for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Similar Journals
Journal Cover
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2450-6354 - ISSN (Online) 2543-9359
Published by Wydawnictwo UMCS Homepage  [25 journals]
 • Strona tytułowa wraz ze spisem treści

  • Authors: Redaktor Naukowy
   First page: 1
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.1
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Słowacy w Serbii – badania dokonane w miejscowości Vojlovica za
         pomocą wieloczasowej analizy warstw krajobrazu kulturowego

  • Authors: Marian Žabenský, Jana Hučková
   First page: 9
   Abstract: Analiza transektów warstw krajobrazu kulturowego miejscowości Vojlovica, stanowiąca przykład badania krajobrazu kulturowego, umożliwiła sformułowanie szeregu uogólnień o charakterze etnograficznym, kulturowym i historycznym. Krajobrazy kulturowe pozostawiają ślady odzwierciedlające pewien związek między kulturą a społeczeństwem zamieszkującym dany obszar. Badanie koncentruje się głównie na XIX i XX wieku, kiedy to miało miejsce osadnictwo i powstanie miejscowości. Następnie nastąpił rozwój rolnictwa, co nadało miejscu charakter rolniczy. Po drugiej wojnie światowej następuje industrializacja, która ma również wpływ na kulturę miejscowej ludności. W ostatnich latach daje się zauważyć znaczący wpływ globalizacji, z naciskiem na myślenie o jednostce/społeczeństwie w kontekście nowego rozwoju kulturowego społeczności.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.9
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Pozycja ustrojowa głowy państwa w Bośni i Hercegowinie

  • Authors: Małgorzata Podolak
   First page: 23
   Abstract: Przedmiotem analizy jest pozycja ustrojowa głowy państwa w Bośni i Hercegowinie. Państwo posiada specyficzne rozwiązania ustrojowe, które zostały ustanowione w wyniku porozumienia w Dayton. Głowę państwa stanowi trzyosobowe prezydium składające się z Serba, Chorwata i Bośniaka. W artykule zaprezentowano procedurę wyborczą, kompetencje i odpowiedzialność tej wyjątkowej Prezydencji.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.23
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Polityka reform systemów wyborczych do Zgromadzenia Narodowego w
         Bułgarii w latach 1990-2016

  • Authors: Wojciech Sokół
   First page: 43
   Abstract: W Bułgarii w wyborach do Zgromadzenia Narodowego w okresie demokratyzacji systemu politycznego wykorzystywane były różne mechanizmy wyborcze. Pierwsze tranzycyjne wybory parlamentarne zostały przeprowadzone w oparciu o system mieszany. Następnie wykorzystywany był system proporcjonalny, z wyjątkiem wyborów w 2009 roku, w których zastosowano znów system mieszany. Formuła proporcjonalna w dalszym ciągu jest obowiązującym rozwiązaniem w bułgarskim kodeksie wyborczym pomimo kilkukrotnych prób jej zmiany, między innymi poprzez referendum. W polityce reform wyborczych główną rolę w tym państwie odgrywały partie polityczne.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.43
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Mniejszość węgierska i kwestia wyznaniowa w Republice Czechosłowackiej
         i państwie słowackim okresu międzywojennego

  • Authors: Martin Hetényi
   First page: 67
   Abstract: Wyznanie mniejszości węgierskiej na Słowacji tylko w niewielkim stopniu różniło się od wyznania większości słowackiej. Istniały jednak różne opinie na kwestię wyznaniową mniejszości węgierskiej, które odzwierciedlały niezdrowe relacje między Czechami, Słowacją i Węgrami. Sfera religijna odnosząca się do mniejszości węgierskiej odzwierciedlała polityczny i społeczny rozwój i ogólną relację państwa i kościoła. W celu ukazania tej sytuacji, artykuł został oparty na przedstawieniu sprzecznej postawy pierwszej Republiki wobec kościoła. W opracowaniu – oprócz lat 1939–1945 – przedstawiono ciąg wydarzeń mających miejsce w Republice Czechosłowackiej w okresie międzywojennym. Po roku 1939 nastąpiła zmiana, kiedy to najważniejszy kościół w Słowacji (rzymskokatolicki) wsparł polityczny reżim. Nawet na terenach kościelnych mających związek ze społecznością węgierską zasada wzajemności między Słowacją a Węgrami była decydująca. Konfliktowa postawa aparatu państwa czy ludności stanowiącej większość wobec kultu publicznego obecnego w języku węgierskim była znacząca. Wyniki opracowania są oparte na badaniach archiwalnych oraz na analizie ówczesnej prasy.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.67
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Przyczyny i przebieg dyktatury jugosłowiańskiej w 1929 roku

