for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2450-6354 - ISSN (Online) 2543-9359
Published by Wydawnictwo UMCS Homepage  [25 journals]
 • Strona tytułowa wraz ze spisem treści

  • Authors: Redaktor Naukowy
   First page: 1
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.1
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Słowacy w Serbii – badania dokonane w miejscowości Vojlovica za
         pomocą wieloczasowej analizy warstw krajobrazu kulturowego

  • Authors: Marian Žabenský, Jana Hučková
   First page: 9
   Abstract: Analiza transektów warstw krajobrazu kulturowego miejscowości Vojlovica, stanowiąca przykład badania krajobrazu kulturowego, umożliwiła sformułowanie szeregu uogólnień o charakterze etnograficznym, kulturowym i historycznym. Krajobrazy kulturowe pozostawiają ślady odzwierciedlające pewien związek między kulturą a społeczeństwem zamieszkującym dany obszar. Badanie koncentruje się głównie na XIX i XX wieku, kiedy to miało miejsce osadnictwo i powstanie miejscowości. Następnie nastąpił rozwój rolnictwa, co nadało miejscu charakter rolniczy. Po drugiej wojnie światowej następuje industrializacja, która ma również wpływ na kulturę miejscowej ludności. W ostatnich latach daje się zauważyć znaczący wpływ globalizacji, z naciskiem na myślenie o jednostce/społeczeństwie w kontekście nowego rozwoju kulturowego społeczności.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.9
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Pozycja ustrojowa głowy państwa w Bośni i Hercegowinie

  • Authors: Małgorzata Podolak
   First page: 23
   Abstract: Przedmiotem analizy jest pozycja ustrojowa głowy państwa w Bośni i Hercegowinie. Państwo posiada specyficzne rozwiązania ustrojowe, które zostały ustanowione w wyniku porozumienia w Dayton. Głowę państwa stanowi trzyosobowe prezydium składające się z Serba, Chorwata i Bośniaka. W artykule zaprezentowano procedurę wyborczą, kompetencje i odpowiedzialność tej wyjątkowej Prezydencji.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.23
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Polityka reform systemów wyborczych do Zgromadzenia Narodowego w
         Bułgarii w latach 1990-2016

  • Authors: Wojciech Sokół
   First page: 43
   Abstract: W Bułgarii w wyborach do Zgromadzenia Narodowego w okresie demokratyzacji systemu politycznego wykorzystywane były różne mechanizmy wyborcze. Pierwsze tranzycyjne wybory parlamentarne zostały przeprowadzone w oparciu o system mieszany. Następnie wykorzystywany był system proporcjonalny, z wyjątkiem wyborów w 2009 roku, w których zastosowano znów system mieszany. Formuła proporcjonalna w dalszym ciągu jest obowiązującym rozwiązaniem w bułgarskim kodeksie wyborczym pomimo kilkukrotnych prób jej zmiany, między innymi poprzez referendum. W polityce reform wyborczych główną rolę w tym państwie odgrywały partie polityczne.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.43
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Mniejszość węgierska i kwestia wyznaniowa w Republice Czechosłowackiej
         i państwie słowackim okresu międzywojennego

  • Authors: Martin Hetényi
   First page: 67
   Abstract: Wyznanie mniejszości węgierskiej na Słowacji tylko w niewielkim stopniu różniło się od wyznania większości słowackiej. Istniały jednak różne opinie na kwestię wyznaniową mniejszości węgierskiej, które odzwierciedlały niezdrowe relacje między Czechami, Słowacją i Węgrami. Sfera religijna odnosząca się do mniejszości węgierskiej odzwierciedlała polityczny i społeczny rozwój i ogólną relację państwa i kościoła. W celu ukazania tej sytuacji, artykuł został oparty na przedstawieniu sprzecznej postawy pierwszej Republiki wobec kościoła. W opracowaniu – oprócz lat 1939–1945 – przedstawiono ciąg wydarzeń mających miejsce w Republice Czechosłowackiej w okresie międzywojennym. Po roku 1939 nastąpiła zmiana, kiedy to najważniejszy kościół w Słowacji (rzymskokatolicki) wsparł polityczny reżim. Nawet na terenach kościelnych mających związek ze społecznością węgierską zasada wzajemności między Słowacją a Węgrami była decydująca. Konfliktowa postawa aparatu państwa czy ludności stanowiącej większość wobec kultu publicznego obecnego w języku węgierskim była znacząca. Wyniki opracowania są oparte na badaniach archiwalnych oraz na analizie ówczesnej prasy.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.67
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Przyczyny i przebieg dyktatury jugosłowiańskiej w 1929 roku

