezpośrednią i pośrednią agresję słowną, która z jednej strony może występować jako mechanizm samoobrony, a z drugiej jako przejaw strachu lub niepokoju w tych przypadkach, gdy dziecko widzi prawdziwe lub wyimaginowane niebezpieczeństwo. Będąc agresywnym, dziecko stara się chronić siebie.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.49-64
    
 • Definicje kognitywne osoby niepełnosprawnej intelektualnie – na
         wybranych przykładach

  • Authors: Urszula Jęczeń, Magdalena Saj
   Pages: 65 - 83
   Abstract: Artykuł dotyczy umiejętności definiowania takich pojęć jak: piękno – brzydota, szczęście – nieszczęście, miłość – nienawiść, mądrość – głupota przez osobę dorosłą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim. W celu opisu znaczenia wyrazu wybrano metodologię kognitywną, która w sposób szczególny znajduje zastosowanie w badaniach możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie rozumienia (konceptualizacji) pojęć, ponieważ pozwala zobrazować, w jaki sposób człowiek, u którego czynności poznawcze są wykształcone nieco inaczej, interpretuje świat w swoisty sposób, jaki typ wiedzy zorganizowanej w formie reprezentacji poznawczej wykorzystuje w celu ustalenia znaczenia wyrazu. Materiał leksykalny został zebrany w trakcie rozmowy kierowanej, ponieważ zaprezentowano stanowisko, zgodnie z którym „język działa” tylko podczas rozmowy, gdyż treści są wciąż „negocjowane, przetwarzane i kreowane”.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.65-83
    
 • Słowa czytane, pisane, audiowizualne. Stan edukacji filmowej w szkole
         ponadgimnazjalnej

  • Authors: Elżbieta Kotarba
   Pages: 87 - 111
   Abstract: W pracy przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez autorkę w lipcu 2017 roku w celu określenia, w jakim stopniu i jakimi słowami uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej, przygotowujący się do egzaminu maturalnego, odwołują się w swoich wypracowaniach do filmów. Autorka odwołuje się do edukacji filmowej w ujęciu kognitywnym. Zauważa, że młodzi ludzie, mimo ubogiej edukacji medialnej w szkole, odczytują obrazy filmowe, wchodząc z nimi w osobisty dialog i tym samym próbując zrozumieć film w świadomym procesie interpretacji.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.87-111
    
 • Tworzenie demokratycznego obywatelstwa nauczyciela w systemie wyższej
         edukacji pedagogicznej

  • Authors: Volodymyr Pogrebnyak
   Pages: 113 - 124
   Abstract: Artykuł dotyczy rozwoju specjalnego kursu edukacyjnego pt. „Kształtowanie demokratycznego obywatelstwa nauczyciela w systemie szkolnictwa wyższego”. W opracowaniu zdefiniowano perspektywiczne wyniki badań omawianej kwestii odnośnie do sposobu na wdrożenie zasad demokratycznych w pedagogicznym procesie kształcenia zawodowego nauczycieli w warunkach renowacji ukraińskiego społeczeństwa i rozwoju aktywności publicznej. Studiowanie dyscypliny edukacyjnej ma na celu: opanowanie przez nauczycieli podstaw historycznych i pedagogicznych formacji i promocji edukacji obywatelskiej w światowych systemach edukacyjnych w kontekście cywilizacyjnego rozwoju ludzkości; poznanie teoretycznych pozycji edukacji obywatelskiej (istota, znaczenie pedagogiczne, cel, zadania, zasady, prawidłowości); zdobywanie biegłości w metodycznych podstawach i narzędziach (formy, metody, środki) do realizacji zadań edukacji obywatelskiej w procesie pedagogicznym. Co więcej, przyszli pedagodzy uczą się: stosować nowoczesne metody diagnozy i oceny jakości procesu edukacyjnego w celu ustalenia poziomu edukacji obywatelskiej; analizować i podsumowywać dane z pedagogicznej diagnostyki edukacji obywatelskiej i wykorzystywać jej wyniki dla poprawy procesu edukacyjnego; wdrażać integrację treści związanych z edukacją obywatelską w działalności pedagogicznej; wdrażać wiodące formy, metody i środki edukacji obywatelskiej w procesie pedagogicznym; budować oparte na współpracy stosunki, bazując na tolerancji społecznej, demokracji, uznaniu i poszanowaniu różnych poglądów i przekonań.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.113-124
    