  • Authors: Konrad Sebastian Morawski
   First page: 87
   Abstract: W artykule zatytułowanym „Przyczyny i przebieg dyktatury jugosłowiańskiej w 1929 roku” zostały omówione przyczyny, motywacje, okoliczności i konsekwencje przewrotu w państwie jugosłowiańskim, który został dokonany przez króla Aleksandra I w dniu 6 stycznia 1929 roku. Głównym celem artykułu było dokonanie oceny decyzji podjętych przez monarchę i ustanowionych przezeń rządów, które bezpowrotnie przyczyniły się do zmiany ustroju państwa.Król Aleksander I w wielonarodowej Jugosławii ustanowił autorytarny model rządów, który według niego miał służyć uzdrowieniu i ochronie państwa znajdującego się na skraju przepaści wobec kryzysu wewnętrznego. Zaognione stosunki polityczne pomiędzy Serbami i Chorwatami groziły rozczłonkowaniem państwa, a niestabilna sytuacja międzynarodowa wokół Jugosławii to zagrożenie pogłębiała. Król Aleksander I podjął więc trudną decyzję o ustanowieniu dyktatury w państwie, której rezultatem było także stosowanie opresyjnych metod wobec zwolenników rozbicia państwa.W najbardziej wzmożonym okresie swoich autorytarnych rządów w latach 1929–1932 król Aleksander I starał się budować wizerunek opiekuna wszystkich narodów w Jugosławii. W istocie monarcha miał na sercu dobro swojego wielonarodowego kraju i zdołał ochronić Jugosławię przed rozpadem na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Jednak sposób jego rządów wzbudza do dziś niejednoznaczne osądy, które ponad trwałością Jugosławii często stawiają wąskie interesy narodowe.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.87
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Kolegialność działań Rady Ministrów a odpowiedzialność
         konstytucyjna jej członków w ocenie polskiej doktryny

  • Authors: Monika Kowalska
   First page: 115
   Abstract: Odpowiedzialność konstytucyjna należy do kanonów rozwiązań konstytucyjnych współczesnych państw demokratycznych. Jedną z jej cech pozostaje osobisty i ograniczony podmiotowo charakter. Wśród podmiotów podległych kognicji Trybunału Stanu, zgodnie z regulacją polskiej konstytucji, znajdują się jednakowoż funkcjonariusze państwa, wchodzący w skład kolegialnych organów państwa. Stąd zasadnym jest postawienie sobie pytań o możliwość pociągnięcia ich do zindywidualizowanej w swej formie odpowiedzialności konstytucyjnej za działania podjęte z naruszeniem prawa przez kolektywny organ państwa, którego z mocy prawa integralną część stanowią, i o przedstawienie zapatrywań przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego na powyższe zagadnienie.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.115
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Пропаганда Донецкой и Луганской
         

  • Authors: Матей Кандрик, Александра Шмидова
   First page: 135
   Abstract: Данный текст занимается анализом пропаганды Донецкой и Луганской народных республик в киберпространстве. Авторы в своей статье обозначат главные интернет-ресурсы и темы, используемые для пропаганды концепта Новороссии. Кроме того, будет выделена целевая аудитория и описано дальнейшее развитие пропагандистской стратегии ДНР и ЛНР.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.135
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Kierunki oddziaływania Turcji wobec wyzwań regionalnej
         integracji politycznej w XXI wieku