  • Authors: Konrad Sebastian Morawski
   First page: 87
   Abstract: W artykule zatytułowanym „Przyczyny i przebieg dyktatury jugosłowiańskiej w 1929 roku” zostały omówione przyczyny, motywacje, okoliczności i konsekwencje przewrotu w państwie jugosłowiańskim, który został dokonany przez króla Aleksandra I w dniu 6 stycznia 1929 roku. Głównym celem artykułu było dokonanie oceny decyzji podjętych przez monarchę i ustanowionych przezeń rządów, które bezpowrotnie przyczyniły się do zmiany ustroju państwa.Król Aleksander I w wielonarodowej Jugosławii ustanowił autorytarny model rządów, który według niego miał służyć uzdrowieniu i ochronie państwa znajdującego się na skraju przepaści wobec kryzysu wewnętrznego. Zaognione stosunki polityczne pomiędzy Serbami i Chorwatami groziły rozczłonkowaniem państwa, a niestabilna sytuacja międzynarodowa wokół Jugosławii to zagrożenie pogłębiała. Król Aleksander I podjął więc trudną decyzję o ustanowieniu dyktatury w państwie, której rezultatem było także stosowanie opresyjnych metod wobec zwolenników rozbicia państwa.W najbardziej wzmożonym okresie swoich autorytarnych rządów w latach 1929–1932 król Aleksander I starał się budować wizerunek opiekuna wszystkich narodów w Jugosławii. W istocie monarcha miał na sercu dobro swojego wielonarodowego kraju i zdołał ochronić Jugosławię przed rozpadem na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Jednak sposób jego rządów wzbudza do dziś niejednoznaczne osądy, które ponad trwałością Jugosławii często stawiają wąskie interesy narodowe.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.87
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Kolegialność działań Rady Ministrów a odpowiedzialność
         konstytucyjna jej członków w ocenie polskiej doktryny

  • Authors: Monika Kowalska
   First page: 115
   Abstract: Odpowiedzialność konstytucyjna należy do kanonów rozwiązań konstytucyjnych współczesnych państw demokratycznych. Jedną z jej cech pozostaje osobisty i ograniczony podmiotowo charakter. Wśród podmiotów podległych kognicji Trybunału Stanu, zgodnie z regulacją polskiej konstytucji, znajdują się jednakowoż funkcjonariusze państwa, wchodzący w skład kolegialnych organów państwa. Stąd zasadnym jest postawienie sobie pytań o możliwość pociągnięcia ich do zindywidualizowanej w swej formie odpowiedzialności konstytucyjnej za działania podjęte z naruszeniem prawa przez kolektywny organ państwa, którego z mocy prawa integralną część stanowią, i o przedstawienie zapatrywań przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego na powyższe zagadnienie.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.115
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Пропаганда Донецкой и Луганской
         

  • Authors: Матей Кандрик, Александра Шмидова
   First page: 135
   Abstract: Данный текст занимается анализом пропаганды Донецкой и Луганской народных республик в киберпространстве. Авторы в своей статье обозначат главные интернет-ресурсы и темы, используемые для пропаганды концепта Новороссии. Кроме того, будет выделена целевая аудитория и описано дальнейшее развитие пропагандистской стратегии ДНР и ЛНР.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.135
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Kierunki oddziaływania Turcji wobec wyzwań regionalnej
         integracji politycznej w XXI wieku