 • Zmierzch zawodu nauczyciela czy niedookreśloność potrzeb
         społeczeństwa ponowoczesnego'

  • Authors: Jolanta Fiszbak
   Pages: 125 - 142
   Abstract: Autorka omawia sylwetki czterech polonistek i poddaje krytyce głoszone obecnie twierdzenia o potrzebach zmian w pracy nauczyciela i nauczaniu. Na tej podstawie dowodzi, że wiek XXI nie jest początkiem końca szkoły i zawodu nauczyciela, mimo istnienia alternatywnych form kształcenia. W konkluzji stwierdza, że młodzież nadal potrzebuje mądrego, życzliwego, świadomego swojej roli i dobrze wykształconego przewodnika. Ponowoczesność zaś przestała już niepokoić, choć nadal zaskakuje zmianami. Można więc spokojniej podejść do problemów kształcenia szkolnego, wykorzystać w nim wypracowane osiągnięcia polskiej dydaktyki i bez pośpiechu zastanowić się nad wzorami obcymi.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.125-142
    
 • Udział Polek w przedwojennym językoznawstwie – rekonesans
         badawczy

  • Authors: Katarzyna Skowronek
   Pages: 143 - 155
   Abstract: Tekst jest fragmentarycznym przedstawieniem sylwetek kobiecych, które współkształtowały polską lingwistykę przed 1939 rokiem. Autorka analizuje udział kobiet w Polskim Towarzystwie Językoznawczym i ich wkład w rozwój „Poradnika Językowego”, znaczącego czasopisma tego okresu. Artykuł ma charakter rekonesansowy – opisano możliwe ramy teoretyczne przyszłej herstorii polskiej lingwistyki.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.143-155
    
 • Między bilingwizmem a intertekstualnością (cudze słowo jako podtekst).
         Od Bierdiajewa do Gazdanowa

  • Authors: Maria Cymborska-Leboda
   Pages: 159 - 174
   Abstract: Celem artykułu było podjęcie namysłu nad motywacją i funkcją bilingwizmu w tekstach przedstawicieli rosyjskiej diaspory w Paryżu. Fenomen bilingwizmu rozpatrywany jest kontekstualnie, w powiązaniu z problemem kontaktów międzykulturowych, z orientacją na dialog i wymianę wartości, która znalazła wyraz w ramach Le Studio Franco-Russe. Interpretacji poddano wybrane przykłady bilingwizmu i intertekstualności w: (1) tekstach filozoficznych: w książce N. Bierdiajewa z 1927 r. oraz szkicu W. Łosskiego z 1956 r., w którym chwyt dwujęzyczności służy konfrontacji dwóch odmiennych poglądów na naród rosyjski; (2) tekstach artystycznych – w opowiadaniu noblisty I. Bunina W Paryżu (funkcja powiedzeń francuskojęzycznych, wyrażających dystans bohatera wobec swojego doświadczenia egzystencjalnego) oraz w twórczości G. Gazdanowa. Analizie poddano przykłady bilingwizmu w powieści Wieczór u Claire jako strategii pisarskiej uruchamiającej podtekst semantyczny (obraz świata zakorzeniony w języku) oraz sprawczą funkcję obcego słowa. Przedmiotem szczególnej uwagi uczyniono cytat z powieści Stendhala Czerwone i czarne dwukrotnie pojawiający się w opowiadaniu Gazdanowa Schastie. Stwierdzono, że intertekstualność jawna i ukryta służy tu uobecnianiu cudzego konceptu antropologicznego, przywołującego europejską tradycję myślenia o szczęściu (św. Augustyn, Pascal), jak również waloryzacji dwóch typów poznania (dychotomia: intelekt – uczucie, odsyłająca do refleksji Nietzschego i Junga).
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.159-174
    
 • Opowieści poza słowami emocji. Kijowski pomnik literacki z 1076 roku we
         współczesnych tłumaczeniach – ukraińskim i angielskim

  • Authors: Taras Shmiher
   Pages: 175 - 194
   Abstract: Autor omawia pojęcia emocji przez pryzmat tłumaczenia międzyjęzykowego i wewnątrzjęzykowego. Zastosowana prototypowa analiza rozszerza leksykograficzną interpretację terminów emocji, angażując doświadczenie psychologiczne czytelnika. Model socjologicznej analizy emocji J.E. Stetsa i J.H. Turnera pokazuje, w jaki sposób słowniki wpływają na mentalność użytkowników i jaka jest korelacja cech semantycznych opisanych w słowniku oraz tych, które występują w oryginale. Przedstawione kryteria opisowe będą stymulować podejście w poszukiwaniu wytycznych do dalszej interpretacji ewaluacyjnej i terminów emocji.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.175-194
    