  • Authors: Jan Niemiec
   First page: 151
   Abstract: Celem niniejszej pracy jest analiza i próba oceny tureckiej polityki zagranicznej pod kątem wyzwań współczesnej integracji regionalnej. W części pierwszej zostały przedstawione czynniki determinujące obecną pozycję Turcji w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku sprawującej rządy nieprzerwanie od 2002 roku Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Następnie prześledzono działania tureckich władz względem Bliskiego Wschodu i Kaukazu Południowego – dwóch kluczowych regionów, stanowiących alternatywę dla stopniowo pogarszających się relacji Republiki Turcji z Unią Europejską. Ostatnia część pracy stanowi próbę określenia tendencji, mających wpływ na proces kształtowania się przyszłej polityki integracyjnej Ankary w odniesieniu do najbliższych sąsiadów.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.151
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Przyczyny wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku

  • Authors: Maciej Kowalczyk
   First page: 169
   Abstract: Niniejszy artykuł stanowi próbę wielopłaszczyznowego omówienia przyczyn wojny gruzińsko-rosyjskiej, która wybuchła 8 sierpnia 2008 roku. Analizę rozpoczyna rys geograficzno-historyczny dotyczący spornych republik: Abchazji, Osetii Południowej i Adżarii. Konflikt pomiędzy Gruzją a zbuntowanymi republikami zyskał charakter międzynarodowy dzięki zaangażowaniu się światowego mocarstwa – Federacji Rosyjskiej. Autor przedstawia przyczyny zatargów pomiędzy Rosją i Gruzją, które mają wielowątkowe i wielowiekowe podłoże. Doprowadziły one do pięciodniowego konfliktu, który Gruzja stoczyła w obronie własnej suwerenności i integralności terytorialnej.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.169
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Gruziński epizod w polskiej polityce zagranicznej w okresie prezydentury
         Lecha Kaczyńskiego (2005-2010)

  • Authors: Dorota Litwin-Lewandowska
   First page: 185
   Abstract: W tekście dokonano analizy efektywności działań podejmowanych przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w kontekście jego zaangażowania w konflikt rosyjsko-gruziński z 2008 roku. Uwzględniono sytuację geopolityczną Polski, prerogatywy Prezydenta RP w dziedzinie stosunków zewnętrznych, koncepcję i uzasadnienie polityki wschodniej oraz ocenę interwencji dyplomatycznej w Gruzji. W konkluzji stwierdzono zasadność strategicznego partnerstwa polskogruzińskiego, przy jednoczesnym występowaniu determinant uniemożliwiających jego realizację. 
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.185
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Historia życia osobistego Marii (Lupu) Radziwiłł ukazana w
         obrazach epoki

  • Authors: Lilia Zabolotnaia
   First page: 209
   Abstract: W artykule zostały przybliżone niektóre fragmenty z życia osobistego księżniczki Marii (Lupu) Radziwiłł. W tym celu wykorzystano materiał ilustracyjny. Na szczególne zainteresowanie zasługują różne wizerunki Marii przedstawione w formie fresków, rycin i obrazów pochodzących z XVII–XVIII wieku, które zachowały się w muzeach i kościołach Polski, Litwy, Białorusi, Rumunii i Rosji. Po raz pierwszy w literaturze historycznej podjęto próbę chronologicznego odtworzenia historii portretów i obrazów przedstawiających Marię. Zastosowanie aspektu ilustracyjnego w metodologii badań historycznych pozwala autorowi połączyć słowo i obraz, podnosząc wartość dokumentów rzeczowych – źródeł narracyjnych i dzieł sztuki – w celu stworzenia głębokiego i wielopłaszczyznowego obrazu epoki a także odwzorowania życia codziennego, kwestii duchowości i moralności tamtego okresu.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.209
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • The Scientific Review of Personal Finance. Competences – Tools –
         Institutions – Products – Decisions by Prof. Róża Milic-Czerniak

  • Authors: Agnieszka Wicha
   First page: 223
   Abstract: Przesłany artykuł jest recenzją naukową monografii prof. Paula H. Dembnskiego pt. Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów".
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.223
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 3.84.139.101
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-