  • Authors: Jan Niemiec
   First page: 151
   Abstract: Celem niniejszej pracy jest analiza i próba oceny tureckiej polityki zagranicznej pod kątem wyzwań współczesnej integracji regionalnej. W części pierwszej zostały przedstawione czynniki determinujące obecną pozycję Turcji w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku sprawującej rządy nieprzerwanie od 2002 roku Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Następnie prześledzono działania tureckich władz względem Bliskiego Wschodu i Kaukazu Południowego – dwóch kluczowych regionów, stanowiących alternatywę dla stopniowo pogarszających się relacji Republiki Turcji z Unią Europejską. Ostatnia część pracy stanowi próbę określenia tendencji, mających wpływ na proces kształtowania się przyszłej polityki integracyjnej Ankary w odniesieniu do najbliższych sąsiadów.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.151
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Przyczyny wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku

  • Authors: Maciej Kowalczyk
   First page: 169
   Abstract: Niniejszy artykuł stanowi próbę wielopłaszczyznowego omówienia przyczyn wojny gruzińsko-rosyjskiej, która wybuchła 8 sierpnia 2008 roku. Analizę rozpoczyna rys geograficzno-historyczny dotyczący spornych republik: Abchazji, Osetii Południowej i Adżarii. Konflikt pomiędzy Gruzją a zbuntowanymi republikami zyskał charakter międzynarodowy dzięki zaangażowaniu się światowego mocarstwa – Federacji Rosyjskiej. Autor przedstawia przyczyny zatargów pomiędzy Rosją i Gruzją, które mają wielowątkowe i wielowiekowe podłoże. Doprowadziły one do pięciodniowego konfliktu, który Gruzja stoczyła w obronie własnej suwerenności i integralności terytorialnej.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.169
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Gruziński epizod w polskiej polityce zagranicznej w okresie prezydentury
         Lecha Kaczyńskiego (2005-2010)

  • Authors: Dorota Litwin-Lewandowska
   First page: 185
   Abstract: W tekście dokonano analizy efektywności działań podejmowanych przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w kontekście jego zaangażowania w konflikt rosyjsko-gruziński z 2008 roku. Uwzględniono sytuację geopolityczną Polski, prerogatywy Prezydenta RP w dziedzinie stosunków zewnętrznych, koncepcję i uzasadnienie polityki wschodniej oraz ocenę interwencji dyplomatycznej w Gruzji. W konkluzji stwierdzono zasadność strategicznego partnerstwa polskogruzińskiego, przy jednoczesnym występowaniu determinant uniemożliwiających jego realizację. 
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.185
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • Historia życia osobistego Marii (Lupu) Radziwiłł ukazana w
         obrazach epoki

  • Authors: Lilia Zabolotnaia
   First page: 209
   Abstract: W artykule zostały przybliżone niektóre fragmenty z życia osobistego księżniczki Marii (Lupu) Radziwiłł. W tym celu wykorzystano materiał ilustracyjny. Na szczególne zainteresowanie zasługują różne wizerunki Marii przedstawione w formie fresków, rycin i obrazów pochodzących z XVII–XVIII wieku, które zachowały się w muzeach i kościołach Polski, Litwy, Białorusi, Rumunii i Rosji. Po raz pierwszy w literaturze historycznej podjęto próbę chronologicznego odtworzenia historii portretów i obrazów przedstawiających Marię. Zastosowanie aspektu ilustracyjnego w metodologii badań historycznych pozwala autorowi połączyć słowo i obraz, podnosząc wartość dokumentów rzeczowych – źródeł narracyjnych i dzieł sztuki – w celu stworzenia głębokiego i wielopłaszczyznowego obrazu epoki a także odwzorowania życia codziennego, kwestii duchowości i moralności tamtego okresu.
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.209
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 • The Scientific Review of Personal Finance. Competences – Tools –
         Institutions – Products – Decisions by Prof. Róża Milic-Czerniak

  • Authors: Agnieszka Wicha
   First page: 223
   Abstract: Przesłany artykuł jest recenzją naukową monografii prof. Paula H. Dembnskiego pt. Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów".
   PubDate: 2018-07-27
   DOI: 10.17951/bc.2017.2.1.223
   Issue No: Vol. 2, No. 1 (2018)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.91.121.255
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-