 • Egzotyczna kuchnia w kontekście translatologicznym

  • Authors: Ivana Styková
   Pages: 195 - 206
   Abstract: Celem artykułu było przedstawienie czytelnikowi określonych zwyczajów w kuchniach narodowych, zwłaszcza afgańskich i irańskich. Jedzenie jest istotną częścią kultury muzułmańskiej. Ponieważ na współczesnym rynku wydawniczym pojawiło się dużo książek opisujących egzotyczny świat dla szeroko pojętego Zachodu, należy pomyśleć o możliwych rozwiązaniach translatologicznych tzw. wyrażeń motywowanych kulturą. Do analizy w niniejszym opracowaniu wybrano dwie powieści. Obie zostały napisane w języku angielskim, lecz ich akcja rozgrywa się w krajach muzułmańskich
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.195-206
    
 • „Lajfstajl” rodzica blogera: kierowanie życiem czy
         kreowanie życia'

  • Authors: Patrycja Bilińska
   Pages: 209 - 223
   Abstract: Wolność decyzji, dotycząca nie tylko towarów w hipermarkecie, ale i ról społecznych, sprzyja dążeniom do nadawania większej wartości i rangi indywidualnym wyborom trybu życia. Człowiek ponowoczesny czuje presję społeczną, by żyć „bardziej”, „mocniej” i „świadomiej”. Efektem jest rezygnacja ze „zwykłego” życia na rzecz jego celebracji (głównie poprzez kolekcjonowanie produktów), określanej mianem „lajfstajlu”. Owo skupienie się na jakości swojego życia często przybiera formę kreowania go w taki sposób, by w oczach innych wyglądało na wysoce wartościowe i wzbudzało powszechną zazdrość. Analizując treści blogów parentingowych, których twórcy uważali się za „lajfstajlerów”, poszukiwałam odpowiedzi na pytania o to, czym dla blogujących rodziców ów „lajfstajl” jest, czemu służy „pisanie lajfstajlowe” oraz w jaki sposób „lajfstajlerzy” konstruują swoją tożsamość.
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.209-223
    
 • Człowiek i choroba: walka utrwalona w słowie

  • Authors: Marzena Marczewska
   Pages: 225 - 240
   Abstract: W artykule omawiam utrwaloną w różnorodnych danych językowych relację, która dotyczy człowieka i choroby. Bazuję na materiale folklorowym, przywołuję przede wszystkim ludowe formuły magiczne, zwane zamówieniami. Magiczny rytuał leczniczy postrzegam jako całość, w której słowo współtowarzyszy określonym czynnościom, odbywającym się w wyznaczonym czasie, w wyznaczonym miejscu, przy zastosowaniu określonych atrybutów. W bardzo specyficznej sytuacji egzystencjalnej, jaką jest choroba, ujawniają się najbardziej elementarne mechanizmy myślenia o rzeczywistości, stąd też rytuał leczniczy ukazuje oparte na własnym doświadczaniu ciała wyobrażenia i sądy dotyczące choroby. Sądy te można obserwować dzięki swoistej materializacji, jaką uzyskują za pośrednictwem języka/tekstu objawiającego się w konkretnej sytuacji wykonawczej. Analiza danych językowych/tekstowych pozwala na odkrycie właściwego sensu czynności wykonywanych w procesie magicznego uzdrawiania; działania te stanowią dopełnienie słowa, są też silnie powiązane z wierzeniami na temat choroby w ogóle i stanowią charakterystyczne świadectwo walki człowieka z chorobą
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.225-240
    
 • Sprawozdanie z III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka i
         świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”, 22–25
         listopada 2017 roku, Lublin

  • Authors: Sebastian Biadun
   Pages: 243 - 249
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.243-249
    
 • O etyce komunikacji. Sprawozdanie z konferencji

  • Authors: Robert Litwiński
   Pages: 251 - 257
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.251-257
    
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Język jako
         narzędzie opisywania, opowiadania i objaśniania świata”, 27–29 maja
         2018 roku, Białka

  • Authors: Izabela Puchala
   Pages: 259 - 262
   PubDate: 2019-01-13
   DOI: 10.17951/en.2018.3.259-262
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 3.84.139.101
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-